ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizata*)privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului(actualizata până la data de 21 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 27 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007.Având în vedere ca transpunerea şi implementarea în legislatia naţionala a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit şi a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investitii şi instituţiilor de credit trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderarii, astfel încât să poată fi realizata şi procedura de prenotificare la Comisia Europeana a intregului cadru legislativ adoptat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Partea I DISPOZITII COMUNE APLICABILE INSTITUTIILOR DE CREDIT  +  Titlul I DISPOZITII GENERALE  +  Capitolul I Domeniul de aplicare şi definitii  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza condiţiile de acces la activitatea bancara şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul României, supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit şi a societatilor de servicii de investitii financiare şi supravegherea sistemelor de plati şi a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor din strainatate ale acestora şi instituţiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terte, în ceea ce priveste activitatea acestora desfăşurată în România. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică societatilor de servicii de investitii financiare şi societatilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, potrivit prevederilor Capitolului X din Titlul III, Partea I. (4) Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplică sistemelor de plati, sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, participantilor la aceste sisteme şi administratorilor sistemelor şi ai serviciilor de infrastructura utilizate în cadrul acestor sisteme. (5) Nu intra sub incidenţa prezentei ordonante de urgenta băncile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006, prevăzute la art. 2 al acestei Directive, nu beneficiaza de regimul instituţiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgenta. Pentru scopurile dispoziţiilor cuprinse în Capitolul II din Titlul III, Partea I, aceste institutii, cu excepţia băncilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare.  +  Articolul 2În scopul realizării supravegherii prudentiale a instituţiilor de credit, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi altor categorii de persoane, după cum urmeaza: a) Capitolul II din Titlul III, Partea I se aplică societatilor financiare holding şi societatilor holding cu activitate mixta; b) art. 54 - 58 se aplică instituţiilor financiare cu sediul în alte state membre, care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54: c) art. 89 - 90 se aplică instituţiilor financiare cu sediul în România, care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 89; d) Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplică auditorilor financiari şi institutiei de credit şi, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societatilor financiare holding.  +  Articolul 3Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi functiona, cu respectarea dispoziţiilor generale aplicabile instituţiilor de credit şi a cerințelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonante de urgenta, în una din urmatoarele categorii: a) bănci; b) organizaţii cooperatiste de credit; c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar; e) institutii emitente de moneda electronică.  +  Articolul 4 (1) Banca Naţionala a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit. (2) În exercitarea competentelor sale prevăzute de lege, Banca Naţionala a României colecteaza şi proceseaza orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 5 (1) Se interzice oricarei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridica, ce nu este institutie de credit, să se angajeze intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronică ori intr-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumularii de fonduri colective şi acordarii de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora. (2) Interdictia prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile: a) de către un stat membru ori de către administraţiile regionale sau autorităţile administraţiei publice locale ale unui stat membru; b) de către organisme publice internationale la care participa unul sau mai multe state membre; c) în cazurile expres prevăzute de legislatia românească sau de legislatia naţionala a altui stat membru ori de legislatia comunitara, cu condiţia ca aceste activităţi să fie reglementate şi supravegheate corespunzător, în scopul şi investitorilor. (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), o emisiune de obligaţiuni sau alte instrumente financiare similare este considerata atragere de fonduri rambursabile de la public dacă este indeplinita cel puţin una din urmatoarele condiţii: a) constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului; b) emitentul desfăşoară cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) - l). (4) Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care emisiunea se adreseaza exclusiv investitorilor calificati, în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital. (5) Banca Naţionala a României este abilitata sa determine dacă o activitate reprezinta ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancara, activitate de emitere de moneda electronică ori activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumularii de fonduri colective şi acordarii de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora. Determinarea naturii activităţii, exprimata de Banca Naţionala a României este obligatorie pentru părţile interesate.  +  Articolul 6 (1) Se interzice oricarei persoane, alta decat o institutie de credit autorizata, sa utilizeze denumirea de "banca" sau "organizaţie cooperatista de credit", "cooperativa de credit", "casa centrala a cooperativelor de credit", "banca cooperatista", "banca centrala cooperatista", "banca ipotecara/banca de credit ipotecar", "banca de economisire şi creditare în domeniul locativ", "institutie emitenta de moneda electronică" sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscută prin lege sau printr-un acord international, sau când, din contextul în care este utilizata denumirea respectiva rezultă neindoielnic că nu este vorba despre desfăşurarea unei activităţi bancare. (2) Filialele unei institutii de credit care funcţionează în România pot utiliza în denumirea acestora initialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare ale institutiei de credit-mama.  +  Secţiunea a 2-a Definitii  +  Articolul 7 (1) În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:1. activitate bancara - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu;2. autoritate competentă - autoritatea naţionala imputernicita prin lege sau alte reglementari sa supravegheze prudential instituţiile de credit;3. autorizatie - un act emis indiferent sub ce forma de către autoritatea competentă, care da dreptul de a desfăşura activităţi specifice unei institutii de credit;4. control - relaţia dintre o societate-mama şi o filiala a acesteia, asa cum este prevăzută la pct. 19 sau o relaţie similara dintre o persoană fizica sau juridica şi o entitate;5. filiala - o entitate aflata în relaţie cu o societate-mama, în una din situaţiile prevăzute la pct. 19;6. firma de investitii - orice persoană juridica a carei activitate curenta o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investitii către terti şi/sau desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi de investitii pe baze profesionale, incluzând societăţile de servicii de investitii financiare, definite conform Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. Prin servicii de investitii şi activităţi de investitii pe baze profesionale se înţeleg urmatoarele:A. servicii şi activităţi de investitii: a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; b) executarea ordinelor în numele clientilor; c) tranzactionarea pe cont propriu; d) administrarea portofoliilor; e) consultanţă de investitii; f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;B. servicii conexe: a) pastrarea în siguranţa şi administrarea instrumentelor financiare în contul clientilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor; b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acorda creditul sau împrumutul este implicata în tranzactie; c) consultanţă acordată entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi; d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investitii prestate; e) cercetare pentru investitii şi analiza financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare; f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm; g) serviciile şi activităţile de investitii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 ti 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct. 14^1 lit. e), f), g) ti j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investitii şi conexe;-------------Punctul 6 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.7. firma de investitii-mama la nivelul unui stat membru - o firma de investitii autorizata într-un stat membru, care are ca filiala o institutie de credit, o firma de investitii sau o alta institutie financiară ori care detine o participatie intr-o astfel de entitate, şi care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit sau firme de investitii, autorizate în acelasi stat membru, sau o filiala a unei societăţi financiare holding înfiinţate în acelasi stat membru;8. firma de investitii-mama la nivelul României - o societate de servicii de investitii financiare, în înţelesul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care corespunde definitiei de la pct. 7;9. firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene - o firma de investitii-mama la nivelul unui stat membru, care nu este filiala unei institutii de credit sau a altei firme de investitii, autorizate în oricare dintre statele membre, sau o filiala a unei societăţi financiare holding înfiinţate în oricare dintre statele membre;10. institutie de credit înseamnă: a) o entitate a carei activitate consta în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu; b) o entitate, alta decat cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în forma de moneda electronică, denumita în continuare institutie emitenta de moneda electronică;11. institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru - o institutie de credit autorizata într-un stat membru, care are ca filiala o institutie de credit sau o institutie financiară sau care detine o participatie intr-o astfel de entitate, şi care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit autorizate în acelasi stat membru sau o filiala a unei societăţi financiare holding înfiinţate în acelasi stat membru;12. institutie de credit-mama la nivelul României - o institutie de credit autorizata în România, care corespunde definitiei de la pct. 11:13. institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene - o institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru, care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate în oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societăţi financiare holding înfiinţate în oricare dintre statele membre;14. institutie financiară - o entitate, alta decat o institutie de credit, a carei activitate principala consta în dobandirea de participatii în alte entităţi sau în desfăşurarea uneia sau mai multora dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - l);14^1. instrumente financiare: a) valori mobiliare; b) instrumente ale pieţei monetare; c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri banesti; e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu marfuri care trebuie decontate în fonduri banesti sau pot fi decontate în fonduri banesti la cererea uneia dintre părţi (altfel decat în caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere); f) optiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu marfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzactionate pe o piaţa reglementata şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare; g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) şi neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marja în mod regulat; h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferente; j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii s orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decat în caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzactionate pe o piaţa reglementata sau în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marja în mod regulat.-------------Punctul 14^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.15. legaturi stranse - situaţia în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele în oricare dintre urmatoarele modalităţi: a) printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi; b) prin control; c) prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate în mod durabil de una şi aceeasi terta persoana prin control.16. moneda electronică - valoare monetara reprezentand o creanta asupra emitentului, care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) este stocata pe un suport electronic; b) este emisa în schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa; c) este acceptata ca mijloc de plată şi de alte entităţi decat emitentul;17. participatie calificata - o participatie directa sau indirecta intr-o entitate, care reprezinta 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entitatii sau care face posibila exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii entitatii respective;18. public - orice persoană fizica, persoana juridica sau entitate fără personalitate juridica, ce nu are cunoştinţele şi experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intră în această categorie: statul autorităţile administraţiei publice centrale, regionale şi locale, agentiile guvernamentale, băncile centrale, instituţiile de credit, instituţiile financiare, alte institutii similare şi orice altă persoană considerata investitor calificat, în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital;19. societate-mama - o entitate care se afla în oricare din urmatoarele situaţii; a) are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate (o filiala); b) are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale altei entităţi (o filiala) şi este în acelasi timp acţionar/asociat sau membru al acelei entităţi; c) are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra unei entităţi (o filiala) al carei acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract incheiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entitatii, în cazul în care legislatia aplicabila filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi; d) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati în functie în exercitiul financiar în curs, în exercitiul financiar anterior şi până la data la care sunt intocmite situaţiile financiare anuale consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplică în situaţia în care o alta entitate are faţă de filiala drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c); e) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singura, în baza unui acord incheiat cu alti actionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi (o filiala), majoritatea drepturilor de vot în acea filiala; f) are dreptul de a exercita sau exercita în fapt o influenţa dominantă sau un control asupra altei entităţi (o filiala); g) societatea-mama împreună cu o alta entitate (o filiala) sunt conduse pe o baza unica de către societatea-mama;20. societate de administrare a investitiilor - o societate de administrare a investitiilor în sensul Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o societate de administrare a investitiilor dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, dacă ar avea sediul principal pe teritoriul României;21. societate financiară holding - o institutie financiară ale carei filiale sunt fie exclusiv, fie în principal, institutii de credit ori institutii financiare, iar cel puţin una dintre filiale este institutie de credit, şi fără a se lua în considerare calitatea sa de societate financiară holding mixta în înţelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a instituţiilor de credit, a societatilor de asigurare, a societatilor de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare şi a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar;22. societate financiară holding-mama la nivelul Uniunii Europene - o societate financiară holding-mama la nivelul unui stat membru care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate în oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societăţi financiare holding înfiinţate în oricare dintre statele membre;23. societate financiară holding-mama la nivelul unul stat membru - o societate financiară holding infiintata într-un stat membru, care nu este ea insasi o filiala a unei institutii de credit autorizate în acelasi stat membru sau o filiala a unei societăţi financiare holding înfiinţate în acelasi stat membru;24. societate financiară holding-mama la nivelul României - o societate financiară holding infiintata în România, care corespunde definitiei prevăzute la pct. 23;25. societate holding cu activitate mixta - o societate-mama, alta decat o societate financiară holding, o institutie de credit sau o societate financiară holding mixta în înţelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006, ale carei filiale includ cel puţin o institutie de credit;26. societate prestatoare de servicii auxiliare - o entitate a carei activitate principala consta în detinerea sau administrarea de bunuri imobile, în furnizarea de servicii de procesare de date sau orice alta activitate similara, care este auxiliara activităţii principale a uneia sau mai multor institutii de credit;27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi un stat aparţinând Spatiului Economic European;28. stat membru de origine - statul membru în care institutia de credit a fost autorizata;29. stat membru gazda - statul membru în care institutia de credit are deschisa o sucursala sau în care presteaza servicii în mod direct;30. stat tert - orice stat care nu este stat membru;31. sucursala - orice unitate operationala dependenta din punct de vedere juridic de o institutie de credit sau de o institutie financiară, care efectueaza în mod direct toate sau unele dintre activităţile acesteia. (2) În scopul aplicarii dispoziţiilor cuprinse în Capitolul II al Titlului III, Partea I, termenii de mai jos semnifica după cum urmeaza: a) filiala - o entitate care este o filiala în sensul prevederilor de la alin. (1) pct. 19 lit. a) - e), precum şi orice entitate asupra careia, în opinia autorităţii competente, o societate-mama exercita efectiv o influenţa dominantă; b) societate-mama - o societate-mama în sensul prevederilor de la alin. (1) pct. 19 lit. a) - e), precum şi orice entitate care, în opinia autorităţii competente, exercita efectiv o influenţa dominantă asupra altei entităţi. (3) În scopul aplicarii dispoziţiilor cuprinse în Titlul III, Partea I, participatie înseamnă fie detinerea unor drepturi în capitalul unei entităţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activităţile acesteia, fie detinerea, în mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi. (4) În scopul aplicarii dispoziţiilor alin. (1) pct. 5 şi alin. (2) lit. a), toate filialele unei societăţi-mama, care la randul sau este o filiala a altei societăţi-mama, sunt considerate filiale ale celei din urma.  +  Articolul 8 (1) În vederea determinarii situaţiilor în care o entitate este societate-mama potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 19 lit. a), b) şi d), drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare din functie deţinute de orice filiala a societatii-mama, precum şi de persoane care acţionează în nume propriu, dar pe contul societatii-mama sau al unei filiale a acesteia, se adauga drepturilor deţinute de societatea-mama. (2) Din drepturile prevăzute la alin. (1) se exclud urmatoarele drepturi de vot: a) drepturile deţinute în numele unei persoane, alta decat societatea-mama sau o filiala a acesteia; b) drepturile aferente titlurilor de capital deţinute în garantie, cu condiţia ca drepturile respective să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite, sau ca detinerea titlurilor sa reprezinte pentru persoana care le detine o operaţiune curenta în cadrul activităţii sale de creditare, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care furnizeaza garantia. (3) În vederea determinarii situaţiilor în care o entitate este societate-mama potrivit prevederilor art. 7 pct. 19 lit. a) şi d), din totalul drepturilor de vot aferente titlurilor de capital deţinute de actionarii/asociaţii sau membrii intr-o filiala se exclud drepturile de vot deţinute de filiala insasi, de o filiala a acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar pe contul acestor filiale.  +  Articolul 9 (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 15 şi a celor cuprinse în Secţiunea 2.2 a Capitolului II din prezentul titlu, persoana care detine o participatie calificata este considerata orice persoană fizica sau juridica sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează în mod concertat pentru dobandirea participatiei calificate şi/sau pentru infaptuirea unei politici comune faţă de institutia de credit. (2) Fără a se aduce atingere obligaţiilor care revin, potrivit dispoziţiilor la care se face referire la alin. (1), persoanelor care, actionand în mod individual sau în mod concertat, intenţionează sa dobandeasca o participatie calificata la o institutie de credit, persoana juridica română, Banca Naţionala a României poate determina ca un grup de persoane acţionează în mod concertat luand în considerare circumstantele specifice fiecarui caz în parte.  +  Capitolul II Cerinţe minime de acces şi de desfăşurare a activităţii  +  Secţiunea 1 Cerinţe minime de acces la activitate1.1 Necesitatea obtinerii unei autorizaţii şi condiţii minime de autorizare  +  Articolul 10 (1) În vederea desfăşurării activităţii în România, fiecare institutie de credit trebuie să dispună de o autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgenta. (2) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor din prezenta secţiune, Banca Naţionala a României stabileste prin reglementari şi notifica Comisiei Europene condiţiile în care poate acorda autorizatie şi documentaţia care trebuie să insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei.  +  Articolul 11Banca Naţionala a României nu poate acorda autorizatie unei institutii de credit, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului initial cel puţin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementari, care nu poate fi mai mic decat echivalentul în lei a 5 milioane euro.  +  Articolul 12 (1) La constituirea unei institutii de credit, persoana juridica română, capitalul initial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care institutia de credit care se constituie este rezultata dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare. (2) Capitalul social al unei institutii de credit, persoana juridica română, trebuie varsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorarii acestuia, aporturile în natura nefiind permise. Actiunile/părţile sociale ale unei institutii de credit, persoana juridica română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, instituţiile de credit, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit caruia o actiune da dreptul la un singur vot. (3) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie varsate într-un cont deschis la o institutie de credit. Acest cont este blocat până la inmatricularea institutiei de credit, persoana juridica română, în registrul comerţului.  +  Articolul 13Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să indeplineasca cerinţele prevăzute la cap. I din titlul II partea I.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 14 (1) Sediul social şi, după caz, sediul real, al institutiei de credit, persoana juridica română, trebuie să fie situate pe teritoriul României. Sediul real reprezinta locatia în care se situeaza centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social. (2) Institutia de credit - trebuie să desfasoare efectiv şi cu preponderenta pe teritoriul României activitatea pentru care a fost autorizata.  +  Articolul 15 (1) În vederea autorizarii unei institutii de credit, persoana juridica română, Banca Naţionala a României trebuie să fie informata cu privire la identitatea acţionarilor sau a membrilor, persoane fizice sau juridice, care urmeaza să deţină direct sau indirect participatii calificate la institutia de credit, şi cu privire la valoarea acestor participatii. Banca Naţionala a României acorda autorizatie numai dacă este incredintata ca, din perspectiva necesităţii asigurarii unui management prudent şi sanatos al institutiei de credit, calitatea persoanelor respective este adecvata. (2) Dacă între institutia de credit, persoana juridica română, şi alte persoane fizice sau juridice exista legaturi stranse, Banca Naţionala a României acorda autorizatie numai dacă aceste legaturi ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care institutia de credit are legaturi stranse sau dificultatile în aplicarea dispoziţiilor sau masurilor respective nu împiedica exercitarea eficienta a functiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 16La determinarea unei participatii calificate în sensul art. 15 alin. (1), pentru calculul drepturilor de vot ale unei persoane se iau în considerare urmatoarele: a) drepturile de vot deţinute de alte persoane sau entităţi în nume propriu, dar pe contul persoanei respective; b) drepturile de vot deţinute de o entitate care se afla sub controlul persoanei respective; c) drepturile de vot deţinute de un tert cu care persoana respectiva a incheiat un acord scris, prin care acestea se obliga sa actioneze în mod concertat, astfel încât prin exercitarea drepturilor de vot pe care le deţin sa realizeze o politica comuna cu caracter de continuitate cu privire la managementul entitatii în care deţin aceste drepturi de vot; d) drepturile de vot deţinute de un tert în baza unui acord scris incheiat cu persoana respectiva sau cu o entitate aflata sub controlul acestei persoane, prin care se prevede transferul temporar al drepturilor de vot către tert, în schimbul unei contraprestatii; e) drepturile de vot aferente acţiunilor date în gaj ale persoanei respective; fac excepţie situaţiile în care persoana în favoarea careia au fost gajate actiunile detine drepturile de vot şi îşi declara intentia de a le exercita, caz în care drepturile de vot se considera ca aparţinând persoanei în favoarea careia actiunile au fost gajate; f) drepturile de vot aferente acţiunilor asupra cărora persoana respectiva are un drept de uzufruct; g) drepturile de vot pe care persoana respectiva sau una dintre celelalte persoane sau entităţi prevăzute la lit. a) - f) este indreptatita să le dobandeasca din iniţiativa sa în baza unui acord formal; h) drepturile de vot aferente acţiunilor depozitate la persoana respectiva, pe care aceasta le poate exercita în mod discretionar, în absenta unor instrucţiuni specifice din partea titularului acestor acţiuni.  +  Articolul 17Orice cerere de autorizare a unei institutii de credit trebuie să fie însoţită de un plan de activitate, care să cuprindă cel puţin tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate şi structura organizatorica a institutiei de credit, şi din care să rezulte capacitatea acesteia de a-şi realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a mecanismelor interne şi a structurii capitalului la tipul, volumul şi complexitatea activităţilor pe care îşi propune să le desfăşoare.1.2 Activităţile permise instituţiilor de credit  +  Articolul 18 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura, în limita autorizatiei acordate, urmatoarele activităţi: a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare; c) leasing financiar; d) operaţiuni de plati; e) emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de calatorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronică; f) emitere de garantii şi asumare de angajamente; g) tranzactionare în cont propriu şi/sau pe contul clientilor, în condiţiile legii, cu:1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2. valuta;3. contracte futures şi options financiare;4. instrumente având la baza cursul de schimb şi rata dobanzii;5. valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; i) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achizitii şi prestarea altor servicii de consultanţă; j) administrare de portofolii şi consultanţă legata de aceasta; k) custodie şi administrare de instrumente financiare; l) intermediere pe piaţa interbancara; m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditarii; n) închiriere de casete de siguranţă; o) operaţiuni cu metale şi pietre pretioase şi obiecte confectionate din acestea; p) dobandirea de participatii la capitalul altor entităţi; r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activităţi, dacă este cazul. (2) Sfera activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acopera toate serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 14^1.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) Dispozitiile alin. (1) se interpreteaza şi se aplică astfel încât activităţile enumerate la alin. (1) sa acopere orice operaţiuni, tranzactii, produse şi servicii care se inscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi. (4) Activităţile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizari, aprobari sau avize specifice, pot fi desfăşurate de institutia de credit numai după obtinerea acestora.  +  Articolul 19 (1) Activitatea de acordare de credite ipotecare finantate prin emisiune de obligaţiuni ipotecare poate fi desfăşurată cu respectarea legislaţiei speciale în materie. (2) Activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ poate fi desfăşurată cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Titlul III al Părţii a II-a.  +  Articolul 20 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura şi alte activităţi, permise potrivit autorizatiei acordate de Banca Naţionala a României, după cum urmeaza: a) operaţiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entităţi din cadrul grupului din care face parte institutia de credit; b) operaţiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile şi/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţilor financiare; c) prestarea de servicii clientelei proprii care, desi nu sunt conexe activităţii desfăşurate, reprezinta o prelungire a operaţiunilor bancare. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerinţele activităţii bancare, în special cu cele referitoare la menţinerea bunei reputatii a institutiei de credit şi protejarea intereselor deponentilor. (3) Nivelul total al veniturilor obtinute din activităţile prevăzute la alin. (1), nu poate depăşi 10% din veniturile obtinute de o institutie de credit din activităţile prevăzute la art. 18.  +  Articolul 21Instituţiile de credit se pot angaja în operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile numai dacă: a) operaţiunile sunt necesare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţilor pentru care institutia de credit a fost autorizata, şi în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop; b) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile destinate perfectionarii pregatirii profesionale a salariatilor, organizarii unor spatii de odihnă şi recreare sau asigurarii de locuinte pentru salariati şi familiile acestora; c) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobandite în urma executarii creanţelor, cu respectarea, în privinta operaţiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 20 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 22 (1) Instituţiile de credit nu pot desfăşura alte activităţi în afara celor permise potrivit prezentei ordonante de urgenta. (2) Instituţiile de credit nu se pot angaja în operaţiuni cum ar fi: a) gajarea propriilor acţiuni pe contul datoriilor băncii; b) acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni emise de institutia de credit insasi sau de o alta entitate aparţinând grupului din care face parte institutia de credit; c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, când institutia de credit se afla în stare de insolventa.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii minime de desfăşurare a activităţii2.1 Cerinţe de capital şi de administrare a riscului  +  Articolul 23 (1) Fondurile proprii ale unei institutii de credit nu trebuie să scada sub nivelul minim al capitalului initial prevăzut pentru autorizare. (2) Dacă nivelul fondurilor proprii se reduce sub nivelul minim prevăzut la alin. (1), Banca Naţionala a României poate, dacă circumstantele o justifica, sa acorde institutiei de credit o perioadă limitata în care aceasta fie sa remedieze aceasta situaţie, fie să-şi inceteze activitatea.  +  Articolul 24 (1) Fiecare institutie de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activităţii riguros conceput, care să includa o structura organizatorica clara cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, de procese eficiente de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa şi de mecanisme adecvate de control intern, care să includa proceduri administrative şi contabile riguroase. (2) Cadrul de administrare, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzatoare şi adaptate la natura, extinderea şi complexitatea activităţii desfăşurate de institutia de credit. Criteriile tehnice care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea functiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformitatii şi de audit intern.2.2 Actionariat  +  Articolul 25 (1) Orice persoană care intenţionează sa dobandeasca, direct sau indirect, o participatie calificata intr-o institutie de credit, persoana juridica română, trebuie să notifice în prealabil aceasta intentie Băncii Naţionale a României, informand asupra nivelului participatiei calificate pe care doreste sa o dobandeasca. (2) Orice persoană care intenţionează să-şi majoreze participatia calificata, astfel încât aceasta sa atinga sau să depăşească nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei institutii de credit, persoana juridica română, ori astfel încât institutia de credit sa devina o filiala a sa, trebuie să notifice aceasta intentie Băncii Naţionale a României. (3) Procedura de notificare şi documentaţia corespunzătoare se stabilesc de Banca Naţionala a României prin reglementari. În termen de cel mult 3 luni de la primirea notificarii prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), Banca Naţionala a României evalueaza intentia de dobândire a participatiei calificate şi se poate opune acesteia dacă nu este incredintata ca persoanele respective au calitatea adecvata, având în vedere necesitatea asigurarii unei administrari prudente şi sanatoase a institutiei de credit. Dacă Banca Naţionala a României nu se opune intentiei, poate stabili un termen maxim în care aceasta intentie să se concretizeze. (4) Evaluarea intentiei de dobândire a participatiei calificate sau de majorare a acesteia face subiectul consultarilor prealabile prevăzute la art. 37, dacă, în urma dobândirii participatiei calificate, institutia de credit, persoana juridica română, ar deveni o filiala a persoanei care intenţionează sa o dobandeasca sau ar fi controlata de aceasta persoana şi dacă persoana respectiva este: a) o institutie de credit autorizata într-un alt stat membru sau o societate de asigurare ori o firma de investitii autorizata în România sau într-un alt stat membru; b) societatea-mama a unei institutii de credit autorizate într-un alt stat membru sau a unei societăţi de asigurare ori a unei firme de investitii autorizate în România sau într-un alt stat membru; c) o persoană fizica sau juridica ce controlează o institutie de credit autorizata într-un alt stat membru sau o societate de asigurare ori o firma de investitii autorizata în România sau într-un alt stat membru.  +  Articolul 26 (1) Banca Naţionala a României are competenţa de a evalua toate circumstantele şi informaţiile legate de calitatea persoanelor care intenţionează sa dobandeasca participatii calificate intr-o institutie de credit, persoana juridica română, şi de a decide în ce măsura sunt respectate cerinţele stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau în reglementarile emise în aplicarea acesteia. (2) La evaluarea persoanelor care urmeaza să deţină participatii calificate la o institutie de credit, persoana juridica română, se au în vedere, cel puţin, urmatoarele: a) provenienţă fondurilor cu care persoana respectiva intenţionează sa participe la capitalul institutiei de credit, precum şi transparenta acesteia; b) soliditatea situaţiei financiare a persoanei în cauza şi capacitatea acesteia de a sustine financiar institutia de credit dacă este nevoie; c) adecvarea cadrului de supraveghere din tara de origine, dacă este cazul.  +  Articolul 27Orice persoană care intenţionează sa renunte, direct sau indirect, la o participatie calificata sau să-şi diminueze participatia calificata astfel încât acesta să se situeze sub nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei institutii de credit, persoana juridica română, sau astfel încât institutia de credit sa inceteze sa mai fie o filiala a sa, trebuie să notifice aceasta intentie Băncii Naţionale a României, conform reglementarilor.  +  Articolul 28În vederea determinarii participatiilor calificate sau a altor niveluri ale acestora, se iau în considerare drepturile de vot prevăzute la art. 16.  +  Articolul 29 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, trebuie să informeze Banca Naţionala a României, de îndată ce iau cunoştinţa de orice dobândire sau instrainare a participatiilor în capitalul lor care depăşeşte nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (2), respectiv se situeaza sub nivelurile prevăzute la art. 27. (2) Cel puţin o dată pe an, instituţiile de credit, persoane juridice române, trebuie să comunice Băncii Naţionale a României identitatea persoanelor care deţin participatii calificate şi nivelul acestora, conform informaţiilor de care dispun.  +  Articolul 30Calitatea acţionarilor/membrilor unei institutii de credit şi distributia capitalului între acestia trebuie să asigure dezvoltarea şi stabilitatea institutiei de credit.  +  Articolul 31 (1) Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii actionariatului unei institutii de credit. (2) Banca Naţionala a României asigura urmarirea respectarii în mod permanent a cerințelor la care se face referire în prezenta subsectiune, putand solicita în acest sens orice informaţii pe care le considera necesare şi poate dispune măsuri corespunzătoare, potrivit prezentei ordonante de urgenta, în cazul în care aceste cerinţe nu sunt respectate.  +  Capitolul III Autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române  +  Secţiunea 1 Procedura de autorizare şi motive de respingere a cererii  +  Articolul 32 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Naţionala a României. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, se constituie în forma juridica prevăzută pentru fiecare dintre categoriile de institutii de credit reglementate în Partea a II-a. Ele nu se pot constitui prin subscriptie publică. (3) Banca Naţionala a României acorda autorizatie unei institutii de credit, persoane juridice române, numai dacă este incredintata ca institutia de credit poate asigura desfăşurarea unei activităţi în condiţii de siguranţă şi de respectare a cerințelor unei administrari prudente şi sanatoase, care să asigure protejarea intereselor deponentilor şi ale altor creditori şi buna functionare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 33 (1) Banca Naţionala a României decide cu privire la o cerere de autorizare a unei institutii de credit în termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii în sensul aprobării constituirii institutiei de credit sau al respingerii cererii şi comunică în scris solicitantului hotărârea sa. (2) Institutia de credit este obligata ca, în termen de maxim 2 luni de la comunicarea aprobării de constituire, pentru obtinerea autorizatiei de functionare, să prezinte Băncii Naţionale a României documentele care atesta constituirea legala a institutiei de credit conform dispoziţiilor aplicabile. (3) Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii unei institutii de credit în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2). Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul respingerii unei cereri de autorizare, hotărârea cuprinde şi motivele care au stat la baza acesteia.  +  Articolul 34În procesul de analiza a unei cereri de autorizare, Banca Naţionala a României poate solicita orice informatie şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectarii condiţiilor prevăzute pentru acordarea autorizatiei.  +  Articolul 35 (1) Autorizatia acordată este valabila pe o perioadă nedeterminata şi nu poate fi transferata unei alte entităţi. (2) Instituţiile de credit autorizate sunt înregistrate în registrul tinut de Banca Naţionala a României conform prevederilor art. 417.  +  Articolul 36Banca Naţionala a României notifica Comisiei Europene orice autorizatie acordată, cu excepţia celor acordate instituţiilor emitente de moneda electronică, pentru ca denumirea institutiei de credit să fie inclusa în lista instituţiilor de credit întocmită şi actualizata de Comisia Europeana, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 37 (1) Înainte de a autoriza o institutie de credit, persoana juridica română, Banca Naţionala a României se consulta cu autorităţile competente ale unui alt stat membru implicat, dacă: a) institutia de credit, persoana juridica română, este o filiala a unei institutii de credit autorizate în statul membru respectiv; b) institutia de credit, persoana juridica română, este o filiala a societatii-mama a unei institutii de credit autorizate în statul membru respectiv; c) institutia de credit, persoana juridica română, este controlata de aceleasi persoane care controlează o institutie de credit autorizata în statul membru respectiv. (2) Înainte de a autoriza o institutie de credit, persoana juridica română, Banca Naţionala a României se consulta cu Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv cu autoritatea responsabila cu supravegherea societatilor de asigurare sau a firmelor de investitii dintr-un alt stat membru implicat, dacă: a) institutia de credit, persoana juridica română, este o filiala a unei societăţi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investitii financiare sau a unei firme de investitii autorizate într-un alt stat membru; b) institutia de credit, persoana juridica română, este o filiala a societatii-mama a unei societăţi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investitii financiare sau a unei firme de investitii autorizate într-un alt stat membru; c) institutia de credit, persoana juridica română, este controlata de aceeasi persoana care controlează o societate de asigurare, o societate de servicii de investitii financiare sau o firma de investitii autorizata într-un alt stat membru. (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) ti (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calităţii acţionarilor/membrilor institutiei de credit, persoana juridica română, şi al reputatiei şi experientei persoanelor implicate în administrarea şi/sau conducerea unei alte entităţi din cadrul aceluiasi grup, cărora urmeaza sa li se incredinteze responsabilităţii în administrarea şi/sau conducerea institutiei de credit, persoana juridica română. În acest sens, se asigura schimbul de informaţii care sunt relevante pentru acordarea autorizatiei, dar şi pentru evaluarea pe baza continua a indeplinirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii.-------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 38 (1) Banca Naţionala a României respinge o cerere de autorizare, dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; b) institutia de credit nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul initial se situeaza sub nivelul minim stabilit de Banca Naţionala a României; c) forma juridica este alta decat cea prevăzută pentru categoria institutiei de credit care se intenţionează a fi constituita; d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă ca institutia de credit nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectarii cerințelor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile aplicabile; e) Banca Naţionala a României nu este satisfacuta de calitatea persoanelor care asigura administrarea şi/sau conducerea institutiei de credit, intrucat reputatia sau experienta profesionala a acestora nu este adecvata naturii, volumului şi complexităţii activităţii institutiei de credit sau nu corespunde necesităţii asigurarii unui management prudent şi sanatos;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 38 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. f) calitatea acţionarilor/membrilor institutiei de credit sau distributia capitalului între acestia nu corespunde cerințelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile emise în baza acesteia; g) legaturile stranse dintre institutia de credit şi alte persoane fizice sau juridice ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care institutia de credit are legaturi stranse sau dificultati în aplicarea acestor dispozitii sau măsuri sunt de natura sa impiedice exercitarea eficienta a supravegherii prudentiale; h) înainte de obtinerea aprobării de constituire, fondatorii au facut comunicari publice cu privire la functionarea institutiei de credit; i) nu sunt respectate alte condiţii prevăzute de lege sau de reglementarile emise în aplicarea acesteia. (2) Necesitatile economice ale pieţei nu pot constitui, în nici o situaţie, un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare sau un motiv de respingere a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Retragerea autorizatiei  +  Articolul 39Banca Naţionala a României poate retrage autorizatia acordată unei institutii de credit în urmatoarele situaţii: a) institutia de credit nu şi-a inceput activitatea pentru care a fost autorizata în termen de 1 an de la data acordarii autorizatiei sau a incetat sa mai desfasoare activitate de mai mult de 6 luni; b) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal; c) institutia de credit nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza acordarii autorizatiei; d) institutia de credit nu mai poseda suficiente fonduri proprii sau exista elemente care conduc la concluzia ca într-un termen scurt institutia de credit nu îşi va mai putea îndeplini oblibaţiile faţă de deponenti sau alti creditori şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa fondurilor/instrumentelor financiare care i-au fost încredinţate; e) ca sanctiune potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. e).  +  Articolul 40 (1) Actionarii sau membrii institutiei de credit pot renunta la autorizatie, hotarand dizolvarea şi lichidarea institutiei de credit. (2) Lichidarea la iniţiativa acţionarilor sau a membrilor este permisa numai în cazul în care institutia de credit nu se afla în vreuna din situaţiile de insolventa prevăzute de lege pentru declanşarea falimentului. (3) Institutia de credit va comunică Băncii Naţionale a României hotărârea adunarii generale a acţionarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea şi lichidarea institutiei de credit, însoţită cel puţin de un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creanţelor deponentilor şi ale altor creditori. (4) Pe baza evaluării şi planului de lichidare, Banca Naţionala a României poate confirma institutiei de credit încetarea valabilităţii autorizatiei.  +  Articolul 41 (1) Autorizatia unei institutii de credit îşi inceteaza de drept valabilitatea în urmatoarele situaţii: a) a avut loc o fuziune sau o divizare a institutiei de credit în urma careia aceasta îşi inceteaza existenta; b) a avut loc o transformare a institutiei de credit în alta categorie de institutie de credit; c) s-a pronuntat o hotărâre de declansare a procedurii falimentului institutiei de credit. (2) Încetarea valabilităţii autorizatiei unei institutii de credit, atât în situaţiile prevăzute la alin. (1), cat şi în situaţia prevăzută la art. 40, se publică de către Banca Naţionala a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de circulatie naţionala.  +  Articolul 42 (1) Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizatiei se comunică în scris institutiei de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin în doua cotidiene de circulatie naţionala. (2) Hotărârea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau de la o dată ulterioară, specificata în hotărârea respectiva.  +  Articolul 43Retragerea autorizatiei unei institutii de credit şi, după caz, încetarea valabilităţii acesteia se notifica de îndată Comisiei Europene şi, potrivit art. 88 şi art. 259, autorităţilor competente din statele membre gazda.  +  Articolul 44 (1) Ca urmare a retragerii autorizatiei, dacă institutia de credit nu se afla în vreuna dintre situaţiile de insolventa prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a încetării valabilităţii autorizatiei institutiei de credit, în situaţia prevăzută la art. 40 alin. (1), aceasta intră în lichidare, dispozitiile cuprinse în secţiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I, referitoare la lichidare fiind aplicabile în consecinţa. (2) De la data intrarii în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei, respectiv a încetării valabilităţii autorizatiei în cazurile prevăzute la art. 40 alin. (1) şi la art. 41 lit. c), institutia de credit nu poate desfăşura alte activităţi decat cele strict legate de lichidare.  +  Capitolul IV Regimul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare din alte state membre  +  Secţiunea 1 Instituţiile de credit din alte state membre  +  Articolul 45 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n), prin înfiinţarea de sucursale sau prin furnizarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizatia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigura respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejarii interesului general. (2) Toate sucursalele înfiinţate pe teritoriul României de către o institutie de credit cu sediul în alt stat membru sunt considerate o singura sucursala.  +  Articolul 46 (1) Pentru înfiinţarea unei sucursale de către o institutie de credit dintr-un stat membru nu este necesară obtinerea unei autorizaţii din partea Băncii Naţionale a României şi nici asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei. Supravegherea sucursalei se realizează potrivit dispoziţiilor cuprinse în Capitolul III şi V din Titlul III, Partea I. (2) Banca Naţionala a României efectueaza inregistrarea în registrul instituţiilor de credit a sucursalelor prevăzute la alin. (1) pe baza notificarii prevăzute la art. 48.  +  Articolul 47 (1) Instituţiile emitente de moneda electronică autorizate şi supravegheate în alte state membre beneficiaza de regimul prevăzut în prezentul capitol numai în ceea ce priveste desfăşurarea activităţii de emitere de moneda electronică. (2) Instituţiile emitente de moneda electronică care sunt exceptate total sau parţial de către autoritatea competentă din statul membru de origine de la respectarea cerințelor aplicabile acestei categorii de institutii de credit, nu beneficiaza de regimul prevăzut în prezenta secţiune.  +  Articolul 48 (1) O institutie de credit autorizata şi supravegheata într-un alt stat membru poate înfiinţa o sucursala în România pe baza notificarii transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Înainte de începerea activităţii, în termen de 2 luni de la primirea notificarii, Banca Naţionala a României comunică institutiei de credit în cauza, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejarii interesului general, care reglementeaza condiţii specifice în care anumite activităţi pot fi desfăşurate. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de urmatoarele date şi informaţii: a) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmeaza să fie desfăşurate de aceasta şi structura organizatorica a sucursalei; b) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obtinute documente; c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activităţii sucursalei;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. d) nivelul fondurilor proprii şi suma cerințelor de capital ale institutiei de credit. (3) De la data primirii comunicarii Băncii Naţionale a României cu privire la lista actelor normative prevăzute la alin. (1) sau, în lipsa unei comunicari, de la data expirarii termenului de 2 luni prevăzut la alin. (1), sucursala poate să inceapa activitatea. (4) Orice intentie de modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c), se notifica în scris Băncii Naţionale a României de către institutia de credit în cauza, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea urmeaza să fie efectuata; în acest termen Banca Naţionala a României comunică institutiei de credit, dacă este necesar, noile condiţii în care activitatea urmeaza să fie desfăşurată pe teritoriul României.  +  Articolul 49Furnizarea de servicii în mod direct de către o institutie de credit autorizata şi supravegheata într-un alt stat membru poate fi realizata pe baza notificarii transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru de origine, cuprinzand activităţile pe care institutia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.  +  Articolul 50În scopul exercitarii activităţilor specifice, institutia de credit dintr-un alt stat membru poate utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizeaza şi în statul membru de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurarii unei clarificari corespunzătoare, Banca Naţionala a României poate solicita ca denumirea să fie însoţită de o menţiune explicativa.  +  Articolul 51 (1) Sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre le sunt aplicabile: a) dispozitiile privind secretul profesional în domeniul bancar cuprinse în Capitolul II din Titlul II, Partea I; b) dispozitiile art. 102 alin. (2) privind deschiderea contului curent la Banca Naţionala a României; c) dispozitiile art. 103 privitoare la elementele de identificare a institutiei de credit; d) reglementarile Băncii Naţionale a României în materia supravegherii lichidităţii instituţiilor de credit; e) reglementarile în domeniul statistic şi cel al politicii monetare emise de Banca Naţionala a României. (2) Dispozitiile alin. (1) lit. a) se aplică şi instituţiilor de credit din alte state membre care furnizeaza servicii în mod direct în România.  +  Articolul 52 (1) Sucursalele instituţiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale institutiei de credit de care apartin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - intocmite şi auditate conform legislaţiei din statul membru de origine.-------------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) nu sunt obligate sa publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Totusi acestor sucursale li se poate solicita sa publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementarilor specifice emise în domeniu.  +  Articolul 53 (1) Instituţiile de credit din alte state membre notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România potrivit reglementarile emise de aceasta. (2) Reprezentantele sunt obligate să-şi limiteze activitatea la acte de cercetare a pieţei, de reprezentare şi de publicitate şi nu pot efectua nici un fel de activităţi supuse dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Secţiunea a 2-a Instituţiile financiare din alte state membre  +  Articolul 54 (1) Instituţiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfăşura în România, activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n), prin înfiinţarea de sucursale sau prin furnizarea de servicii în mod direct, dacă aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit, dacă activităţile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive şi dacă sunt indeplinite în mod cumulativ urmatoarele condiţii: a) societatea-mama sau societăţile-mama ale institutiei financiare sunt autorizate ca institutii de credit în statul membru a cărui legislatie guverneaza statutul institutiei financiare-filiala; b) activităţile în cauza sunt efectiv desfăşurate pe teritoriul aceluiasi stat membru; c) societatea-mama sau societăţile-mama ale institutiei financiare deţin 90% sau mai mult din drepturile de vot atasate acţiunilor la capitalul social al acesteia; d) societatea-mama sau societăţile-mama ale institutiei financiare trebuie să indeplineasca cerinţele autorităţii competente din statul membru de origine cu privire la administrarea prudenta a institutiei financiare-filiala şi trebuie să declare, cu acordul acestei autorităţi, ca garanteaza în solidar oblibaţiile asumate de institutia financiară-filiala; e) institutia financiară-filiala este inclusa, în special în ceea ce priveste activităţile pe care urmeaza să le desfăşoare în România, în supravegherea pe baza consolidata a societatii-mama sau, după caz, a fiecarei societăţi-mama, în mod deosebit pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 126, pentru controlul expunerilor mari şi în scopul limitarii participatiilor calificate potrivit dispoziţiilor art. 143. (2) Dispozitiile art. 45 alin. (2), 48 şi 49 se aplică în mod corespunzător şi în cazul infiintarii unei sucursale, respectiv al furnizarii de servicii în mod direct în România de către o institutie financiară dintr-un alt stat membru. Notificarea transmisa Băncii Naţionale a României include în acest caz şi atestarea indeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul infiintarii unei sucursale, prin excepţie de la dispozitiile art. 48 alin. (2) lit. d), informaţiile care se notifica sunt cele referitoare la nivelul fondurilor proprii ale institutiei financiare-filiala şi nivelul fondurilor proprii şi al cerințelor de capital, la nivel consolidat, ale institutiei de credit, societate-mama.  +  Articolul 55Supravegherea institutiei financiare-filiala, inclusiv a sucursalei înfiinţate pe teritoriul României, se asigura de către autoritatea competentă din statul membru de origine, în condiţiile prevăzute în Capitolul III şi Capitolul V din Titlul III, Partea I şi cu aplicarea corespunzătoare a secţiunii a 3-a din prezentul capitol.  +  Articolul 56În cazul în care Banca Naţionala a României este informata de către autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la faptul ca o institutie financiară nu mai indeplineste oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1), activităţile desfăşurate în România de respectiva institutie financiară nu mai beneficiaza de regimul prevăzut în prezenta secţiune, intrand sub incidenţa legislaţiei româneşti care reglementeaza desfăşurarea respectivelor activităţi, dacă este cazul.  +  Articolul 57Dispozitiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi filialelor dintr-un stat membru ale instituţiilor financiare prevăzute la art. 54.  +  Articolul 58Nu beneficiaza de dispozitiile prezentei secţiuni instituţiile financiare care sunt filiale ale unei institutii emitente de moneda electronică autorizate şi supravegheate într-un alt stat membru.  +  Secţiunea a 3-a Competentele Băncii Naţionale a României  +  Articolul 59 (1) Instituţiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursala pe teritoriul României trebuie să raporteze periodic Băncii Naţionale a României, pentru scopuri statistice, date şi informaţii privind activităţile desfăşurate în România, potrivit reglementarilor emise de aceasta. (2) În exercitarea competentelor privind supravegherea lichidităţii şi a celor privind adoptarea masurilor necesare pentru implementarea politicii monetare, prevăzute la art. 209, Banca Naţionala a României poate solicita ca sucursalele instituţiilor de credit din alte state membre sa furnizeze aceleasi informaţii ca şi instituţiile de credit, persoane juridice române, pentru aceste scopuri.  +  Articolul 60 (1) Dacă Banca Naţionala a României constata ca o institutie de credit din alt stat membru, care are o sucursala sau furnizeaza servicii în mod direct în România, nu respecta dispozitiile legale adoptate în România în legătură cu care este competenţa Banca Naţionala a României, aceasta solicita institutiei de credit în cauza sa ia măsuri de remediere a situaţiei, stabilind şi termenul de remediere a acesteia. (2) Dacă institutia de credit în cauza nu intreprinde masurile necesare pentru conformare, Banca Naţionala a României informeaza în consecinţa autoritatea competentă din statul membru de origine în vederea dispunerii de către aceasta a masurilor considerate corespunzătoare. (3) Dacă institutia de credit persista în incalcarea legislaţiei româneşti în vigoare, contrar masurilor luate de statul membru de origine, comunicate Băncii Naţionale a României, sau datorita faptului ca aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în România, Banca Naţionala a României, după informarea autorităţii competente din statul membru de origine, are dreptul sa dispună masurile corespunzătoare pentru a preveni sau sanctiona faptele de încălcare a dispoziţiilor legale şi, dacă este cazul, pentru impiedicarea institutiei de credit în culpa de a initia noi tranzactii pe teritoriul României. Banca Naţionala a României comunică aceste măsuri institutiei de credit în cauza.-------------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 61Dispozitiile art. 59 şi 60 nu afectează competentele altor autorităţi române de a dispune masurile corespunzătoare pentru prevenirea sau sanctionarea faptelor comise pe teritoriul României, care sunt contrare dispoziţiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejarii interesului general şi altor dispozitii de ordine publică, astfel de măsuri putand include interzicerea desfăşurării de către institutia de credit în culpa a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul României.  +  Articolul 62 (1) Orice măsură adoptata conform dispoziţiilor art. 60 sau art. 61 ce implica sancţiuni sau restrictii ale exercitarii liberei prestări de servicii trebuie să fie motivata corespunzător şi comunicata institutiei de credit în cauza. (2) Masurile dispuse de Banca Naţionala a României potrivit alin. (1) pot fi contestate în condiţiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 63 (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, Banca Naţionala a României ia, în cazuri de urgenta, orice măsuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor şi ale altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de institutia de credit. Aceste măsuri se comunică de îndată Comisiei Europene şi autorităţilor competente din alte state membre interesate.-------------Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Banca Naţionala a României este obligata sa modifice sau sa revoce masurile adoptate potrivit alin. (1) ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene în acest sens, luata după consultarea autorităţilor competente din alte state membre implicate.  +  Articolul 64Dacă Banca Naţionala a României este informata de autoritatea competentă din statul membru de origine asupra faptului ca autorizatia unei institutii de credit care desfăşoară activitate pe teritoriul României a fost retrasa sau şi-a incetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Naţionala a României intreprinde masurile necesare pentru a împiedica institutia de credit în cauza sa mai initieze noi tranzactii pe teritoriul României şi pentru a asigura protejarea interesului deponentilor şi al altor creditori.  +  Articolul 65Banca Naţionala a României informeaza Comisia Europeana cu privire la numărul şi natura cazurilor în care au fost dispuse măsuri potrivit dispoziţiilor art. 60.  +  Articolul 66Dispozitiile prezentei secţiuni nu împiedica instituţiile de credit cu sediul în alte state membre să-şi faca publicitate în România prin intermediul oricăror mijloace de comunicare disponibile, în condiţiile respectarii prevederilor legale de interes general din România privind forma şi conţinutul publicităţii.  +  Capitolul V Regimul instituţiilor de credit din state terte  +  Articolul 67 (1) Instituţiile de credit având sediul social în state terte pot desfăşura activităţi în România numai dacă sunt indeplinite în mod cumulativ urmatoarele condiţii: e) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei sucursale, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 45 alin. (2); b) sucursala este autorizata de Banca Naţionala a României; c) autoritatea competentă din statul de origine nu se opune infiintarii sucursalei în România; d) sunt respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia. (2) Activităţile ce pot fi desfăşurate prin intermediul sucursalei din România sunt prevăzute în autorizatia acordată de Banca Naţionala a României, cu respectarea dispoziţiilor Secţiunii 1 a Capitolului II din prezentul Titlu şi nu pot excede obiectului de activitate al institutiei de credit, autorizat de autoritatea competentă din statul tert de origine. (3) Activitatea sucursalei din România este supusă supravegherii prudentiale a Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 68Sucursala infiintata în România poate utiliza denumirea institutiei de credit utilizata în statul tert de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurarii unei clarificari corespunzătoare, Banca Naţionala a României solicita ca aceasta denumire să fie însoţită de o menţiune explicativa.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 69 (1) Cerinţele de autorizare şi cele privind desfăşurarea activităţii cuprinse în Capitolele II şi III din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituţiilor de credit din state terte, cu precizarile cuprinse în dispozitiile care urmeaza. (2) Banca Naţionala a României acorda autorizatie sucursalei din România a unei institutii de credit dintr-un stat tert numai dacă este incredintata ca institutia de credit poate asigura desfăşurarea activităţii pe teritoriul României în condiţii de siguranţă şi cu respectarea cerințelor unei administrari prudente şi sanatoase şi ca sunt asigurate condiţii adecvate pentru realizarea supravegherii. (3) Banca Naţionala a României notifica Comisiei Europene şi Comitetului Bancar European orice autorizatie acordată unei sucursale a unei institutii de credit cu sediul într-un stat tert.  +  Articolul 70Capitalul initial al sucursalei se asigura prin punerea la dispoziţia acesteia, în forma baneasca, a capitalului de dotare de către institutia de credit din statul tert, la nivelul prevăzut prin reglementarile Băncii Naţionale a României, care nu poate fi mai mic decat echivalentul în lei a 5 milioane euro.  +  Articolul 71 (1) Institutia de credit din statul tert trebuie să desemneze cel puţin două persoane care să asigure conducerea activităţii sucursalei din România şi care sunt imputernicite sa angajeze legal, în România, institutia de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputatie şi experienta adecvate pentru exercitarea responsabilitatilor încredinţate. Dispozitiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigura conducerea instituţiilor de credit se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Conducerea sucursalei şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să fie situate pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat.  +  Articolul 72 (1) La evaluarea calităţii institutiei de credit din statul tert, se au în vedere criteriile de evaluare a persoanelor care deţin participatii calificate la respectiva institutie de credit, prevăzute la art. 26 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, precum şi cel puţin urmatoarele: a) nivelul fondurilor proprii, al cerințelor de capital şi lichiditatea institutiei de credit; b) dispozitiile legale sau măsuri de natura administrativa existente în statul de origine al institutiei de credit sau dificultati în aplicarea acestor dispozitii sau măsuri, din perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Naţionala a României a supravegherii sucursalei. (2) Dacă între institutia de credit din statul tert şi alte persoane fizice sau juridice exista legaturi stranse. Banca Naţionala a României acorda autorizatie numai dacă aceste legaturi nu "mpiedica exercitarea eficienta a functiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 73Orice modificari semnificative la nivelul actionariatului institutiei de credit din statul tert sau ale persoanelor aflate în legaturi stranse cu aceasta, inclusiv cele decurgând dintr-un proces de fuziune sau de divizare în care este implicata institutia de credit din statul tert, implica o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putand atrage retragerea autorizatiei acordate sucursalei din România, dacă nu mai sunt indeplinite condiţiile care au stat la baza autorizarii acesteia.  +  Articolul 74Autorizatia acordată unei sucursale a unei institutii de credit dintr-un stat tert poate fi retrasa de Banca Naţionala a României, în condiţiile prevăzute la art. 39.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.ART.75 (1) Autorizatia sucursalei unei institutii de credit dintr-un stat tert îşi inceteaza valabilitatea în urmatoarele situaţii: a) institutia de credit în cauza sau, în situaţia în care aceasta este implicata într-un proces de fuziune/divizare în urma careia îşi inceteaza existenta, entitatea rezultata, renunta la autorizatie, hotarand dizolvarea şi lichidarea sucursalei; b) în urma unor procese de reorganizare la nivelul institutiei de credit sau al grupului din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din România este preluata de o alta institutie de credit sau de o sucursala din România a unei institutii de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert; c) autorizatia acordată institutiei de credit este retrasa de autoritatea competentă din statul de origine sau îşi inceteaza valabilitatea în orice mod; d) s-a pronuntat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit sau o alta procedura care implica lichidarea acesteia. (2) în cazurile prevăzute la lit. a) şi b), institutia de credit trebuie să notifice Băncii Naţionale a României decizia sa privind dizolvarea şi lichidarea sucursalei din România şi sa transmita acesteia cel puţin un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creanţelor deponentilor şi ale altor creditori. (3) Hotărârea de dizolvare şi lichidare nu produce efecte decat după confirmarea de către Banca Naţionala a României a încetării valabilităţii autorizatiei, care se comunică institutiei de credit în cauza. (4) Dispozitiile art. 41 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 76 (1) Sucursalele instituţiilor de credit din state terte trebuie să publice în limba română documentele contabile ale institutiei de credit de care apartin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - intocmite şi auditate conform legislaţiei din statul tert.-------------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Dacă cerinţele din statul tert cu privire la intocmirea documentelor contabile prevăzute la alin.(l) sunt conforme sau echivalente cu cele aplicabile în România, sucursala din România a institutiei de credit din statul tert respectiv nu este obligata sa publice situaţiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiţii de reciprocitate, instituţiile de credit din statele membre beneficiaza de acelasi tratament în statul tert respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita sa publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementarilor specifice emise în domeniu. (3) În cazul neindeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), sucursalele instituţiilor de credit din state terte trebuie să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.  +  Articolul 77 (1) Dispozitiile cuprinse în Titlul II, Partea I se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituţiilor de credit din state terte care au fost România, în condiţiile prevăzute prin reglementarile emise în aplicata prezentei ordonante de urgenta. (2) Banca Naţionala a României poate excepta de la aplicarea unor cerinţe prudentiale, sucursalele instituţiilor de credit din unele state terte, dacă în urma evaluării efectuate se constată că în statul tert de origine exista un cadru de reglementare prudential echivalent celui stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementarile emise în aplicarea acesteia şi ca autoritatea competentă din acest stat exercita o supraveghere adecvata a institutiei de credit, inclusiv în ceea ce priveste activitatea sucursalei din România. (3) Regimul prevăzut la alin. (2) poate fi aplicat numai în condiţii de reciprocitate şi fără ca prin acesta să se instituie un tratament mai favorabil decat cel prevăzut pentru instituţiile de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România.  +  Articolul 78 (1) Instituţiile de credit din state terte notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România, în condiţiile prevăzute prin reglementarile emise de aceasta. (2) Reprezentantele trebuie să-şi limiteze activitatea la cercetarea pieţei, reprezentare şi publicitate şi nu pot efectua nici un fel de activităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 79Dacă prin acordurile incheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terte este prevăzut un alt regim în privinta instituţiilor de credit din aceste state care desfăşoară activitate în statele membre, decat cel prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, prevederile acestor acorduri se aplică cu prioritate.  +  Capitolul VI Desfăşurarea activităţii în afara teritoriului României  +  Secţiunea 1 Înfiinţarea de sucursale şi prestarea de servicii în alte state membre  +  Articolul 80 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de Banca Naţionala a României pot desfăşura în alte state membre, activităţile prevăzute la art. 18 alin. (l) lit. a) - n), prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazda, dacă activităţile respective se, regăsesc în autorizatia acordată de Banca Naţionala, a României. (2) Dispozitiile art. 45 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 81 (1) Institutia de credit, persoana juridica română, care intenţionează sa infiinteze o sucursala într-un alt stat membru, trebuie să transmita Băncii Naţionale a României o notificare în acest sens, însoţită de urmatoarele date şi informaţii: a) statul membru pe teritoriul caruia urmeaza să fie infiintata sucursala; b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmeaza să fie desfăşurate de aceasta şi structura organizatorica a sucursalei; c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obtinute documente; d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi informaţii privind reputatia şi experienta profesionala a acestora.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 81 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) În termen de 3 luni de la primirea notificarii, Banca Naţionala a României transmite autorităţii competente din statul membru gazda informaţiile primite şi informeaza în consecinţa institutia de credit, cu excepţia cazului în care, având în vedere activităţile ce urmeaza să fie desfăşurate de sucursala, are motive sa considere ca structura administrativa sau situaţia financiară a institutiei de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opuna infiintarii sucursalei, refuzand, în consecinţa, sa transmita informaţii către autoritatea competentă din statul membru gazda. (3) Pe lângă informaţiile furnizate de institutia de credit potrivit alin. (1), Banca Naţionala a României comunică autorităţii competente din statul membru gazda şi informaţii privind nivelul fondurilor proprii şi al cerințelor de capital ale institutiei de credit. (4) Dacă Banca Naţionala a României refuza transmiterea informaţiilor către autoritatea competentă dm statul membru gazda informeaza în consecinţa institutia de credit şi comunică acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2). (5) Actul prin care se comunică refuzul transmiterii informaţiilor, precum şi lipsa unui răspuns din partea Băncii Naţionale a României în termen de 3 luni, de la primirea notificarii din partea institutiei de credit, pot fi contestate în condiţiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 82 (1) Sucursala poate să inceapa activitatea de la data la care institutiei de credit,persoana juridica română, i se comunică de către autoritatea competentă din statul membru gazda, dacă este cazul, condiţiile în care, în scopul protejarii interesului general, activităţile pot fi desfăşurate în statul membru gazda sau, în lipsa unei asemenea comunicari, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competentă respectiva a informaţiilor comunicate de Banca Naţionala a României. (2) Orice intentie de modificare a informaţiilor furnizate de institutia de credit, persoana juridica română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) - d) se notifica, de către aceasta Băncii Naţionale a României şi autorităţii competente din statul membru gazda, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea urmeaza să fie efectuata; în acest termen. Banca Naţionala a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putand să se opuna continuarii activităţii sucursalei în noile condiţii.  +  Articolul 83 (1) Institutia de credit, persoana juridica română, care intenţionează sa presteze pentru prima data servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazda şi activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) pe care institutia de credit intenţionează să le desfăşoare în acest stat membru. (2) Institutia de credit, persoana juridica română, poate să presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru din momentul efectuării notificarii prevăzute la alin. (1), (3) În termen de o luna de la primirea notificarii conform alin. (1), Banca Naţionala a României o transmite autorităţii competente din statul membru gazda.  +  Articolul 84Banca Naţionala a României informeaza Comisia Europeana cu privire la numărul şi natura cazurilor în care aceasta s-a opus infiintarii de către o institutie de credit, persoana juridica română, a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuarii desfăşurării activităţii unei astfel de sucursale.  +  Articolul 85 (1) Dacă Banca Naţionala a României este sesizata de către autoritatea competentă din statul membru gazda asupra faptului ca, desi avertizata, o institutie de credit, persoana juridica română, care are o sucursala sau care presteaza în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv nu respecta prevederile legale adoptate în acel stat membru, care implica competentele autorităţii în cauza, Banca Naţionala a României intreprinde, de îndată, masurile necesare pentru a se asigura ca institutia de credit în culpa inceteaza comiterea faptelor sesizate. Natura acestor măsuri se comunică autorităţii competente din statul membru gazda. (2) În situaţia în care, contrar, masurilor dispuse de Banca Naţionala a României sau datorita faptului ca astfel de măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în statul membru gazda, institutia de credit, persoana juridica română, în culpa persista în incalcarea prevederilor legale prevăzute la alin. (1), aceasta este supusă masurilor sau sanctiunilor dispuse de către autoritatea, competenţa din statul membru respectiv, cu informarea prealabila a Băncii Naţionale a României, inclusiv, dacă este cazul, restrictiei de a initia noi tranzactii pe teritoriul acelui stat membru. (3) Actele emise de autorităţile competente din statul membru gazda prin care sunt dispuse măsuri sau, sunt aplicate, sancţiuni asupra institutiei de credit, persoana juridica română, potrivit alin. (2) sunt recunoscute şi produc efecte de plin drept în România.  +  Articolul 86Institutia de credit, persoana juridica română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispoziţiilor legale în vigoare în statul membru gazda, adoptate în scopul protejarii interesului general şi masurilor sau sanctiunilor dispuse de autorităţile statului membru respectiv, astfel de măsuri putand sa includa interzicerea desfăşurării de către institutia de credit în culpa a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul statului membru gazda,  +  Articolul 87 (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazda poate lua, în cazuri de urgenta, măsuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor şi altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de o institutie de credit, persoana juridica română, care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul statului membru respectiv, asupra cărora Banca Naţionala a României este informata în cel mai scurt timp. (2) La solicitarea Comisiei Europene, Banca Naţionala a României comunică opinia sa cu privire la masurile preventive adoptate potrivit alin. (1),  +  Articolul 88Banca Naţionala a României informeaza autorităţile competente din statele membre gazda cu privire la retragerea autorizatiei unei institutii de credit, persoana juridica română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecintele retragerii autorizatiei sau cu privire la încetarea valabilităţii autorizatiei, după caz.  +  Articolul 89 (1) Instituţiile financiare, persoane juridice române, pot desfăşura în alte state membre, activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă: a) aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit, persoane juridice române: b) activităţile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale institutiei financiare; c) sunt indeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) - e), care, se aplică în mod corespunzător. (2) Dispozitiile art. 45 alin. (2) şi 81 - 83 se aplică în mod corespunzător instituţiilor financiare din România prevăzute la alin. (1). (3) Verificarea indeplinirii condiţiilor: prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Naţionala a României, care atesta indeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificarii potrivit dispoziţiilor art. 81 respectiv ale art. 83. Prin excepţie de la dispozitiile art. 81 alin. (3). notificarea cuprinde informaţii privind nivelul fondurilor proprii ale institutiei financiare-filiala şi nivelul fondurilor proprii şi al cerințelor de capital, la nivel consolidat, ale institutiei de credit, persoana juridica română, societate-mama. (4) Supravegherea institutiei financiare-filiala se asigura de către Banca Naţionala a României în conformitate cu dispozitiile art. 23-31, 172-174, 214-223 şi 225. (5) În situaţia în care institutia financiară nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1), Banca Naţionala a României notifica autoritatea competentă din statul membru gazda, caz în care activităţile desfăşurate în statul membru gazda de către respectiva institutie financiară intra sub incidenţa legislaţiei acelui stat, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nemaifiind incidente. (6) Dispozitiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi filialelor din România ale instituţiilor financiare prevăzute la alin. (1). (7) Nu beneficiaza de regimul prevăzut în prezentul articol, instituţiile financiare a caror institutie de credit-mama este o institutie emitenta de moneda electronică, persoana juridica română.  +  Articolul 90Dispozitiile art. 84-88 se aplică în mod corespunzător şi în cazul infiintarii de sucursale sau prestarii de servicii într-un alt stat membru de către instituţiile financiare cu sediul în România prevăzute la art. 89.  +  Secţiunea a 2-a Deschiderea de sucursale în state terte  +  Articolul 91 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizatia acordată de Banca Naţionala a României pe teritoriul unui stat tert, numai prin înfiinţarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, toate unitatile operationale înfiinţate pe teritoriul unui stat tert sunt considerate o singura sucursala. (2) Înfiinţarea, unei sucursale într-un stat tert este supusă aprobării prealabile, a Băncii Naţionale a României, conform reglementarilor emise de aceasta. (3) Banca Naţionala a României poate respinge cererea de aprobare a infiintarii sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentatiei prezentate de institutia de credit, persoana juridica română, considera ca: a) institutia de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusa a fi desfăşurată prin intermediul sucursalei; b) cadrul legislativ existent în statul tert şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedica exercitarea de către Banca Naţionala a României a functiilor sale de supraveghere; c) institutia de credit înregistrează o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta bancara sau nu indeplineste alte cerinţe stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin reglementarile emise în aplicarea acesteia. (4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea infiintarii sucursalei este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul VII Autorizarea în situaţii speciale  +  Secţiunea I Fuziunea şi divizarea  +  Articolul 92Fuziunea sau divizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, se efectueaza potrivit dispoziţiilor legale în materie şi cu respectarea reglementarilor Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 93 (1) Fuziunea se poate realiza: a) între doua sau mai multe institutii de credit; b) între institutii de credit şi institutii financiare; c) între institutii de credit şi societăţi prestatoare de servicii auxiliare. (2) Operaţiunile de fuziune şi de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României potrivit reglementarilor emise de aceasta. (3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate în Registrul Comerţului numai după obtinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României. (4) În cadrul procesului de aprobare prealabila, Banca Naţionala a României analizeaza documentele prezentate, precum, şi toate celelalte informaţii disponibile pentru a se asigura ca sunt indeplinite cerinţele prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 94La evaluarea unei operaţiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, fără a fi limitative, urmatoarele: a) indeplinirea condiţiilor pentru autorizarea unei institutii de credit; b) adecvarea capitalului la nivelul institutiei/instituţiilor de credit rezultate; c) transparenta structurii institutiei/instituţiilor de credit rezultate, astfel încât aceasta să permită desfăşurarea unei supravegheri eficiente; d) calitatea persoanelor care asigura administrarea şi/sau conducerea institutiei/instituţiilor de credit rezultate.-------------Litera d) a art. 94 a fost modificata de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 95 (1) Instituţiile de credit persoane juridice române, care se infiinteaza ca rezultat al fuziunii sau al divizarii, precum şi instituţiile de credit care continua sa existe în urma unei asemenea operaţiuni, trebuie să indeplineasca toate condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementarile emise în aplicarea acesteia. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, care se infiinteaza trebuie să obţină autorizatie din partea Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 96Dispozitiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător oricarei operaţiuni în care este implicata o institutie de credit, persoana juridica română, care are drept rezultat un transfer total sau semnificativ al patrimoniului acesteia, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operaţiune.  +  Secţiunea a 2-a Transformarea unei alte entităţi în institutie de credit  +  Articolul 97În cazul transformarii unei alte entităţi în institutie de credit se au în vedere condiţiile prevăzute pentru autorizare la paragraful 1.1 al Secţiunii I a Capitolului II al Titlului I.  +  Articolul 98O institutie de credit din una din categoriile prevăzute la art. 3 se poate transforma intr-o institutie de credit din alta categorie, numai dacă satisface toate cerinţele specifice aplicabile respectivei categorii.  +  Articolul 99Instituţiile financiare se pot transforma în institutii de credit, în condiţiile respectarii tuturor dispoziţiilor cu caracter general şi special aplicabile respectivei categorii de institutie de credit.  +  Articolul 100Procesul de transformare este supus aprobării Băncii Naţionale a României, iar institutia de credit rezultata este supusă autorizarii acesteia. Prevederile referitoare la fuziune se aplică în mod corespunzător.  +  Titlul II CERINŢE OPERATIONALE  +  Capitolul I Organizare şi conducere  +  Articolul 101 (1) În activitatea lor, instituţiile de credit se supun reglementarilor şi masurilor adoptate de Banca Naţionala a României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (2) Instituţiile de credit trebuie să-şi organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase, cu cerinţele legii şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 102 (1) Instituţiile de credit se constituie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de legislatia aplicabila societatilor comerciale şi cu respectarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Fiecare institutie de credit are obligaţia de a deschide cont curent la Banca Naţionala a României, înainte de începerea activităţii, conform reglementarilor emise de aceasta.  +  Articolul 103În toate actele sale oficiale, institutia de credit se identifica printr-un minim de date, conform legislaţiei aplicabile, cu menţionarea numarului şi datei de inmatriculare în registrul-instituţiilor de credit prevăzut la art. 417.  +  Articolul 104Cadrul de administrare al unei institutii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor şi mecanismele de control intern ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive şi reglementarile sale interne, în conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 105Actul constitutiv şi reglementarile interne ale institutiei de credit se transmit Băncii Naţionale a României în condiţiile prevăzute prin reglementari.  +  Articolul 106Consiliul de administratie şi directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere şi directoratul institutiei de credit au competentele şi atribuţiile prevăzute de legislatia aplicabila societatilor comerciale şi sunt responsabili de aducerea la indeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementarile emise în aplicarea acesteia.-------------Art. 106 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 107 (1) Dacă institutia de credit opteaza pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale, conducerea institutiei de credit este delegata de către consiliul de administratie la cel puţin 2 directori. (2) Dacă institutia de credit opteaza pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puţin 3 membri, în conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale. (3) Directorii institutiei de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti, cu excepţia directorilor instituţiilor de credit care au optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi şi administratori. (4) Persoanele menţionate la alin. (3) pot fi şi salariati ai institutiei de credit.-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 108 (1) Membrii consiliului de administratie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei institutii de credit trebuie să dispună de reputatie şi experienta adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii institutiei de credit şi responsabilitatilor încredinţate.-------------Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Responsabilitatile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.-------------Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobata de Banca Naţionala a României înainte de începerea exercitarii responsabilitatilor. (4) Membrii consiliului de administratie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare şi competenţa adecvate pentru a fi în măsura să se pronunte în deplina cunoştinţa de cauza cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfăşurată de institutia de credit, asupra cărora trebuie să decida potrivit competentelor lor.-------------Alin. (4) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 109Banca Naţionala a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile minime prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementarile emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele şi informaţiile legate de activitatea, reputatia, integritatea morala şi de experienta persoanelor prevăzute la art. 108 şi de a decide dacă, atât la nivel individual, cat şi la nivel colectiv, cerinţele prevăzute sunt indeplinite.  +  Articolul 110 (1) În afară de condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoană nu poate fi aleasa în consiliul de administratie sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei institutii de credit, iar dacă a fost aleasa, decade din mandatul sau în urmatoarele situaţii: a) persoana indeplineste o alta functie în cadrul institutiei de credit în cauza, cu excepţia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este şi director al acesteia; b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilităţii de administrare şi/sau conducere intr-o institutie de credit, o institutie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o alta entitate care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori a fost inlocuita din functia exercitata în astfel de entităţi din motive care îi pot fi imputate; c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legala, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităţi, sa exercite responsabilităţii de administrare şi/sau conducere intr-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori sa desfasoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entităţi. (2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administratie şi, după caz, membrilor directoratului.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Capitolul II Secretul profesional în domeniul bancar şi relaţia cu clientela  +  Articolul 111 (1) Institutia de credit este obligata sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, data sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor ori informaţii referitoare la conturile clientilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele incheiate cu clientii, (2) În înţelesul prezentului capitol se considera client al unei institutii de credit, orice persoană cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20, institutia de credit a negociat o tranzactie, chiar dacă respectiva tranzactie nu, s-a finalizat şi orice persoană care beneficiaza de serviciile unei institutii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei institutii de'credit,  +  Articolul 112 (1) Orice persoană care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere ori care participa la activitatea unei institutii de credit are obligaţia sa pastreze confidentialitatea asupra oricărui fapt, date sau informaţii la care se referă art. 111, de care a luat cunoştinţa în cursul exercitarii responsabilitatilor ei în legătură cu institutia de credit.-------------Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei institutii de credit sau ale unui client al acesteia. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care obtin informaţii de natura celor aratate, din rapoarte ori alte documente ale institutiei de credit.  +  Articolul 113 (1) Obligaţia de pastrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusa unei autorităţi competente în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. (2) Informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în urmatoarele situaţii: a) la solicitarea titularului de cont sau a mostenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentantilor legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora; b) în cazurile în care institutia de credit justifica un interes legitim; c) la solicitarea scrisa a altor autorităţi sau institutii ori din oficiu, dacă prin lege speciala aceste autorităţi sau institutii sunt indrituite, în scopul indeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau sa primeasca astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către instituţiile de credit în acest scop; d) la solicitarea scrisa a sotului titularului de cont, atunci când face dovada ca a introdus în instanţa o cerere de impartire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei. e) la solicitarea instanţei, în scopul solutionarii diferitelor cauze deduse judecatii. f) la solicitarea executorului bancar, în scopul realizării executarii silite, pentru existenta conturilor debitorilor urmariti.-------------Litera f) a alin. (2) al art. 113 a fost introdusa de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) În cererea scrisa adresata institutiei de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitarii de informaţii, identitatea clientului la care se referă informaţiile confidentiale care se solicita, categoria informaţiilor solicitate şi scopul pentru care se solicita acestea. (4) Personalul institutiei de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii confidentiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le detine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod.  +  Articolul 114Instituţiile de credit sunt obligate sa furnizeze informaţii de natura secretului bancar, după începerea urmaririi penale împotriva unui client, la solicitarea scrisa a procurorului sau a instanţei judecătorești ori, după caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului.  +  Articolul 115Nu se considera încălcări ale obligaţiei de pastrare a secretului bancar: a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecarui client nu pot fi identificate; b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condiţiile legii; c) furnizarea de date auditorului financiar al institutiei de credit; d) furnizarea de informaţii la cererea instituţiilor de credit corespondente, dacă aceste informaţii au legătură cu operaţiunile derulate prin conturile de corespondent; e) furnizarea de date şi informaţii entitatilor aparţinând grupului din care face parte institutia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidata şi pentru combaterea spalarii banilor şi a finantarii terorismului.  +  Articolul 116Persoanele abilitate să solicite şi/sau sa primeasca informaţii de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.  +  Articolul 117 (1) Instituţiile de credit pot derula tranzactii cu clientii doar pe baze contractuale, actionand intr-o maniera prudenta şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protectiei consumatorului. (2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clientilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestatiilor la care acestia se obliga potrivit contractului incheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobanzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulata în contract. (3) Instituţiile de credit care emit moneda electronică trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor art. 320.  +  Articolul 118 (1) Instituţiile de credit trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei, în condiţiile prevăzute de legislatia în materie, oferirea de servicii care implica deschiderea şi operarea de conturi sau inchirierea de casete de siguranţă către persoane anonime fiind interzisa. (2) În vederea indeplinirii obligaţiilor care le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta sau altor dispozitii legale, instituţiile, de credit pot prelucra date cu caracter personal, fără consimtamantul expres al persoanei vizate.  +  Articolul 119Instituţiile de credit nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clientilor, de vanzarea sau cumpararea acţiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de institutia de credit sau de o alta entitate aparţinând grupului din care face parte institutia de credit ori de acceptarea, de către client a unor alte produse/servicii oferite de institutia de credit sau de o entitate aparţinând grupului acesteia, care nu au legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.  +  Articolul 120Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.  +  Articolul 121Fiecare institutie de credit întocmeşte şi păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentaţia interna aferenta tranzactiilor derulate, evidenta zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puţin caracteristicile tranzactiilor derulate şi soldul datorat clientului sau institutiei de credit şi orice informaţii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii şi cu alte persoane pe care Banca Naţionala a României le poate prevedea prin reglementari.  +  Capitolul III Cerinţe pentru acoperirea riscurilor  +  Secţiunea I Nivelul de aplicare  +  Articolul 122Instituţiile de credit trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 24 şi art. 126, în secţiunile a 6-a, a 7-a şi a 8-a din prezentul capitol şi cele prevăzute în Capitolul V din prezentul titlu, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat ori sub-consolidat. Aplicarea de către o institutie de credit a acestor cerinţe, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat ori sub-consolidat, se stabileste prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile proprii şi nivelul minim acestora pentru acoperirea riscurilor  +  Articolul 123În scopul asigurarii stabilitatii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau a indeplinirii obligaţiilor asumate, fiecare institutie de credit trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii.  +  Articolul 124Elementele care intră în calculul fondurilor proprii, condiţiile şi limitele în care acestea pot fi luate în considerare şi situaţiile în care pot fi depăşite aceste limite, elementele care se deduc la calculul fondurilor proprii şi orice alte cerinţe de determinare a acestora, sunt stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, atât la nivel individual, cat şi la nivel consolidat.  +  Articolul 125Orice referire la notiunea de fonduri proprii cuprinsa în prezenta ordonanţă de urgenţă, în reglementarile sau în alte acte de aplicare emise în baza acestei ordonante de urgenta se considera a fi facuta la conceptul de fonduri proprii stabilit prin reglementarile emise în acest sens.  +  Articolul 126 (1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 23 şi competentelor Băncii Naţionale a României prevăzute la art. 226, instituţiile de credit trebuie să dispună, în măsura şi condiţiile prevăzute prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanenta cel puţin la nivelul cerințelor de capital stabilite pentru acoperirea, după caz, a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de diminuare a valorii creantei, a riscului de pozitie, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar, a riscului de marta şi a riscului operational. (2) Prin reglementari se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerințelor de capital pentru acoperirea riscurilor prevăzute la alin. (I), criteriile în functie de care acestea se aplică şi segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.  +  Secţiunea a 3-a Riscul de credit  +  Articolul 127La calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului de credit, instituţiile de credit pot utiliza, pentru determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor, abordarea standard sau, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, abordarea bazata pe modele interne de rating.  +  Articolul 128Metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordarii standard se stabileste prin reglementari emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 129 (1) În cazul abordarii standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile securitizate, se poate determina prin raportarea la evaluarile realizate de institutii externe de evaluare a creditului sau de către agentii de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de către Banca Naţionala a României, pe baza unor criterii specifice, prevăzute în reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.-------------Alin. (1) al art. 129 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) O institutie externa de evaluare a creditului care a fost recunoscută ca eligibila în acest scop de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru sau de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, poate fi recunoscută ca eligibila de Banca Naţionala în România, fără a mai fi necesară o alta evaluare. (3) Banca Naţionala a României face publică o prezentare a procesului de evaluare şi lista instituţiilor externe de evaluare a creditului recunoscute ca eligibile.  +  Articolul 130 (1) Metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating şi condiţiile minime în care poate fi aprobata utilizarea acestei metode se stabilesc prin reglementari emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Instituţiile de credit pot obtine aprobarea în vederea utilizarii abordarii bazate pe modele interne de rating, numai dacă demonstreaza Băncii Naţionale a României ca sistemele implementate, de administrare şi de rating pentru riscul de credit, sunt conforme standardelor şi cerințelor minime, de evaluare a conformitatii, stabilite prin reglementari emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (3) Dacă o institutie de credit nu mai indeplineste condiţiile în care a obţinut aprobarea pentru utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României un plan adecvat de inlaturare a deficientelor sau sa probeze ca efectele generate de neindeplinirea condiţiilor nu sunt semnificative.  +  Articolul 131Dacă o institutie de credit, persoana juridica română, este institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau este o filiala a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene ori a unei societăţi financiare holding-mama la-:nivelul Uniunii Europene, iar la nivelul grupului din care face parte se utilizeaza în mod unitar abordarea bazata pe modele interne de rating, Banca Naţionala a României poate permite ca indeplinirea cerințelor minime stabilite să fie asigurată de către societatea-mama şi filialele acesteia considerate împreună.  +  Articolul 132Dacă o institutie de credit, persoana juridica română, este institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau este filiala a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene ori a unei societăţi financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene şi dacă se intenţionează utilizarea la nivel de grup a abordarii bazate pe modele interne de rating, Banca Naţionala a României coopereaza cu autorităţile competente ale diferitelor entităţi care fac parte din grup, inclusiv în vederea acordarii aprobării pentru utilizarea abordarii respective, în condiţiile prevăzute la art. 182-188.  +  Articolul 133 (1) Institutia de credit care a obţinut aprobarea pentru utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating, trebuie să implementeze aceasta abordare pentru toate expunerile. (2) Prin excepţie de la dispozitiile alin. (1), Banca Naţionala a României poate aproba implementarea graduala a abordarii bazate pe modele interne de rating, în condiţiile stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Aceste condiţii trebuie să asigure ca acest tratament nu este utilizat în mod selectiv de către institutia de credit, în scopul de a obtine un nivel mai redus al cerințelor sale de capital. (3) Prin excepţie de la dispozitiile alin. (1), instituţiile de credit care au obţinut aprobarea pentru utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating, pot utiliza, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, abordarea standard pentru anumite clase de expuneri, în condiţiile prevăzute prin reglementari.  +  Articolul 134Atât în cazul utilizarii abordarii standard, cat şi în cazul utilizarii abordarii bazate pe modele interne de rating, tratamentul specific aplicabil urmatoarelor categorii de expuneri se stabileste prin reglementari emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta: a) expuneri care beneficiaza de o protecţie a creditului; b) expuneri securitizate şi pozitii din securitizare;-------------Litera b) a art. 134 a fost modificata de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. c) expuneri din tranzactii cu instrumente financiare derivate, din tranzactii de rascumparare, din tranzactii cu termen lung de decontare, din tranzactii de împrumut în marja, din operaţiuni de dare de titluri/marfuri cu împrumut şi din operaţiuni de luare de titluri/marfuri cu împrumut.  +  Secţiunea a 4-a Riscurile de piaţa  +  Articolul 135Metodele de determinare a cerințelor de capital pentru acoperirea riscurilor de pozitie, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar şi a riscului de marfa se stabilesc prin reglementari emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 136 (1) Banca Naţionala a României poate permite unei institutii de credit să-şi calculeze cerinţele de capital pentru riscul de pozitie, riscul valutar şi/sau riscul de marfa utilizand propriile modele interne sau o combinaţie a acestora cu metodele stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta şi stabileste condiţiile în care pot fi utilizate astfel de modele. (2) Fiecare institutie de credit trebuie să solicite şi să obţină aprobarea Băncii Naţionale a României pentru utilizarea propriilor modelelor interne, în condiţiile stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Secţiunea a 5-a Riscul operational  +  Articolul 137Instituţiile de credit trebuie să dispună în permanenta de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operational la care sunt expuse.  +  Articolul 138 (1) În vederea determinarii cerinței de capital pentru acoperirea riscului operational, instituţiile de credit pot utiliza abordarea de baza sau, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, abordarea standard, abordarea standard alternativa sau abordarea avansată de evaluare. (2) Metodologia de determinare a cerinței de capital pentru acoperirea riscului operational potrivit abordarilor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca instituţiile de credit pentru utilizarea abordarilor respective sunt prevăzute în reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 139Instituţiile de credit pot sa utilizeze, cu acordul Băncii Naţionale a României, o combinaţie a abordarilor prevăzute la art. 138 alin. (1), în condiţiile stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 140Dispozitiile art. 131 şi 132 se aplică în mod corespunzător în cazul utilizarii abordarii avansate de evaluare la determinarea cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operational.  +  Secţiunea a 6-a Expuneri mari  +  Articolul 141Instituţiile de credit sunt obligate să respecte în permanenta cerinţele privind expunerile mari stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 142Fiecare institutie de credit trebuie să dispună de proceduri administrative şi contabile riguroase şi de mecanisme adecvate de control intern pentru identificarea şi inregistrarea tuturor expunerilor mari şi a modificarilor ulterioare ale acestora, conform dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor aplicabile, şi pentru monitorizarea acestor expuneri în conformitate cu politicile proprii privind expunerile.  +  Secţiunea a 7-a Participatii calificate ale instituţiilor de credit  +  Articolul 143 (1) Valoarea unei participatii calificate a unei institutii de credit, persoana juridica română, intr~o entitate, alta decat o institutie de credit, o institutie financiară, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce desfăşoară activităţi care reprezinta o prelungire directa a activităţii bancare, cum ar fi leasing, factoring, administrare de fonduri de investitii, sau care presteaza servicii auxiliare activităţii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, ori desfăşoară alte activităţi similare, nu poate să depăşească 15% din fondurile sale proprii. (2) Valoarea totala a participatiilor calificate ale institutiei de credit, persoana juridica română, în entitatile, prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 60% din fondurile sale proprii. (3) Limitele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi depăşite decat în situaţii excepţionale, caz în care Banca Naţionala a României dispune institutiei de credit să-şi majoreze fondurile proprii sau sa intreprinda alte măsuri similare.  +  Articolul 144Instituţiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobandi participatii calificate intr-o entitate de natura celor prevăzute la art. 143 alin. (1), dacă în acest fel institutia de credit poate exercita controlul asupra entitatii respective.  +  Articolul 145Detinerile temporare de acţiuni în cursul unei operaţiuni de asistenţa sau restructurare financiară ori în cursul normal al unei operaţiuni de subscriere sau detinerile temporare de acţiuni în numele institutiei de credit, persoana juridica română, dar pe contul altor persoane, nu se considera participatii calificate şi nu sunt luate în calculul limitelor prevăzute la art. 143 alin. (1) şi (2). De asemenea, investiţiile în acţiuni care nu intrunesc caracteristicile unei imobilizari financiare nu sunt incluse în acest calcul  +  Articolul 146 (1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României dobandirea de către institutia de credit, persoana juridica română, a oricarei participatii calificate intr-o entitate dintr-un stat tert dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intră în sfera de consolidare prudentiala a institutiei de credit, persoana juridica română, conform reglementarilor aplicabile. (2) Criteriile care stau la baza evaluării intentiei de dobândire a participatiilor calificate prevăzute la alin. (1), au în vedere urmatoarele: a) dobandirea participatiei calificate sa nu supuna institutia de credit, persoana juridica română, la riscuri nejustificate sau sa nu impiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidata; b) institutia de credit, persoana juridica română, sa dispună de suficiente resurse financiare şi de natura organizatorica pentru dobandirea şi administrarea participatiei calificate.  +  Articolul 147Participatiile calificate, altele decat cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situaţii excepţionale depasesc limitele stabilite în condiţiile art. 143 alin. (3), se notifica acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către institutia de credit, persoana juridica română.  +  Secţiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri  +  Articolul 148 (1) Fiecare institutie de credit trebuie să dispună de strategii şi procese interne formalizate, solide, eficiente şi complete de evaluare şi mentinere în permanenta a nivelului, structurii şi distributiei capitalului, care, din perspectiva institutiei de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusa, într-un mod corespunzător naturii şi nivelului acestor riscuri. În acest sens, institutia de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 126, orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate, precum şi cele datorate unor factori externi acesteia. (2) Procesele şi strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către institutia de credit, astfel încât să se asigure ca ele rămân în permanenta cuprinzatoare şi proportionale în raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de respectiva institutie de credit.  +  Articolul 149Fiecare institutie de credit este responsabila pentru procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la profilul sau de risc.  +  Secţiunea a 9-a Alte cerinţe prudentiale  +  Articolul 150 (1) Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari şi alte cerinţe de natura prudentiala, precum şi nivelul de aplicare al acestora la instituţiile de credit. Aceste cerinţe pot viza, fără a fi limitative, urmatoarele: a) riscul de lichiditate; b) operaţiunile institutiei de credit cu persoanele aflate în relatii speciale cu aceasta; c) externalizarea activităţilor institutiei de credit: d) calitatea activelor şi provizioane; e) modificările operate la nivelul institutiei de credit faţă de condiţiile care au stat la baza autorizarii acesteia. (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) lit. e), modificările pentru care este necesară obtinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, respectiv cele pentru care notificarea ulterioară este suficienta se stabilesc prin reglementarile emise: în baza prezentei: ordonante de urgenta. Inregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificarilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obtinerea acestei aprobari.  +  Articolul 151Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către instituţiile de credit, persoane juridice române, şi deschiderea de reprezentante în tara sau în strainatate de către acestea se realizează în condiţiile prevăzute de reglementarile Băncii Naţionale a României, Dispozitiile art.53 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Situaţii financiare şi audit  +  Articolul 152 (1) Instituţiile de credit trebuie să organizeze şi sa conduca contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, şi sa intocmeasca situaţii financiare anuale şi, după caz, situaţii financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte aspecte legate de activitatea desfăşurată. Evidenta contabila şi situaţiile financiare ale unei institutii de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară a sucursalelor şi a filialelor, pe baza individuala şi, respectiv, pe baza consolidata. (2) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde şi practici acceptate pe plan international.-------------Alin. (3) al art. 152 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 153Instituţiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare, precum şi alte date şi informaţii cerute la termenele şi în forme stabilite prin reglementari şi instrucţiuni de către, Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate de supraveghere.  +  Articolul 154Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari efectuarea de activităţi de audit la instituţiile de credit în alte scopuri decat cel prevăzut la art. 152 alin. (2) şi standardele aplicabile în aceste cazuri,  +  Articolul 155 (1) Auditorii financiari ai instituţiilor de credit trebuie să fie aprobati de Banca Naţionala a României. (2) Banca Naţionala a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciaza ca acesta nu dispune de experienta şi/sau independenta adecvate pentru indeplinirea sarcinilor specifice sau dacă exista constatari potrivit cărora acesta nu a respectat cerinţele de conduita etica şi profesionala specifice. (3) Instituţiile de credit au obligaţia sa inlocuiasca periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar inlocuirea periodica a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerințelor Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 156 (1) Auditorul financiar al unei institutii de credit-trebuie să informeze Banca Naţionala a României de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţa despre orice fapt sau decizie în legătură cu institutia de credit care: a) reprezinta o încălcare semnificativa a legii şi/sau a reglementarilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare sau cerinţe privind desfăşurarea activităţii; b) este de natura sa afecteze capacitatea institutiei de credit de a functiona în continuare; c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve. (2) La solicitarea Băncii Naţionale a României, auditorul financiar al institutiei de credit are obligaţia sa furnizeze orice detalii, clarificari, explicatii legate de activitatea de audit financiar desfăşurată. (3) Oblibaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) revin auditorului financiar al institutiei de credit şi în situaţia în care exercită sarcini specifice intr-o entitate care are legaturi stranse decurgând dintr-o relaţie de control cu institutia de credit. (4) Indeplinirea cu buna-credinta de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa Banca Naţionala a României conform alin. (1) - (3) nu constituie o încălcare a obligaţiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, şi, nu poate atrage raspunderea de orice natura a acestuia, (5) Banca Naţionala a României are acces la orice documente intocmite de auditorii financiari pe parcursul actiunii de audit.  +  Articolul 157Banca Naţionala a României poate retrage aprobarea, acordată, unui auditor financiar, în situaţia în care acesta nu îşi indeplineste în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege sau nu respecta cerinţele de conduita etica şi profesionala specifice.  +  Articolul l58Banca Naţionala a României poate emite reglementari specifice cu privire la relaţia auditor financiar-autoritate competentă.  +  Capitolul V Cerinţe de publicare pentru instituţiile de credit  +  Articolul 159 (1) În scopul asigurarii disciplinei şi transparentei pieţei, instituţiile de credit trebuie să foca publice date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în măsura şi condiţiile prevăzute în reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Instituţiile de credit trebuie să adopte politici formale pentru asigurarea respectarii cerințelor de publicare stabilite şi pentru evaluarea adecvarii datelor şi informaţiilor publicate.  +  Articolul 160Intreprinderile mici şi mijlocii sau orice alte societăţi, solicitante ale unui credit, pot cere institutiei de credit să le furnizeze o explicatie în scris cu privire la incadrarea lor într-un anumit rating.  +  Articolul 161 (1) Instituţiile de credit trebuie să faca publice datele şi informaţiile prevăzute la art. 159 cel puţin anual, imediat ce acestea sunt disponibile, (2) Pe baza criteriilor prevăzute în reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, instituţiile de credit trebuie să determine dacă este necesară publicarea cu o frecventa mai mare decat cea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 162 (1) Modalitatile de publicare a datelor şi informaţiilor necesare, locatia unde acestea sunt disponibile şi mijloacele de verificare a respectarii cerințelor de publicare se stabilesc de către fiecare institutie de credit, în măsura în care este posibil, instituţiile de credit trebuie să asigure utilizarea acelorasi mijloace sau a aceleiasi locatii pentru publicarea tuturor datelor şi informaţiilor. (2) Prezentarile echivalente de date şi informaţii realizate de institutia de credit către piaţa în baza cerințelor privind publicarea situaţiilor financiare, listarea la bursa sau alte asemenea cerinţe, pot fi considerate ca asigurand respectarea cerințelor de publicare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Dacă datele şi informaţiile nu sunt incluse în situaţiile: financiare, instituţiile de credit trebuie să indice unde pot fi găsite.  +  Articolul 163 (1) Pentru asigurarea: transparentei şi disciplinei de piaţa, Banca Naţionala a României poate impune unei institutii de credit măsuri specifice referitoare la: a) conţinutul datelor şi informaţiilor pe care trebuie să le publice; b) frecventa cu care trebuie să publice unele date şi informaţii şi stabilirea termenelor de publicare; c) mijloacele şi locatiile de publicare, altele decat cele utilizate pentru publicarea situaţiilor financiare; d) utilizarea anumitor mijloace de verificare a datelor şi informaţiilor publicate care nu intră în sfera auditului financiar.  +  Titlul III SUPRAVEGHEREA ŞI CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI  +  Capitolul I Supravegherea instituţiilor de credit, persoane juridice române  +  Articolul l64În scopul protejarii intereselor deponentilor şi al asigurarii stabilitatii şi viabilitatii intregului sistem bancar, Banca Naţionala a României asigura supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înfiinţate în alte state membre ori în state terte, prin stabilirea unor norme şi indicatori de prudenta bancara şi urmarirea respectarii acestora şi a altor cerinţe prevăzute de lege şi de reglementarile aplicabile, atât la nivel individual, cat şi la nivel consolidat sau sub-consolidat, după caz, în vederea prevenirii şi limitarii riscurilor specifice activităţii bancare.  +  Articolul 165Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României datele şi informaţiile necesare pentru evaluarea respectarii dispoziţiilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile emise în aplicarea acesteia, la termenele şi în forma stabilite de aceasta.  +  Articolul 166 (1) Banca Naţionala a României asigura verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de fiecare institutie de credit, persoana juridica română, pentru, respectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia şi realizează propria evaluare a riscurilor la care institutia de credit este sau poate fi expusa. (2) Pe baza verificării şi evaluării efectuate, Banca Naţionala a României determina în ce măsura cadrul de administrare, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de institutia de credit, persoana juridica română, şi fondurile proprii deţinute de aceasta asigura o administrare prudenta şi o acoperire adecvata a riscurilor în raport cu profilul de risc al institutiei de credit. (3) Banca Naţionala a României stabileste frecventa şi gradul de detaliere a verificărilor şi evaluarilor, cu luarea în considerare a principiului proportionalitatii, respectiv având în vedere marimea, importanţa sistemica, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare institutie de credit, persoana juridica română.Verificările şi evaluarile se realizează cel puţin o dată pe an.-------------Alin. (3) al art. 166 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 167Banca Naţionala a României urmareste realizarea unei comunicari eficiente cu fiecare institutie de credit, persoana juridica română, care să asigure o cunoastere aprofundata a activităţii, organizarii şi procesului intern al institutiei de credit de evaluare a adecvarii capitalului la profilul sau de risc.  +  Articolul 168 (1) Banca Naţionala a României poate face recomandari institutiei de credit, persoana juridica română, în vederea adoptarii de măsuri corespunzătoare de către acesta pentru îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizari adecvate a activităţii desfăşurate ori pentru restabilirea sau susţinerea situaţiei sale financiare. Institutia de credit trebuie să comunice Băncii Naţionale a României masurile intreprinse, în termenele stabilite de aceasta. (2) Independent de formularea unor recomandari, Banca Naţionala a României poate dispune măsuri de supraveghere şi/sau aplicarea de sancţiuni potrivit prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 169Urmarirea respectarii de către instituţiile de credit, persoane juridice române, a cerințelor, de natura prudentiala şi a altor cerinţe prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementarile aplicabile se realizează de către Banca Naţionala a României pe baza raportarilor transmise de instituţiile de credit şi prin verificări la faţa locului desfăşurate la sediul instituţiilor de credit şi al sucursalelor acestora din tara şi din strainatate.  +  Articolul 170 (1) Verificările la faţa locului se efectueaza de către personalul Băncii Naţionale a României, imputernicit în acest sens, sau de către auditori financiari sau experti numiti de Banca Naţionala a României. (2) Banca Naţionala a României poate stabili, în anumite situaţii, scopul auditului financiar şi standardele ce trebuie luate în considerare, în condiţiile mentinerii acestuia în aria de competenţa a auditorului financiar.  +  Articolul 171 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a României şi altor persoane imputernicite să efectueze verificarea să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi sa furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii, după cum sunt solicitate de către acestia. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate sa transmita Băncii Naţionale a României orice informaţii solicitate de aceasta, în scopul exercitarii competentelor sale prevăzute de lege.  +  Articolul 172 (1) Supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi în alte state membre în condiţiile prevăzute în Capitolul VI din Titlul I, Partea I, în special prin înfiinţarea unei sucursale, este asigurata de Banca Naţionala a României, având în vedere dispozitiile prezentei ordonante de urgenta. (2) Dispozitiile alin. (1) nu împiedica exercitarea de către autoritatea competentă din statul membru gazda a competentelor ce îi revin pe linia implementarii politicii sale monetare, a cerințelor de raportare în scopuri statistice şi a celor care rezultă din dispozitiile alin. (3). (3) Supravegherea cerințelor de lichiditate la nivelul sucursalelor înfiinţate în, alte state membre de instituţiile de credit persoane juridice române, este asigurata de autoritatea competentă din statul membru gazda în cooperare cu Banca Naţionala a României.  +  Articolul 173 (1) Pentru supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit din România, care desfăşoară activitate în alte state membre, în special printr-o sucursala. Banca Naţionali a României colaboreaza cu autorităţile competente din statele membre gazda. (2) În cadrul colaborarii prevăzute la alin. (1) se asigura schimbul tuturor informaţiilor referitoare la administrarea şi la actionariatul institutiei de credit, persoana juridica română, de natura sa faciliteze supravegherea acesteia şi evaluarea indeplinirii condiţiilor care au stat la baza autorizarii, precum şi schimbul tuturor informaţiilor de natura sa faciliteze verificarea pe o baza continua a activităţii institutiei de credit, în special în ceea ce priveste lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, procedurile administrative şi contabile şi mecanismele de control intern.  +  Articolul 174 (1) Pentru verificarea activităţii sucursalelor înfiinţate în alte state membre de către instituţiile de credit, persoane juridice române, Banca Naţionala a României poate efectua verificări la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabila a autorităţilor competente din statele membre gazda sau poate solicita efectuarea verificării de către aceste autorităţi, situaţie în care poate participa la efectuarea verificării, dacă considera necesar. (2) Autoritatea competenţa din statul membru gazda poate efectua, în exercitarea competentelor sale, verificări la sediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul statului membru respectiv de instituţiile de credit, persoane juridice române.  +  Articolul 175Pentru supravegherea activităţii sucursalelor înfiinţate în state terte de instituţiile de credit, persoane juridice române. Banca Naţionala a României coopereaza cu autorităţile competente din aceste state, în condiţiile prevăzute prin acorduri de cooperare incheiate cu acestea.  +  Capitolul II Supravegherea pe baza consolidata  +  Secţiunea 1 Autoritatea competenţa cu supravegherea pe baza consolidata  +  Articolul 176 (1) Supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit, persoana juridica română, este exercitata de Banca Naţionala a României în urmatoarele situaţii: a) institutia de credit autorizata de Banca Naţionala a României este institutie de credit-mama la nivelul României sau institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene; b) institutia de credit autorizata de Banca Naţionala a României are ca societate-mama o societate financiară holding-mama la nivelul României sau o societate financiară holding-mama la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în acest din urmă caz, societatea-mama sa mai aiba ca filiale alte institutii de credit în statele membre; c) institutia de credit autorizata de Banca Naţionala a Ronaniei are ca societate-mama, infiintata în România, o societate financiară holding-mama la nivelul României sau o societate financiară holding-mama la nivelul Uniunii Europene şi care este societate-mama pentru cel puţin inca o institutie de credit autorizată într-un alt stat membru; d) exista institutii de credit autorizate în doua sau mai multe state membre, printre care şi România, ce au ca societăţi-mama mai multe societăţi financiare holding având sediul social în state membre diferite şi exista o institutie de credit filiala în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, institutia de credit, persoana juridica română, are cel mai mare total al activului bilantier; e) institutia de credit autorizata de Banca Naţionala a României are ca societate-mama o societate financiară holding care este societate-mama şi pentru cel puţin o alta institutie de credit autorizata în oricare alt stat membru, nici una dintre aceste institutii de-credit nefiind autorizata în statul membru în care este infiintata societatea financiară holding, iar institutia de credit autorizata în România are cel mai mare total al activului bilantier; aceasta institutie de credit este considerata, pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, institutie de credit controlata de către o societate financiară holding-mama la nivelul Uniunii Europene. (2) În anumite cazuri, Banca Naţionala a României poate, de comun acord cu autorităţile competente din alte state membre, sa nu aplice criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) - e), dacă aplicarea acestora ar fi necorespunzatoare, având în vedere instituţiile de credit respective şi importanţa relativa a activităţii desfăşurate de acestea în diferite state, şi sa desemneze o alta autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata în aceste cazuri, inaintea luării unei decizii, autorităţile competente trebuie să acorde posibilitatea de a-şi exprima opinia asupra deciziei respective, institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau societatii financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori institutiei de credit cu cel mai mare total al activului bilantier, după caz. Autorităţile competente notifica Comisiei Europene orice acord incheiat potrivit prevederilor prezentului alineat.  +  Articolul 177Instituţiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe baza sub-consolidata de către Banca Naţionala a României, dacă ele insele sau societăţile-mama ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăţi financiare holding şi supravegherea pe baza consolidata este exercitata de Banca Naţionala a României, potrivit dispoziţiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au într-un stat tert o filiala institutie de credit, institutie financiară sau societate de administrare a investitiilor sau deţin o participatie în astfel de entităţi.  +  Articolul 178Aria de cuprindere a consolidării prudentiale, inclusiv cazurile de excludere din consolidare, precum şi metodele de consolidare utilizate în scop prudenţial se stabilesc, prin reglementarile, emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul l79 (1) Societăţile financiare holding sunt incluse în supravegherea pe baza consolidata. (2) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 196 alin. (1), dispozitiile alin. (1) nu pot fi interpretate în sensul că Banca Naţionala a României are atribuţii de supraveghere pe baza individuala a societatii financiare holding.  +  Articolul 180 (1) În cazul în care o institutie de credit filiala, persoana juridica română, nu este inclusa în aria de cuprindere a supravegherii pe baza consolidata exercitata de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, Banca Naţionala a României poate solicita societatii-mama informaţii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit. (2) În cazul în care, în supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit, persoana juridica română, nu este inclusa o institutie de credit filiala dintr-un alt stat membru, institutia de credit-mama la nivelul României sau societatea financiară holding-mama la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informaţii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit filiala, la solicitarea autorităţilor competente din acel stat membru. (3) Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate solicita filialelor unei institutii de credit sau ale unei societatii financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudentiale, informaţii de natura celor prevăzute la art. 194 în acest caz, se aplică procedurile pentru transmiterea şi verificarea informaţiilor prevăzute la art. 194 şi 195. (4) Filialele, persoane juridice române, ale unei institutii de credit sau ale unei societatii financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudentiale, trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la art. 194, la solicitarea autorităţii responsabile cu supravegherea pe baza consolidata, inclusiv în situaţia în care aceasta este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 181Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice române şi a instituţiilor de credit, persoane juridice române controlate de societăţi financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, are urmatoarele atribuţii: a) coordonează colectarea şi difuzarea informaţiilor relevante, sau esentiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenta; b) planifica şi coordonează activităţile de supraveghere în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenta, inclusiv în legătură cu activităţile prevăzute la art. 166, în colaborare cu autorităţile competente implicate.  +  Articolul 182 (1) În cazul cererilor pentru obtinerea aprobării în vederea utilizarii modelelor interne pentru calculul cerințelor de capital, depuse de o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene şi filialele acesteia, sau depuse împreună de filialele unei societăţi financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care din grup face parte cel puţin o institutie de credit, persoană juridica română, Banca Naţionala a României şi autorităţile competente coopereaza pentru a decide sau nu aprobarea, precum şi, dacă este cazul, termenii şi condiţiile în care se acordă aprobarea. (2) Orice cerere formulata în condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie depusa doar la Banca Naţionala a României, dacă aceasta este autoritatea competentă în sensul art. 181. (3) Banca Naţionala a României trebuie să depună diligente pentru a ajunge la o decizie comuna cu celelalte autorităţi competente într-un termen de 6 luni. Decizia comuna trebuie motivata în scris şi comunicata solicitantului de către Banca Naţionala a României, dacă aceasta este autoritatea competentă în sensul art. 181. (4) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (3) începe să curgă de la data primirii de către Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate competentă în sensul art. 181, a cererii de aprobare, însoţită de documentaţia completa. Banca Naţionala a României, transmite fără intarziere respectiva cerere celorlalte autorităţi competente. (5) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comuna între autorităţile competente în termen de 6 luni. Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate competentă în sensul art. 181, trebuie să decida singura cu privire la cererea depusa. Decizia adoptata trebuie motivata în scris, luand în considerare şi punctele de vedere şi rezervele exprimate de celelalte autorităţi competente pe parcursul perioadei de 6 luni. Decizia este definitivă şi se comunică solicitantului şi celorlalte autorităţi competente de către Banca Naţionala a României. (6) Deciziile luate în conformitate cu prevederile alin. (3), precum şi cele luate de autorităţile competente cu supravegherea pe baza consolidata, în situaţia în care nu s-a ajuns la o decizie comuna, sunt definitive şi opozabile Băncii Naţionale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător prin acordarea aprobării utilizarii respectivelor modele.  +  Articolul 183 (1) În cazul aparitiei unei situaţii de criza la nivelul unui grup bancar, care ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului financiar din oricare stat membru în care entitatile din grup au fost autoritate, Banca Naţionala a României în calitate de autoritate competentă responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata, alerteaza în cel mai scurt timp posibil; cu respectarea cerințelor referitoare la pastrarea secretului profesional, băncile centrale sau alte autorităţi similare cu competente pe linia implementarii politicii monetare şi structurile din cadrul administratiilor centrale din alte state membre, cu atribuţii în domeniul legislaţiei privind supravegherea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare, a firmelor de investitii şi a societatilor de asigurare. Dacă este posibil, se utilizeaza în acest scop canalele de comunicare existente. (2) În situaţia în care informaţii care au fost furnizate deja altei autorităţi competente sunt necesare Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, aceasta contacteaza, dacă este posibil, autoritatea competentă respectiva pentru a evita duplicarea raportarilor către diversele autorităţi implicate în procesul de supraveghere.  +  Secţiunea a 2-a Cooperarea cu alte autorităţi competente  +  Articolul 184 (1) Pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficienta, Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata şi/sau individuala, incheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţile competente din alte state membre. (2) Aceste acorduri pot prevedea ca Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate retine în sarcina sa atribuţii suplimentare şi pot include proceduri-privind procesul decizional şi cooperarea cu celelalte autorităţi competente.  +  Articolul 185 (1) Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate competentă responsabila cu autorizarea unei institutii de credit, persoana juridica română, filiala a unei institutii de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, sa delege responsabilitatea de supraveghere autorităţii competente care a autorizat şi supraveghează societatea-mama, astfel încât responsabilitatile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonante de urgenta sa revina acesteia din urma. (2) Banca Naţionala a României notifica Comisiei Europene existenta şi conţinutul acestor acorduri.  +  Articolul 186 (1) Banca Naţionala a României coopereaza în mod strans cu celelalte autorităţi competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere pe baza individuala şi/sau consolidata ale respectivelor autorităţi, sunt furnizate la cerere toate informaţiile relevante şi din oficiu toate informaţiile esentiale. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate esentiale dacă pot influenţa în mod semnificativ evaluarea stabilitatii financiare a unei institutii de credit sau a unei institutii financiare dintr-un alt stat membru. (3) În cazul în care Banca Naţionala a României este autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau a unei institutii de credit controlata de o societate financiară holding-mama la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizeaza autorităţilor competente din alte state membre, care supraveghează filialele acestor societăţi-mama, toate informaţiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere al informaţiilor relevante este luata în considerare importanţa acestor filiale în cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre. (4) Informaţiile esentiale la care se referă alin. (2) includ, în special, urmatoarele elemente: a) identificarea structurii grupului, a tuturor instituţiilor de credit semnificative din grup, precum şi a autorităţilor competente ale instituţiilor de credit din grup; b) procedurile pentru colectarea informaţiilor de la instituţiile de credit din grup şi pentru verificarea acestor informaţii; c) evolutiile nefavorabile în cadrul instituţiilor de credit sau în cadrul altor entităţi din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ instituţiile de credit din cadrul grupului; d) principalele sancţiuni şi masurile excepţionale luate de Banca Naţionala a României, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, inclusiv cele constand în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de capital, precum şi în impunerea oricarei limitari în utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operational.  +  Articolul 187Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza individuala a unei institutii de credit, persoana juridica română, controlate de o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, contacteaza, ori de cate ori este posibil, autoritatea competentă cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata, dacă îi sunt necesare informaţii referitoare la implementarea abordarilor şi metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările emise în aplicarea acesteia, informaţii pe care respectiva autoritate le-ar putea detine deja.  +  Articolul 188 (1) Banca Naţionala a României se consulta cu celelalte autorităţi responsabile cu supravegherea pe: baza individuala şi/sau consolidata a instituţiilor de credit, inaintea luării unei decizii care este importanţa pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor competente respective. Consultarea are în vedere urmatoarele elemente: a) modificari în structura actionariatului, în structura organizatorica, de administrare şi conducere a instituţiilor de credit dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 188 a fost modificata de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) principalele sancţiuni şi masurile excepţionale ce urmeaza a fi luate de Banca Naţionala a României, inclusiv cele constand în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de capital, precum şi în impunerea oricarei limitari în utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operational. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), autoritatea competentă responsabila cu supravegherea pe baza consolidata trebuie să fie consultata în toate cazurile. (3) Banca Naţionala a României poate decide sa nu consulte celelalte autorităţi în cazuri de urgenta sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor, în acest caz, Banca Naţionala a României informeaza fără intarziere asupra deciziilor luate celelalte autorităţi competente.  +  Secţiunea a 3-a Colaborarea între Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi atribuţiile acestor autorităţi la nivel naţional  +  Articolul 189 (1) Pentru a pune bazele şi pentru, a facilita o supraveghere eficienta la nivel naţional a instituţiilor de credit şi a societatilor de servicii de investitii financiare. Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare incheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare. (2) Aceste acorduri pot prevedea atribuţii suplimentare în sarcina autorităţii responsabile cu supravegherea pe baza consolidata şi pot include proceduri privind procesul decizional. (3) Banca Naţionala a României, respectiv Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, în calitate de autorităţi responsabile cu autorizarea unei institutii de credit, respectiv a unei societăţi de servicii de investitii financiare, care sunt filiale ale unei institutii de credit , persoana juridica română, sau ale unei societăţi de servicii de investitii financiare persoana juridica română, pot să-şi delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuala a filialei respective. Delegarea responsabilitatii se face intotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidata.  +  Articolul 190Pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe baza individuala şi/sau consolidata, Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare îşi furnizeaza, la cerere, toate informaţiile relevante şi din oficiu toate informaţiile esentiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 191 (1) Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare se consulta reciproc, inaintea luării unei decizii care este importanţa pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe baza individuala şi/sau consolidata. Consultarea are în vedere urmatoarele elemente: a) modificari în structura actionariatului, în structura organizatorica de administrare şi conducere a instituţiilor de credit, respectiv a societatilor de servicii de investitii financiare dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României, respectiv a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 191 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) principalele sancţiuni şi masurile excepţionale ce urmeaza a fi luate de Banca Naţionala a României, respectiv de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, inclusiv cele constand în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de capital, precum şi a oricarei limitari în utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operational. (2) Banca Naţionala a României sau Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare poate să nu indeplineasca cerinţa referitoare la consultarea prealabila, prevăzută la alin. (1), în cazuri de urgenta sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor în acest caz, se procedeaza la informarea fără intarziere a celeilalte autorităţi asupra deciziilor luate.  +  Articolul 192Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit-mama la nivelul României şi a instituţiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăţi financiare holding-mama la nivelul României, respectiv Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a firmelor de investitii-mama, la nivelul României au urmatoarele atribuţii: a) coordonează, la nivel naţional, colectarea şi diseminarea informaţiilor relevante sau esentiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenta; b) planifica şi coordonează, activităţile de supraveghere la nivel naţional, în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenta, inclusiv în legătură cu activităţile prevăzute la art. 166, colaborand în acest sens.  +  Articolul 193 (1) În cazul cererilor pentru obtinerea aprobării în vederea utilizarii modelelor interne pentru calculul cerințelor de capital, depuse de o institutie de credit-mama la nivelul României şi filialele acesteia, dintre care cel puţin o societate de servicii de investitii financiare, respectiv depuse de o firma de investitii-mama la nivelul României şi filialele acesteia, dintre care cel puţin o institutie de credit persoana juridica română sau depuse împreună de filialele, institutii de credit şi firme de investitii, ale unei societăţi financiare holding-mama la nivelul României, atunci când entitatile de mai sus sunt exclusiv persoane juridice române, Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare coopereaza pentru a decide sau nu aprobarea, precum şi termenii şi condiţiile în care aceasta se acordă, dacă este cazul. (2) Orice cerere formulata în condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie depusa doar la Banca Naţionala a României sau doar la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, după caz, în calitatea acestora de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata. (3) Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare trebuie să depună diligentele necesare pentru a ajunge la o decizie comuna într-un termen de 6 luni. Decizia comuna trebuie motivata în scris şi comunicata solicitantului de către autoritatea competentă cu supravegherea pe baza consolidata. (4) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (3) începe să curgă de la momentul primirii cererii de aprobare, însoţită de documentaţia completa. Autoritatea competenţa cu supravegherea pe baza consolidata transmite fără intarziere cererea primita potrivit alin. (2), autorităţii competente cu supravegherea la nivel individual. (5) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comuna în privinta cererii depuse potrivit alin. (3), autoritatea competentă cu supravegherea pe baza consolidata decide singura cu privire la cererea depusa. Decizia adoptata este definitivă şi trebuie motivata în scris, luand în considerare şi punctul de vedere şi rezervele exprimate de cealalta autoritate competentă din România pe parcursul perioadei de 6 luni şi trebuie comunicata solicitantului şi acestei autorităţi de către autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata. (6) Deciziile luate în conformitate cu prevederile alin. (3) şi cele luate de autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata în situaţia în care nu s-a ajuns la o decizie comuna sunt definitive şi opozabile celeilalte autorităţi şi trebuie aplicate în mod corespunzător de către aceasta, prin acordarea aprobării respectivelor modele.  +  Secţiunea a 4-a Furnizarea de informaţii  +  Articolul 194 (1) Dacă societatea-mama a uneia sau a mai multor institutii de credit, persoane juridice române, este societate holding cu activitate mixta, Banca Naţionala a României solicita societatii holding cu activitate mixta şi filialelor acesteia, inclusiv în situaţia în care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul instituţiilor de credit filiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale societatii holding cu activitate mixta. (2) O societate holding cu activitate mixta, persoana juridica română, şi filialele acesteia, persoane juridice române, trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), atât la solicitarea Băncii Naţionale a Romamei, în calitate de autoritate responsabila cu autorizarea şi supravegherea unei institutii de credit, persoana juridica română, filiala a societatii holding cu activitate mixta, cat şi la solicitarea autorităţii responsabila cu autorizarea şi supravegherea unei institutii de credit dintr-un alt stat membru, filiala a societatii holding cu activitate mixta.  +  Articolul 195Banca Naţionala a României poate efectua inspecţii, pentru a verifica informaţiile furnizate de societăţile holding cu activitate mixta şi filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terte persoane imputernicite în acest scop. Dacă societatea holding cu activitate mixta sau una dintre filialele acesteia este o societate de asigurare poate fi utilizata şi procedura, prevăzută la art. 202. Dacă societatea holding cu activitate mixta sau una dintre filialele acesteia au sediul într-un alt stat membru, verificarea informaţiilor se efectueaza potrivit procedurii prevăzute la art. 203.  +  Secţiunea a 5-a Societăţile financiare holding  +  Articolul 196 (1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding, persoana juridica română, trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane.-------------Alin. (1) al art. 196 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.(1^1) Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţii de administrare şi/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputatie adecvata şi experienta suficienta pentru exercitarea responsabilitatilor încredinţate.-------------Alin. (1^1) al art. 196 a fost introdus de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Societăţile financiare holding prevăzute la alin. (1) trebuie să notifice Băncii Naţionale a României în calitate, de autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii, pe baza consolidata, numirea în functie a persoanelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilite, prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (3) Banca Naţionala a României urmareste în permanenta indeplinirea cerințelor de la alin. (1), dispunand masurile sau sanctiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 204.  +  Articolul 197Dispozitiile Capitolului IV din Titlul 11, Partea I, precum şi reglementarile aplicabile instituţiilor de credit, emise de Banca Naţionala a României în temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, se aplică în mod corespunzător şi societatilor financiare holding persoane juridice române care sunt societăţi-mama ale unor institutii de credit ce sunt supravegheate la nivel consolidat de Banca Naţionala a României în calitate de autoritate competentă sau de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, pentru situaţiile financiare anuale consolidate.  +  Secţiunea a 6-a Tranzactiile intra-grup cu societăţile tiolding cu activitate mixta  +  Articolul 198Fără a se aduce atingere cerințelor prudentiale referitoare la expunerile mari, dacă societatea-mama a uneia sau mai multor institutii de credit, persoane juridice române, este o societate holding cu activitate mixta, Banca Naţionala a României exercita o supraveghere generală a tranzactiilor dintre respectivele institutii de credit, pe de o parte, şi societatea holding cu activitate mixta şi filialele acesteia, pe de altă parte, în condiţiile stabilite prin reglementarile emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Secţiunea a 7-a Măsuri de facilitare a supravegherii pe baza consolidata  +  Articolul 199Entitatile incluse în aria de cuprindere a consolidării prudentiale, societăţile holding cu activitate mixta şi filialele acestora, sau filialele prevăzute la art. 180 alin. (3) trebuie să-şi comunice reciproc orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii individuale şi/sau pe baza consolidata.  +  Articolul 200 (1) Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea pe baza consolidata, solicita entitatilor incluse în aria de cuprindere a consolidării prudentiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii pe baza consolidata a instituţiilor de credit, persoane juridice române. (2) Entitatile, persoane juridice române, incluse în aria de cuprindere a consolidării prudentiale a unei institutii de credit, trebuie să furnizeze, la cerere, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata exercitate de Banca Naţionala a României sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru. (3) În cazul în care societatea-mama şi oricare dintre filialele acesteia, institutii de credit, sunt situate în state membre diferite, iar cel puţin una este persoana juridica română, Banca Naţionala a României comunică, în condiţii de reciprocitate, autorităţilor competente din celelalte state membre toate informaţiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe baza consolidata. (4) În cazul în care societatea-mama are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Naţionala a României exercita supravegherea pe baza consolidata, aceasta poate cere autorităţii competente din respectivul stat membru să solicite societatii-mama orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata şi să le transmita Băncii Naţionale a României. (5) În cazul în care societatea-mama are sediul în România, iar Banca Naţionala a României nu exercita supravegherea pe baza consolidata, aceasta din urma la cererea autorităţii competente responsabile cu, exercitarea supravegherii pe baza consolidata solicita societatii-mama orice, informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata şi le transmite respectivei autorităţi. (6) Colectarea şi detinerea de informaţii potrivit dispoziţiilor alin. (1), (4) şi (5) nu implica în nici un fel obligaţia pentru Banca Naţionala a României de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuala a societatilor financiare holding, a instituţiilor financiare sau a societatilor prestatoare de servicii auxiliare.  +  Articolul 201 (1) Banca Naţionala a României comunică autorităţilor competente din celelalte state membre, în condiţii de reciprocitate, informaţiile prevăzute la art. 194. (2) Colectarea şi detinerea de informaţii potrivit alin. (1) nu implica în nici un fel obligaţia pentru Banca Naţionala a României de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuala a societatilor holding cu activitate mixta, a filialelor acestora care nu sunt institutii de credit sau a filialelor prevăzute la art. 180 alin. (3).  +  Articolul 202 (1) În cazul în care o institutie de credit, o societate financiară holding sau o societate holding cu activitate mixta controlează una sau mai multe filiale, care sunt societăţi de asigurare sau alte entităţi care furnizeaza servicii de investitii financiare, care sunt supuse autorizarii, Banca Naţionala a României coopereaza cu Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum şi cu autorităţile din alte state membre, responsabile cu supravegherea societatilor de asigurare sau a altor entităţi care furnizeaza servicii de investitii financiare. Fără a se aduce atingere responsabilitatilor Băncii Naţionale a României, aceasta furnizeaza celorlalte autorităţi menţionate orice informatie care ar facilita indeplinirea atribuţiilor ce le revin şi care ar permite supravegherea activităţii şi a situaţiei financiare generale a entitatilor pe care le supraveghează. (2) Informaţiile primite de Banca Naţionala a României în cadrul supravegherii pe baza consolidata precum şi orice schimb de informaţii la care aceasta participa, potrivit prezentei ordonante de urgenta, sunt supuse obligaţiei de pastrare a secretului profesional conform dispoziţiilor Capitolului V din Titlul III, Partea I. (3) Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata, întocmeşte o lista a societatilor financiare holding-mama la nivelul României, care este transmisa autorităţilor competente din celelalte state membre şi Comisiei Europene.  +  Articolul 203 (1) Dacă în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi a reglementarilor emise în aplicarea acesteia, Banca Naţionala a României doreste, în anumite cazuri, sa verifice informaţiile privitoare la o institutie de credit, o societate financiară holding, o institutie financiară, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixta, o filiala de tipul celor prevăzute ia art. 194 sau o filiala de tipul celor prevăzute la art. 180 alin. (3), situate într-un alt stat membru, aceasta solicita autorităţilor competente din respectivul stat membru efectuarea verificării. (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuata fie de către autoritatea competentă din respectivul stat membru, fie, cu acordul acesteia, de către Banca Naţionala a României. Banca Naţionala a României poate efectua verificarea în, mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert imputernicit în acest scop. (3) Când efectueaza verificarea ea insasi, Banca Naţionala a României poate participa la verificarea efectuata de autoritatea competentă din respectivul stat membru. (4) În cazul în care Banca Naţionala a României primeste o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informaţiilor privind entitatile prevăzute la alin. (1), situate în România, aceasta, în limitele competentelor ce îi revin, fie efectueaza verificarea în mod direct, fie permite autorităţii competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert imputernicit să efectueze verificarea. Autoritatea competenţa solicitanta poate, dacă nu efectueaza verificarea ea insasi, sa participe la verificarea efectuata de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 204 (1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate holding cu activitate mixta sau persoanele care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a acestora nu se conformeaza dispoziţiilor art. 166 şi ale art. 176 - 203 şi ale reglementarilor sau masurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Banca Naţionala a României, în calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate dispune, în ceea ce priveste respectiva societate, urmatoarele măsuri, prevăzute la lit. a) - c), sau sancţiuni, prevăzute la lit. d) - h):-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 204 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. a) incheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societatii, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 204 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) solicitarea de informaţii auditorului financiar; c) dispunerea inlocuirii auditorului financiar de către societate; d) avertisment scris; e) suspendarea din functie a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 204 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. f) dispunerea inlocuirii, de către societatea financiară holding sau de către societatea holding cu activitate mixta, după caz, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 204 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. g) amenda aplicata societatii, între 0,05% şi 1% din capitalul initial minim reglementat al institutiei, filiala a societatii financiare holding sau a societatii holding cu activitate mixta, supuse supravegherii pe baza consolidata sau individuala; h) amenda aplicata persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii, între 1-6 remuneratii nete, conform nivelului acestora în luna precedenta datei la care s-a constatat fapta.-------------Litera h) a alin. (1) al art. 204 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Cuantumul amenzii trebuie să fie raportat la gravitatea faptei savarsite. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. (3) Pe perioada suspendarii din functie, dispusa de Banca Naţionala a României, în baza alin. (1) lit. e), se asigura de către societatea financiară holding, respectiv de către societatea holding cu activitate mixta desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilităţii de administrare şi/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196.-------------Alin. (3) al art. 204 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 205Banca Naţionala a României coopereaza cu celelalte autorităţi competente implicate pentru ca masurile sau sanctiunile luate, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, împotriva societatilor financiare holding, a societatilor holding cu activitate mixta sau a persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducerea acestor societăţi sa produca efectele urmarite, mai ales în cazul în care o societate financiară holding, respectiv o societate holding cu activitate mixta, având sediul social pe teritoriul României, au administratia centrala sau sediul principal pe teritoriul altui stat membru.-------------Art. 205 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Secţiunea a 8-a Societăţi-mama în state terte  +  Articolul 206 (1) În cazul în care o institutie de credit, persoana juridica română, care are drept societate-mama o institutie de credit sau o societate financiară holding cu sediul într-un stat tert, nu face obiectul supravegherii pe baza consolidata exercitata de o autoritate competentă dintr-un stat membru, Banca Naţionala a României verifica dacă institutia de credit respectiva este supusă unei supravegheri pe baza consolidata exercitata de autoritatea competentă din statul tert, echivalenta cu cea guvernata de principiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Verificarea este efectuata la solicitarea societatii-mama sau a oricarei entităţi reglementate şi autorizate într-un stat membru sau din oficiu, de către Banca Naţionala a României, dacă, potrivit dispoziţiilor art. 207, aceasta ar fi autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata. Banca Naţionala a României se consulta cu celelalte autorităţi competente implicate. (3) Pentru efectuarea verificării potrivit prevederilor alin. (1), Banca Naţionala a României are în vedere principiile generale de evaluare a echivalentei supravegherii pe baza consolidata exercitate de autorităţile competente din state terte asupra instituţiilor de credit având societate-mama într-un stat tert, principii elaborate de Comitetul European Bancar la solicitarea Comisiei Europene. Banca Naţionala a României consulta Comitetul European Bancar inaintea luării unei decizii.  +  Articolul 207 (1) În absenta unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe baza consolidata cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile emise în aplicarea acesteia se aplică, prin analogie, institutiei de credit prevăzute la art. 206 alin. (1) sau Banca Naţionala a României poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata a institutiei de credit. (2) Banca Naţionala a României, în situaţia în care ar fi autoritate competentă cu supravegherea pe baza consolidata decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevăzute la alin. (1), după consultarea cu celelalte autorităţi competente implicate. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), Banca Naţionala a României poate solicita constituirea unei societăţi financiare holding cu sediul central pe teritoriul României sau al altui stat membru şi, în situaţia în care, după constituirea acesteia rămâne autoritate competentă cu supravegherea pe baza consolidata, aplica prevederile referitoare la supravegherea pe baza consolidata pozitiei consolidate a respectivei societăţi financiare holding. (4) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata, potrivit prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor emise în aplicarea acesteia şi trebuie să fie comunicate celorlalte autorităţi competente implicate şi Comisiei Europene.  +  Capitolul III Supravegherea instituţiilor de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România  +  Articolul 208 (1) Supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit din alte state membre, inclusiv în ceea ce priveste activităţile desfăşurate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul I, Partea I, se asigura de autoritatea competentă din statul membru de origine, fără a se aduce atingere competentelor Băncii Naţionale a României prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Dispozitiile alin. (1) nu împiedica exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 209 (1) Banca Naţionala a României asigura, în cooperare cu autorităţile competente din statele membre de origine, supravegherea cerințelor de lichiditate la nivelul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre. (2) Fără a se aduce atingere masurilor intreprinse în vederea consolidării Sistemului Monetar European, Banca Naţionala a României are competente depline în stabilirea masurilor necesare pentru implementarea politicii sale monetare. Prin astfel de măsuri nu poate fi instituit un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul ca o institutie de credit este autorizata în alt stat membru.  +  Articolul 210 (1) Pentru supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfăşoară activitate în România, în special printr-o sucursala, Banca Naţionala a României colaboreaza cu autorităţile competente din statul membru de origine şi din alte state membre în care institutia de credit desfăşoară activitate. (2) În cadrul colaborarii prevăzute la alin. (1), se asigura schimbul de informaţii în condiţiile prevăzute la art. 173 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 211 (1) Autoritatea competenţa din statul membru de origine al unei institutii de credit poate realiza verificarea informaţiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din România a institutiei de credit. Verificarea poate fi realizata direct sau prin intermediul unor terte persoane imputernicite în acest scop şi cu informarea prealabila a Băncii Naţionale a României. (2) Autoritatea competenţa din statul membru de origine poate solicita Băncii Naţionale a României să efectueze verificări la sediul sucursalei din România a unei institutii de credit autorizata în statul membru respectiv, caz în care Banca Naţionala a României procedeaza la efectuarea acestei verificări, în mod direct sau prin intermediul unei terte persoane imputernicite în acest sens. Autoritatea competenţa solicitanta poate participa la efectuarea verificării respective, dacă nu o realizează ea insasi potrivit alin. (1). (3) Dispozitiile alin. (1) şi (2) nu afectează dreptul Băncii Naţionale a României de a efectua verificări asupra sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României, în exercitarea competentelor ce îi revin potrivit prezentei ordonante de urgenta.  +  Capitolul IV Supravegherea sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte  +  Articolul 212 (1) Pentru supravegherea activităţii din România a sucursalelor instituţiilor de credit din state terte, Banca Naţionala a României coopereaza cu autorităţile competente din aceste state. În acest sens, Banca Naţionala a României incheie acorduri de cooperare cu autoritatea competentă din statul tert de origine al institutiei de credit. Prin aceste acorduri se stabilesc cel puţin condiţiile în care se realizează schimbul de informaţii, cu respectarea dispoziţiilor privind secretul profesional. (2) La verificările efectuate la sediul sucursalei din România a institutiei de credit din statul tert pot participa şi reprezentanti ai autorităţii competente din statul tert de origine, conform acordurilor de cooperare incheiate de Banca Naţionala a României cu autoritatea respectiva.  +  Articolul 213Dispozitiile art. 164 - 171 se aplică în mod corespunzător pentru realizarea supravegherii sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte de către Banca Naţionala a României.  +  Capitolul V Schimbul de informaţii şi secretul profesional  +  Articolul 214 (1) Membrii consiliului de administratie, salariaţii Băncii Naţionale a României, precum şi auditorii financiari sau expertii numiti de Banca Naţionala a României pentru efectuarea de verificări la sediul instituţiilor de credit potrivit prevederilor art. 170, sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricarei informaţii confidentiale de care iau cunoştinţa în cursul exercitarii atribuţiilor lor. Membrii consiliului de administratie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligati sa pastreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot divulga informaţii confidentiale nici unei persoane sau autorităţi, cu excepţia furnizarii acestor informaţii în forma sumara sau agregata, astfel încât institutia de credit sa nu poata fi identificata. (3) Dacă o institutie de credit a fost declarata în faliment sau este supusă lichidarii fortate, informaţiile confidentiale care nu se referă la tertii implicati în acţiuni de salvgardare a institutiei de credit pot fi divulgate în cadrul procedurilor civile sau comerciale. (4) Dispozitiile alin. (1) - (3) nu aduc în nici un fel atingere prevederilor legislaţiei penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informaţii confidentiale în anumite situaţii.  +  Articolul 215 (1) Banca Naţionala a României poate să schimbe informaţii cu autorităţi competente din celelalte state membre, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale altor acte normative aplicabile instituţiilor de credit. (2) Informaţiile primite de Banca Naţionala a României potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (3) Banca Naţionala a României poate furniza informaţii autorităţilor competente din alte state membre, potrivit dispoziţiilor alin. (1), dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.  +  Articolul 216Banca Naţionala a României poate utiliza informaţiile primite potrivit art. 214 şi art. 215 doar în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere a instituţiilor de credit şi numai în urmatoarele situaţii: a) examinarea indeplinirii condiţiilor de autorizare a instituţiilor de credit şi facilitarea verificării, pe baza individuala şi/sau consolidata, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii instituţiilor de credit, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative şi contabile şi mecanisme de control intern; b) aplicarea de sancţiuni; c) contestarea actelor emise de Banca Naţionala a României; d) în cadrul unor proceduri judiciare initiate în baza prevederilor art. 275 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile instituţiilor de credit.  +  Articolul 217 (1) Banca Naţionala a României poate incheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informaţii cu autorităţile competente din state terte sau cu alte autorităţi ori organisme din state terte prevăzute la art. 218 - 220, în condiţiile în care informaţiile furnizate sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 214. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris scopului indeplinirii atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate. (2) Informaţiile primite de Banca Naţionala a României de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru pot fi furnizate potrivit prevederilor alin. (1) numai cu acordul expres al respectivei autorităţi şi, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.  +  Articolul 218 (1) Banca Naţionala a României poate să schimbe informaţii cu: a) autorităţile responsabile cu supravegherea altor organizaţii financiare, a societatilor de asigurare şi a pietelor financiare din România şi din celelalte state membre; b) organismele din România şi din celelalte state membre, implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit, precum şi în alte proceduri similare; c) auditorii financiari, din România şi din celelalte state membre, ai instituţiilor de credit şi ai altor institutii financiare. (2) Autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România, prevăzuţi la alin. (1) pot sa schimbe informaţii cu autorităţi competente din celelalte state membre. (3) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) şi (2) are în vedere exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale Băncii Naţionale a României, ale autorităţilor competente din alte state membre şi ale autorităţilor, organismelor şi auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (1). (4) Banca Naţionala a României poate să furnizeze organismelor care administreaza scheme de garantare a depozitelor din România şi din alte state membre informaţii necesare exercitarii functiilor acestora. (5) Informaţiile primite de autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România potrivit prevederilor alin. (1) şi (3) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (6) Banca Naţionala a României schimba informaţii cu autorităţile, organismele şi auditorii financiari din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi, organisme sau de auditorii financiari sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214. (7) Autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi competente sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.  +  Articolul 219 (1) Banca Naţionala a României poate schimba informaţii cu autorităţi din România sau din alte state membre, responsabile cu: a) supravegherea organismelor implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit sau în alte proceduri similare; b) supravegherea auditorilor financiari ai instituţiilor de credit, ai firmelor de investitii, ai societatilor de asigurare şi ai altor institutii financiare. (2) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) informaţiile trebuie să fie destinate indeplinirii atribuţiilor de supraveghere prevăzute la alin. (1); b) informaţiile primite de autorităţile din România sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informaţiile primite de autorităţile din alte state membre sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214; c) dacă informaţiile provin de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorităţi şi doar în scopurile pentru care acest acord a fost obţinut. (3) Autorităţile din România prevăzute la alin. (1) pot schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 220 (1) În scopul intaririi stabilitatii sistemului financiar, inclusiv integritatii acestuia, Banca Naţionala a României poate schimba informaţii cu autorităţile sau organismele din România sau din celelalte state membre cu competente legale în domeniul depistarii şi investigarii incalcarilor legislaţiei privind societăţile comerciale. (2) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) informaţiile trebuie să fie destinate exercitarii competentelor prevăzute la alin. (1); b) informaţiile primite de autorităţile sau organismele din România sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informaţiile primite de autorităţile sau organismele din alte state membre sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214; c) dacă informaţiile provin de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorităţi şi doar în scopurile pentru care acordul a fost obţinut, dacă acesta vizeaza furnizarea de informaţii doar în anumite scopuri. (3) Autorităţile sau organismele din România având competentele prevăzute la alin. (1) pot schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situaţia în care aceste autorităţi sau organisme desfăşoară activitatea de detectare şi investigare cu ajutorul unor persoane anume desemnate în acest scop, care nu au calitatea de angajat în sectorul public. (4) Autorităţile sau organismele din România, prevăzute la alin. (1) comunică autorităţilor competente care le furnizeaza informaţii, numele şi responsabilitatile precis determinate ale persoanelor cărora li se transmit respectivele informaţii.  +  Articolul 221Ministerul Finanţelor Publice transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre numele autorităţilor din România care pot primi informaţii potrivit prevederilor art. 219 şi 220.  +  Articolul 222 (1) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere a instituţiilor de credit, Banca Naţionala a României poate transmite urmatoarelor autorităţi informaţii destinate indeplinirii atribuţiilor acestora: a) bănci centrale şi alte organisme cu functii similare, în calitate de autorităţi monetare; b) dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plati. (2) Banca Naţionala a României poate primi informaţii de la autorităţile prevăzute la alin. (1), în măsura în care îi sunt necesare în situaţiile prevăzute la art. 216. (3) În indeplinirea atribuţiilor sale în calitate de autoritate monetara şi a celor privind monitorizarea sistemelor de plati, Banca Naţionala a României poate transmite autorităţilor competente din celelalte state membre informaţii care le-ar fi necesare respectivelor autorităţi în situaţii similare celor prevăzute la art. 216. (4) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (5) Banca Naţionala a României furnizeaza informaţii potrivit prevederilor alin. (1) numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi sunt supuse unor cerinţe de pastrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.  +  Articolul 223 (1) Banca Naţionala a României poate să furnizeze informaţiile la care se referă prevederile art. 214 - 217 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite în conformitate cu prevederile legii în vederea asigurarii serviciilor de compensare şi decontare pentru orice piaţa din România, dacă considera ca este necesar sa comunice aceste informaţii în scopul asigurarii funcţionarii corespunzătoare a respectivelor structuri, având în vedere riscurile ca participantii pe piaţa sa nu-şi indeplineasca oblibaţiile de plată. (2) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), informaţiile primite potrivit dispoziţiilor art. 215 nu pot fi divulgate de Banca Naţionala a României fără acordul expres al autorităţii competente de la care s-au primit.  +  Capitolul VI Cerinţe de publicare pentru Banca Naţionala a României  +  Articolul 224 (1) Banca Naţionala a României trebuie să faca publice urmatoarele informaţii: a) textul legilor şi reglementarilor adoptate în domeniul reglementarii prudentiale a instituţiilor de credit şi al instructiunilor şi precizarilor emise în aplicarea acestora; b) modul de exercitare a optiunilor prevăzute în legislatia comunitara în domeniu; c) criteriile generale şi metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţiile de credit în vederea respectarii dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia şi pentru evaluarea riscurilor la care instituţiile de credit sunt sau pot fi expuse; d) date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicarii cadrului legal şi de reglementare în domeniul prudential. (2) Informaţiile publicate de Banca Naţionala a României potrivit alin. (1) trebuie să fie suficiente, astfel încât să permită o comparare semnificativa a abordarilor adoptate de autorităţile competente din diferite state membre. Informaţiile se publică şi sunt accesibile pe pagina de Internet a Băncii Naţionale a României şi se actualizeaza periodic.  +  Capitolul VII Măsuri de supraveghere şi sancţiuni  +  Articolul 225Banca Naţionala a României este competenţa sa dispună, faţă de o institutie de credit, persoana juridica română, sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispozitiile legii, ale reglementarilor sau ale altor acte emise în aplicarea legii, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, masurile necesare şi/sau să aplice sancţiuni, în scopul inlaturarii deficientelor şi a cauzelor acestora.  +  Articolul 226 (1) Banca Naţionala a României dispune ca orice institutie de credit, persoana juridica română, care nu respecta cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în reglementarile ori în alte acte emise în aplicarea acesteia sau nu da curs unei recomandari a Băncii Naţionale a României, sa intreprinda masurile necesare pentru a asigura redresarea situaţiei în cel mai scurt timp. (2) Banca Naţionala a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, urmatoarele măsuri: a) sa oblige institutia de credit sa dispună de fonduri proprii la un nivel mai mare decat cel prevăzut la art. 126; b) să solicite institutiei de credit îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate în vedere respectarii dispoziţiilor art. 24 şi 148; c) să solicite institutiei de credit să aplice o politica specifică de provizionare sau un tratament specific al expunerilor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii; d) sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operaţiunile sau reteaua de sucursale ale institutiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din strainatate; e) să solicite institutiei de credit reducerea riscurilor aferente operaţiunilor, produselor şi/sau sistemelor acesteia; f) sa dispună institutiei de credit inlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor din cadrul institutiei de credit şi/sau a sucursalelor acesteia; g) sa instituie supravegherea speciala sau, după caz, administrarea speciala, asupra institutiei de credit, potrivit dispoziţiilor cuprinse în Capitolul VIII din prezentul titlu; h) sa limiteze participatiile calificate în entităţi financiare sau nefinanciare, situaţie în care institutia de credit este obligata la înstrăinarea acestora. (3) Măsura prevăzută la alin. (2) lit. a) este dispusa de Banca Naţionala a României cu privire la o institutie de credit, persoana juridica română, cel puţin în cazul în care aceasta nu indeplineste cerinţele prevăzute la art. 24, 142 şi 148 şi ale reglementarilor emise în aplicarea acestora sau în legătură cu care, pe baza verificării şi evaluării efectuate conform art. 166 alin. (3), Banca Naţionala a României considera ca nivelul fondurilor proprii deţinute de institutia de credit nu asigura o administrare prudenta şi acoperirea adecvata a riscurilor în raport cu profilul de risc al acesteia. Aceasta măsura se dispune doar atunci când numai aplicarea altor măsuri nu este susceptibila sa conduca la o imbunatatire satisfăcătoare şi în timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor şi a mecanismelor implementate de institutia de credit, persoana juridica română. (4) În cazul instituirii administrarii speciale, Banca Naţionala a României decide şi cu privire la retragerea aprobarilor acordate persoanelor cărora le-au fost încredinţate responsabilităţii de administrare şi/sau conducere şi auditorului financiar al institutiei de credit, persoana juridica română, şi, dacă este cazul, cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale acţionarilor/membrilor.-------------Alin. (4) al art. 226 a fost modificat de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (5) Adoptarea masurilor prevăzute la alin. (2) este supusă dispoziţiilor privind schimbul de informaţii şi secretul profesional, potrivit Capitolului V din prezentul titlu.  +  Articolul 227Banca Naţionala a României urmareste sa previna reducerea nivelului capitalului unei institutii de credit, persoana juridica română, sub nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor specifice activităţii desfăşurate de aceasta şi solicita adoptarea de către institutia de credit a unor măsuri urgente de remediere, dacă acest nivel nu este mentinut sau restabilit.  +  Articolul 228Banca Naţionala a României poate aplica sancţiuni, potrivit prezentei ordonante de urgenta, în cazurile prevăzute la art. 226 alin. (1) ori în cazurile în care constata ca o institutie de credit, persoana juridica română, şi/sau oricare dintre persoanele care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte: a) incalcarea unei prevederi a prezentei ordonante de urgenta, a reglementarilor emise în aplicarea acesteia ori a reglementarilor proprii ale instituţiilor de credit, respectiv a regulamentelor de directa aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) nerespectarea masurilor dispuse de Banca Naţionala a României; c) incalcarea oricarei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizatia acordată; d) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reala, în scopul prezentarii incorecte a pozitiei financiare sau expunerii institutiei de credit; e) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date şi informaţii eronate către Banca Naţionala a României.-------------Art. 228 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 229 (1) În cazurile prevăzute la art. 228, Banca Naţionala a României poate aplica urmatoarele sancţiuni:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 229 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. a) avertisment scris; b) amenda aplicabila institutiei de credit, între 0,05% şi 1% din capitalul social al acesteia; c) amenda aplicabila persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit şi persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor şi a sucursalelor acesteia, între 1-6 salarii medii nete pe institutie de credit, conform situaţiei salariale existente în luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 229 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. d) retragerea aprobării acordate persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 229 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. e) retragerea autorizatiei acordate institutiei de credit. (2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 226 alin. (2) şi art. 230 sau independent de acestea.-------------Alin. (2) al art. 229 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) La individualizarea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei savarsite, precum şi de circumstantele personale şi reale ale savarsirii faptei. (4) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor, stabilite conform legislaţiei aplicabile societatilor comerciale, prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor emise în aplicarea acesteia şi cadrului intern de administrare.-------------Alin. (4) al art. 229 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 230 (1) În cazul în care persoanele care deţin participatii calificate la institutia de credit, persoana juridica română, nu mai indeplinesc cerinţele prevăzute de lege şi de reglementarile emise în aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei institutii de credit sau exercita asupra acesteia o influenţa de natura sa pericliteze administrarea prudenta a institutiei de credit, Banca Naţionala a României dispune masurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate institutiei de credit ori persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a acesteia, Banca Naţionala a României poate dispune suspendarea exercitarii drepturilor de vor aferente acţiunilor deţinute de actionarii sau membrii respectivi.-------------Alin. (1) al art. 230 a fost modificat de pct. 39 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Actionarii faţă de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achizitiona noi acţiuni ale institutiei de credit, persoana juridica română, dispozitiile art. 232 fiind aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 231Exercitiul dreptului de vot al persoanelor care nu s-au conformat obligaţiei de notificare a intentiei de dobândire sau de majorare a unei participatii calificate intr-o institutie de credit, persoana juridica română, conform art. 25 alin. (1) şi (2), ori al persoanelor care au dobândit o participatie calificata fără a tine seama de opozitia formulata de Banca Naţionala a României potrivit art. 25 alin. (3), este suspendat de drept.  +  Articolul 232 (1) Actionarii aflati în situaţiile prevăzute la art. 230 şi 231 trebuie să-şi vanda, în termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei calificate pentru care le este suspendat dreptul de vot. După expirarea acestui termen, dacă actiunile nu au fost vandute, Banca Naţionala a României dispune institutiei de credit, persoana juridica română, anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelasi numar şi vanzarea acestora, urmand ca preţul incasat din vanzare să fie consemnat la dispoziţia deţinătorului initial, după retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare. (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul institutiei de credit raspund de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin. (2), şi vanzarea acţiunilor nou-emise.-------------Alin. (2) al art. 232 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) Dacă din lipsa de cumpărători, vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare parţială a acţiunilor nou-emise, institutia de credit procedeaza de îndată la reducerea capitalului social cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel detinut de actionarii cu drept de vot. (4) Actionarii cu drept de vot pot tine o adunare generală şi pot sa ia orice hotărâre de competenţa acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotărârilor adunarii generale, aceasta majoritate raportandu-se în acest caz la capitalul detinut de actionarii respectivi.  +  Articolul 233 (1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naţionale a României, imputernicit în acest sens, pe baza raportarilor facute de institutia de credit, persoana juridica română, potrivit legii sau la solicitarea expresa a Băncii Naţionale a României ori în cursul verificărilor desfăşurate la sediile acestora. (2) Actele cu privire la o institutie de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni potrivit prezentului capitol se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia masurilor prevăzute la art. 226 alin. (2) lit. g) şi a sanctiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. d) şi e), a caror aplicare este de competenţa consiliului de administratie.  +  Articolul 234 (1) Aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.-------------Alin. (1) al art. 234 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. (3) Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 235Banca Naţionala a României poate lua, în privinta instituţiilor de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România, masurile corespunzătoare pentru prevenirea faptelor de încălcare a legii comise pe teritoriul României şi/sau pentru sanctionarea unor asemenea fapte, în condiţiile prevăzute în Secţiunea a 3-a din Capitolul IV al Titlului I, Partea I. Astfel de măsuri pot include interzicerea iniţierii de noi tranzactii pe teritoriul României de către institutia de credit în culpa.  +  Articolul 236 (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte. (2) Faptele de încălcare a legislaţiei speciale în materia acordarii de credite ipotecare finantate din emisiune de obligaţiuni ipotecare intra, de asemenea, sub incidenţa dispoziţiilor prezentului capitol, în măsura în care legislatia speciala nu cuprinde prevederi de sanctionare a faptelor respective.  +  Capitolul VIII Proceduri speciale  +  Secţiunea I Supravegherea speciala  +  Articolul 237 (1) Banca Naţionala a României poate dispune instituirea masurii de supraveghere speciala asupra unei institutii de credit, persoana juridica română, pentru incalcarea legii sau a reglementarilor emise în aplicarea acesteia, constatata în urma verificărilor efectuate la faţa locului şi/sau a analizarii raportarilor transmise de institutia de credit, precum şi în cazul constatarii unei situaţii financiare precare a acesteia. (2) Supravegherea speciala se asigura printr-o comisie instituita în acest scop, formata din maximum 7 specialisti din cadrul Băncii Naţionale a României, dintre care unul asigura indeplinirea functiei de presedinte al comisiei şi unul, pe cea de vicepresedinte al acesteia.  +  Articolul 238 (1) Atribuţiile comisiei de supraveghere speciala se stabilesc de către Banca Naţionala a României şi se referă, în principal, la: a) urmarirea modului în care consiliul de administratie şi directorii institutiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul acţionează pentru stabilirea şi aplicarea masurilor necesare remedierii deficientelor sau, după caz, a recomandarilor formulate sau a masurilor dispuse de Banca Naţionala a României, potrivit prezentei ordonante de urgenta;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 238 a fost modificata de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) suspendarea sau desfiintarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale institutiei de credit, contrare cerințelor prudentiale sau care conduc la deteriorarea situaţiei financiare a acesteia; c) formularea de solicitări privind modificarea/completarea cadrului de conducere, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de institutia de credit; d) limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni pe o anumita perioada; e) orice alte măsuri considerate necesare pentru remedierea situaţiei institutiei de credit; f) formularea de propuneri către Banca Naţionala a României pentru dispunerea anumitor măsuri sau pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege, în situaţia în care consiliul de administratie sau directorii institutiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul nu respecta masurile dispuse de comisie.-------------Litera f) a alin. (1) al art. 238 a fost modificata de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Comisia de supraveghere speciala nu se substituie directorilor sau, după caz, directoratului institutiei de credit, în ceea ce priveşte conducerea activităţii şi competenţa de a angaja institutia de credit. Raspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea şi oportunitatea operaţiunilor efectuate şi a documentelor intocmite de institutia de credit revine exclusiv directorilor sau, după caz, directoratului institutiei de credit şi/sau persoanelor care intocmesc şi semneaza documentele în cauza, potrivit atribuţiilor şi competentelor acestora.-------------Alin. (2) al art. 238 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) În perioada exercitarii supravegherii speciale, adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administratie şi directorii institutiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul nu pot hotari măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere speciala.-------------Alin. (3) al art. 238 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (4) Membrii comisiei de supraveghere speciala au acces la toate documentele şi registrele institutiei de credit, fiind obligati sa pastreze secretul profesional privind operaţiunile acesteia.  +  Articolul 239 (1) Comisia de supraveghere speciala prezinta rapoarte periodice Băncii Naţionale a României asupra situaţiei institutiei de credit. (2) În functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Banca Naţionala a României decide cu privire la continuarea sau încetarea supravegherii speciale, fără a se depăşi însă o perioadă de 3 luni de la data instituirii masurii de supraveghere speciala. (3) În cazul în care în activitatea institutiei de credit se constata în continuare deficiente grave, Banca Naţionala a României poate hotari, de la caz la caz, instituirea masurii de administrare speciala a institutiei de credit sau adoptarea altor măsuri prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizatiei.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea speciala  +  Articolul 240 (1) Banca Naţionala a României poate dispune instituirea masurii de administrare speciala asupra unei institutii de credit, persoana juridica română, inclusiv cu privire la activitatea sucursalelor sale din România şi din strainatate. Măsura administrarii speciale se poate dispune în cazurile în care: a) instituirea masurii de supraveghere speciala nu a dat rezultate într-o perioadă de până la 3 luni; b) fondurile proprii se situeaza la un nivel care nu depăşeşte jumătate din nivelul minim al cerințelor de capital calculate potrivit reglementarilor emise în aplicarea art. 126 şi 148; c) institutia de credit a încălcat în mod repetat dispozitiile legii şi/sau ale reglementarilor ori altor acte emise în aplicarea acesteia; d) la nivelul institutiei de credit nu mai este asigurata exercitarea responsabilitatilor de administrare şi/sau conducere.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 240 a fost modificata de pct. 44 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Un anunt privind instituirea administrarii speciale se publică de către Banca Naţionala a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) Instituirea masurilor de administrare speciala se dispune de Banca Naţionala a României şi în cazul sesizarii de către aceasta a instanţei competente pentru declanşarea procedurii falimentului unei institutii de credit, până la numirea de către judecatorul-sindic a lichidatorului.  +  Articolul 241 (1) Administrarea speciala se instituie pe o perioadă de 1 an de la data hotărârii Băncii Naţionale a României, cu excepţia cazului în care prin hotărâre se stabileste o perioadă mai scurta sau când Banca Naţionala a României hotaraste încetarea administrarii speciale, potrivit art. 252 alin. (4). (2) În situaţii excepţionale Banca Naţionala a României poate prelungi, în condiţiile prevăzute pentru instituirea administrarii speciale, perioada prevăzută la alin.(1), cu maxim 6 luni.  +  Articolul 242 (1) Administrarea speciala se exercită de către un administrator special, desemnat de Banca Naţionala a României prin hotărârea de instituire a acestei măsuri. Administrator special poate fi o persoană fizica sau o persoană juridica, care dispune de experienta adecvata, precum şi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. (2) Pentru motive intemeiate, Banca Naţionala a României poate inlocui administratorul special. (3) Toate cheltuielile legate de administrarea speciala se suporta de institutia de credit supusă acestei măsuri. (4) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfăşurarea activităţii de administrare speciala sunt considerate în sensul alin. (3) cheltuieli legate de administrarea speciala.  +  Articolul 243În cazul în care considera necesar, Banca Naţionala a României poate stabili anumite limite şi/sau condiţii privind activitatea institutiei de credit în privinta careia s-a hotarat instituirea administrarii speciale. Acestea se comunică administratorului special, care raspunde de respectarea lor.  +  Articolul 244Pe perioada instituirii administrarii speciale, mandatul consiliului de administratie şi al directorilor sau, după caz, al consiliului de supraveghere şi al directoratului inceteaza, administratorul special preluand integral atribuţiile de administrare/conducere a institutiei de credit.-------------Art. 244 a fost modificat de pct. 45 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 245 (1) După preluarea institutiei de credit, administratorul special instiinteaza de îndată compartimentele din cadrul institutiei de credit, sucursalele acesteia, instituţiile de credit corespondente, oficiul registrului comerţului şi, după caz, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei măsuri. (2) Comunicarea se face în scris şi cuprinde specimenul de semnatura al administratorului special. Comunicarea facuta instituţiilor de credit corespondente cuprinde şi menţiunea asupra faptului ca toate operaţiunile viitoare prin contul institutiei de credit se autorizeaza numai de către administratorul special sau de persoanele imputernicite în mod expres de către acesta.  +  Articolul 246 (1) Atributia principala a administratorului special consta în stabilirea condiţiilor optime pentru conservarea valorii activelor institutiei de credit, eliminarea deficientelor existente în administrarea patrimoniului, incasarea creanţelor şi stabilirea posibilităţii de redresare a situaţiei financiare a institutiei de credit; în acest sens, administratorul special poate lua toate masurile pe care le considera necesare, în limita competentelor sale prevăzute de lege. (2) Masurile care pot fi luate au în vedere: a) negocierea creanţelor institutiei de credit şi/sau stabilirea unei noi scadente acestora; b) suspendarea atragerii de depozite şi/sau a acordarii de credite; c) închiderea sucursalelor neprofitabile sau a caror activitate nu se justifica; d) redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activităţii, în scopul reducerii cheltuielilor; e) orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administratie şi directori, respectiv de către consiliul de supraveghere şi directorat în cursul unei administrari obisnuite.------------Litera e) a alin. (2) al art. 246 a fost modificata de pct. 46 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) Administratorul special trebuie să ia cel puţin masurile necesare pentru: a) reducerea pierderilor; b) încetarea activităţilor frauduloase şi a abuzurilor de orice natura ale persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit; c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate anterior de către institutia de credit, inclusiv a acelor contracte în care oblibaţiile asumate de către institutia de credit sunt disproportionate în raport cu prestatia la care s-a obligat cealalta parte contractantă; d) pastrarea în siguranţa a activelor şi a documentelor institutiei de credit; e) sesizarea organelor competente, în cazul în care exista indicii cu privire la savarsirea de infractiuni.  +  Articolul 247Prin excepţie de la prevederile art. 246, dacă instituirea administrarii speciale a fost dispusa potrivit art. 240 alin. (1) lit. d), atributia principala a administratorului special este luarea masurilor necesare pentru numirea membrilor consiliului de administratie şi a directorilor institutiei de credit sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere şi ai directoratului. În cursul acestei administrari, administratorul special poate lua orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administratie şi directori, respectiv de către consiliul de supraveghere şi directorat în cursul unei administrari obisnuite.------------Art. 247 a fost modificat de pct. 47 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 248Dacă situaţiile financiare aferente perioadei incheiate înainte de instituirea administrarii speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special considera ca ele nu reflecta situaţia patrimoniala reala a institutiei de credit, acesta procedeaza la intocmirea unei noi situaţii financiare şi ia măsuri pentru aprobarea, publicarea şi depunerea acesteia la organele competente, conform legii.  +  Articolul 249 (1) În vederea adoptarii unor hotărâri privind situaţia institutiei de credit în domenii care sunt de competenţa adunarii generale a acţionarilor/membrilor, inclusiv în ceea ce priveste preluarea institutiei de credit în cauza, prin fuziune/divizare, administratorul special poate convoca adunarea generală a acţionarilor/membrilor institutiei de credit. Ordinea de zi a adunarii este stabilita de către administratorul special cu aprobarea Băncii Naţionale a României şi nu poate fi schimbata de către persoanele convocate.------------Alin. (1) al art. 249 a fost modificat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) După instituirea administrarii speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocarii adunarii generale la cererea acţionarilor/membrilor nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Actionarii/membrii care deţin cel puţin 50% din drepturile de vot pot inainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiară a institutiei de credit, acesta urmand sa decida asupra propunerilor formulate.  +  Articolul 250 (1) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor hotaraste majorarea capitalului social, pentru motive temeinice, justificate de existenta unei intentii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul institutiei de credit, administratorul special poate să ridice acţionarilor dreptul de subscriere de noi acţiuni, în tot sau în parte, cu aprobarea Băncii Naţionale a României. (2) Prin hotărârea de majorare a capitalului social trebuie să se asigure cel puţin un nivel al fondurilor proprii care să permită incadrarea institutiei de credit în cerinţele prudentiale prevăzute de lege şi de reglementarile aplicabile. (3) În cazul reducerii capitalului social, aceasta poate fi facuta numai după trecerea a 30 de zile de la data publicarii hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 251 (1) În termen de 2 luni de la numire, administratorul special trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României un raport scris cu privire la masurile intreprinse de la instituirea administrarii speciale şi efectele acestora, la pozitia financiară a institutiei de credit şi posibilitatea redresarii situaţiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, prezentand în acest sens, recomandarile sale, inclusiv în ceea ce priveste o potentiala preluare a institutiei de credit, prin fuziune/divizare, de către o alta sau alte institutii de credit. La raport se anexeaza documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor institutiei de credit, situaţia recuperării creanţelor, costul mentinerii activelor şi situaţia lichidarii pasivelor. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandarile facute de administrator. (3) Pentru motive intemeiate, Banca Naţionala a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1), la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 1 luna.  +  Articolul 252 (1) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Banca Naţionala a României hotaraste cu privire la oportunitatea mentinerii masurii de administrare speciala şi se pronunţă asupra recomandarilor facute de administratorul special. (2) Dacă pe baza raportului administratorului special se constată că nu sunt condiţii pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a institutiei de credit, astfel încât aceasta să respecte cerinţele prudentiale prevăzute de lege şi de reglementarile emise în aplicarea acesteia sau, după caz, nu au fost numite şi aprobate noile persoane care să exercite responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit, Banca Naţionala a României poate, în functie de situaţia concreta, sa decida urmatoarele:--------------Partea introductiva a alin. (2) al art. 252 a fost modificata de pct. 49 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. a) stabilirea unui termen în care administratorul special sa intreprinda demersuri pentru identificarea eventualelor institutii de credit interesate în preluarea, prin fuziune/divizare, a institutiei de credit aflata în administrare speciala; b) retragerea autorizatiei institutiei de credit şi sesizarea instanţei competente pentru declanşarea procedurii falimentului sau, după caz, retragerea autorizatiei urmata de dizolvarea şi lichidarea institutiei de credit, potrivit dispoziţiilor cuprinse în Secţiunea a 3-a din prezentul capitol. (3) În cazul continuarii administrarii speciale, administratorul special trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situaţia financiară a institutiei de credit. (4) Pe baza rapoartelor administratorului special, Banca Naţionala a României poate hotari în orice moment încetarea administrarii speciale, cu reluarea activităţii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare, sau poate retrage autorizatia institutiei de credit, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (2) lit. b).  +  Articolul 253 (1) Dacă Banca Naţionala a României constata, pe baza rapoartelor administratorului special, ca institutia de credit faţă de care s-a instituit administrarea speciala s-a redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în cerinţele prudentiale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementarile aplicabile sau, după caz, au fost numite şi aprobate noile persoane care să exercite responsabilitatile de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit, Banca Naţionala a României poate hotari încetarea administrarii speciale şi reluarea activităţii institutiei de credit, sub controlul organelor sale statutare.--------------Alin. (1) al art. 253 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Un anunt privind încetarea administrarii speciale se publică potrivit prevederilor art. 240 alin. (2). (3) Administratorul special trebuie să ia masurile necesare pentru desemnarea noilor persoane care să exercite responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit.--------------Alin. (3) al art. 253 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (4) Până la numirea şi aprobarea persoanelor prevăzute la alin. (3), administratorul special asigura administrarea şi conducerea institutiei de credit.--------------Alin. (4) al art. 253 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 254În cazul în care Banca Naţionala a României hotaraste retragerea autorizatiei institutiei de credit şi sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii falimentului potrivit Ordonantei Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 278/2004, până la desemnarea de către judecatorul-sindic a lichidatorului, administrarea institutiei de credit se asigura în continuare de către administratorul special.  +  Secţiunea a 3-a Lichidarea instituţiilor de credit  +  Articolul 255Odata cu retragerea autorizatiei, Banca Naţionala a României dispune dizolvarea urmata de lichidare a institutiei de credit potrivit prezentei secţiuni sau, dacă institutia de credit se afla în vreuna din situaţiile de insolventa prevăzute de legislatia speciala privind falimentul instituţiilor de credit, sesizeaza instanţa competenţa în vederea deschiderii procedurii.  +  Articolul 256 (1) Lichidarea institutiei de credit care nu se afla în situaţie de insolventa, inclusiv a sucursalelor sale din România, din alte state membre sau din state terte, se realizează cu respectarea legislaţiei româneşti aplicabile în cazul dizolvarii şi lichidarii societatilor comerciale pe acţiuni şi a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Indeplinirea atribuţiilor privind lichidarea institutiei de credit este asigurata de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, denumit în continuare lichidator, atât în cazul în care lichidarea este dispusa conform art. 255, cat şi în cazul în care lichidarea are loc la iniţiativa acţionarilor/membrilor.  +  Articolul 257Lichidarea institutiei de credit conform dispoziţiilor art. 255 sau la iniţiativa acţionarilor/membrilor nu împiedica declanşarea procedurii falimentului, dacă pe parcursul procesului de lichidare institutia de credit ajunge în una dintre situaţiile de insolventa prevăzute de legislatia speciala privind falimentul instituţiilor de credit.  +  Articolul 258 (1) Dispozitiile cuprinse în legislatia privind falimentul instituţiilor de credit referitoare la atribuţiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creanţelor, se aplică în mod corespunzător şi în cazul lichidarii institutiei de credit potrivit dispoziţiilor prezentei secţiuni. (2) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfăşurarea activităţii de lichidare sunt considerate în sensul alin. (1) cheltuieli legate de lichidare.  +  Articolul 259 (1) În cazul retragerii autorizatiei unei institutii de credit, persoana juridica română, care desfăşoară activitate şi pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Naţionala a României informeaza fără intarziere, prin orice mijloace disponibile, autorităţile competente din statele membre gazda asupra hotărârii adoptate, a consecintelor legale şi a efectelor pe care le implica aceasta. (2) Dacă, din considerente de asigurare a protectiei deponentilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi intarziata, Banca Naţionala a României asigura informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii.  +  Articolul 260 (1) Dacă măsura prevăzută la art. 255 vizeaza o sucursala din România a unei institutii de credit dintr-un stat tert, care mai are sucursale cel puţin într-un alt stat membru, Banca Naţionala a României, înainte de adoptarea hotărârii, informeaza toate autorităţile competente din statele membre gazda în care institutia de credit desfăşoară activitate, cu privire la aceasta şi a efectelor pe care le implica. (2) Dacă, din considerente de asigurare a protectiei deponentilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi intarziata, Banca Naţionala a României asigura informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii. (3) Banca Naţionala a României asigura coordonarea acţiunilor sale cu cele ale autorităţilor competente din celelalte state membre gazda. Lichidatorul asigura coordonarea acţiunilor sale cu cele ale lichidatorilor desemnaţi în statele membre respective.  +  Articolul 261 (1) În cazul retragerii autorizatiei unei institutii de credit, persoana juridica română, care desfăşoară activitate şi pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, lichidatorul trebuie să ia de îndată masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Naţionale a României privind lichidarea institutiei de credit în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în doua ziare de circulatie naţionala pe teritoriul fiecarui stat membru gazda, în limba oficiala a acestuia sau, după caz, intr-una din limbile oficiale ale acestuia. (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României produce efecte în toate statele membre gazda, fără alta formalitate şi devine efectiva de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I sau de la o dată ulterioară specificata în hotărâre. (3) Dacă considera necesar, lichidatorul poate solicita inregistrarea hotărârii Băncii Naţionale a României în registrul imobiliar, registrul comerţului sau în orice alt registru public tinut în statele membre gazda. Dacă legislatia unui stat membru gazda prevede obligativitatea unei asemenea formalitati, lichidatorul trebuie să ia toate masurile pentru indeplinirea acesteia. Sumele necesare realizării înregistrării sunt considerate cheltuieli aferente lichidarii.  +  Articolul 262 (1) Lichidatorul poate actiona pe teritoriul statelor membre gazda, în baza unei copii certificate de pe hotărârea Băncii Naţionale a României sau în baza unui certificat emis de aceasta, fără alta formalitate. (2) Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care îi revin potrivit legii române. El poate să numeasca alte persoane care să îl sprijine sau sa îl reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv în scopul de a acorda asistenţa creditorilor institutiei de credit pe parcursul lichidarii. (3) În exercitarea competentelor sale, lichidatorul trebuie să respecte legislatia statului membru pe teritoriul careia acţionează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor şi la furnizarea de informaţii angajatilor institutiei de credit din statul membru respectiv. Lichidatorul nu are dreptul de a utiliza forta pentru indeplinirea atribuţiilor sale şi nici dreptul de a solutiona litigii ori dispute.  +  Articolul 263În cazul lichidarii unei institutii de credit, persoana juridica română, care desfăşoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplică legislatia românească, cu excepţiile prevăzute la art. 266 - 274.  +  Articolul 264 (1) Orice creditor al institutiei de credit aflate în lichidare, inclusiv autorităţile publice, cu domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social în România sau în alt stat membru, are dreptul de a inainta o declaratie de creante sau de a formula observatii scrise în legătură cu creantele sale asupra institutiei de credit, care se adreseaza lichidatorului. Declaratia de creante sau, după caz, observatiile formulate pot fi inaintate în limba oficiala ori în limbile oficiale ale statului membru de domiciliu/reşedinţa, după caz, unde are situat sediul social şi trebuie să poarte menţiunea "declaratie de creante", respectiv, "observatii privind creantele", în limba română. (2) Creantele creditorilor având domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social în afara teritoriului României beneficiaza de acelasi tratament şi au acelasi rang de preferinta ca şi creantele de aceeasi natura ale creditorilor având domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social pe teritoriul României. (3) Creditorii care îşi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) trebuie să transmita copii de pe actele care atesta creantele lor, dacă exista, şi trebuie să indice natura fiecarei creante, data la care a luat nastere şi valoarea acesteia, dacă exista privilegii, garantii reale şi alte asemenea drepturi în legătură cu creantele respective şi sa indice care sunt creantele garantate astfel. (4) La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze şi traducerea în limba română a declaraţiei de creante sau, după caz, a observatiilor formulate şi a documentelor prezentate.  +  Articolul 265 (1) Lichidatorul asigura informarea periodica a creditorilor, în modalitatea considerata corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor institutiei de credit. (2) Lichidatorul este tinut de obligaţia de pastrare a secretului profesional, conform, dispoziţiilor cuprinse în Capitolului V, Titlul III, Partea I.  +  Articolul 266Efectele lichidarii institutiei de credit asupra anumitor contracte şi drepturi sunt reglementate astfel: a) contractele şi relatiile de muncă sunt guvernate de legislatia statului membru aplicabila în cazul fiecarui contract de muncă; b) contractele prin care se dobandeste dreptul de folosinţă sau dreptul de achizitionare a unor bunuri imobile sunt guvernate de legea statului membru pe teritoriul caruia este situat imobilul, potrivit careia se determina şi natura bunului: mobil sau imobil; c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor şi a aeronavelor, care sunt supuse obligaţiei de înregistrare într-un registru public, sunt guvernate de legea statului membru sub autoritatea caruia este tinut registrul respectiv.  +  Articolul 267 (1) Deschiderea procedurii de lichidare a institutiei de credit nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau tertelor părţi asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile sau imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea institutiei de credit, care, la data intrarii în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se referă în special la: a) dreptul de a vinde sau de a dispune în alt mod de un bun şi dreptul de a-i culege fructele, decurgând în special dintr-un contract de gaj sau ipoteca; b) dreptul de preferinta la executarea bunurilor afectate unei garantii, inaintea altor titulari de drepturi asupra bunului; c) dreptul de urmărire a bunului în mainile oricui s-ar gasi acesta; d) dreptul de uzufruct asupra bunului.  +  Articolul 268 (1) Deschiderea procedurii de lichidare, în situaţia în care institutia de credit este parte într-un contract de vanzare-cumparare a unui bun, în calitate de cumparator, nu afectează dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauza prin care acesta şi-a rezervat dreptul de proprietate până la un anumit termen sau până la indeplinirea unei condiţii, dacă, la data intrarii în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru. (2) Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care institutia de credit este parte într-un contract de vanzare-cumparare, în calitate de vânzător, nu poate constitui motiv pentru anularea sau desfiintarea contractului şi nu afectează drepturile cumparatorului, dacă data intrarii în vigoare a hotărârii de lichidare este ulterioară livrarii bunului şi dacă, la acea data, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru.  +  Articolul 269 (1) Deschiderea procedurii de lichidare nu afectează drepturile creditorilor de a invoca compensarea legala, atunci când legea aplicabila contractului permite o asemenea compensare. (2) În cazul compensarii contractuale (netting) se aplică legea care guverneaza contractul.  +  Articolul 270Dispozitiile art. 267, 268 şi 269 alin. (1) nu împiedica exercitarea de acţiuni în constatarea sau declararea nulitatii ori în constatarea inopozabilitatii actelor juridice, potrivit legii române.  +  Articolul 271 (1) Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a caror existenta ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat într-un stat membru este guvernata de legea statului membru respectiv. (2) Contractele de report şi contractele care stau la baza tranzactiilor desfăşurate pe o piaţa organizata sunt guvernate de legea aplicabila contractelor respective, dacă nu sunt incalcate dispozitiile alin. (1).  +  Articolul 272Legislatia românească cu privire la nulitatea actelor frauduloase incheiate în dauna creditorilor nu este aplicabila în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedeste ca actul, ca intreg, este guvernat de legea altui stat membru şi ca legea respectiva nu permite nici o modalitate de contestare a actului în speta.  +  Articolul 273Validitatea actelor incheiate după deschiderea procedurii lichidarii, prin care institutia de credit instraineaza bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a caror existenta sau transfer este supusă obligaţiei de înregistrare într-un registru, un cont ori un sistem centralizat de depozitare tinut sau localizat într-un alt stat membru, este guvernata de legea statului membru pe teritoriul caruia este situat imobilul respectiv sau, după caz, sub autoritatea caruia este tinut acel registru, cont sau sistem centralizat de depozitare.  +  Articolul 274Actiunile aflate pe rolul instanţelor judecătorești, având ca obiect bunuri sau drepturi de care institutia de credit a fost privată, sunt guvernate de legea statului membru în care se desfăşoară procesul.  +  Capitolul IX Cai de contestare  +  Articolul 275 (1) Actele adoptate de Banca Naţionala a României conform dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, cu privire la o institutie de credit, inclusiv cu privire la persoanele care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a institutiei de credit ori la persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutiei de credit şi actele cu privire la actionarii acesteia, pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare la consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivata în termen de 30 de zile de la data sesizarii.--------------Alin. (1) al art. 275 a fost modificat de pct. 51 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Hotărârea consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României poate fi atacata la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Banca Naţionala a României este singura autoritate în măsura să se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. (4) În cazul contestarii în instanţa a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte.  +  Articolul 276Dispozitiile art. 275 se aplică în mod corespunzător şi în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naţionale a României de a se pronunţă, în termenele prevăzute de lege, cu privire la o cerere de autorizare care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 277Până la adoptarea unei hotărâri de către consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, potrivit art. 275 alin. (1) sau până la pronuntarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, executarea actelor emise de Banca Naţionala a României nu se suspenda.  +  Capitolul X Dispozitii aplicabile societatilor de servicii de investitii financiare  +  Articolul 278 (1) Urmatoarele dispozitii ale prezentei ordonante de urgenta se aplică în mod corespunzător societatilor de servicii de investitii financiare şi societatilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, definite conform Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute în articolele care urmeaza: a) Secţiunea a 2-a a Capitolului I din Titlul I, Partea I; b) art. 23 şi art. 24; c) Secţiunile 1-8 şi art. 150 alin. (1) lit. b) şi c) din Secţiunea a 9-a a Capitolului III din Titlul II, Partea I, cu precizarea ca dispozitiile art. 137 se aplică numai societatilor de servicii de investitii financiare autorizate sa desfasoare activităţi de tranzactionare cu instrumente financiare în cont propriu şi subscriere de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; d) Capitolul V din Titlul II, Partea I; e) art. 164 - 168 din Capitolul I şi Capitolul II din Titlul III, Partea I; f) art. 226 şi 227 din Capitolul VII, Titlul III, Partea I. (2) Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozitiile Capitolului VI din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 279În aplicarea dispoziţiilor art. 278 se au în vedere urmatoarele: a) orice referire la o institutie de credit, persoana juridica română, la o institutie de credit-mama la nivelul României sau la o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene se considera a fi facuta la o societate de servicii de investitii financiare, la o firma de investitii-mama la nivelul României şi, respectiv, la o firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, cu excepţia art. 143 şi art. 177 la care numai prima referire a textului la institutii de credit, persoane juridice române, se considera a fi facuta la societăţi de servicii de investitii financiare. Orice referire la Banca Naţionala a României se considera a fi facuta la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. b) în scopul aplicarii dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta în cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investitii financiare, dar care nu includ o institutie de credit, termenii şi expresiile prevăzute la art.7 alin. (1) pct. 2, 21 şi 25 au urmatoarele semnificatii:1. autoritate competentă - autoritatea naţionala care este imputernicita cu supravegherea prudentiala a firmelor de investitii;2. societate financiară holding - o institutie financiară ale carei entităţi filiale sunt, fie exclusiv, fie în principal, firme de investitii sau alte institutii financiare, cel puţin una dintre ele fiind o firma de investitii, şi care nu este o societate financiară holding mixta în înţelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006;3. societate holding cu activitate mixta - o societate-mama, alta decat o societate financiară holding, o firma de investitii sau o societate financiară holding mixta în înţelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006, ale carei filiale includ cel puţin o firma de investitii; c) în aplicare dispoziţiilor art. 129 alin. (2) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare poate recunoaste ca eligibila o institutie externa de evaluare a creditului fără a mai fi necesară o alta evaluare, dacă aceasta a fost recunoscută ca eligibila de către Banca Naţionala a României sau de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru. d) în aplicarea art. 168 alin. (2) trimiterea la prezenta ordonanţă de urgenţă se considera a fi facuta la Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e) în cazul grupurilor care nu includ o institutie de credit, textul alin. (1) al art. 202 se va citi astfel: "În cazul în care o societate de servicii de investitii financiare, o societate financiară holding sau o societate holding cu activitate mixta controlează una sau mai multe filiale care sunt societăţi de asigurări, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare coopereaza în mod strans cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum şi cu alte autorităţi responsabile cu supravegherea societatilor din domeniul asigurarilor"; f) în aplicarea art. 202 alin. (2) şi art. 226 alin. (5) trimiterea la Capitolul V din Titlul III, Partea I se considera a fi facuta la art. 7 alin. (2^1) şi (2^2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare; g) în aplicarea art. 226 alin. (2) lit. g) trimiterea la Capitolul VIII din Titlul III, Partea I se considera a fi facuta la Titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 280Pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, termenii "societate financiară holding", "societate financiară holding-mama la nivelul României", "societate financiară holding-mama la nivelul Uniunii Europene" şi "societate prestatoare de servicii auxiliare" desemneaza entitatile definite la art. 7, cu precizarea ca orice referinţa la instituţiile de credit se considera a fi facuta la institutii de credit sau la firme de investitii, după caz.  +  Articolul 281În cazul în care o societate financiară holding - mama la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o institutie de credit, cat şi o firma de investitii, prevederile Titlului III, Partea I se aplică atât supravegherii instituţiilor de credit, cat şi, după caz, supravegherii societatilor de servicii de investitii financiare.  +  Articolul 282 (1) În cazul în care o institutie de credit are ca societate-mama o firma de investitii - mama la nivelul României, doar firma de investitii este supravegheata pe baza consolidata de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarile emise în aplicarea acesteia. (2) În cazul în care o societate de servicii de investitii financiare are ca societate-mama o institutie de credit-mama la nivelul României, doar institutia de credit este supravegheata pe baza consolidata de către Banca Naţionala a României, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia. (3) În cazul în care o societate financiară holding are ca filiale cel puţin o institutie de credit, persoana juridica română, şi o societate de servicii de investitii financiare, este supusă supravegherii pe baza consolidata de către Banca Naţionala a României doar institutia de credit, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 283Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare asigura cooperarea cu autorităţile competente ale statelor membre pentru indeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din reglementarile emise în aplicarea acesteia, în special atunci când serviciile şi activităţile de investitii sunt furnizate în baza liberei circulatii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale.  +  Articolul 284 (1) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare este competenţa sa dispună faţă de o societate de servicii de investitii financiare sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispozitiile legii, ale reglementarilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la cerinţele prudentiale şi de adecvare a capitalului sau nu se conformeaza recomandarilor formulate, masurile necesare şi/sau să aplice sancţiuni, în scopul inlaturarii deficientelor şi a cauzelor acestora; (2) Masurile ce pot fi dispuse de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situaţiei entitatilor prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute la art. 226, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 227.