LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (**republicată**)(*actualizata*)privind protejarea populatiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite(actualizata pînă la data de 22 iulie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 42 din 13 iunie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 iunie 1991, dindu-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 12/1990 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag raspunderea contraventionala sau penala, după caz, faţă de cei care le-au savirsit, urmatoarele fapte: a) efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără indeplinirea condiţiilor stabilite prin lege; b) vinzarea ambulanta a oricăror marfuri în alte locuri decit cele autorizate de primarii sau prefecturi; c) condiţionarea vinzarii unor marfuri de cumpararea altor marfuri; d) expunerea spre vinzare sau vinzarea de marfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat; e) efectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienţă nu este dovedita, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi marfurile, indiferent de locul în care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscala, factura, avizul de însoţire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege*).-------------Litera e) a art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 126 din 29 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998. f) nedeclararea de către agentii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision; g) cumpararea de marfuri sau produse în scop de revinzare, de la unitatile de desfacere cu amanuntul, de alimentatie publică, cantine, unităţi de turism şi alte unităţi similare; h) omisiunea întocmirii şi afisarii, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către agentii economici a preturilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife; i) refuzul furnizorului de a incheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populatiei, stabilite prin hotărîri ale Guvernului şi repartizate pe bază de balanta; j) livrarea sau cumpararea, fără repartitie, a produselor prevăzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartitie; k) neexpunerea la vinzare a marfurilor existente, vinzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vinzarii acestora sau al prestarii de servicii cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic; l) acumularea de marfuri de pe piaţa interna în scopul crearii unui deficit pe piaţa şi revinzarii lor ulterioare sau al suprimarii concurentei loiale; m) depăşirea, de către agentii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de preţuri de vinzare cu ridicata sau de tarife stabilite prin hotărîri ale Guvernului; n) depăşirea de către orice agent economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărîri ale Guvernului, la formarea preturilor de vinzare cu amanuntul, indiferent de numărul verigilor prin care circulă marfurile, cit şi depăşirea adaosurilor comerciale şi celor de comision stabilite şi declarate de către agentii economici la organele fiscale; o) vinzarea cu lipsa la cîntar sau masuratoare; p) falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vinzare sau vinzarea de asemenea bunuri, cunoscînd ca sînt falsificate sau substituite.  +  Articolul 2Constituie contraventii faptele prevăzute la art. 1 lit. a)-k) şi se sancţionează după cum urmeaza: a) faptele prevăzute la lit. d) şi h), cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. c) şi f), cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau cu amendă de la 700 lei la 1.250 lei; c) faptele prevăzute la lit. a), b) e), g), i), j) şi k), cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei; d) faptele prevăzute la lit. d) şi h), în cazul în care au fost savarsite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei; e) faptele prevăzute la lit. c) şi f), în cazul în care au fost savarsite de persoane juridice, cu amendă de la 3.000 lei la 18.000 lei; f) faptele prevăzute la lit. a), b), e), g), i), j) şi k), în cazul în care au fost savarsite de persoane juridice, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei.--------------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.Sanctiunile prevăzute în alin. 1 se aplică şi persoanelor din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale şi altor agenti economici care, prin activitatea lor, au participat în orice mod la savirsirea faptelor ce constituie contraventii, potrivit prezentei legi.------------Alin. 3 al art. 2 a fost abrogat de pct. I din anexa 1 la ORDONANTA nr. 23 din 21 august 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992.Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către funcţionarii din aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale, organele Gărzii Financiare, organele controlului financiar şi de personalul Politiei Române, Jandarmeriei Române şi Politiei de Frontiera.---------------Alin. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.Contraventiile prevăzute la art. 1 lit. b), c), d), h), k), o) şi p) se constata şi se sancţionează şi de către inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.-------------Alin. 5 al art. 2 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 177 din 9 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998.Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. 1, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.--------------Alin. 6 al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 5Faptele prevăzute la art. 1 lit. l) - p) constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă prin legea penala nu se prevede o pedeapsă mai mare.Hotărîrile de condamnare privind pe comercianti se comunică la registrul comerţului.  +  Articolul 6Marfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) şi j), dacă sînt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum şi sumele de bani şi lucrurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea lor facandu-se venit la bugetul administraţiei publice centrale.Veniturile obtinute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activităţile prevăzute la art. 1, precum şi încasările în intregime din vanzarea marfurilor a caror provenienţă nu este dovedita se confisca şi se fac venit la bugetul administraţiei publice centrale.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 126 din 29 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998.  +  Articolul 7Infractiunile de luare de mita, trafic de influenţa şi primire de foloase necuvenite, comise de agentii constatatori, organele de urmărire penala sau de judecată a faptelor ce constituie contraventii sau infractiuni prevăzute de prezenta lege, se pedepsesc în conformitate cu dispozitiile art. 254, 256 şi 257 din Codul penal, ale caror minim şi maxim se majoreaza cu cite 2 ani.  +  Articolul 8Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, ale Codului penal şi ale Codului de procedura penala.Infractiunile prevăzute de art. 5 se urmaresc şi se judeca după procedura de urgenta prevăzută pentru infractiunile flagrante.  +  Articolul 9Aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorilor.  +  Articolul 10Pentru urmarirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primarii*) se va constitui un corp de control comercial.Primariile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorica ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 11La data publicarii prezentei legi**) se abroga dispozitiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal, art. 70-87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comert interior, precum şi orice alte dispozitii contrare.-------------------*) Prin Hotărîrea Guvernului României nr. 1290/10 decembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 27 decembrie 1990, a fost organizat corpul de control comercial în cadrul primariilor şi prefecturilor.**) Data publicarii Legii nr. 12/1990 este 8 august 1990.------------------