LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 (*actualizată*)privind practica elevilor şi studenţilor(actualizată până la data de 15 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.  +  Articolul 2Practicantul este elevul sau studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.  +  Articolul 3 (1) Organizatorul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative. (2) Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.  +  Capitolul II Elemente organizatorice  +  Articolul 4 (1) Practica elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între organizator şi partenerul de practică. (2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ pot fi organizatoare de practică atât pentru elevii şi studenţii proprii, cât şi pentru cei care provin de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ.  +  Articolul 5Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ.  +  Articolul 6Practica se desfăşoară pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practică, întocmită/întocmit de instituţia de învăţământ a practicantului.  +  Articolul 7Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învăţământ.  +  Articolul 8Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cuprinse în planul de învăţământ.  +  Articolul 9Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare.  +  Capitolul III Obligaţiile părţilor  +  Secţiunea 1 Partenerul de practică  +  Articolul 10 (1) Partenerul de practică are următoarele obligaţii generale: a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; b) să aibă specialişti cu studii medii şi superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii elevilor şi studenţilor; c) să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a elevilor şi studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), activitatea de practică a elevilor şi studenţilor se realizează de către partenerii de practică din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, oricând pe parcursul a 24 de ore, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului/conducătorului instituţiei.----------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 9 din 7 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015.  +  Articolul 11Pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul unităţii sau al instituţiei de învăţământ urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri unităţii sau instituţiei de învăţământ.  +  Articolul 12Partenerul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a elevilor şi studenţilor.  +  Articolul 13Partenerul de practică trebuie să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare.  +  Articolul 14Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura.  +  Articolul 15 (1) La sfârşitul activităţii de practică, în conformitate cu programa analitică/portofoliul de practică, organizatorul împreună cu partenerul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă un calificativ. (2) Evaluarea şi notarea finală se realizează la unitatea sau instituţia de învăţământ a practicantului.  +  Articolul 16Evaluarea capacităţii partenerului de practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic şi organizatoric este realizată de unitatea sau de instituţia de învăţământ de unde provin elevii sau studenţii practicanţi.  +  Secţiunea a 2-a Practicantul  +  Articolul 17Practicanţii au obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice/portofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de unitatea sau de instituţia de învăţământ de unde provin.  +  Articolul 18Practicanţii au obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii desfăşurate.  +  Articolul 19Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică.  +  Articolul 20Practicantul participă activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea de către acesta a instructajelor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice acelor activităţi.  +  Capitolul IV Drepturile părţilor  +  Articolul 21Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remuneraţiei.  +  Articolul 22Pentru practicanţii angajaţi, partenerul de practică efectuează evaluarea cunoştinţelor, respectând conţinutul programei analitice/portofoliului de practică.  +  Articolul 23Organizatorii de practică, unităţi şi instituţii de învăţământ, beneficiază de o subvenţie financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocaţia anuală pentru fiecare elev sau student. Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea practicii.  +  Articolul 24Unităţile şi instituţiile de învăţământ alocă partenerului de practică suma aferentă activităţii de practică pentru fiecare elev sau student, pe bază de contract.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25Activitatea de practică a elevilor şi studenţilor este finanţată de la bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru specializările care au practica prevăzută în planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie.  +  Articolul 26 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocă sumele aferente pentru hrana şi transportul elevilor şi studenţilor care efectuează practică, în sistem cumulat, în alte localităţi decât cele în care îşi au sediile unităţile sau instituţiile de învăţământ de la care provin. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetul unităţilor şi al instituţiilor de învăţământ, ca organizatori de practică.  +  Articolul 27Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocă sumele necesare numai unităţilor şi instituţiilor de învăţământ care înregistrează cheltuieli cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor de practică.  +  Articolul 28Toate sumele prevăzute la art. 26 şi 27 se centralizează în bugetul anual al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 29Prevederile prezentei legi se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar/universitar 2007-2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 258.------