HOTĂRÂRE nr. 622 din 21 aprilie 2004 (*republicată*)privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 20 iulie 2007    ------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 796/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004 şi a mai fost completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2005 pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, denumite în continuare produse, în măsura în care cerinţele esenţiale ale construcţiei, prevăzute în anexa nr. 1, se referă la acestea.  +  Articolul 2 (1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) agrement tehnic european - specificaţie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile construcţiei în care produsul urmează a fi utilizat; b) agrement tehnic în construcţii - specificaţie tehnică naţională, astfel cum este definită în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; c) atestarea conformităţii produselor pentru construcţii - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu specificaţiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE; d) construcţii - orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât şi lucrările de inginerie civilă; e) documente interpretative - documente elaborate de Comisia Europeană, prin care cerinţele esenţiale sunt transpuse într-o formă concretă şi care creează legăturile necesare între cerinţele esenţiale ale construcţiei şi mandatele de standardizare, mandatele pentru ghidurile pentru agremente tehnice europene sau recunoaşterea altor specificaţii tehnice; f) documente tehnice directoare - ghiduri, regulamente şi proceduri elaborate în temeiul prezentei hotărâri şi în scopul aplicării acesteia; g) familie de produse - grup de produse generice care au utilizări prevăzute similare, cum ar fi: finisaje pentru pereţi interiori sau învelitori de acoperiş; h) ghid - reglementare care cuprinde metode şi procedee detaliate de satisfacere a cerinţelor aplicate; i) organe de control - organe ale administraţiei publice centrale care răspund de supravegherea pieţei produselor pentru construcţii; j) perioadă de coexistenţă a specificaţiilor tehnice armonizate - perioadă în care au valabilitate pentru introducerea pe piaţă a produselor atât specificaţiile tehnice armonizate, cât şi specificaţiile tehnice naţionale existente, referitoare la acelaşi produs; k) piaţa produselor pentru construcţii - întreaga arie acoperită de lanţul de distribuţie a produselor pentru construcţii de la producător la consumatorul final, inclusiv şantierele de construcţii, până la punerea în operă; l) produs pentru construcţii - orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii, termenul desemnând materiale, elemente şi componente individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţă în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcţii prin operaţii şi/sau lucrări de construcţii; m) specificaţie tehnică - document care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanţă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, încercări şi metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea conformităţii; n) specificaţii tehnice armonizate - standarde române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii sau standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate în domeniul produselor pentru construcţii şi agremente tehnice europene; o) specificaţii tehnice recunoscute - specificaţii tehnice române şi/sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au fost recunoscute de Comisia Europeană şi de statele membre ca fiind conforme cu cerinţele esenţiale în cadrul unei proceduri coordonate de Comisia Europeană şi ale căror indicative de referinţă sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C; p) utilizare preconizată - rol sau funcţie care urmează a fi îndeplinită de produs pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale construcţiei. (2) Alţi termeni de specialitate utilizaţi în prezenta hotărâre sunt definiţi în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Activităţile de specialitate ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, denumit în continuare Consiliu, care funcţionează în cadrul Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucureşti, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanţat din venituri proprii, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) Consiliul preia şi atribuţiile Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii, înfiinţată conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi disponibilul existent în contul 5003 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii", aferent activităţii de agrement tehnic în construcţii, desfăşurată în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor până la data preluării acestei activităţi de către Consiliu.  +  Capitolul II Introducerea pe piaţă a produselor  +  Articolul 4 (1) Se admite introducerea pe piaţă a produselor destinate utilizării în construcţii numai dacă sunt adecvate acelei utilizări preconizate. Aceasta înseamnă că ele au astfel de caracteristici încât construcţiile în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate, dacă sunt corect proiectate şi executate, pot să satisfacă cerinţele esenţiale ale construcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, dacă şi unde construcţiile respective fac obiectul unor reglementări conţinând astfel de cerinţe. (2) Produsele pentru construcţii realizate în şantier şi puse în operă direct nu fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care produselor le sunt aplicabile şi alte reglementări tehnice armonizate cu privire la alte aspecte şi care impun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, aplicarea marcajului semnifică faptul că produsele sunt conforme cu prevederile tuturor acestor reglementări armonizate. (2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice prevăzute la alin. (1) permit producătorului, pentru o perioadă tranzitorie, să aleagă ce măsuri să aplice, marcajul CE va semnifica numai conformitatea cu reglementările tehnice aplicate de producător. Acestea trebuie înscrise în documentele, anunţurile sau instrucţiunile care însoţesc produsul, cu precizarea indicativelor de referinţă ale directivelor europene corespunzătoare, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Autorităţile competente pot reglementa cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor şi, în special, a lucrătorilor care utilizează produsele. Aceste cerinţe nu trebuie să implice modificări ale produselor care contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Cerinţele esenţiale aplicabile construcţiilor care pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs, exprimate în termeni de obiective în anexa nr. 1, sunt următoarele:1. rezistenţă mecanică şi stabilitate;2. securitate la incendiu;3. igienă, sănătate şi mediul înconjurător;4. siguranţă în exploatare;5. protecţie împotriva zgomotului;6. economia de energie şi izolarea termică. (2) Unei construcţii îi pot fi aplicabile una, mai multe sau toate cerinţele esenţiale; acestea trebuie satisfăcute pe o perioadă de viaţă a construcţiei rezonabilă din punct de vedere economic. (3) În situaţii determinate de existenţa specifică pe plan naţional, regional sau local a anumitor condiţii geografice ori climatice, a unui anumit mod de viaţă sau a anumitor niveluri de protecţie, pentru fiecare cerinţă esenţială se pot stabili clase specifice, în cadrul sistemelor de clasificare adoptate la nivel european, transpuse prin documentele interpretative şi specificaţiile tehnice definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) şi m), pentru a asigura satisfacerea cerinţei respective.  +  Articolul 7 (1) Pentru produsele prevăzute la art. 4 se acceptă prezumţia că sunt adecvate pentru utilizare dacă permit construcţiilor la care sunt folosite, cu condiţia ca cele din urmă să fie corect proiectate şi executate, să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, atunci când produsele respective poartă marcajul CE. (2) Marcajul CE semnifică faptul că: a) produsele sunt conforme cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, ale căror indicative de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C; b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european, eliberat conform procedurii prevăzute în cap. IV; sau c) produsele sunt conforme, în măsura în care nu există specificaţii tehnice armonizate, cu specificaţii tehnice recunoscute.  +  Articolul 8 (1) Atunci când autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii consideră că există specificaţii tehnice româneşti conforme cu cerinţele esenţiale, aceasta va putea transmite textul integral al acestor specificaţii Comisiei Europene spre a fi supuse procedurii de recunoaştere. (2) Specificaţiile tehnice recunoscute, altele decât standardele, se adoptă ca versiuni oficiale în limba română cu denumirea generică "specificaţie tehnică recunoscută" şi sigla STR adăugată indicativului original, pe baza unei metodologii care va fi elaborată de Consiliu ca document tehnic director, iar indicativele lor se includ în lista prevăzută la art. 13 alin. (3). (3) Consiliul pune aceste specificaţii tehnice recunoscute la dispoziţia utilizatorilor, contra cost.  +  Articolul 9 (1) Atunci când un producător sau reprezentantul său autorizat nu a aplicat specificaţiile tehnice armonizate ori specificaţiile tehnice recunoscute care prevăd pentru atestarea conformităţii produselor sistemele 3 şi 4 din anexa nr. 3, produsele pot fi introduse pe piaţă după ce conformitatea este atestată prin procedura aferentă sistemului 3. (2) Produsele incluse în lista cuprinzând produsele care au un rol minor cu privire la sănătate şi securitate, elaborată şi revizuită periodic de Comisia Europeană, pot fi introduse pe piaţă în baza declaraţiei de conformitate cu regulile cunoscute ale tehnologiei, întocmită de către producător.  +  Articolul 10 (1) Marcajul CE semnifică faptul că produsele satisfac cerinţele art. 7 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (1). (2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are responsabilitatea pentru aplicarea marcajului CE pe produs, pe o etichetă ataşată produsului, pe ambalaj sau pe documentele comerciale însoţitoare, potrivit prevederilor cap. V. (3) Modelul pentru marcajul CE şi condiţiile pentru utilizarea acestuia sunt prezentate în anexa nr. 3. (4) Produsele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu trebuie să poarte marcajul CE.  +  Articolul 11 (1) Atunci când autoritatea competentă constată că standardele europene armonizate sau agrementele tehnice europene ori mandatele acordate de Comisia Europeană organismelor europene de standardizare pentru elaborarea standardelor europene armonizate nu corespund cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, această constatare, cu motivele justificative, este notificată Comitetului Permanent pentru Construcţii de pe lângă Comisia Europeană, în vederea retragerii acestora din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Atunci când autoritatea competentă constată că o specificaţie tehnică recunoscută nu mai este conformă cu cerinţele esenţiale ale construcţiilor, această constatare, cu motivele justificative, este notificată Comitetului Permanent pentru Construcţii de pe lângă Comisia Europeană, în vederea stabilirii de către aceasta a măsurii ce priveşte menţinerea sau retragerea indicativelor de referinţă respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 12 (1) În situaţiile în care pentru unele produse pentru construcţii nu sunt în vigoare specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice recunoscute, precum şi în perioada de coexistenţă a specificaţiilor tehnice armonizate în vigoare, se admite introducerea pe piaţa românească a produselor respective în următoarele condiţii, după caz: a) atunci când există standarde naţionale aplicabile, produsele care sunt realizate în conformitate cu standardele respective pot fi introduse pe piaţă dacă conformitatea cu standardele face obiectul unei declaraţii de conformitate date de producător sau de reprezentantul său autorizat pe baza unei proceduri de evaluare echivalente sistemului de atestare a conformităţii prevăzut pentru produs potrivit prevederilor art. 21 alin. (5); b) atunci când nu există standarde naţionale sau produsele se abat de la prevederile standardelor existente, produsele pot fi introduse pe piaţă pe baza agrementului tehnic în construcţii şi cu respectarea prevederilor acestuia. (2) În timpul perioadei de coexistenţă a unei specificaţii tehnice armonizate, pentru produsele care intră în domeniul său de aplicare, producătorul sau reprezentantul său autorizat poate opta între respectarea specificaţiei respective sau respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Durata perioadei de coexistenţă a specificaţiilor tehnice armonizate este stabilită distinct pentru fiecare specificaţie tehnică armonizată, datele individualizate de încetare a perioadei de coexistenţă fiind indicate în specificaţiile respective, precum şi în lista prevăzută la art. 13 alin. (3). (4) După data de încetare a perioadei de coexistenţă a unei specificaţii tehnice armonizate, produsele care intră în domeniul său de aplicare nu mai pot fi introduse pe piaţă decât cu marcajul CE aplicat potrivit prevederilor art. 10. (5) Pe produsele prevăzute la alin. (1) nu se aplică marcajul CE. (6) Reglementările care conţin prevederi referitoare la niveluri de performanţă impuse construcţiilor şi/sau produselor trebuie să fixeze aceste niveluri numai în cadrul clasificărilor precizate conform art. 6 alin. (3), putând folosi, după caz, toate clasele, o parte dintre ele sau o singură clasă.  +  Capitolul III Specificaţii tehnice şi documente tehnice directoare  +  Articolul 13 (1) Referenţiale pentru conformitatea produselor şi aplicarea marcajului CE sunt specificaţiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2), ale căror indicative sunt publicate potrivit prevederilor alin. (3). (2) Pentru alinierea reglementărilor potrivit cerinţelor prezentei hotărâri, se vor utiliza ca referinţe, în plus faţă de specificaţiile tehnice menţionate la alin. (1), standardele şi documentele tehnice directoare de felul celor de mai jos, ale căror indicative vor fi specificate de autoritatea competentă, după caz: a) standardele naţionale care transpun standardele europene referitoare la terminologie, metode de încercare sau alte metode de lucru, care servesc la aplicarea specificaţiilor tehnice armonizate; b) standardele naţionale care transpun standardele europene care tratează proiectarea şi execuţia construcţiilor; c) ghiduri de interpretare a cerinţelor esenţiale, reprezentând versiunea oficială în limba română a documentelor interpretative; d) regulamentele specifice cu privire la clasificări, proceduri şi alte cerinţe, stabilite la nivel european şi acceptate de România; e) alte documente tehnice directoare care transpun documente relevante elaborate la nivel comunitar, precum ghidurile pentru agrementele tehnice europene, ghidurile şi comunicările Comisiei CE etc. (3) Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute, precum şi datele de încetare a perioadei de coexistenţă aferente acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în domeniul produselor pentru construcţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Lista prevăzută la alin. (3) se elaborează şi se actualizează periodic de către Consiliu, pe măsură ce diferitele categorii de documente se adoptă de către organizaţiile învestite cu atribuţii în acest sens.  +  Articolul 14Agrementele tehnice europene, eliberate în oricare stat membru al Uniunii Europene, se acceptă de drept ca referenţiale pentru produsele acoperite de agrementele respective. Agrementele tehnice europene se traduc şi se adoptă, pe baza unei metodologii care va fi elaborată de către Consiliu ca document tehnic director.  +  Articolul 15Documentele tehnice directoare prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c), d) şi e), asimilate reglementărilor tehnice în construcţii, se elaborează din iniţiativa autorităţilor competente, de către Consiliu, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în domeniul produselor pentru construcţii.  +  Articolul 16Regulile de procedură privind elaborarea şi/sau adoptarea diferitelor categorii de referenţiale tehnice, precum şi cele referitoare la derularea relaţiilor şi a schimbului de informaţii dintre autorităţile publice/instituţiile implicate în aceste activităţi se stabilesc şi se aprobă ca documente tehnice directoare.  +  Capitolul IV Agrementul tehnic european  +  Articolul 17 (1) Agrementul tehnic european, denumit în continuare ETA, definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi acordat pentru: a) produse pentru care nu există niciun standard european armonizat, în vigoare, în lucru sau ca intenţie de elaborare, niciun standard naţional recunoscut; b) produse care se abat în mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele naţionale recunoscute. (2) Chiar şi în cazul în care a fost emis un mandat pentru un standard armonizat, dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu vor exclude acordarea ETA pentru produse pentru care există deja ghiduri pentru astfel de agremente. Această prevedere se aplică până la intrarea în vigoare a standardului armonizat în statele membre ale Uniunii Europene. (3) În cazuri speciale, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), Comisia Europeană poate autoriza eliberarea unui ETA pentru produse pentru care există un mandat pentru un standard armonizat sau pentru care a stabilit că poate fi elaborat un standard armonizat. Autorizarea va fi valabilă pentru o perioadă determinată. (4) În general, durata de valabilitate a ETA este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.  +  Articolul 18 (1) Organismele prevăzute la art. 19 alin. (1) acordă ETA pentru un produs în baza examinărilor, încercărilor şi a unei evaluări a produsului în conformitate cu ghidurile de interpretare prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c) şi cu ghidurile prevăzute la art. 20 referitoare la acel produs sau la familia de produse corespunzătoare. (2) Dacă ghidurile prevăzute la art. 20 nu există sau încă nu există, ETA se poate elibera prin referire la cerinţele esenţiale relevante şi la ghidurile de interpretare a acestora, cu evaluarea produsului adoptată în comun de toate organismele membre ale Organizaţiei Europene pentru Agremente Tehnice - EOTA, prevăzute în anexa nr. 2. Dacă organismele membre EOTA nu pot cădea de acord cu privire la rezultatul evaluării, cazul se transferă spre soluţionare Comitetului Permanent pentru Construcţii de pe lângă Comisia Europeană. (3) ETA va fi eliberat într-un stat membru al Uniunii Europene, potrivit procedurii din anexa nr. 2, la solicitarea producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea competentă notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene numele şi adresele organismelor pe care le-a autorizat să elibereze ETA. (2) În vederea autorizării, organismele de agrement tehnic trebuie să satisfacă cerinţele prezentei hotărâri şi, în special, să fie capabile: a) să evalueze adecvarea la utilizare a unor produse noi pe baza cunoştinţelor ştiinţifice şi practice; b) să ia decizii imparţiale în raport cu interesele producătorilor implicaţi sau ale reprezentanţilor acestora; şi c) să coreleze contribuţiile tuturor părţilor interesate într-o evaluare echilibrată. (3) Lista organismelor prevăzute la alin. (2), autorizate să elibereze ETA, precum şi toate amendamentele la această listă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se actualizează periodic de către Comisia Europeană.  +  Articolul 20 (1) Ghidurile pentru ETA elaborate în cadrul EOTA se adoptă ca versiuni oficiale în limba română de către Consiliu, conform unei proceduri ce va fi elaborată de Consiliu şi aprobată de autoritatea competentă. Consiliul pune aceste ghiduri la dispoziţia utilizatorilor, contra cost. (2) Titlurile ghidurilor pentru ETA publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, se publică în lista prevăzută la art. 13 alin. (3).  +  Capitolul V Atestarea conformităţii produselor  +  Articolul 21 (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia răspunde de atestarea conformităţii produsului cu cerinţele unei specificaţii tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2). (2) Produsele care fac obiectul unei atestări a conformităţii vor beneficia de prezumţia de conformitate cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu specificaţiile tehnice recunoscute. Conformitatea va fi stabilită prin încercări sau alte verificări, pe baza specificaţiilor tehnice respective şi potrivit prevederilor anexei nr. 3. (3) Atestarea conformităţii unui produs presupune ca: a) producătorul să dispună de un sistem de control al producţiei în fabrică apt să asigure că producţia este conformă cu specificaţiile tehnice relevante; b) pentru anumite produse precizate în specificaţiile tehnice relevante, pe lângă sistemul de control al producţiei aplicat în fabrică, să intervină un organism de certificare notificat pentru a evalua şi supraveghea controlul producţiei sau produsul însuşi. (4) Conformitatea produselor pentru construcţii este evaluată numai în raport cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu specificaţiile tehnice recunoscute, utilizându-se sisteme de atestare a conformităţii alcătuite pe baza unor metode de control şi evaluare specifice acestui domeniu, diferite de modulele şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute de Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare. (5) Sistemele de atestare care pot fi utilizate sunt cele prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3. Sistemul aplicabil unui anumit produs sau unei familii de produse determinate este stabilit, conform prevederilor deciziilor Comisiei Europene, printr-un regulament specific, elaborat ca document tehnic director, şi se prevede în specificaţiile tehnice de referinţă pentru produsele respective. (6) Produsele fabricate la bucată sau ca unicate fac doar obiectul unei declaraţii de conformitate de al treilea tip, conform prevederilor sistemului 4 prevăzut în anexa nr. 3, dacă nu sunt prevăzute alte dispoziţii prin specificaţiile tehnice pentru produsele care au implicaţii deosebit de importante pentru sănătate şi securitate.  +  Articolul 22 (1) Procedurile aferente sistemelor prevăzute în anexa nr. 3 se finalizează cu întocmirea unei declaraţii de conformitate EC pentru produs, dată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia potrivit sistemului de atestare aplicat, după caz: a) pe propria şi unica sa răspundere, în cazul sistemului 4; b) pe baza raportului de încercări iniţiale de tip, eliberat de un laborator notificat, în cazul sistemului 3; c) pe baza unui certificat de conformitate EC pentru un sistem de control şi supraveghere a producţiei sau pentru produsul însuşi, eliberat de un organism de certificare notificat, în cazul sistemelor 1+, 1, 2+ şi 2. (2) Declaraţia de conformitate EC dă dreptul producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia să aplice în mod corespunzător marcajul CE.  +  Articolul 23 (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să respecte toate prevederile prezentei hotărâri referitoare la aplicarea şi utilizarea corectă a marcajului CE. (2) În afară de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, alte persoane fizice sau juridice care comercializează ori utilizează produsele nu au dreptul să aplice marcajul CE. (3) Fără a contraveni prevederilor art. 33: a) atunci când organele de control constată că marcajul CE a fost aplicat în mod necorespunzător pe un produs, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să aducă produsul în conformitate cu cerinţele referitoare la marcajul CE şi să înceteze neconformitatea până la o dată convenită de comun acord cu organul de control; b) dacă neconformitatea continuă, organul de control dispune restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, potrivit procedurilor prevăzute la art. 33. (4) Este interzisă aplicarea pe produse sau pe ambalaje a unor marcaje care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii asupra semnificaţiei şi formei marcajului CE. Orice alte marcaje pot fi aplicate pe produse, pe o etichetă ataşată ambalajului sau pe documentele comerciale însoţitoare, cu condiţia ca acestea să nu afecteze vizibilitatea ori lizibilitatea marcajului CE.  +  Articolul 24Sistemele de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii sunt prevăzute schematic în anexa nr. 5.  +  Capitolul VI Proceduri speciale  +  Articolul 25 (1) Atunci când pentru un anumit produs nu există specificaţii tehnice din categoria celor prevăzute la art. 7 alin. (2), statul membru de destinaţie va considera, la cerere pentru cazuri individuale, că produsul este conform cu prevederile sale naţionale în vigoare, dacă acesta s-a dovedit corespunzător în urma încercărilor şi inspecţiilor efectuate de către un organism notificat în statul membru producător, potrivit metodelor în vigoare în statul membru de destinaţie sau recunoscute ca echivalente de către respectivul stat membru. (2) Statul membru producător va informa statul membru de destinaţie asupra organismului pe care intenţionează să-l notifice pentru efectuarea încercărilor şi inspecţiilor conform reglementărilor aplicabile în statul de destinaţie. Statul membru de destinaţie şi statul membru producător îşi vor furniza unul altuia toate informaţiile necesare. La finalizarea acestui schimb de informaţii, statul membru producător va notifica organismul astfel desemnat. Dacă un stat membru are obiecţiuni, acesta îşi va exprima în scris poziţia şi o va transmite Comisiei Europene. (3) Organismele desemnate de România acordă asistenţa necesară organismelor desemnate de statele membre ale Uniunii Europene. (4) Atunci când un stat membru constată că un organism notificat nu efectuează încercările şi inspecţiile exact în conformitate cu dispoziţiile sale naţionale, acesta va sesiza statul membru care a notificat organismul. Într-o perioadă rezonabilă de timp statul membru notificator al organismului va informa statul membru prejudiciat asupra măsurilor pe care le-a luat. Dacă statul membru prejudiciat consideră acţiunile luate ca insuficiente, el poate interzice introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor respective sau le poate supune unor condiţii speciale. El va informa statul membru notificator şi Comisia Europeană asupra măsurilor dispuse.  +  Articolul 26 (1) Rapoartele şi documentele de atestare a conformităţii, eliberate în statul membru producător potrivit procedurii prevăzute la art. 25, au acelaşi statut ca şi documentele naţionale corespondente. (2) În situaţiile prevăzute la art. 25, atribuţiile ce revin României în calitate de stat membru producător sau de destinaţie se exercită de autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii.  +  Capitolul VII Organisme desemnate şi notificate  +  Articolul 27 (1) Pentru executarea procedurilor de atestare a conformităţii produselor se desemnează şi se notifică organisme de certificare, organisme de inspecţie şi laboratoare de încercări. (2) Autoritatea competentă pentru desemnarea organismelor implicate în atestarea conformităţii produselor este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu excepţia organismelor specializate pe familii de produse cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, pentru care autoritatea competentă pentru desemnare este Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. (3) Procedura de desemnare a organismelor în domeniul produselor pentru construcţii se elaborează de către Consiliu ca document tehnic director şi se aprobă prin ordin comun al autorităţilor competente prevăzute la alin. (2), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28 (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări desemnate în vederea efectuării de sarcini legate de agrementul tehnic european, certificate de conformitate, inspecţii şi încercări, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, indicând numele şi adresele acestor organisme, precum şi numerele de identificare atribuite în prealabil de Comisia Europeană. Notificarea organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii se face conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Lista cuprinzând organismele şi laboratoarele notificate, împreună cu numerele lor de identificare, sarcinile şi produsele pentru care au fost notificate, este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se actualizează de către Comisia Europeană. (3) În vederea notificării, organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări trebuie să corespundă permanent criteriilor precizate în anexa nr. 4. (4) În certificatul de recunoaştere al organismelor, eliberat de autoritatea competentă, se consemnează următoarele informaţii: a) abilitarea organismului pentru efectuarea sarcinilor legate de atestarea conformităţii produselor pentru construcţii; b) produsele şi/sau familiile de produse care intră în competenţele sale; c) natura sarcinilor care îi pot fi încredinţate, dintre cele prevăzute la pct. 3 în anexa nr. 3.  +  Articolul 29Evaluarea iniţială şi supravegherea sistematică a organismelor desemnate şi notificate în domeniul produselor pentru construcţii se fac, pe baza criteriilor specificate în anexa nr. 4 şi conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 27 alin. (3), de către Consiliu sau, după caz, de un organism stabilit de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.  +  Capitolul VIII Supravegherea pieţei  +  Articolul 30 (1) Organele de control pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii sunt: a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, care funcţionează în subordinea Guvernului, pentru toate produsele/familiile de produse, cu excepţia celor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu; b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care funcţionează în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru produsele/familiile de produse cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu. (2) Modul de coordonare şi colaborare dintre aceste instituţii şi autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii va fi stabilit de autorităţile competente implicate.  +  Articolul 31 (1) Activităţile de supraveghere a pieţei constau în: a) monitorizarea produselor introduse pe piaţă, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor prezentei hotărâri; b) aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformităţii, atunci când sunt constatate abateri. (2) Principalele atribuţii specifice ce revin organelor de control sunt: a) să verifice periodic obiectivele comerciale şi industriale, depozitele, şantierele şi construcţiile; b) să organizeze controale inopinate şi verificări punctuale; c) să ia mostre de produse, să le examineze şi să le testeze, dacă este posibil; d) să solicite toate informaţiile şi/sau documentele necesare; e) să impună acţiunile împotriva neconformităţilor constatate, potrivit principiului proporţionalităţii cu gradul de neconformitate. (3) Organele de control pot subcontracta sarcinile tehnice de încercări şi control altor organisme specializate, cu condiţia să se asigure că informaţiile furnizate de acestea sunt imparţiale. Responsabilitatea deciziilor luate pe baza unor astfel de informaţii revine organelor de control. (4) Sarcinile tehnice de supraveghere a pieţei pot fi subcontractate numai cu organisme independente.  +  Articolul 32 (1) Produsele se introduc pe piaţă numai însoţite de documentele de atestare a conformităţii, care se impun potrivit prevederilor alin. (2) şi (3). (2) Orice persoană fizică sau juridică, care introduce pe piaţă un produs cu marcaj CE, trebuie să fie în măsură să dovedească, la cererea organelor de control, atestarea conformităţii produsului prin unul dintre documentele prevăzute la art. 22 alin. (1), corespunzător sistemului de atestare prestabilit pentru produsul respectiv. (3) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să pună la dispoziţie organelor de control, în plus faţă de declaraţia de conformitate, toate documentele care atestă conformitatea produsului, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 33 (1) Atunci când organul de control constată că un produs declarat a fi în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri nu corespunde art. 4-6, trebuie luate măsuri adecvate pentru retragerea produselor respective de pe piaţă, interzicerea introducerii lor pe piaţă şi restricţionarea liberei lor circulaţii. (2) În situaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), organele de control au următoarele obligaţii: a) să informeze în scris, în termen de 72 de ore, autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii, despre orice astfel de măsură, indicând motivele deciziei adoptate; b) să comunice în scris părţii implicate, de îndată, decizia luată, motivele pe care se bazează aceasta, demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea implicată şi termenele disponibile pentru iniţierea acestora. (3) Informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să indice expres dacă neconformitatea este determinată de: a) nerespectarea art. 4-6, dacă produsul nu este acoperit de niciuna dintre categoriile de specificaţii tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2); b) aplicarea incorectă a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2); c) deficienţe ale specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2). (4) În termen de maximum 30 de zile de la primirea informărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea competentă analizează situaţiile semnalate, inclusiv prin consultarea părţilor interesate, după caz, şi decide asupra măsurilor aplicabile conform prevederilor cap. X. Autoritatea competentă va informa de îndată statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană asupra neconformităţilor constatate şi a măsurilor luate conform prevederilor alin. (1) şi (3). (5) Măsurile notificate de autorităţile din România şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care au fost considerate de Comisia Europeană ca fiind justificate, sunt comunicate tuturor statelor membre. (6) Organul de control poate acţiona în mod adecvat împotriva oricui a făcut declaraţia de conformitate şi va informa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor care, la rândul său, va informa, prin intermediul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în legătură cu acţiunile sale, Comisia Europeană şi celelalte state membre.  +  Capitolul IX Măsuri tranzitorii  +  Articolul 34 (1) Până la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau până la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admite introducerea pe piaţa românească a produselor în următoarele condiţii, după caz: a) poartă marcajul CE potrivit prevederilor prezentei hotărâri; sau b) poartă marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, potrivit prevederilor cap. VI din Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului capitol; sau c) fără marcaj de conformitate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1). (2) Marcajul CS se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România, pe produsele care sunt conforme cu standardele sau specificaţiile tehnice ale căror indicative sunt publicate în lista prevăzută la art. 13 alin. (3). (3) Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelaşi produs a marcajului CS şi a marcajului CE. (5) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.  +  Articolul 35Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), organismele autorizate pentru agrement tehnic european cu sediul în România nu pot primi cereri pentru eliberarea de agremente tehnice europene, iar producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor cu sediul în România, care doresc obţinerea unui agrement tehnic european, se adresează unuia dintre organismele înscrise în lista prevăzută la art. 19 alin. (3).  +  Articolul 36 (1) Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), pentru clasificarea produselor şi/sau a construcţiilor din punct de vedere al comportării la foc, se admite utilizarea claselor naţionale de comportare la foc în paralel cu clasele stabilite la nivel european şi acceptate de România. (2) Rapoartele de încercare/clasificare la foc pentru produse pentru construcţii, elaborate conform claselor naţionale de comportare la foc, rămân valabile până la termenele stabilite la art. 34 alin. (1).  +  Articolul 37 (1) Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), atestarea conformităţii produselor se realizează prin aceleaşi sisteme de atestare prevăzute pentru marcajul CE, cu participarea organismelor prevăzute la alin. (3). (2) Documentele doveditoare sunt Certificatul de conformitate CS şi Declaraţia de conformitate CS. Acestea trebuie prezentate în limba română şi cu un conţinut echivalent prevederilor pct. 4.2 şi 4.3 din anexa nr. 3, adaptat corespunzător. (3) Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), autorităţile competente recunosc şi aprobă, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), organisme pentru atestarea conformităţii produselor cu specificaţiile tehnice în vederea aplicării marcajului CS. (4) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (3) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 4, cu excepţia pct. 6, precum şi prevederile aplicabile ale procedurii prevăzute la art. 27 alin. (3), incluzând parcurgerea următoarelor etape: a) evaluarea organismelor în vederea recunoaşterii de către structuri abilitate de autorităţile competente pentru desemnare, după caz, inclusiv verificarea de către acestea a procedurii/procedurilor de evaluare a conformităţii documentate şi aplicate de solicitant; b) recunoaşterea organismelor de către autorităţile competente pentru desemnare, după caz; c) înscrierea organismelor în Registrul organismelor recunoscute şi obţinerea numerelor de identificare alocate; d) aprobarea organismelor recunoscute. (5) Organismele recunoscute se înscriu în Registrul organismelor recunoscute, iar lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aprobă şi se actualizează prin ordin al conducătorului autorităţii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Cuantumul asigurării prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 4 se stabileşte de către autorităţile competente pentru desemnare, de la caz la caz, în funcţie de domeniul pentru care se face desemnarea.  +  Articolul 38 (1) Răspunderea producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia privind produsele introduse pe piaţă cu marcaj CS este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 39 se aplică şi în cazul produselor introduse pe piaţă cu marcaj CS. (3) Organismele şi laboratoarele recunoscute poartă întreaga răspundere pentru activităţile proprii şi documentele emise şi nu se pot prevala de recunoaşterea acordată de autorităţile competente pentru a fi exonerate de răspundere sau pentru împărţirea răspunderii, după caz.  +  Capitolul X Sancţiuni  +  Articolul 39 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (3) lit. b) şi ale art. 32, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (5) şi (6), art. 22 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (5), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării sau utilizării produsului până la o dată stabilită pentru eliminarea neconformităţilor de către organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia ori altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piaţă, după caz; c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (4), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori marcate incorect; d) nerespectarea obligaţiilor de către organismele autorizate pentru agrementul tehnic european şi de către organismele desemnate şi/sau notificate pentru atestarea conformităţii produselor, care, nemaiîndeplinind condiţiile iniţiale, continuă să execute astfel de sarcini, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea autorizării/desemnării. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de persoane împuternicite/abilitate din cadrul organelor de control prevăzute la art. 30 alin. (1). (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 40Daunele generate de aplicarea necorespunzătoare a marcajelor CE sau CS, precum şi eliberarea de certificate de conformitate necorespunzătoare se suportă de vinovaţi.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 41 (1) Autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) Pentru asigurarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42 (1) Pot fi introduse pe piaţă sau utilizate în scopurile prevăzute, fără alte restricţii legale, numai produsele care satisfac prevederile prezentei hotărâri. (2) Este interzisă obstrucţionarea, prin reglementări impuse de autorităţi publice sau de organisme private abilitate de către autorităţi ori aflate în poziţie de monopol, a folosirii potrivit destinaţiei prevăzute a produselor care satisfac prevederile prezentei hotărâri. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) reglementările care transpun prevederi ale actelor comunitare sau care condiţionează din punct de vedere tehnic folosirea produselor.  +  Articolul 43 (1) Se instituie sistemul naţional de informare privind produsele pentru construcţii a căror conformitate cu specificaţii tehnice armonizate a fost atestată, care este gestionat de Consiliu. (2) Procedura de constituire şi diseminare a informaţiilor se elaborează de Consiliu ca document tehnic director şi se aprobă prin ordin al autorităţii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Cheltuielile de constituire şi funcţionare a bazei de date aferente se suportă din venituri proprii constituite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 45 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 27 februarie 2005. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac: a) prevederile art. 3 şi art. 37 alin. (3) şi (4), care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri; b) prevederile art. 25, 26 şi ale art. 28 alin. (1), care se aplică la data intrării în vigoare a protocolului PECA; c) prevederile art. 11, art. 33 alin. (4), (5) şi (6), care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. (3) Reglementările tehnice existente şi cele care vor fi promovate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care conţin dispoziţii referitoare la fabricarea, comercializarea sau utilizarea produselor pentru construcţii, trebuie să fie armonizate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi celor stabilite prin documentele tehnice directoare, în sensul art. 2 alin. (1) lit. f). (4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, prevăzut în anexa nr. 6, şi Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de construcţii şi produse destinate construcţiilor de a efectua încercări şi analize de laborator numai prin laboratoare autorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 4 noiembrie 1999; c) Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 27 februarie 2003; d) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 46Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/106/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 21 decembrie 1988 privind produsele pentru construcţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, L 40 din 11 februarie 1989, pag. 12, amendată prin Directiva 93/68/EEC a Consiliului Comunităţii Europene din 22 iulie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, L 220 din 30 august 1993, pag. 1.  +  Anexa 1 CERINŢELE ESENŢIALE ALE CONSTRUCŢIILORProdusele pentru construcţii trebuie să permită realizarea construcţiilor care, în ansamblul lor şi, separat, pe elementele de construcţii componente, luând în considerare şi aspectele economice, să fie adecvate pentru utilizarea preconizată, şi, în acest sens, să satisfacă cerinţe esenţiale din prezenta anexă, atunci când construcţiile sunt supuse unor reglementări ce conţin asemenea cerinţe. Astfel de cerinţe trebuie, în condiţiile unei mentenanţe normale, să fie satisfăcute de-a lungul unei durate de viaţă rezonabilă din punct de vedere economic. Cerinţele au în vedere, în general, acţiuni previzibile.1. Rezistenţă mecanică şi stabilitateConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât încărcările susceptibile de a se exercită asupra lor în timpul construirii şi în exploatare să nu determine niciunul din evenimentele următoare: a) prăbuşirea în întregime sau a unei părţi din construcţie; b) deformaţii de o mărime inadmisibilă; c) deteriorări ale unor părţi ale construcţiei, ale instalaţiilor sau echipamentelor înglobate ca rezultat al unor deformaţii importante ale structurii portante; d) distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproporţionate ca mărime în raport cu cauzele primare.2. Securitate la incendiuConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu: a) stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi estimată pentru o perioadă determinată de timp; b) apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei să fie limitate; c) propagarea incendiului la construcţiile învecinate să fie limitată; d) utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace; e) să fie luată în consideraţie securitatea echipelor de intervenţie.3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurătorConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să nu constituie o ameninţare pentru igiena şi sănătatea ocupanţilor sau a vecinilor, în special ca urmare a: a) degajării de gaze toxice; b) prezenţei în aer a unor particule sau gaze periculoase; c) emisiei de radiaţii periculoase; d) poluării sau contaminării apei sau solului; e) evacuării defectuoase a apelor reziduale, a fumului şi a deşeurilor solide sau lichide; f) prezenţei umidităţii în părţi ale construcţiei sau pe suprafeţele interioare ale acesteia.4. Siguranţă în exploatareConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât utilizarea sau funcţionarea lor să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidentare, precum alunecare, cădere, lovire, ardere, electrocutare, rănire ca urmare a unei explozii.5. Protecţie împotriva zgomotuluiConstrucţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât zgomotul perceput de ocupanţi sau de persoanele aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel atât de scăzut încât să nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare.6. Economia de energie şi izolarea termicăConstrucţiile şi instalaţiile lor de încălzire, răcire şi ventilare trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât consumul de energie necesar pentru utilizarea construcţiei să rămână scăzut în raport cu condiţiile climatice locale, însă fără a afecta confortul termic al ocupanţilor.  +  Anexa 2 AGREMENTUL TEHNIC EUROPEAN1. O cerere pentru un agrement tehnic european poate fi făcută de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia numai unui singur organism autorizat în acest scop.2. Agrementele tehnice europene (ETA) se întocmesc de către organisme specializate cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene, autorizate în acest scop de autorităţile statelor respective şi reunite în cadrul Organizaţiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA), denumite în continuare organisme membre EOTA.În vederea elaborării de agremente tehnice europene, autoritatea competentă din România poate abilita unul sau mai multe organisme specializate cu sediul pe teritoriul României. În cazul în care vor fi abilitate mai multe organisme, acestea vor fi coordonate de Consiliu, care nominalizează unul dintre acestea ca purtător de cuvânt al României în cadrul EOTA. Numele şi adresele acestor organisme se notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre de către autoritatea competentă.3. Regulile comune de procedură pentru solicitarea, elaborarea şi acordarea agrementului tehnic european, stabilite în cadrul EOTA, vor fi publicate ca versiune oficială în limba română într-un regulament specific, elaborat de Consiliu ca document tehnic director.4. Organismele membre EOTA iniţiază şi derulează procedurile de agrementare adoptate în cadrul EOTA, acordându-şi reciproc tot sprijinul necesar.5. Organismele membre EOTA publică agrementele tehnice elaborate şi comunică indicativele acestora tuturor organismelor notificate. La cererea unui organism membru EOTA, acestuia i se transmite setul complet de documente care susţin agrementul acordat.6. Costurile generate de elaborarea agrementelor tehnice europene se stabilesc de organismele membre EOTA şi se suportă de solicitant.  +  Anexa 3 ATESTAREA CONFORMITĂŢII CU SPECIFICAŢIILE TEHNICE1. Metode pentru controlul conformităţiiÎn cadrul procedurilor de atestare a conformităţii produselor cu specificaţiile tehnice potrivit prevederilor art. 21, se utilizează următoarele metode de control al conformităţii; selecţia şi combinarea metodelor pentru fiecare sistem determinat depind de cerinţele specifice produsului sau unui grup de produse: a) încercări iniţiale de tip ale produsului, efectuate de către producător sau de un organism notificat; b) încercări pe eşantioane prelevate de la locul producţiei potrivit unui plan de încercări prestabilit, efectuate de către producător sau de un organism notificat; c) încercări prin sondaj pe eşantioane prelevate de la locul producţiei, de pe piaţă sau dintr-un şantier, efectuate de către producător sau de un organism notificat; d) încercări pe eşantioane prelevate dintr-un lot pregătit pentru livrare sau deja livrat, efectuate de către producător sau de un organism notificat; e) controlul producţiei în fabrică; f) inspecţia iniţială a locului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică, efectuată de către un organism notificat; g) supravegherea, aprecierea şi evaluarea continuă a controlului producţiei în fabrică, efectuată de către un organism notificat.În sensul prezentei hotărâri, prin control al producţiei în fabrică se înţelege controlul intern permanent exercitat de producător. Acesta trebuie să conţină toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător, documentate în mod sistematic sub forma unor politici şi proceduri scrise. Documentaţia scrisă asupra sistemului de control al producţiei în fabrică trebuie să asigure stabilirea corespondenţei cu elementele aplicabile ale unui sistem de asigurare a calităţii şi să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs şi a modului efectiv de operare al sistemului de control al producţiei în fabrică.2. Sisteme de atestare a conformităţiiSistemele de atestare a conformităţii produselor se definesc în funcţie de repartizarea sarcinilor între producător şi organismele notificate şi se codifică într-o notaţie numerică de la 1 la 4, exprimând nivelul de exigenţă în ordine descrescătoare, după cum urmează:A. Sistem 1+: Certificarea conformităţii produsului de către un organism de certificare notificat, pe bază de:1) Sarcinile producătorului a) controlul producţiei în fabrică; b) încercări pe eşantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit.2) Sarcinile organismelor notificate a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) inspecţia iniţială a locului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică; c) supravegherea continuă, evaluarea şi acceptarea controlului producţiei în fabrică; d) încercări prin sondaj pe eşantioane prelevate de la locul producţiei, de pe piaţă sau de pe şantiere.B. Sistem 1+: Certificarea conformităţii produsului de către un organism de certificare notificat, pe bază de:1) Sarcinile producătorului a) controlul producţiei în fabrică; b) încercări pe eşantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit.2) Sarcinile organismelor notificate a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) inspecţia iniţială a locului producţiei şi a controlului producţiei în fabrică; c) supravegherea continuă, evaluarea şi acceptarea controlului producţiei în fabrică.C. Sistem 2+: Declaraţia de conformitate a produsului (de primul tip) dată de producător, pe bază de:1) Sarcinile producătorului a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) controlul producţiei în fabrică; c) încercări pe eşantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit.2) Sarcinile organismelor notificate a) certificarea controlului producţiei în fabrică, pe baza:- inspecţiei iniţiale a locului producţiei şi a controlului producţiei în fabrică;- supravegherea continuă, evaluarea şi acceptarea controlului producţiei în fabrică.D. Sistem 2: Declaraţia de conformitate a produsului (de primul tip) dată de producător, pe bază de:1) Sarcinile producătorului a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) controlul producţiei în fabrică; c) încercări pe eşantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit.2) Sarcinile organismelor notificate a) certificarea controlului producţiei în fabrică, pe baza:- inspecţiei iniţiale a locului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică.E. Sistem 3: Declaraţia de conformitate a produsului (de al doilea tip) dată de producător, pe bază de:1) Sarcinile producătorului a) controlul producţiei în fabrică;2) Sarcinile laboratorului notificat b) încercări iniţiale de tip ale produsului.F. Sistem 4: Declaraţia de conformitate a produsului (de al treilea tip) dată de producător, pe baza următoarelor sarcini efectuate de el însuşi: a) încercări iniţiale de tip ale produsului; b) controlul producţiei în fabrică.3. Organisme implicate în atestarea conformităţiiÎn raport cu funcţiunile organismelor implicate în atestarea conformităţii, trebuie făcută distincţie între: a) organisme de certificare, prin care se înţeleg organisme independente, guvernamentale sau neguvernamentale, având competenţa şi responsabilitatea de a efectua certificarea conformităţii corespunzător unor reguli prestabilite de procedură şi de management; b) organisme de inspecţie, prin care se înţeleg organisme independente, având organizarea, personalul, competenţa şi integritatea necesare pentru a executa, conform unor criterii specificate, funcţiuni precum evaluarea, recomandarea acceptării şi auditul ulterior al operaţiilor de control al producţiei realizate de producător, ca şi eşantionarea şi evaluarea produselor conform criteriilor specificate; c) laboratoare de încercări, prin care se înţeleg laboratoare care măsoară, examinează, încearcă, etalonează sau determină în orice alt fel caracteristicile sau performanţele materialelor sau produselor.În situaţiile prevăzute la pct. 2 lit. A, B, C şi D, cele trei funcţiuni menţionate la pct. 3 lit. a), b) şi c) pot fi îndeplinite de acelaşi organism sau de organisme diferite, în cazul din urmă organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări implicate în atestarea conformităţii executându-şi sarcinile în numele organismului de certificare.Criteriile privind competenţa, imparţialitatea şi integritatea organismelor de certificare, a organismelor de inspecţie şi a laboratoarelor de încercări sunt prevăzute în anexa nr. 4.4. Marcajul de conformitate CE, Certificatul de conformitate EC, Declaraţia de conformitate EC4.1. Marcajul de conformitate CE- Marcajul CE trebuie să respecte elementele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, republicată, cu modificările ulterioare.- Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului implicat în faza de control al producţiei.Informaţii asociateMarcajul CE trebuie să fie însoţit de următoarele informaţii: a) numele sau marca de identificare a producătorului; b) ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul; c) numărul Certificatului de conformitate EC, dacă e cazul; d) indicaţii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificaţiilor tehnice; e) indicativele directivelor comunitare aplicate.4.2. Certificatul de conformitate ECCertificatul de conformitate EC trebuie să conţină în special următoarele: a) numele şi adresa organismului de certificare; b) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia; c) descrierea produsului, precizând tipul, identificarea, utilizarea etc.; d) specificaţiile tehnice cu care este conform produsul; e) condiţiile particulare de utilizare a produsului; f) numărul Certificatului; g) condiţiile şi perioada de valabilitate a Certificatului, după caz; h) numele şi funcţia persoanei abilitate să semneze Certificatul.4.3. Declaraţia de conformitate ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină în special următoarele: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene; b) descrierea produsului, precizând tipul, identificarea, utilizarea etc.; c) specificaţiile tehnice cu care este conform produsul; d) condiţiile particulare de utilizare a produsului; e) numele şi adresa organismului notificat, dacă e cazul; f) numele şi funcţia persoanei abilitate să semnezeDeclaraţia în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia.4.4. Certificatul şi declaraţia de conformitate trebuie prezentate în limba sau limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene în care produsul urmează a fi folosit.  +  Anexa 4 NOTIFICAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI, AORGANISMELOR DE INSPECŢIE ŞI A ORGANISMELOR DE CERTIFICARELaboratoarele de încercări, organismele de inspecţie şi organismele de certificare desemnate în domeniul produselor pentru construcţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minimale:1. să dispună de personal specializat şi de necesarul de mijloace şi echipamente adecvate;2. personalul să dovedească competenţă tehnică şi integritate profesională;3. conducerea şi personalul tehnic să acţioneze imparţial, la efectuarea încercărilor, la întocmirea rapoartelor, la eliberarea certificatelor şi la executarea supravegherii, în raport cu toate sferele, grupurile sau persoanele care au un interes direct sau indirect asupra produselor;4. să fie asigurată păstrarea secretului profesional de către personalul implicat;5. să deţină o asigurare de răspundere civilă, atunci când răspunderea nu revine statului prin lege;6. să participe efectiv la cooperarea europeană în cadrul Grupului Organismelor Notificate în domeniul produselor pentru construcţii.Autoritatea competentă trebuie să verifice periodic dacă se menţine îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2.  +  Anexa 5                              PREZENTARE SCHEMATICA     a sistemelor de atestare a conformitatii produselor pentru constructii                                  ┌──────────┐                                  │PRODUCĂTOR│                                  └────┬─────┘                                       ▼                                ┌──────────────┐                                │Produse pentru│                                │ constructii │                                └──────┬───────┘                                       ▼                         ┌───────────────────────────────────┐     ┌───────────────────┤ Exista standard armonizat sau │     │ │ specificatie tehnica recunoscută │     │ └────────────────┬──────────────────┘     │ │ ┌────────────────────┐     ▼ │ ┌────┐ │Produsul corespunde │  ┌────┐ └────►│ DA ├─►│ cu standardul/ │  │ NU │ └──┬─┘ │ specificatia │  └──┬─┘ │ └─────────────────┬──┘     │ │ │     │ │ │     ▼ ▼ │  ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │  │ AGREMENT TEHNIC │←─────────────────────┤ Produsul se abate de la │ │  │ EUROPEAN │ │ standard/specificatie │ │  └────────┬─────────┘ └─────────────────────────┘ │           │ │           │ │           ▼ ▼  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil este impus prin decizie a │  │ Comisiei Europene şi prevăzut în regulamentul specific şi în specificatia │  │ tehnica relevanta │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ Producătorul raspunde de aplicarea sistemului de atestare impus produsului │  │ individualizat │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┘        ┌────────────────────────────────┐ |        │ Organisme notificate │ |  ┌─────┴────────┬──────────────┬────────┴────────┐ |  │ Organisme de │ Organisme de│ Laboratoare de ├────┐ |  │ certificare │ inspecţie │ încercări │ │ |  └─┬────────────┴──────┬───────┴───────┬─────────┘ │ |    │◄──────────────────┘ │ │ |    │◄──────────────────────────────────┘ │ |    ├────────────┬────────────┬─────────────┐ │ |    │ ┌--------┼---┬--------┼---┬---------┼--┬-------┼---┬----------┤    ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐  │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │  │ 1+ │ │ 1 │ │ 2+ │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │  └─┬──────┘ └─┬──────┘ └─┬──────┘ └──┬─────┘ └────┬───┘ └─────┬───┘    ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐  │ Declaratie de con-│ │ Declaratie de conformitate│ │Declaratie │ │Declaratie│  │ formitate data de │ │ de primul tip data de │ │de confor- │ │de confor-│  │ producător pe baza│ │ producător pe baza unui │ │mitate de │ │mitate de │  │ unui certificat de│ │ certificat de conformitate│ │al doilea │ │al treilea│  │ conformitate PC │ │ PC pentru un sistem de │ │tip data de│ │tip data │  │ pentru produs, │ │ control al productiei în │ │producător │ │de produ- │  │ eliberat de un │ │ fabrica, eliberat de un │ │pe baza │ │cator pe │  │ organism de cer- │ │ organism de certificare │ │raportului │ │proprie │  │ tificare notificat│ │ notificat │ │de incer- │ │raspundere│  └──────────┬────────┘ └───────────┬───────────────┘ │cari initi-│ └──┬───────┘             │ │ │ale de tip │ │             │ │ │eliberat de│ │             │ │ ┌──────────────┤un labora- │ │             │ │ │ │tor noti- │ │             │ ▼ ▼ │ficat │ │             │ ┌─────────┐ └───────────┘ │             └────────────────►│ CE │◄────────────────────────────┘                               └─────────┘------