ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (**republicată**)(*actualizata*)privind aprobarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat(actualizata până la data de 28 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul republicat al ordonantei de urgenta a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 25 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 iulie 2007 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 245 din 18 iulie 2005; LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007.----------------**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004, aprobata prin Legea nr. 419/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, a fost aprobata prin Legea nr. 663/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, şi a mai fost modificata prin Legea nr. 511/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Sistemul de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Categoriile de activităţi finantate de la bugetul de stat în cadrul programelor prevăzute în anexa se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor competente prevăzute la art. 2 alin. (1). (3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de sustinere şi promovare a exportului se fac de instituţiile care administreaza programele respective, cu acordul Consiliului de Export.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 2 (1) Sumele de la bugetul de stat pentru susţinerea şi promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 245 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 iulie 2005. (2) Sumele aprobate cu aceasta destinatie în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizarii lor la alte capitole de cheltuieli. (3) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor sa incheie angajamente legale în anul bugetar curent, pentru contractarea acţiunilor necesare organizarii de targuri, expozitii şi misiuni economice în strainatate, care se desfăşoară şi au termen de plată în anul bugetar următor.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 3 (1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 2 se aproba de către ordonatorii principali de credite, cu acordul Consiliului de Export.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 4Armonizarea activităţilor de elaborare şi aplicare unitara a strategiei şi politicilor de stimulare şi promovare a exportului cu strategiile şi politicile sectoriale, precum şi monitorizarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se realizează de către Consiliul de Export, structura organizatorica la nivel naţional, cu caracter public-privat, având în componenta reprezentanti ai instituţiilor guvernamentale, structurilor patronale şi profesionale cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului, care se infiinteaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Anexa SISTEMULde sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de statI. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior, cu modificările şi completările ulterioare.Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în functie de necesitatile de sustinere a exportului.II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin care se vor suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind: a) participarea la targuri şi expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul şi cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totala a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării actiunii promotionale, inchirierea, construirea şi/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza şi coordonează actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezentei româneşti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpozitiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor şi expoziţiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului de credite; b) organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în strainatate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport şi cazare pentru un participant de la fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totala a cheltuielilor privind transportul în interiorul tarilor de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizeaza şi coordonează actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri şi a dotarilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, a cheltuielilor de reprezentare şi protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea şi transportul materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea acţiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut în contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice şi acţiunilor de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite; c) suportarea a 50% din cheltuielile de organizare şi functionare a reprezentantelor comerciale româneşti, realizate prin parteneriat public-privat pe piete de interes pentru exportul românesc, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la recomandarea Consiliului de Export; d) realizarea de studii de piaţa şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurentiale, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente; e) realizarea pe baze concurentiale a buletinelor informative privind oferta de export şi distribuirea acestora în strainatate şi la ambasadele straine din România, cu suportarea totala a cheltuielilor; f) realizarea de acţiuni de publicitate şi reclama cu caracter general, pe produse şi grupe de produse, pe piete de interes pentru exportul românesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate şi reclama cu caracter general în strainatate şi la ambasadele straine din România.Ministerul Economiei şi Comerţului administreaza actiunile de promovare a exportului prevăzute la lit. a) şi b) împreună cu Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operaţiunilor de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor respective.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea exportului, administrat de către Agentia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare.3. Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului.4. Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.În cadrul programelor prevăzute la pct. 3 şi 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate, cheltuielile agentilor economici în proportie de până la 75%, pentru: a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu; b) dotarea şi/sau amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz; c) inregistrarea şi protejarea pe piaţa externa a marcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti.-----------Pct. 4 al pct. II din Anexa a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 245 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 iulie 2005.III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, secţiunea II - Subventii la export, din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cu prioritate şi intr-o proportie mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetala şi animala.--------