LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 (*actualizata*)privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor(actualizata până la data de 21 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Sotul supravietuitor al unei persoane care la data decesului avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar de 25% din nivelul pensiei sotului decedat. (2) Sotul supravietuitor, în înţelesul prezentei legi, este pensionarul din sistemul public care nu s-a recasatorit după decesul sotului, iar durata căsătoriei cu acesta a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mica de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se diminueaza proportional. (3) Ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă sotului supravietuitor care are indeplinita vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă sotului supravietuitor a cărui pensie, la data solicitarii dreptului, se situeaza sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru aceste categorii de pensionari. (5) În cazul persoanelor cu drepturi de pensie stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă sotului supravietuitor a cărui pensie, la data solicitarii dreptului, se situeaza sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru această categorie de pensionari. (6) În situaţia sotului supravietuitor cu drepturi de pensie stabilite atât în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat şi în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă dacă, la data solicitarii dreptului, suma pensiilor obtinute din ambele sisteme se situeaza sub nivelul pensiei medii anuale prognozate, prevăzută la alin. (4).  +  Articolul 2 (1) Punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar prevăzut la art. 1 reprezinta 25% din punctajul mediu anual corespunzător pensiei din sistemul public aflate în plata sau cuvenite sotului decedat la data decesului. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele care la data intrarii în vigoare a prezentei legi au deja calitatea de sot supravietuitor. (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai caror soti decedati au avut pensii stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, punctajul mediu anual pe baza caruia se stabileste ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezinta 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozata pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii. (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai caror soti decedati au avut pensii stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, punctajul mediu anual pe baza caruia se stabileste ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezinta 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozata pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii. (5) În situaţia în care sotul decedat a beneficiat de pensii stabilite atât în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat şi în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, sotul supravietuitor beneficiaza de un singur ajutor lunar, stabilit în functie de pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 3În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mica de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar pentru sotul supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.  +  Articolul 4Cuantumul ajutorului lunar pentru sotul supravietuitor se stabileste prin înmulţirea punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor art. 2, cu valoarea unui punct de pensie, stabilita potrivit legii.  +  Articolul 5Cuantumurile pensiilor medii anuale prognozate, prevăzute la art. 1 şi 2, se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.  +  Articolul 6 (1) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se stabileste prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. (2) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se acordă şi se plateste de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii. (3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata pensiilor, raspunderea juridica şi jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi ajutorului stabilit în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 7Ajutorul lunar prevăzut de prezenta lege se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9Prevederile prezentei legi intră în vigoare în anul 2008, la o dată stabilita prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 9 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 578._____________