LEGE nr. 255 din 19 iulie 2007pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar. (2) Ajutorul lunar se acordă soţului supravieţuitor care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public; c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului; d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani; e) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; f) are domiciliul pe teritoriul României. (3) Ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de: a) 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori; b) 140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori. (4) Cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (3) este de: a) 90 lei lunar, pentru soţul supravieţuitor care se regăseşte în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a); b) 35 lei lunar, pentru soţul supravieţuitor care se regăseşte în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b). (5) În situaţia în care durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost mai mică de 10 ani, dar de cel puţin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (4) se diminuează proporţional."2. Articolele 2, 3, 4 şi 5 se abrogă.3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. (2) Ajutorul lunar se acordă şi se plăteşte de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. (3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii pensiilor, precum şi cele referitoare la răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică, în mod corespunzător, şi ajutorului lunar stabilit în condiţiile prezentei legi."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Fondurile necesare plăţii ajutorului lunar se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) Plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (3), precum şi cuantumul ajutorului lunar prevăzut la art. 1 alin. (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (3) Ajutorul lunar nu poate fi urmărit silit, decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. (4) Cuantumul ajutorului lunar este avut în vedere la stabilirea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIPrevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 255.-----