LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Starea de mobilizare şi de război se declară, iar starea de asediu şi de urgenţă se instituie potrivit legii. (2) Trecerea de la starea de pace la starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă impune completarea patrimoniului unităţilor existente la pace, precum şi al celor care se transformă sau se înfiinţează, cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale, potrivit organizării la război. (3) Prin unitate, în sensul prezentei legi, se înţelege toate elementele din structura organizatorică a instituţiilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care au stat de organizare, denumire şi/sau indicativ proprii.  +  Articolul 2 (1) Necesarul de tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se stabileşte pe baza prevederilor statelor de organizare, normelor de înzestrare la război şi eşalonării stocurilor de produse şi materiale. (2) Eşalonarea stocurilor de produse şi materiale se aprobă de conducătorii Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 3Înzestrarea unităţilor, potrivit statelor de organizare, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale se face din existentul la pace, stocurile instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2), constituite în timp de pace pentru completare/rezerve proprii, şi achiziţii/rechiziţii de la operatorii economici.  +  Articolul 4Documentele de mobilizare privind asigurarea cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale pentru starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se actualizează ori de câte ori modificările intervenite în statele de organizare a unităţilor prevăzute la art. 1 variază cu mai mult de 10% din personal sau când intervin modificări în normele de înzestrare.  +  Articolul 5Personalul din instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, la hrană gratuită.  +  Articolul 6 (1) Hrănirea personalului instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se face, de regulă, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii de personal, care constituie norme de hrană zilnice. (2) Normele de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Hrănirea personalului din instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea conducătorilor acestora. (4) Rezerviştii primesc, pe timpul concentrării la starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, aceleaşi drepturi de hrană ca şi militarii activi.  +  Articolul 7 (1) Structura normelor de hrană care se aplică personalului din instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se stabileşte în mod unitar de Ministerul Apărării împreună cu celelalte instituţii publice prevăzute la art. 2 alin. (2), în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanţă cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile depuse pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, precum şi în procesul de instruire şi îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi factori specifici. (2) Hrănirea personalului se face, de regulă, prin unităţi proprii. (3) În situaţia în care hrănirea personalului nu se poate asigura potrivit alin. (2), aceasta se va realiza prin operatori economici de profil, în limita valorii financiare a normei de hrană la care are dreptul. Cheltuielile directe şi indirecte aferente activităţii de preparare şi servire a hranei, precum şi profitul negociat ce revine operatorului economic de profil vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile legii. (4) Personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2), care are dreptul la hrană gratuită potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de hrană preparată, primeşte valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul. (5) Pentru aplicarea normelor de hrană, precum şi a celor referitoare la înzestrarea cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale, conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) vor emite instrucţiuni proprii.  +  Articolul 8 (1) Pentru asigurarea hrănirii în situaţii neprevăzute a personalului propriu, instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproviziona, din creditele bugetare alocate, un stoc de siguranţă de produse agroalimentare neperisabile, peste cantităţile destinate nevoilor de consum lunar, calculat pentru 30 de zile. (2) În cazul unor unităţi izolate, stocul de siguranţă prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru o perioadă mai mare, în funcţie de situaţia concretă a acestora. (3) Aprovizionarea cu produse pentru iarnă se poate face fără a depăşi nevoile de consum pentru un an.  +  Articolul 9 (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot înfiinţa în unităţile subordonate şi în garnizoane popote, pentru care cheltuielile de organizare şi funcţionare se suportă din creditele bugetare aprobate. (2) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor se asigură din avansuri de credite bugetare, în condiţiile legii, urmând ca justificarea lor să se facă, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate, de la abonaţii popotei. (3) Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) pot constitui stocuri de siguranţă pentru popote, în vederea asigurării consumului pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare. (4) Produsele agroalimentare necesare popotelor se asigură, în principal, prin depozitele unităţilor, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate. (5) Pentru felurile de mâncare şi preparatele ce se desfac prin popote sau puncte de hrănire, care au fost supuse unor prelucrări culinare, preţurile de vânzare se calculează prin însumarea valorii produselor folosite ca materie primă calculate la preţurile cu care au fost aprovizionate, la care se adaugă o cotă de până la 3%. Sumele încasate din această cotă se vor folosi pentru îmbunătăţirea meselor servite şi pentru acoperirea eventualelor pierderi sau deprecieri de produse ori materiale. (6) Cota de 3% prevăzută la alin. (5) nu se aplică în cazul hrănirii prin normele în natură care se realizează prin popotă. (7) Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea popotelor se aprobă de către conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 10Valoarea financiară a normelor de hrană pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se stabileşte şi se actualizează conform reglementărilor în vigoare pe timp de pace.  +  Articolul 11 (1) Persoanele reţinute şi prizonierii de război beneficiază de o normă de hrană specială, sub formă de hrană preparată care se serveşte în săli de mese separate de cele ale trupelor proprii. (2) Norma de hrană pentru persoanele reţinute şi prizonierii de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată în concordanţă cu tratatele la care România este parte.  +  Articolul 12 (1) Înzestrarea unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) cu tehnică şi materiale pentru aprovizionat şi depozitat produse agroalimentare, pentru preparat, transportat şi servit hrana, precum şi pentru dotarea atelierelor de resortul logisticii şi spălătoriilor se realizează potrivit normelor de înzestrare, în funcţie de prevederile statelor de organizare la război. (2) Normele de înzestrare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar structura acestora se aprobă de către conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2). (3) Tehnica şi materialele de resortul hrănirii se vor gestiona potrivit regulilor stabilite prin instrucţiunile de evidenţă a materialelor pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă. (4) În afară de tehnica şi materialele de resortul hrănirii prevăzute în normele de înzestrare, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se va folosi şi tehnica, precum şi celelalte materiale de resortul hrănirii existente în timp de pace asupra unităţilor militare.  +  Articolul 13 (1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, personalul militar, funcţionarii publici cu statut special, studenţii din instituţiile de învăţământ superior de formare a ofiţerilor, elevii şcolilor militare şi ai instituţiilor de învăţământ organizate în subordinea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) au dreptul la echipament gratuit şi nu mai primesc drepturile de echipament cuvenite pe timp de pace. (2) Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special care, datorită specificului, sunt obligaţi să poarte în majoritatea timpului ţinută civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, potrivit prevederilor normelor din timp de pace, cu aprobarea conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2). (4) În unele situaţii speciale, conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproba modificări în compunerea normelor de echipare şi ţinută a militarilor pe timp de război. (5) Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului pentru persoanele reţinute şi prizonierii de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (6) Pentru echiparea şi asigurarea cu materiale de resortul echipamentului a rezerviştilor, la declararea stării de mobilizare sau de război ori la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, se constituie stocuri din timp de pace, pe baza normelor de echipare la război.  +  Articolul 14 (1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, personalul din instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul la asigurare medicală, asistenţă medicală, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. (2) Normele de înzestrare cu medicamente, instrumentar, aparatură medicală şi inventare sanitare, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15Hrănirea animalelor prevăzute în statele de organizare se face, pe timp de război, în conformitate cu reglementările adoptate în timp de pace.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 257.------