ORDIN nr. 549 din 28 iunie 2007privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăți directe pe suprafața pentru culturi energetice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007  Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și naționale directe complementare, care se acordă în agricultura începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societațile agricole și alte forme de asociere în agricultura, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 139/2007,în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susținere directa în cadrul politicii agricole comune și stabilirea altor regimuri de susținere în favoarea agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare,în baza Referatului de aprobare nr. 278.038 din 14 iunie 2007 al Direcției generale implementare politici agricole,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Schema de plăți directe pe suprafața pentru culturi energetice, sursa de finanțare, beneficiarii plăților și condițiile de eligibilitate sunt în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe, complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007.  +  Articolul 2Suprafețele cu culturi energetice destinate producției de biocarburanți, așa cum sunt definiți în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele cultivate cu rapiță, floarea-soarelui, soia, porumb și alte culturi energetice.  +  Articolul 3Plățile se acordă beneficiarilor pentru suprafețele prevăzute la art. 2, ale caror producții fac obiectul unor contracte de vânzare-cumparare încheiate: între beneficiari, pe de o parte, și producători de biocarburanți, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte; între colectori, pe de o parte, și prim-procesatori sau producători de biocarburanți, pe de altă parte; între prim-procesatori, pe de o parte, și producători de biocarburanți, pe de altă parte.  +  Articolul 4(1) Producătorii de biocarburanți sunt procesatorii finali, care trebuie să dețină autorizație de antrepozit fiscal, conform Hotarârii Guvernului nr. 1.861/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.(2) Colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanți sunt persoanele juridice care dețin autorizații de depozit conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole, se găsesc în evidența direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, achiziționeaza de la beneficiari produsele agricole obținute în urma recoltării culturilor prevăzute la art. 2 pe bază de contracte de vânzare-cumparare și le predau producătorilor de biocarburanți sau prim-procesatorilor pe bază de contracte de vânzare-cumparare.(3) Prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate și dețin licențe de fabricație conform Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările și completările ulterioare, sau fabricile de alcool deținatoare de antrepozite fiscale, care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obținute de pe suprafețele cultivate cu culturile precizate la art. 2, pe bază de contracte de vânzare-cumparare, și predau producătorilor de biocarburanți, pe bază de contracte de vânzare-cumparare, cantitațile echivalente de produse procesate - ulei, alcool.  +  Articolul 5(1) În contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari, pe de o parte, și producători de biocarburanți, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte, se vor menționa urmatoarele: numele și adresele parților la contract; durata contractului; numărul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor; tipurile de materii prime și suprafețele cultivate pe fiecare tip de cultura; condiții privind livrarea cantităților prevăzute de materii prime; o clauza din partea beneficiarului de a livra cantități de materii prime cel puțin egale cu producțiile naționale de referința; o clauza din partea colectorului, prim-procesatorului sau producătorului de biocarburanți de a utiliza materiile prime pentru obținerea de biocarburanți; numărul autorizației de antrepozit fiscal de producție produse energetice, în cazul producătorilor de biocarburanți, seria și numărul autorizației de depozit a spațiilor de depozitare pentru produse agricole, eliberată de direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană, respectiv a municipiului București, în cazul colectorilor, seria și numărul licenței de fabricație, în cazul prim-procesatorilor.(2) În contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori, pe de o parte, și prim-procesatori sau producători de biocarburanți, pe de altă parte, ori între prim-procesatori, pe de o parte, și producători de biocarburanți, pe de altă parte, se vor stipula în mod obligatoriu clauze din care să rezulte că produsele preluate și/sau predate sunt utilizate numai pentru obținerea de biocarburanți, așa cum sunt definiți în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.844/2005, cu modificările și completările ulterioare.(3) Beneficiarii prezintă pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces-verbal de recepție, factura fiscala, bon fiscal sau alte documente, din care să rezulte ca au predat cantitațile contractate.  +  Articolul 6(1) Colectorii țin registre de evidență în care consemnează următoarele:a) datele de identificare a beneficiarilor, prim-procesatorilor și/sau a producătorilor de biocarburanți;b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare;c) cantitățile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, preluate de la beneficiari;d) cantitățile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, predate prim-procesatorilor și/sau producătorilor de biocarburanți;e) suprafețele de pe care s-a recoltat materia primă aferentă culturilor energetice, pe fiecare tip de cultură, înscrisă în contracte.(2) Prim-procesatorii țin registre de evidență a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori și a cantităților de produse procesate predate producătorilor de biocarburanți, în care vor consemna urmatoarele:a) datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor și producătorilor de biocarburanți;b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare;c) cantitățile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achiziționate pentru prelucrare și suprafețele de pe care s-a recoltat materia prima, pe fiecare tip de cultura energetica, înscrise în contracte;d) cantitățile de materii prime prelucrate, precum și cantitațile și tipurile de produse finale, produse auxiliare și produse intermediare obținute din acestea;e) pierderile de pe parcursul prelucrarii;f) cantitățile eliminate și motivul eliminarilor respective;g) cantitățile și tipurile de produse vândute sau transferate și prețurile obținute;h) cantitățile de produse procesate, predate producătorilor de biocarburanți.(3) Producătorii de biocarburanți țin registre de evidență a produselor agricole preluate sau procesate și a cantităților de biocarburanți obținute din acestea, în care vor consemna următoarele:a) datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor sau prim-procesatorilor;b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare;c) cantitățile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achiziționate pentru prelucrare, și suprafețele de pe care s-a recoltat materia primă, pe fiecare tip de cultură energetică, înscrise în contracte;d) cantitățile de materii prime prelucrate, precum și cantitățile și tipurile de produse finale, produse auxiliare și produse intermediare obținute din acestea;e) pierderile de pe parcursul prelucrării;f) cantitățile eliminate și motivul eliminarilor respective;g) cantitățile și tipurile de produse vândute sau transferate și prețurile obținute;h) cantitățile de biocarburanți obținute.  +  Articolul 7Registrele de evidență vor fi actualizate decadal și vor fi puse la dispoziția autoritaților de control competente.  +  Articolul 8Prim-procesatorii au obligația de a prelucra materiile prime energetice pâna la data de 31 iulie a celui de-al doilea an de după anul recoltării.  +  Articolul 9Pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate de beneficiari, colectori sau prim-procesatori din România cu colectori, prim-procesatori sau producători de biocarburanți din Uniunea Europeană, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din România va solicita agențiilor corespondente din țările în care își au sediul colectorii, prim-procesatorii sau producătorii de biocarburanți date privind autorizarea acestora și detalii asupra tranzacțiilor efectuate.  +  Articolul 10(1) Plățile pentru culturile energetice se acordă beneficiarilor care fac dovada, în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de biocarburanți, colectorii sau prim-procesatorii, că producția predată se încadrează în producțiile naționale de referință, de minimum: 800 kg/ha pentru rapiță; 500 kg/ha pentru floarea soarelui; 900 kg/ha pentru soia convențională și 1.200 kg/ha pentru porumb. (la 07-11-2007, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 909 din 31 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 07 noiembrie 2007 ) (2) În cazul în care cantitățile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente producțiilor naționale de referință, nivelul plăților va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantităților efectiv livrate la cantitățile corespunzătoare producției naționale de referință.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeș
  București, 28 iunie 2007.Nr. 549.-----