LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 19 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă a punctului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:"IV. persoanele care se află în una dintre situaţiile următoare:".2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care nu se află în plata unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii."3. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) este venitul brut realizat lunar."4. La articolul 49, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limită de vârstă făcându-se la cerere."5. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limită de vârstă făcându-se la cerere."6. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale."7. La articolul 80, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2009."8. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii."9. La articolul 162, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Începând cu 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă 0,57255 puncte."10. La articolul 167^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 167^1. - (1) Într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4."  +  Articolul IIPrevederile art. 162 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie nu au fost majorate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 250.-----