HOTĂRÂRE nr. 387 din 25 aprilie 2007 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale(actualizata până la data de 20 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 2 mai 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 iulie 2007.în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi profesiilor liberale, care se infiinteaza prin reorganizarea Agentiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism, care îşi inceteaza activitatea, prin preluarea activităţii în domeniul comerţului de la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin preluarea activităţii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi inceteaza activitatea.  +  Articolul 2Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi alte spatii necesare desfăşurării activităţii, situate în str. Ion Campineanu nr. 16, str. Poterasi nr. 11 şi bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.  +  Articolul 3Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale indeplineste urmatoarele functii: a) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii şi controlul respectarii reglementarilor în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi mediului de afaceri, precum şi al funcţionarii instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa; b) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor institutii; c) de sinteza în domeniile specifice ministerului; d) de coordonare la nivel naţional a activităţii de relatii economice internationale, respectiv fluxurile comerciale şi cooperarea economica, asigurand secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economica cu alte state şi pregătirea componentei economice a intalnirilor la nivelul conducerilor statului şi guvernului; e) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor institutii; f) de administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor publice în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului şi turismului; g) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, comerţului, turismului şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor institutii; h) de promovare, implementare şi urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeana în domeniile aflate în coordonare.  +  Articolul 4Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale exercita urmatoarele atribuţii:A. Cu caracter general:1. fundamentează şi elaboreaza programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperatiei, comerţului, mediului de afaceri, turismului şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor institutii;2. indeplineste atribuţii privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul comerţului interior şi turismului;3. elaboreaza şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi avizeaza proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;4. elaboreaza, actualizeaza şi monitorizează planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;5. asigura aplicarea directa a acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizeaza legislatia naţionala în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperatie, comert şi turism;6. reprezinta Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeana şi cu alte organizaţii internationale, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniile sale de activitate;7. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcţionarii, precum şi realizării politicilor şi programelor în domeniu, potrivit legii;8. indeplineste atribuţiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice, conform acordului de delegare incheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice;9. indeplineste atribuţiile de organism intermediar în domeniul turismului pentru Programul Operational Regional, conform acordului de delegare incheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional;10. elaboreaza, actualizeaza, implementeaza şi monitorizează Planul de Acţiuni pentru Mediul de Afaceri;11. propune şi deruleaza acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementari mediului de afaceri, în concordanta cu metodologiile şi practicile internationale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;12. organizeaza şi participa la derularea sondajului periodic în vederea evaluării impactului reglementarilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizand expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internationale în domeniul cercetarilor de piaţa;13. propune, implementeaza, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;14. colaboreaza pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internationale (Banca Mondiala, Comisia Europeana, Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica), asigurand coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea, în legătură cu mediul de afaceri;15. identifica şi testeaza metode de imbunatatire a mediului de afaceri (transparenta administrativa, coduri de bune practici, incurajarea şi sprijinirea initiativei antreprenoriale etc);16. sprijina înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civila, în scopul informării reciproce şi al perfectionarii cadrului legislativ existent;17. primeste şi rezolva sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizarile persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 233/2002;18. indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte;19. colaboreaza cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte institutii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice;20. solicita informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte institutii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate;21. asigura protectia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţa, prin activităţi specifice în condiţiile legii;B. în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii:1. elaboreaza, implementeaza şi monitorizează programe pentru stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societatilor cooperative;2. elaboreaza criteriile, prioritatile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice;3. deruleaza programe şi proiecte cu finanţare externa, prin înfiinţare de unităţi de management de proiect;4. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor de cercetare, inovare şi a transferului tehnologic în domeniile sale de activitate;5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii;6. reprezinta statul în exercitiul tuturor drepturilor şi indeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A.;7. reprezinta statul în exercitiul tuturor drepturilor şi indeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;8. asigura coordonarea Fundatiei de Post-Privatizare.C. În domeniul comerţului:1. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune şi desfăşurarea de negocieri de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale de Comert, sau la nivel regional şi bilateral;2. coordonează şi urmareste respectarea implementarii politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene în domeniu, cu aplicabilitate directa în toate statele membre, şi cu Tratatul de aderare;3. urmareste şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internationale din domeniile sale de competenţa, ţinând seama de statutul de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internationale;4. asigura consultarea altor institutii guvernamentale şi a mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar de măsuri de politica comerciala comuna;5. reprezinta interesele statului român în diferite organe şi organisme internationale, în conformitate cu acordurile şi conventiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relatii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internationale ce intereseaza domeniul sau de activitate;6. mediatizeaza şi acorda consultanţă operatorilor economici cu privire la valorificarea în comertul cu tarile terte a oportunitatilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeana în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comert liber sau de parteneriat economic, incheiate la nivel regional ori bilateral, care inglobeaza componente de comert;7. promovează interesele comerciale ale României în relatiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, conform competentelor naţionale ca membru al Uniunii Europene;8. face propuneri şi negociaza direct, conform competentelor naţionale, sau participa la negocierea şi incheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;9. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile şi conventiile internationale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic, la care România este parte, conform competentelor naţionale şi în corelatie cu politica Uniunii Europene;10. asigura managementul Strategiei Naţionale de Export a României, conform legislaţiei în vigoare, în parteneriat public-privat cu mediile de afaceri care au participat la elaborarea documentului;11. dezvolta forme de parteneriat şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comert şi industrie;12. asigura organizarea şi participarea la misiuni economice, targuri şi expozitii internationale în scopul promovarii exporturilor de produse şi servicii româneşti;13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economica şi tehnica, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al presedintilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare guvernului mandatul delegatiilor participante; participa prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în tara, cat şi în strainatate; elaboreaza şi supune spre aprobare guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;14. ofera operatorilor economici informaţii de piaţa şi oportunitati de afaceri, precum şi servicii de consultanţă privind accesul pe pieţele externe şi acorda asistenţa de specialitate în procesul antamarii unor operaţiuni de cooperare şi de obiective complexe în tara şi în strainatate;15. coordonează activitatea reprezentantelor economice ale României în strainatate şi coopereaza cu cele acreditate în România, pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relatiilor economice şi a cooperarii internationale;16. participa, în domeniul sau de activitate, la dialogul cu instituţiile financiare internationale şi acţionează pentru concretizarea unor proiecte de cooperare cu acestea şi de atragere a investitorilor straini şi români în vederea implementarii de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internationale de interes pentru România;17. sprijina, în condiţiile legii, actiunile coordonate de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economica derulate înainte de 31 decembrie 1989;18. asigura functia de autoritate naţionala pentru aplicarea reglementarilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relatiile de comert dintre Uniunea Europeana şi tari terte, pentru produse aflate în domeniul sau de competenţa;19. elibereaza, în condiţiile legii, autorizaţii de functionare în România a reprezentantelor societatilor comerciale şi organizaţiilor comerciale straine;20. participa împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii nonguvernamentale şi coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerţului interior şi protectiei consumatorului;21. participa la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distributiei produselor şi serviciilor de piaţa şi asigura implementarea acestora;22. realizează, împreună cu organele administraţiei publice locale, baza de date la nivel naţional privind structurile de distribuţie existente;23. elaboreaza, propune Guvernului spre aprobare şi implementeaza programe pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţa;24. asigura, prin Centrul de Formare şi Management pentru Comert, formarea profesionala continua şi pregătirea profesionala a lucratorilor din domeniul comerţului şi prestarilor de servicii de piaţa;25. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, şi coordonează elaborarea strategiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea pieţei de desfacere la intern şi urmareste implementarea lor;26. urmareste şi sprijina, în condiţiile legii, pastrarea climatului de concurenta loiala, protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale operatorilor economici pe piaţa interna;27. asigura elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuţie şi a calităţii bunurilor de consum;28. organizeaza activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul sau de activitate, participand la sistemul informational naţional şi international; elaboreaza materiale promotionale şi publicatii de specialitate în domeniul sau de activitate.D. În domeniul turismului:1. aplica strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;2. organizeaza şi realizează activitatea de promovare turistica a României atât pe piaţa interna, cat şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice reprezentantelor de promovare turistica;3. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în tara şi în strainatate, în domeniul turismului;4. organizeaza evidenta, atestarea şi monitorizarea valorificarii şi protejarii patrimoniului turistic, conform legii;5. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programului anual de marketing şi promovare a turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice, în cadrul cărora se pot organiza deplasari pentru reprezentantii mass-media şi cofinantari de emisiuni televizate specifice turismului;6. autorizeaza operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentii de turism, clasifica structurile de primire turistice, omologheaza partiile şi traseele de schi, breveteaza şi atesta personalul de specialitate;7. efectueaza controlul calităţii serviciilor din turism;8. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele şi statiunile turistice, precum şi documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;9. coordonează programele de asistenţa tehnica acordată de Uniunea Europeana, Organizaţia Mondiala a Turismului şi de alte organisme internationale;10. reprezinta interesele statului în diferite organe şi organisme internationale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relatii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;11. coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, procesul de instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului;12. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse, programe naţionale şi judetene de reconversie profesionala în meseriile specifice activităţii turistice;13. elaboreaza şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul turismului şi asigura gestionarea procesului de privatizare al societatilor comerciale de turism;14. exercita drepturile şi oblibaţiile statului ca acţionar al societatilor comerciale de turism până la finalizarea procesului de privatizare.E. În domeniul profesiilor liberale:1. asigura cadrul legal pentru înfiinţarea şi functionarea profesiilor liberale împreună cu organismele statului în a caror competenţa se afla profesii liberale;2. colaboreaza cu instituţiile statului în a caror competenţa se afla profesii liberale.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale se exercită de către ministru. (2) Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale indeplineste atribuţii de ordonator principal de credite, potrivit legii. (3) În exercitarea atribuţiilor, ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale este ajutat de 2 secretari de stat. (4) Ministrul reprezinta Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate, precum şi în justiţie. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul indeplineste atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate. (7) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste şi elibereaza din functie personalul acestuia. (8) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un inlocuitor, în condiţiile legii. (9) Ministrul numeste şi elibereaza din functie conducătorii organelor de specialitate din subordinea şi coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale. (10) Atribuţiile personalului din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului. (11) Pe lângă ministru, funcţionează Colegiul ministerului. Componenta şi regulamentul de organizare şi functionare ale Colegiului se aproba prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6 (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale are un secretar general şi un secretar general adjunct, inalti functionari publici, numiti în condiţiile legii, personal diplomatic, functionari publici de conducere, functionari publici de execuţie şi personal contractual. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legaturilor functionale între structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct indeplinesc atribuţiile şi responsabilitatile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte insarcinari prevăzute de Regulamentul de organizare şi functionare a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorica a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În structura organizatorica a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii. (4) În cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale şi în cadrul numarului maxim de posturi aprobat, funcţionează: a) reteaua externa pentru promovarea comercial-economica, organizata sub forma de Birouri de Promovare Comercial-Economica ale României în strainatate, a caror înfiinţare şi ale caror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului; b) reprezentante de promovare turistică cu sediul în strainatate şi reprezentante de autorizare turistica, cu sediul în tara, ambele fără personalitate juridica, a caror înfiinţare şi ale caror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului. (5) În coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale funcţionează Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridica, finanţată din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul de stat, conform legii. (6) Unitatile ce funcţionează în subordinea sau coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (7) În subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale funcţionează:I. În subordinea directa a ministrului:- Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii.II. În subordinea celorlalte structuri ale ministerului: a) Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat; b) oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperatie, ca unităţi cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, ce deservesc mai multe judete. Conducerea acestora se asigura de cate un director executiv pentru fiecare oficiu. Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru intreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie din subordinea ministerului este de 15. Personalul din oficiile teritoriale pentru intreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale; c) Centrul de Formare şi Management pentru Comert, unitate cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii; d) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată din venituri proprii; e) Centrul Naţional de Invatamant Turistic, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată din venituri proprii. (8) Structura organizatorica, regulamentele de organizare şi functionare, precum şi statele de functii ale entitatilor subordonate Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale se aproba prin ordin al ministrului. (9) Înfiinţarea de noi oficii sau reprezentante teritoriale, cu sau fără personalitate juridica, care să reprezinte activitatea ministerului în plan regional, se face prin ordin al ministrului potrivit prevederilor legale în vigoare, în functie de resursele financiare alocate cu aceasta destinatie prin bugetul anual. (10) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale este de 526, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.-------------Alin. (10) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 20 iulie 2007. (11) Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizeaza pentru reteaua de promovare comerciala economica externa şi 28 de posturi pentru reprezentantele de promovare turistica din strainatate. (12) Atribuţiile şi competentele secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 8 (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuita altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administreaza, în condiţiile legii, în urmatoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incinta; b) instalarea de automate pentru bauturi calde şi reci; c) organizarea unui cabinet medical; d) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.  +  Articolul 9Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale poate desfăşura activităţi finantate integral din venituri proprii, care se organizeaza potrivit legii.  +  Articolul 10Reorganizarea structurilor comasate se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale preia personalul Agentiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, Autorităţii Naţionale pentru Turism, personalul Ministerului Economiei şi Comerţului care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului, personalul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care desfăşoară activităţi în domeniul turismului şi personalul care desfăşoară activităţi privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.  +  Articolul 12 (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale are în dotare un parc auto stabilit conform reglementarilor în vigoare. (2) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale are în dotare, pentru activităţile specifice de inspecţie şi control care se desfăşoară pe intreg teritoriul tarii şi pentru transportul delegatiilor, 30 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism. (3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentantele de promovare şi informare turistica din strainatate şi pentru reprezentantele de autorizare turistica din tara, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale are în dotare cate un autoturism pentru fiecare reprezentanta, cu un consum lunar de carburant de 150 litri pentru fiecare autoturism. (4) Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecarei misiuni diplomatice a României în strainatate, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale are în dotare un numar total de 117 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism. (5) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Agentiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, Ministerului Economiei şi Comerţului, Autorităţii Naţionale pentru Turism şi Directiei Mediul de Afaceri din cadrul Guvernului României, trec, pe bază de protocol de predare-preluare, în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale. (2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului ce trec în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile din patrimoniu sunt cele stabilite în protocolul de predare-preluare.  +  Articolul 14Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale se pot închiria spatii suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 15Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispozitiile din domeniul comerţului cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul pentru Întreprinderi micişi mijlocii, comert, turism şiprofesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul muncii,familiei şi egalitatii de sanse,Paul Pacurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu,secretar de statBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 387.  +  Anexa 1 *Font 8*                            STRUCTURA ORGANIZATORICA                  a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi                 Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale                   Total posturi: 526, exclusiv demnitarii şi                   posturile aferente cabinetului ministrului    ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐    │ Cabinet Ministru ├──┐ ┌───┤ (*)Audit intern │    └────────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ └──────────────────┘                            │ │ │ │ ┌──────────────────┐                            ├───────────────┤ MINISTRU ├──────────────────┼───┤Corpul de control │    ┌────────────────────┐ │ │ │ │ │ al ministrului(*)│    │Consilier diplomatic├──┘ └────┬─────┘ │ └──────────────────┘    └────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────┐                                                 │ ├───┤ Informaţii │                                                 │ │ │ clasificate │                                                 │ │ └──────────────────┘                                                 │ ┌┴──────────────────────┐                                                 │ │Relatii cu Parlamentul,│                                                 │ │Mass Media, Purtator de│                                                 │ │Cuvant, Relatii Publice│                                                 │ │ şi Protocol(*) │                                                 │ └───────────────────────┘                                                 │                     ┌────────────────┬──────────┴───────────┬──────────────────────┐  ┌────────┐ │ │ │ │  │ Cabinet│ ┌─────┴──────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌──────────┴┐ ┌────────┐  │Secretar├───┤ Secretar de│ │ Secretar │ │ │Secretar de│ │ Cabinet│  │ de Stat│ │ Stat │ │ General │ │ │ Stat ├────┤Secretar│  └───┬────┘ └┬───────────┘ └────┬─────┘ │ └──────────┬┘ │ de Stat│      │ │ ┌────┴─────┐ │ │ └────────┘  ┌───┴─────┐ │ │ Secretar │ │ │  │ Sinteza │ │ │ General │ │ │  │ Comert │ │ │ Adjunct │ │ │  │ Exterior│ │ └────┬─────┘ │ │  └─────────┘ │ │ │ │                │ │ │ │   ┌─────┬──────┼────┐ ┌─────┬────┴┬─────┐ ┌─────┬──┴──┬─────┐ ┌────┬┴──────┬─────┐   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴──┐┌─┴──┐┌──┴─┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐ ┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐ ┌─┴──┐┌┴───┐┌──┴──┐┌─┴──┐ │Di- ││Di- ││Di- ││Di- ││Di- ││Di- ││Di- ││Di- │ │Di- ││Di- ││Di- ││Di- │ │Di- ││Di- ││Di- ││Di- │ │rec-││rec-││rec-││rec-││rec-││rec-││rec-││rec-│ │rec-││rec-││rec-││rec-│ │rec-││rec-││rec- ││rec-│ │tia ││tia ││tia ││tia ││tia ││tia ││tia ││tia │ │tia ││tia ││tia ││tia │ │tia ││tia ││tia ││tia │ │Ge- ││Ge- ││Ge- ││Ge- ││Ge- ││Ge- ││Ge- ││Ge- │ │Pro-││Ge- ││pen-││Ge- │ │Ge- ││Ge- ││Ge- ││Ge- │ │ne- ││ne- ││ne- ││ne- ││ne- ││ne- ││ne- ││ne- │ │mo- ││ne- ││tru ││ne- │ │ne- ││ne- ││ne- ││ne- │ │rala││rala││rala││rala││rala││rala││rala││rala│ │vare││rala││Ges-││rala│ │rala││rala││rala ││rala│ │Po- ││Re- ││Pro-││Afa-││Eco-││A- ││Re- ││Ju- │ │şi ││pen-││tio-││Me- │ │Dez-││Pro-││Au- ││Con-│ │li- ││la- ││mo- ││ceri││no- ││chi ││sur-││ri- │ │Ur- ││tru ││na- ││diu │ │vol-││mo- ││to- ││trol│ │tici││tii ││vare││Eu- ││mica││zi- ││se ││dica│ │ma- ││IMM,││rea ││de │ │tare││vare││ri- ││ │ │Co- ││Ex- ││Ex- ││ro- ││ ││tii ││U- ││ │ │rire││Co- ││Fon-││Afa-│ │şi ││Tu- ││zare ││ │ │mer-││ter-││port││pene││ ││Pu- ││mane││ │ │a ││mert││du- ││ceri│ │Re- ││ris-││şi ││ │ │ci- ││ne ││ ││ ││ ││bli-││ ││ │ │Pro-││În- ││ri- ││şi │ │la- ││tica││Post-││ │ │ale ││ ││ ││ ││ ││ce ││ ││ │ │iec-││te- ││lor ││Pro-│ │tii ││ ││pri- ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││şi ││ ││ │ │te- ││rior││Co- ││fe- │ │În- ││ ││va- ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││Lo- ││ ││ │ │lor ││şi ││mu- ││sii │ │ter-││ ││ti- ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││gis-││ ││ │ │de ││Coo-││ni- ││Li- │ │na- ││ ││zare ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││tica││ ││ │ │în- ││pe- ││tare││be- │ │tio-││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ves-││ra- ││pen-││rale│ │nale││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ti- ││tie ││tru ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │tii ││ ││Tu- ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││rism││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││(**)││ │ │ ││ ││ ││ │ └────┘└────┘└────┘└────┘└────┘└────┘└────┘└────┘ └────┘└─┬──┘└────┘└────┘ └────┘└────┘└─────┘└────┘                                                          │                                                          │                                                      ┌───┴───┐                                                      │ │                                                    ┌─┴──┐ ┌──┴─┐                                                    │Di- │ │Di- │                                                    │rec-│ │rec-│                                                    │tia │ │tia │                                                    │pen-│ │Po- │                                                    │tru │ │li- │                                                    │Ges-│ │tici│                                                    │tio-│ │şi │                                                    │na- │ │Pro-│                                                    │rea │ │gra-│                                                    │Fon-│ │me │                                                    │du- │ │pen-│                                                    │ri- │ │tru │                                                    │lor │ │IMM,│                                                    │Co- │ │Co- │                                                    │mu- │ │mert│                                                    │ni- │ │În- │                                                    │tare│ │te- │                                                    │pen-│ │rior│                                                    │tru │ │şi │                                                    │IMM │ │Coo-│                                                    │(**)│ │pe- │                                                    │ │ │ra- │                                                    │ │ │tie │                                                    └────┘ └────┘  (*) Se organizeaza la nivel de direcţie.  (**) Indeplineste rolul de organism intermediar.-----------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 20 iulie 2007, conform pct. 2 al articolului unic din acelasi act normativ.  +  Anexa 2 UNITATILEcare funcţionează în subordinea şi în coordonareaMinisterului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,Comert, Turism şi Profesii LiberaleA. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism, şi profesii liberale1. Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorului - ANPC - 762 de posturi cu finanţare din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de statB. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii LiberaleI. cu finanţare din venituri proprii1. Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci - OSIM - 315 posturi2. Centrul Naţional de Invatamant Turistic - CNIT - 30 de posturi3. Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare în Turism - INCDT - 56 de posturi4. Centrul de Formare şi Management pentru Comert - CFMC - 2 posturiII. cu finanţare din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat1. Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului - CRPC - 145 de posturi2. Oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperatie - 195 de posturi.  +  Anexa 3 Situaţia bunurilor imobile din administrarea ministerului pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale1. Imobil construcţie P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent2. Imobil construcţie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferente3. Imobil construcţie P+3, situat în str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti.--------------