LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (*actualizata*)vânătorii şi a protectiei fondului cinegetic(actualizata până la data de 16 iulie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 22 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) administrator - autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi care asigura administrarea faunei de interes cinegetic; b) atribuire în gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi; c) braconaj - actiunea desfăşurată în vederea obtinerii acelorasi efecte ca şi prin actiunea de vânătoare, fără a fi indeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urma; d) capcana autorizata - orice dispozitiv folosit în scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizata de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi aprobata de autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului; e) cota de recolta - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vana în cadrul unui fond de vânătoare; f) Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate stiintifica în domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţa al acesteia; g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânătoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licentiata; h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României; i) fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, împreună cu totalitatea fondurilor de vânătoare; j) fond de vânătoare - unitatea de gospodarire cinegetica constituita indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar şi astfel delimitata încât să asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul sau. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafetele din perimetrul construit sau imprejmuit din intravilan, suprafetele rezervatiilor stiintifice, suprafetele parcurilor naţionale, suprafetele siturilor patrimoniului natural universal şi suprafetele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanţa internationala; k) gestionar - persoana juridica română care a fost licentiata în condiţiile legii şi careia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare; l) gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licentiata în condiţiile prezentei legi, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vânătoare, dacă indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul de vânătoare respectiv; contractul de gestionare nu a incetat din culpa sa; îşi manifesta intentia de a gestiona în continuare fauna cinegetica de pe fondul de vânătoare respectiv şi ofera tariful de gestionare; m) gestionare - activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizata de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune; n) jujeu - piesa de forma cilindrică, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de cainii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice; o) licenta - imputernicirea data de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial; p) odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteza, care raspandeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic şi care permite omului determinarea directiei şi controlul deplasarii acestora; q) organizaţie de vânătoare - persoana juridica română constituita în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionarii durabile a vanatului şi al exercitarii vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federatii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi international; r) populatie optima - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza într-un fond de vânătoare intr-o anumita structura de specii şi intr-o anumita structura de varste în cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube şi nu prezinta risc pentru populatia umana; s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata şi gestionata durabil, în scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice; s) stationar - suprafaţa de teren, împreună cu instalatiile şi amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lasate în libertate, existand pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafete sunt asigurate condiţiile de asistenţa sanitar-veterinara corespunzătoare şi condiţiile de viaţa, crestere şi dezvoltare pentru exemplarele respective; t) tarif de gestionare - suma de bani care se plateste anual de către gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza; t) vanat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obtinute prin actiunea de vânătoare. Nu constituie vanat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obtinute prin capturare sau impuscare pe suprafetele de teren care nu sunt incluse în fondurile de vânătoare, precum şi cele obtinute prin acţiuni de braconaj; u) vânătoare - actiunea de pandire, cautare, starnire, urmărire, haituire sau orice alta activitate având ca finalitate capturarea vanatului ori uciderea acestuia, desfăşurată asupra exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate pe fondurile de vânătoare. Nu constituie actiune de vânătoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmata de eliberarea acestora; v) vânător - persoana fizica ce practica vanatoarea în condiţiile prezentei legi; w) zona de liniste - suprafaţa stabilita în cadrul unui fond de vânătoare, delimitata şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinata să asigure condiţii de viaţa optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vânătoare respectiv, indiferent de anotimp.  +  Articolul 2Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes naţional şi international.  +  Articolul 3Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calităţii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetării stiintifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.  +  Articolul 4 (1) Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizatia de vânătoare, care dovedeste, în condiţiile prezentei legi, consimtamantul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de acestia în acest scop. (2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau apartin, în condiţiile alin. (1).------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 5 (1) Criteriile de constituire a unui fond de vânătoare sunt urmatoarele: a) marimea suprafetei fondului de vânătoare; b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic; c) limitele fondului de vânătoare; d) apartenenta, de regula, la acelasi etaj altitudinal; e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmareste, pe cat posibil, constituirea de fonduri de vânătoare pe terenuri care apartin aceluiasi tip de proprietate; f) existenta diversitatii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmareste ca în cadrul unui fond de vânătoare sa existe cat mai multe categorii de folosinţă a terenului; g) constituirea, în timp, a fondurilor de vânătoare. (2) Suprafaţa unui fond de vânătoare va fi de cel puţin 5.000 ha la campie şi în Delta Dunarii, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte. (3) Suprafaţa minima necesară pentru un membru vânător este de: a) 150 ha la campie şi în Delta Dunarii; b) 250 ha la deal; c) 350 ha la munte. (4) Fondul de vânătoare se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigatii sau navigabile şi altele asemenea, usor identificabile. (5) Pentru constituirea unui fond de vânătoare este necesară indeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul II Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al RomânieiAdministrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României  +  Articolul 6 (1) Principalele atribuţii ale administratorului pentru protectia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vânătorii sunt urmatoarele: a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al României; b) stabileste criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare pe care le scoate la licitaţie; c) stabileste valoarea de pornire pentru licitatiile pe care le organizeaza în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare; d) stabileste tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare atribuite direct; e) elaboreaza metodologia şi reglementarile de organizare şi practicare a vânătorii; f) stabileste şi aproba cotele anuale de recolta pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului, în functie de tendintele evolutiei populatiei faunei cinegetice şi de populatia optima; g) propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vanat; h) avizeaza propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vanat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului; i) stabileste, împreună cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vanat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier; j) tine evidenta şi publică anual date referitoare la populatia de fauna cinegetica, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vanat; k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii în vederea stabilirii programelor de invatamant pentru instituţiile de invatamant care au ca discipline de studiu fauna cinegetica şi vanatoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare stiintifica în domeniul cinegetic; l) controlează activitatea cinegetica la toate nivelurile; m) organizeaza direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului; n) organizeaza documentarea stiintifica în managementul cinegetic şi stabileste sistemul informational în domeniul cinegetic; o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare; p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare; q) colaboreaza cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea expertilor tehnici judiciari în vânătoare; r) emite şi aproba modelul permiselor de vânătoare şi tine evidenta persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; s) emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor de vânătoare formularele autorizaţiilor de vânătoare; s) stabileste rasele de caini admise la vânătoare în România; t) stabileste, împreună cu Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor, armele şi categoriile de munitie care se pot folosi la vânătoare în România; t) initiaza acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populatiei în domeniu; u) participa sau sprijina, după caz, programul colaborarilor internationale în domeniul cinegetic; v) infiinteaza Comisia naţionala de evaluare a trofeelor de vanat, cu reprezentare în teritoriu; x) stabileste modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentantii gestionarilor fondurilor de vânătoare. (2) În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic. (3) Pe lângă autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura funcţionează Consiliul Naţional de Vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, compus din reprezentanti ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de invatamant superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor de vânătoare proportional cu suprafaţa fondurilor de vânătoare gestionate. (4) Administratorul adopta orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozitiile legale privind regimul cinegetic.  +  Articolul 7Categoriile de gestionari cu care se pot incheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmatoarele: a) administratorii pădurilor proprietate privată; b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; c) organizaţiile de vânătoare; d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului; e) instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica în domeniul cinegetic; f) instituţiile de invatamant care au ca discipline de studiu vanatul şi vanatoarea.  +  Articolul 8 (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri de vânătoare, prin urmatoarele modalităţi:A. direct, pentru urmatoarele categorii de fonduri de vânătoare: a) fondurile de vânătoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţa de teren care reprezinta minimum 51% din suprafaţa fiecarui fond de vânătoare, individual sau intr-o asociaţie constituita în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizica sau juridica, după caz; b) fondurile de vânătoare pe care statul este proprietar pe minimum 51% din suprafaţa fiecarui fond de vânătoare. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul şi vanatoarea; c) fondurile de vânătoare pentru care proprietarii, individual sau în asociaţie constituita în scopul obtinerii dreptului de a gestiona fondurile de vânătoare respective prin structura licentiata, nu au în proprietate minimum 51% din suprafaţa fiecarui fond şi pentru cele care nu au fost atribuite în condiţiile lit. a) şi b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;B. prin licitaţie publică, pentru fondurile de vânătoare neatribuite în condiţiile lit. A. (2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de cate ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare anterioare, din orice motive.  +  Articolul 9 (1) La încredinţarea gestiunii, administratorul incheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani. (2) Gestionarul este obligat sa plateasca tariful de gestionare anual, în doua transe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.  +  Articolul 10Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridica care reprezinta statul român în calitatea sa de proprietar de fond funciar, în vederea crearii şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vanatul din fondurile de vânătoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 11 (1) Fiecare institutie de invatamant de stat care are ca disciplina de studiu vanatul şi vanatoarea primeste, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), cate un fond de vânătoare. (2) Instituţiile de invatamant superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare în cinegetica primesc, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), cate 3 fonduri de vânătoare.  +  Articolul 12 (1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauza a contractului de gestionare anterior. (2) Pe perioada de incetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectiva în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de vânătoare se asigura de fostul gestionar. (3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi oblibaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior. (4) Fondurile de vânătoare pentru care din culpa castigatorului licitaţiei nu a fost incheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repeta până se asigura atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8. (5) În situaţia în care în timpul derularii unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond de vânătoare se constituie, în condiţiile legii, arie naturala protejata din categoria careia suprafaţa nu se include în suprafaţa fondurilor de vânătoare, contractul de gestionare incheiat initial se modifica prin act aditional, până la începerea urmatorului sezon de vânătoare, la iniţiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafaţa sa are minimum jumătate din suprafaţa minima prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv. (6) În cazurile în care suprafaţa fondului de vânătoare rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mica decat jumatatea suprafetei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de vânătoare se desfiinteaza, suprafaţa rezultata rearondandu-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri de vânătoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de vânătoare. (7) Fondurile de vânătoare rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânătoare pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (6). (8) Fauna cinegetica din fondurile de vânătoare pentru care, din diverse motive, nu se incheie contracte de gestionare inauntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se incredinteaza pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitaţie. (9) În perioada în care gestioneaza fauna cinegetica în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plată tarifului de gestionare.  +  Articolul 13 (1) În cazul pagubelor produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, se acordă despăgubiri. (2) Modalitatea de acordare a despăgubirilor se stabileste prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (3) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile strict protejate cuprinse în anexa nr. 2 revine autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului. Procedura de stabilire a raspunderii civile se reglementeaza prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 14 (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza. (2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) consta în scaderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculeaza conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. (3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzatoare a vanatului, se investigheaza de către experti tehnici în vânătoare sau de către experti tehnici judiciari în vânătoare, după caz.  +  Articolul 15 (1) În cazul fondurilor de vânătoare pentru care s-au incheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare după cum urmeaza: a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor; b) 16% din tarif, bugetului de stat; c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu. (2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin insumarea produselor dintre media cotelor de recolta aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr. 1 şi 2.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (3) Contractele de gestionare în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi se modifica anual, prin acte aditionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmeaza: a) direct, proprietarilor privati persoane fizice sau persoane juridice ale caror proprietăţi/persoana au suprafete de teren mai mari de 50 ha; b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administreaza suprafete de teren mai mari de 50 ha; c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare; d) primariilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se gasesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha. (5) Plata directa se face de către gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispozitiei de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice. (6) Sumele datorate proprietarilor privati, persoane fizice sau persoane juridice, şi administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în functie de: a) categoria de teren avuta în proprietate sau în administrare; b) ponderea suprafetei categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totala a categoriei de teren respective din fondul de vânătoare; c) valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafaţa totala a categoriei de teren respectiv din fondul de vânătoare. (7) Administratorul pădurilor statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetatie forestiera, destinate cultivarii, depozitarii şi distribuirii hranei complementare a vanatului şi amplasarii construcţiilor şi instalaţiilor vânătoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, după cum urmeaza: a) în etajul altitudinal de munte: 1 ha pentru 1.000 ha de padure; b) în etajul altitudinal de deal: 2 ha pentru 1.000 ha de padure; c) în etajul altitudinal de campie: 3 ha pentru 1.000 ha de padure. (8) Proprietarii şi detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrari de orice natura pe terenurile din fondurile de vânătoare sunt obligati sa ia masurile prevăzute de lege pentru protectia faunei cinegetice şi a mediului sau de viaţa şi raspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite savarsite cu intentie sau din culpa.  +  Capitolul III Protectia faunei de interes cinegeticProtectia faunei de interes cinegetic  +  Articolul 16 (1) În vederea crearii bazei stiintifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se infiinteaza, în cadrul institutului care realizează cercetarea stiintifica pentru silvicultura, o secţie de cercetari cinegetice. (2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează cate un stationar în fiecare regiune de dezvoltare economica. (3) Atribuţiile şi regulamentul de functionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) Gestionarii sunt obligati să asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vânătoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare. (2) Studiile vor fi intocmite de specialisti atestati şi vor fi supuse aprobării administratorului. (3) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din suprafetele neincluse în fondurile de vânătoare se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localitatilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agentia locala de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.  +  Articolul 18Gestionarii sunt obligati să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond.  +  Articolul 19 (1) În scopul conservarii biodiversitatii, mamiferele şi păsările admise la vânătoare se vaneaza numai în cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii. (2) Exemplarele din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot fi vanate numai dacă se constata necesitatea reducerii populatiilor sau, în situaţii excepţionale, dacă sunt degenerate ori dacă produc daune, în baza reglementarilor emise de autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului. (3) Pisicile şi cainii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafetele fondurilor de vânătoare se împuşca fără restrictii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infractiune. (4) Pisicile şi cainii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşca de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participa şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate. (5) Vanatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizatiei de vânătoare individuale, se crotaliaza după recoltare, înainte de parasirea fondului de vânătoare conform normelor stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 20 (1) În vederea conservarii faunei de interes cinegetic, administratorul împreună cu autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului şi gestionarul delimiteaza în fiecare fond de vânătoare una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice în care exercitarea vânătorii este interzisa. (2) Suprafaţa zonelor de liniste a faunei cinegetice insumeaza minimum 10% din suprafaţa totala a fiecarui fond de vânătoare. (3) Acolo unde exista arii naturale protejate incadrate în alte categorii de management decat cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.  +  Articolul 21 (1) Popularea cu exemplare din speciile de vanat inexistente în fondurile de vânătoare din România se poate face numai dacă: a) anterior actiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei institutii de cercetare ori de invatamant superior cu activitate cinegetica; b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi aprobate de autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului. (2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în baza certificării calităţii genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitate cinegetica, cu acordul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (3) În functie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului.  +  Articolul 22 (1) Actiunea de capturare a vanatului viu este admisa în cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vatama exemplarul/exemplarele, numai sub directa indrumare a personalului de specialitate. (2) Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scop de cercetare stiintifica se poate face şi în perioadele în care vanatoarea este interzisa, cu condiţia eliberarii exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu instiintarea autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminueaza cota de recolta.  +  Articolul 23 (1) În scopul gestionarii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic: a) popularea fondurilor de vânătoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vanat destinate altor scopuri; b) pasunatul în paduri; c) tulburarea linistii faunei de interes cinegetic în perioadele de inmultire şi de crestere a puilor; d) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protectiei faunei de interes cinegetic; e) detinerea neautorizata în captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic; f) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoresti de orice fel ori a culturilor pentru vanat; g) lasarea libera a cainilor de vânătoare sau a celor insotitori de turme sau cirezi în fondurile de vânătoare, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati; h) circulatia persoanelor sau a mijloacelor de transport insotite de caini liberi, legati ori captivi, care apartin altor categorii decat cainii de vânătoare sau insotitorii de turme ori cirezi, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati; i) permiterea insotirii, în fondurile de vânătoare, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de caini care nu poarta jujeu; j) circulatia, pe fondurile de vânătoare, a persoanelor insotite de caini, fără a fi purtati în lesa, din alte rase decat cele admise la vânătoare în România; k) permiterea insotirii turmelor şi cirezilor de către caini insotitori al caror numar este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la campie. În acest numar se includ şi cainii care asigura paza stanei; l) hranirea complementara a vanatului, cu incalcarea reglementarilor în vigoare; m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vanatului; n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului; o) deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor salbatice; p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul gasirii, a coarnelor lepadate de cervide; q) neanuntarea celei mai apropiate primarii despre existenta în fondurile de vânătoare a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic; r) naturalizarea exemplarelor de vanat sau prelucrarea celorlalte produse ale vanatului, altele decat carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura; s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea daunatorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea masurilor de protecţie a acestora; s) lasarea în libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, în scopul salbaticirii; t) lasarea în libertate în fondurile de vânătoare a exemplarelor din specii de animale salbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2; t) producerea, procurarea, comercializarea şi detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decat cele aflate în categoriile pe suprafetele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare; v) distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic şi vanatoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vânătoare; w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmarii, în afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pasunatul vitelor mari dacă sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete în care arboretele rezultate prin regenerare naturala au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafete pe care plantatiile realizate au starea de masiv incheiata şi înălţime mai mare de 3 metri; b) nu exista pasune comunala. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), pasunatul este permis cu acordul scris al gestionarului. (4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetica gasite, ranite sau bolnave în fondurile de vânătoare pe care le gestioneaza, stationarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economica. (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vânătoare din care provin exemplarele predate la stationare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.  +  Capitolul IV Exercitarea vânătoriiExercitarea vânătorii  +  Articolul 24Vanatoarea este permisa la speciile de interes cinegetic, în condiţiile, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.  +  Articolul 25Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 26 (1) Perioadele în care se poate practica vanatoarea sunt precizate în anexa nr. 1. (2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversitatii faunei salbatice şi de pastrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetari stiintifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului propun restrangerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic. (3) În vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a unor exemplare, în numar limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioada a anului.------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 27 (1) Vanatoarea se exercită numai de către vânători care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) poseda permis de vânătoare cu arma; b) poseda autorizaţii eliberate de gestionar în limitele cotei de recolta şi ale reglementarilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii; c) poseda documente care atesta dreptul titularului de a purta şi de a folosi arme destinate pentru vânătoare, eliberate în condiţiile legii; d) poseda asigurare obligatorie împotriva accidentelor. (2) Vanatoarea cu păsări rapitoare şi vanatul cu arcul se vor reglementa prin lege speciala.------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 28 (1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi: a) permanente; b) temporare. (2) Permisele de vânătoare permanente se tiparesc, se inseriaza, se gestioneaza şi se elibereaza cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta în România de către organizaţiile vânătoresti care au în gestiune fonduri de vânătoare, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura. (3) Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le indeplineasca, cumulativ, pentru a se incadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt urmatoarele: a) vârsta minima de 18 ani; b) sa fi efectuat un an de stagiatura sub indrumarea organizaţiei vânătoresti care gestioneaza cel puţin un fond de vânătoare, la care solicită să fie inscris; c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica într-un poligon de tir; d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vânătoare permanent, sustinut în faţa unei comisii mixte, constituita din reprezentantii autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federatiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi international şi înfiinţate prin lege; e) în ultimii 3 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni, conform prezentei legi. (4) Permisul de vânătoare temporar se elibereaza de către organizaţiile vânătoresti, la cererea: a) apatrizilor cu domiciliul în strainatate care în tara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniti în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în tara de unde vin acestia vânătorii români pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autorităţile competente; b) cetatenilor straini care în tara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniti în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în tara de unde vin acestia vânătorii români pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autorităţile competente. (5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obtinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (6) Examenul pentru obtinerea calităţii de vânător se organizeaza anual, pe judete, în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Cetatenii români cu domiciliul în strainatate care au calitatea de vânător în tara de domiciliu, atestata prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vanatoarea în România dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).  +  Articolul 30 (1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a savarsit o faptă sanctionata ca infractiune de prezenta lege. (2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 31 (1) Autorizatiile de vânătoare sunt: a) individuale; b) colective. (2) Formularele autorizaţiilor de vânătoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise şi inseriate de administrator, conform modelului şi reglementarilor emise de acesta. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obtinute şi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii. (4) Autorizatia de vânătoare eliberata de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vana exemplarele pentru care a fost eliberata autorizatia, pe terenurile incluse în fondul de vânătoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.  +  Articolul 32Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vanatoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar urmatoarele categorii de persoane: a) elevii şi studentii din unitatile de invatamant abilitate, în care se studiaza ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vanatul şi vanatoarea, pe fondurile de vânătoare gestionate de acestea; b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului.  +  Articolul 33 (1) Vanatoarea se practica cu: a) caini din rasele admise la vânătoare; b) gonasi; c) arme de foc de vânătoare; d) capcane autorizate, definite de prezenta lege. (2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.  +  Articolul 34În terenurile neincluse în fondurile de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, dacă este necesară, se realizează de către un gestionar, pe bază de contract de prestări de servicii incheiat în condiţiile legii, după caz, cu consiliul local sau cu administratia ariei protejate.  +  Articolul 35 (1) Vanatoarea în parcurile naturale este permisa numai în afara zonelor de conservare speciala, care se constituie şi ca zone de liniste pentru fauna de interes cinegetic, în limita cotei de recolta, avizata de consiliile stiintifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vânătoare care se suprapune parţial sau total unui parc natural, anterior aprobării acestora de către administrator şi cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar vânătorilor care au domiciliul în unitatile administrativ-teritoriale aflate, total sau parţial, în parcul natural. (2) Vanatoarea în rezervatiile naturale de tip faunistic este permisa numai la acele specii care nu fac obiectul protectiei în aria naturala protejata şi cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentul ariei naturale protejate. (3) Vanatoarea în ariile de protecţie speciala avifaunistica şi în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum şi în celelalte categorii de arii naturale protejate de interes naţional, altele decat cele menţionate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentele acestora. (4) Hranirea sau nadirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distante mai mici de 1 km la limita ariilor naturale protejate neincluse în fondurile de vânătoare este interzisa.  +  Articolul 36 (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole şi silvice pot fi vanati la panda şi în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării administratorului. (2) Ursii, lupii, rasii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile şi hamsterii se vaneaza în condiţiile legii speciale.  +  Articolul 37Pentru actiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi ale art. 35 se elibereaza autorizaţii de capturare în scop ştiinţific sau autorizaţii de recoltare, după caz, documente cu regim special, emise şi inseriate de administrator.  +  Articolul 38 (1) În afara perioadei legale de vânătoare, vanzarea, cumpararea şi transportul vanatului sunt interzise. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vanatul congelat în sezonul de vânătoare, cel impuscat în condiţiile art. 36, precum şi vanatul viu destinat popularilor.------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 39În scopul exercitarii vânătorii în condiţii de etica vânătoreasca, de protecţie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise: a) depăşirea cotei de recolta aprobate la nivel de gestionar; b) depăşirea numarului de piese aprobate pentru recolta/vânător/zi de vânătoare; c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populatiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vânătoare; d) nerealizarea cotei de recolta pentru vanatul sedentar, pe fond de vânătoare, fără motive justificate; e) vanatoarea pe alt fond de vânătoare decat cel pe care vânătorul este autorizat sa vaneze; f) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare altfel decat neinchisa în toc, şi în afara cailor de comunicatie; g) accesul cu arma pe teritoriul rezervatiilor stiintifice, parcurilor naţionale, siturilor patrimoniului natural universal şi zonelor umede de importanţa internationala şi în zonele de conservare speciala din cadrul parcurilor naturale, fără acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate; h) utilizarea steguletelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale; i) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor şi ursilor prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, ale caror caracteristici sunt prevăzute prin reglementarile tehnice emise de administrator; j) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori de la apusul până la rasaritul soarelui; k) vanarea cerbilor, capriorilor şi caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori; l) vanarea ursilor la nada sau la barlog; este permisa vanatoarea la nada a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului; m) vanarea pasarilor de balta în apropierea gurilor de apa pe timp de inghet, dacă suprafaţa libera a apei nesituata la gura de apa este inghetata pe mai mult de 70%; n) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic; o) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse în magazie, a armelor care au calibrul necorespunzator pentru specia pentru care este autorizata actiunea de vânătoare sau a celor la care percutia cartusului se realizează pe rama; p) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare; q) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzand convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte; r) urmarirea sau haituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcatiuni a caror viteza de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum şi exercitarea vânătorii din autovehicule; s) gazarea şi afumarea vizuinelor, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului; s) utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării stiintifice, fără aprobarea administratorului; t) comercializarea de către persoane fizice a vanatului, a carnii de vanat, a diferitelor produse de vanat sau a trofeelor de vanat; t) fabricarea, comercializarea, detinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm; u) vanatoarea în zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale care se asimilează zonelor de protecţie pentru vanat; v) vanatoarea în rezervatiile naturale a speciilor care fac obiectul protectiei în aria naturala protejata; w) vanatoarea în ariile naturale protejate, altele decat cele neincluse în fondurile de vânătoare, practicata fără respectarea prevederilor planurilor de management şi a regulamentelor ariilor respective în ceea ce priveste vanatoarea; x) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, a explozibililor, a curselor şi a capcanelor neautorizate, a otravurilor, a narcoticelor şi a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România; y) parasirea fondului de vânătoare fără ca vanatul recoltat, în baza autorizatiei de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizatia de vânătoare. z) impiedicarea practicarii vânătorii.------------Litera z) a art. 39 a fost introdusa de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 40 (1) Vanatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobandite în condiţiile prezentei legi se valorifica, după caz, de gestionar, consiliul local sau administratia ariei naturale protejate. (2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat. (3) Vanatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic gasite moarte apartin, după caz: a) gestionarului, dacă acestea sunt gasite pe fonduri de vânătoare şi se încadrează în cota de recolta aprobata; b) statului, dacă acestea sunt gasite pe suprafete situate în perimetrul construit sau imprejmuit din intravilanul localitatilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile de vânătoare, sau dacă cota de recolta a fost realizata pentru cele din fondurile de vânătoare. (4) Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminueaza cota de recolta în mod corespunzător. (5) Coarnele lepadate de cervide, gasite pe fondurile de vânătoare, apartin gestionarilor.  +  Capitolul V Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 41Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 42 (1) Constituie infractiune de braconaj şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: a) vanatoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;------------Litera a) a alin. (1) al art. 42 a fost modificata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.a^1) vanatoarea fără autorizatie de vânătoare legala;------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 42 a fost introdusa de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. b) vanatoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari; c) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recolta aprobata pentru fiecare gestionar; d) vanarea speciilor de vanat strict protejate în alte condiţii decat cele legale; e) vanatoarea în zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale; f) vanatoarea în rezervatiile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protectiei în aria naturala protejata; g) vanatoarea în ariile de protecţie speciala avifaunistica şi în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum şi în celelalte arii naturale protejate de interes naţional, altele decat cele aflate în categoriile pe suprafetele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare, fără respectarea tuturor prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora; h) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara cailor de comunicatie; i) vanatoarea pe alt fond de vânătoare decat cel pe care vânătorul este autorizat sa vaneze; j) vanarea în afara perioadelor în care este permisa vanatoarea la specia respectiva, conform anexelor nr. 1 şi 2; k) vanatoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric; l) vanatoarea din elicopter, precum şi din ambarcatiuni cu motor în miscare; m) vanatoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea daunatorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoaca intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic; n) vanarea ursilor la nada şi/sau la barlog, fără aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului; o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic; p) vanatoarea cu exemplare de soimi, altfel decat prevede legea speciala; q) vanatoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otravurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile sa ucida, a laturilor, precum şi a oricăror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel decat tinute în mana, şi a altor arme decat cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost savarsite: a) de doua sau mai multe persoane împreună; b) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea; c) în rezervatii cinegetice; d) vanatoarea de la apusul până la rasaritul soarelui, cu excepţia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa în acest interval, conform reglementarilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.  +  Articolul 43Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul cu arma, chiar şi purtata în toc, pe teritoriul rezervatiilor stiintifice, al parcurilor naţionale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes international şi al zonelor de conservare speciala din cadrul parcurilor naturale, în afara cazurilor în care exista acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate.  +  Articolul 44Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei: a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a faunei vii de interes cinegetic fără respectarea dispoziţiilor legale. Evaluarea trofeelor se face în conformitate cu reglementarile Consiliului International al Vânătorii şi Conservarii Vanatului (C.I.C.); b) transportul vanatului dobândit în condiţiile art. 42; c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 27-29 şi 31; d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervatii cinegetice fără aprobarea administratorului. e) impiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2).------------Litera e) a art. 44 a fost introdusa de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 45Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuieste pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestioneaza, în sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la notiunea de prejudiciu, constituie infractiune şi se pedepseşte cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei şi, ca pedeapsa complementara, anularea licentei acordate conform prezentei legi.  +  Articolul 45^1Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penala, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vanatului din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului şi gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum şi de un alt personal de specialitate imputernicit în acest scop de către conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.------------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 46 (1) Bunurile care au servit la savarsirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca. (2) Trofeele de vanat şi vanatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confisca. (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se retin de către agentul constatator în vederea confiscarii şi se predau organelor de urmărire penala, iar vanatul şi trofeele de vanat prevăzute la alin. (2) se retin şi se predau gestionarului fondului de vânătoare, care le tine la dispoziţia organelor de urmărire penala.------------Alin. (3) al art. 46 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 47Permisul de vânătoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.  +  Articolul 48 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte şi se sancţionează după cum urmeaza: a) vanatoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei; b) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) şi v) şi la art. 39 lit. r), s) şi z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;------------Litera b) a alin. (1) al art. 48 a fost modificata de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. c) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s) şi la art. 39 lit. h), k), m), p) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei; d) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), o), r), s), t) şi w) şi la art. 39 lit. i), q), s), t), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; e) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. e), q) şi t), art. 35 alin. (4), art. 38 alin. (1) şi la art. 39 lit. c) şi j), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi retinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.  +  Articolul 49Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vanatului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vânătoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, imputernicit în acest scop de conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum şi de lucratorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 50 (1) Persoanele imputernicite să constate infractiunile prevăzute la art. 42-44 şi contraventiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorităţii publice.------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unităţii de care aparţine agentul constatator.  +  Articolul 51 (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, în sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 şi 2. (2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice. (3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate şi distribuite după cum urmeaza: a) 75% se retin de gestionarii care le încasează pentru gospodarirea vanatului; b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agentilor constatatori. (4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice. (5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmeaza: a) 75% se virează la bugetul de stat; b) 25% se achită agentilor constatatori.  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Animalele salbatice din intravilanul localitatilor, din ariile protejate de tip faunistic, din gradinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescatoriile de vanat autorizate şi din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 53 (1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (2) În situaţia în care, în urma reactualizarii prevăzute la alin. (1), fondurile de vânătoare existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi modifica limitele, fondul de vânătoare se considera nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului de vânătoare existent anterior reactualizarii.  +  Articolul 54Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi intocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.  +  Articolul 55Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor incheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.  +  Articolul 56 (1) În scopul administrarii şi gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura elaboreaza şi aproba, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional de Vânătoare, în condiţiile prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementari tehnice. (2) Actuala strategie cinegetica şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vanatul şi vanatoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanta cu reglementarile internationale la care statul român este parte, dar nu mai tarziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 57 (1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitarii. (2) Pentru fapta prevăzută la art. 45, valoarea despăgubirilor se stabileste pe cale civila. (3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele savarsite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare în afara cotei de recolta sau a fost diminuată populatia faunei de interes cinegetic existenta în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j). (4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, prejudiciul produs diminueaza cota de recolta stabilita pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul de vânătoare. (5) Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recolta pentru fondul de vânătoare unde a fost savarsita fapta, prejudiciul este produs statului român şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 58 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta lege. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELECAMEREI DEPUTATILOR,MIRON TUDOR MITREAPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 407.  +  Anexa 1 FAUNAde interes vânătorescla care vanarea este permisa,perioadele de vanare şicuantumul despăgubirilorîn cazul unor fapte ilicite ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    Valoare Valoarea de                                                       de despăgubire     Denumirea speciei Perioada de vanare calcul (în Euro)                                                    al tari în perioada                                                    fului ────────────────────                                                    de ges Admisa Inter-                                                    tionare zisa                                                    (în                                                     euro) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A.MAMIFERE ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.Bizamul 1 sept. - 15 apr. 5 80 160  (Ondatra zibethica) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.Capra neagra  (Rupicapra rupicapra)   - exemplar de trofeu 15 oct. - 15 dec. 2 000 8 000 16 000   - exemplar de selecţie 1 sept. - 15 dec. 2 000 8 000 16 000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3.Capriorul  (Capreolus capreolus)   - mascul 15 mai - 15 oct. 500 2 500 5 000   - femela 1 sept. - 15 febr. 250 2 000 4 000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.Cerbul comun  (Cervus elaphus)   - mascul de trofeu 10 sept. - 15 nov. 3 000 6 000 12 000   - mascul de selecţie 1 sept. - 15 dec. 3 000 6 000 12 000   - femela şi vitel 1 sept. - 15 febr. 1 500 4 000 8 000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.Cerbul lopatar  (Dama dama)   - mascul de trofeu 10 oct. - 1 dec. 600 3 000 6 000   - mascul de selecţie 1 sept. - 15 dec. 600 3 000 6 000   - femela şi vitel 1 sept. - 15 febr. 250 2 000 4 000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6.Cainele enot 15 sept. - 31 mart. 10 60 120  (Nyctereutes prociynoides) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7.Dihorul comun 15 sept. - 31 mart. 5 30 60  (Putorius sp.) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8.Hermelina 15 sept. - 31 mart. 5 30 60  (Musiela erminea) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9.Iepurele de camp 1 nov. - 31 ian. 25 150 300  (Lepus europaeus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10.Iepurele de vizuina 1 nov. - 31 ian. 20 100 400  (Oryctolagus cuniculus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11.Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 20 200 400 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12.Marmota 15 sept. - 31 oct. 200 300 600  (Marmota marmota) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13.Mistretul (Sus scrofa) 1 aug. - 15 febr. 250 1 000 2 000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14.Muflonul 15 sept. - 15 dec. 1 000 4 000 8 000  (Ovis aries musimon) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15.Nevastuica 15 sept. - 31 mart. 5 100 200  (Mustela nivalis) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16.Sacalul (Canis aureus) tot anul 5 80 160 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17.Viezurele (Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 10 100 200 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18.Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul - 50 - ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. PASARI ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.Becatina comuna 1 sept. - 28 febr. 10 55 135  (Gallinago gallinago) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.Cioara griva Tot anul - - 10  (Corvus corone cornix) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3.Cioara de semanatura 15 aug. - 15 mart. - 10 70  (Cornus frugilegus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.Ciocarlia de camp 15 sept. - 15 nov. 1 20 30   (Alauda arvensis) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.Cocosar (Turdus pilaris) 1 sept. - 28 febr. 2 27 75 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6.Cocosul-de-munte 15 apr. - 15 mai 1 000 1350 2700  (Tetrao urogallus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Cormoranul mare 1 sept. - 28 febr. 2 80 270  (Phalacrocorax carbo) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8.Cotofana (Pica pica) Tot anul - - - ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9.Fazanul 1 oct. - 28 febr. 1 35 70  (Phasianus colchicus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10.Gaita 1 sept. - 28 febr. - 27 135  (Garrulus glandarius) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11.Gainusa de balta 1 sept. - 28 febr. 2 27 50  (Gallinula chloropus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12.Gasca de vara 1 sept. - 28 febr. 20 55 275  (Anser anser rubrirostris) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13.Garlita mare 1 sept. - 28 febr. 20 55 275  (Anser albifrons) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14.Graurul 1 sept. - 28 febr. 2 15 55  (Sturnus vulgaris) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15.Gugustiucul 15 aug. - 28 febr. 2 27 80  (Streptopelia decaocto) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16.Lisita (Fulica atra) 1 sept. - 28 febr. 5 27 110 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17.Porumbelul gulerat 15 aug. - 28 febr. 2 27 80  (Columba palumbus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18.Porumbelul de scorbura 15 aug. - 28 febr. 2 55 140  (Columba oenas) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19.Potarnichea 15 sept. - 31 dec. 10 55 220  (Perdix perdix) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20.Prepelita 15 aug. - 31 dec. 2 27 80  (Coturnix coturnix) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21.Rata mare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Anas platyrhynchos) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22.Rata mica 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Anas crecca) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23.Rata fluieratoare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Anas penelope) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24.Rata cu cap castaniu 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Aythya ferina) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25.Rata motata 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Aythya fuligula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26.Rata pestrita 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Anas strepera) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27.Rata sunatoare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Bucephala clangula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28.Rata lingurar 1 sept. - 28 febr. 10 55 110  (Anas clypeata) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29.Rata sulitar 1 sept. - 28 febr. 10 65 130  (Anas acuta) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30.Rata caraitoare 1 sept. - 28 febr. 10 65 130  (Anas querquedula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31.Rata cu cap negru 1 sept. - 28 febr. 10 65 130  (Aythya marila) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32.Sitarul de padure 15 sept. - 15 apr. 25 55 110  (Scolopax rusticola) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Sitarul de mal 1 sept. - 28 febr. 10 25 30  (Limosa limosa) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34.Stancuta 15 iul. - 15 mart. 1 27 75  (Corvus monedula) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35.Sturzul de vasc 1 sept. - 28 febr. 2 27 75  (Turdus viscivorus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36.Sturzul cantator 1 sept. - 28 febr. 2 27 75  (Turdus philomelos) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37.Sturzul viilor 1 sept. - 28 febr. 2 27 75  (Turdus iliacus) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38.Turturica 1 sept. - 28 febr. 2 27 75  (Streptopelia turtur) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 1 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Anexa 2 FAUNA SALBATICAde interes vânătorescla care vanarea esteinterzisa, precum şicuantumul despăgubirilorîn cazul unor fapte ilicite ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Valoarea Valoarea   crt. Denumirea de calcul de                                                      al tarifu- despăgubire                                                      lui de ges- (în Euro)                                                       tionare                                                       (în euro) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                A.MAMIFERE ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Castorul (Castor fiber) 2 000 6 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     2. Elanul (Alces alces) 5 000 20 000     3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) 20 100     4. Lupul (Canis lupus) 400 1 000     5. Nurca (Lutreola lutreola) 50 200     6. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 50 200     7. Rasul (Lynx lynx) 500 2 000     8. Ursul (Ursus arctos) 20 000 40 000     9. Veverita (Sciurus vulgaris 20 100    10. Vidra (Lutra lutra) 500 2 000    11. Zimbrul (Bison bonasus) 20 000 30 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B.PASARI ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca) 1 500 2700     2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa'tos) 1 000 2700     3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) 1350 1350     4. Acvila-mica (Hieraatus pennatus) 1350 1350     5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina) 1350 1350     6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga) 1350 1350     7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus) 540 540     8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80 80     9. Auselul (Regulus sp.) 27 27    10. Barza-alba (Ciconia ciconia) 270 270    11. Barza-neagra (Ciconia nigra) 410 410    12. Batausul (Philomachus pugnax) 220 220    13. Becatina mica (Lymnocryptes minimus) 135 135    14. Becatina-mare (Gallinago media) 20 135    15. Boicusul (Remiz pendulinus) 5 27    16 Botgros (Coccothratistes coccothraustes) 5 80    17. Brumarita (Prunnela sp. 5 27    18. Bufnita (Buba buba) 500 1350    19. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 25 540    20. Capantortura (Jynx torqilla) 5 135    21. Caprimulgul (Caprimuigus europaeus) 20 135    22. Califarul-alb (Tadorna tadorna) 500 540    23. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea) 500 1350    24. Canaras (Serinus serinus) 5 27    25. Canepar (Carduelis cannabina) 5 27    26. Chira (Sterna sp.) 20 160    27. Chirighita (Chlidonias sp. 20 135    28. Ciocantors (Recurvirostra avosetta) 20 135    29. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 20 55    30. Cinteza (Fringilla sp.) 5 27    31. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; 10 135         Picoides sp; Drycopus sp.)    32. Ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius) 10 270    33. Ciocarlanul (Gaierida cristata) 10 80    34. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 10 80    35. Ciocarlia urecheata (Eremophila alpestris) 10 80    36. Ciovlica (Glareola sp.) 50 270    37. Ciuful (Asio sp.) 50 270    38. Ciuvica (Giaucidium passerinium) 50 270    39. Ciusul (Otus scops) 100 270    40. Cocorul-mare (Grus grus) 500 540    41. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 250 540    42. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 1000 1350    43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 1000 2700    44. Codobatura (Motacilla sp.) 5 27    45. Codrosul (Phoenicurus sp.) 5 27    46. Cojoaica (Certhia sp.) 5 27    47. Corbul (Corvus corax) 20 135    48. Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficollis) 20 55    49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 20 55    50. Corcodelul cu gat negru (Podiceps nigricolis) 20 135    51. Corcodelul cu gat rosu (Podiceps griseigena) 20 270    52. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 50 410    53. Crestetul (Porzano sp.) 20 80    54. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 20 55    55. Carsteiul-de-camp (Crex crex) 20 410    56. Cucul (Cuculus canorus) 25 135    57. Cucuveaua (Athene noctua) 50 270    58. Cufundarul (Gavia artica) 50 135    59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 50 135    60. Cufundarul-mare (Gavia immer) 50 150    61. Culicul mare (Numenius arquata) 50 270    62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 50 270    63. Culicul cu cioc subtire (Nemenius tenuirostris) 50 2700    64. Drepnea (Apus sp.) 5 55    65. Dropia (Otis tarda) 1000 2700    66. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 10 270    67. Egreta-mare (Egretta alba) 100 270    68. Egreta-mica (Egretta garzetta) 100 135    69. Eiderul (Somateria mollissima) 50 405    70. Ferestrasul-mare (Mergus merganser) 135 400    71. Ferestrasul-mic (Mergus albellus) 50 135    72. Ferestrasul motat (Mergus serrator) 135 400    73. Fasa (Anthus sp.) 10 27    74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50 270    75. Florinte (Carduelis chloris) 5 27    76. Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) 5 55    77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 5 55    78. Fluierarul (Tringa sp.) 5 55    79. Fluturas de stanca (Trichodroma muraria) 10 270    80. Forfecuta (Loxia sp.) 5 55    81. Frunzarita (Hippoiais sp.) 5 27    82. Fugaciul (Calidris sp.) 10 55    83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 10 55    84. Gaia-neagra (Milvus migrans) 250 1350    85. Gaia-rosie (Milvus milvus) 250 1350    86. Ghionoaia (Picus sp. 10 135    87. Garlita mica (Anser erythropus) 250 1350    88. Gasca de semanatura (Anser fabalis fabalis) 250 410    89. Gasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus) 250 410    90. Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 250 410    91. Gasca cu-gat-rosu (Branta ruficollis) 250 1350    92. Gasca neagra (Branta bernicla) 250 410    93. Grangurul (Oriolus oriolus) 5 110    94. Greluselul (Locustella sp.) 5 27    95. Gusa-vanata (Luscinia sp.) 10 27    96. Heretele (Circus sp.) 100 270    97. Hoitar (Neophron percnopterus) 500 2700    98. Huhurezul (Strix sp.) 100 270    99. Ierunca (Bonasa bonasia) 50 540   100. Inarita (Carduelis sp.) 5 27   101. Lacarul (Acrocephalus sp.) 5 27   102. Lacustarul (Sturnus roseus) 5 55   103. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; 5 27          Hirundo sp.)   104. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 100 270   105. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) 100 540   106. Lebada-mica (Cygnus coiumbianus) 100 540   107. Lopatarul (Platalea leucorodia) 100 270   108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 25 135   109. Macaleandru (Erithacus rubecula) 5 27   110. Maracinarul (Saxicola sp.) 5 27   111. Matasarul (Bombycilla garrulus) 5 55   112. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) 5 55   113. Mierla-neagra (Turdus merula) 5 27   114. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 10 135   115. Minunita (Aegolius funereus) 100 270   116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 5 80   117. Mugurar rosu (Carpodacus erythrinus) 5 27   118. Muscarul (Ficedula sp.) 5 27   119. Nagatul (Chettusia sp.) 50 135   120. Nagatul (Vanellus vanellus) 50 80   121. Notatita (Phalaropus sp.) 10 55   122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 5 27   123. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 50 270   124. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 50 55   125. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) 10 55   126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 500 1350   127. Pelicanul cret (Pelecanus crispus) 1000 1660   128. Pescarus cu trei degete (Rissa tridactyla) 50 55   129. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) 50 55   130. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 25 135   131. Pescarusul (Larus sp.) 25 135   132. Piciorong (Himantopus himantopus) 50 135   133. Pierarul (Oenanthe sp.) 10 27   134. Pietrusul (Arenaria interpres) 5 55   135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 5 27   136. Pitigoiul (Parus sp.) 5 27   137. Ploierul (Pluvialis sp.) 5 55   138. Presura (Enberiza sp.) 5 27   139. Prigoria (Merops apiaster) 10 55   140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 10 80   141. Prundas de namol (Limicola faicinellus) 10 55   142. Prundarasul (Chradrius sp.) 10 55   143. Pupaza (Upupa epops) 10 55   144. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 50 540   145. Rata cu ciuf (Netta rufina) 50 270   146. Rata de gheturi (Clangula hyemalis) 50 135   147. Rata catifelata (Melanitta fusca) 50 135   148. Rata neagra (Melanitta nigra) 50 135   149. Rata rosie (Aythya nyroca) 50 540   150. Scatiu (Carduelis spinus) 5 27   151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 20 135   152. Sfranciocul (Lanius sp.) 5 55   153. Silvia (Sylvia sp.) 5 27   154. Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) 50 270   155. Sparcaciul (Tetro tetrax) 500 1350   156. Sticletele (Carduelis sp.) 5 27   157. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis) 25 135   158. Starcul-galben (Ardeola ralloides) 25 70   159. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 25 135   160. Starcul pitic (Ixobrychus minutus) 25 55   161. Starcul-rosu (Ardea purpurea) 25 135   162. Starcul cenusiu (Ardea cinerea) 25 135   163. Striga (Tylo alba guttata) 250 540   164. Stufarica (Cettia cetti) 5 27   165. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 250 540   166. Soimul calator (Falco peregrinus) 500 1660   167. Soimul de iarna (Falco columbarius) 250 540   168. Soimul dunarean (Falco cherrug) 500 2700   169. Soimul randunelelor (Falco subbuteo) 250 540   170. Sorecarul mare (Buteo rufinus) 250 540   171. Sorecarul incaltat (Buteo lagopus) 250 270   172. Sorecarul comun (Buteo buteo) 250 270   173. Ticleanul Sitta europaea) 5 27   174. Tiganusul(Plegadis falcinellus) 50 555   175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 250 540   176. Uliul (Accipiter sp.) 150 270   177. Vanturel de seara (Falco vespertinus) 250 1350   178. Vanturel mic (Falco naumanni) 250 1350   179. Vanturel rosu (Falco tinnunculus) 250 540   180. Viesparul (Pernis apivorus) 250 540   181. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 1000 2700   182. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 1000 2700   183. Zaganul (Gypaetus barbatus) 1000 2700 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 2 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.---------