PLAN DE MĂSURI din 10 iulie 2007vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007    Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale.Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizează atât de către instituţiile de specialitate, cât şi de către comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea iniţierii măsurilor operative de intervenţie.Persistenţa temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate influenţa negativ starea de sănatate a populaţiei, îndeosebi a celor din grupele de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor instituţiilor, atât din domeniul administraţiei publice locale, respectiv comitetele judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, cât şi al serviciilor deconcentrate de specialitate.Forţele şi mijloacele aflate la dispoziţia comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi dispersia teritorială a cazurilor ce necesita măsuri de sprijin fac necesară utilizarea şi a capacităţilor organizatorice de care dispun alte entitaţi, respectiv Crucea Roşie, organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei sociale, fundaţii şi societăţi furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu.Comitetele judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi autorităţile de sănatate publică vor acţiona în perioadele de normalitate meteorologica (cod verde) în sensul asigurării materiale a capacitaţii de acţiune în situaţia amplificarii fenomenelor meteorologice, luând urmatoarele măsuri:A. Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă1. Verificarea măsurilor instituite de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pentru identificarea grupurilor populaţionale care prezinta un risc crescut de evoluţie nefavorabila a stării de sănatate în perioada caniculara (centre de îngrijire şi asistenţa pentru vârstnici şi persoane cu handicap, centre de plasament, unitaţi de asistenţa medico-sociala, spitale şi secţii de bolnavi cronici etc.)2. Coordonarea acţiunilor iniţiate de entitaţile componente ale comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă cu privire la sprijinul de specialitate acordat comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă privind verificarea calităţii apei distribuite populaţiei prin sistemul comunal de alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicărea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie, după caz3. Iniţierea măsurilor complementare de susţinere a eforturilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă cu privire la asigurarea cantităţilor de apă potabilă şi menajeră necesare populaţiei şi pentru adăparea animalelor din gospodăriile acesteia4. Stabilirea unui sistem de cooperare cu filialele locale ale Crucii Roşii, cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul asistenţei sociale, fundaţiile şi societaţile ce presteaza servicii de îngrijire la domiciliu, în vederea susţinerii acţiunilor derulate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vizând acordarea de ajutor, pe durata perioadei de canicula, persoanelor aflate în dificultate.B. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă1. Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate, a caror stare de sănatate poate fi influenţata negativ de canicula2. Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţeaua comunala de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind potabilitatea. În condiţiile constatarii neconformitaţii parametrilor de calitate a apei, se vor aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitara şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitara a producţiei şi distribuţiei apei potabile. Astfel, populaţia va fi avertizata atât prin mass-media cu privire la nepotabilitatea sursei, cât şi prin inscripţionarea fântânilor "APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT" şi se va asigura apa potabilă pentru populaţia din zona afectată.3. Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau ca urmare a avarierii acesteia4. Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă5. Identificarea instituţiilor de cazare colectiva cu condiţii de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de locuire sau stabilirea de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate6. Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: şcoli, grădiniţe, supermarketuri, alte instituţii publice etc.). Nu se recomanda amplasarea punctelor de prim ajutor în corturi decât dacă pot fi climatizate.C. Autorităţile de sănătate publică judeţene şi Autoritatea de sănătate Publică a Municipiului Bucureşti1. Asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura crescută a factorilor de mediu, având în vedere influenţa generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei2. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuitaţii tratamentelor3. Supravegherea calităţii produselor perisabile prin controlul lanţurilor frigorifice destinate alimentelor, precum şi prin controlul lanţurilor de frig pentru medicamente şi vaccinuri4. Acordarea unei atenţii deosebite asistenţei medicale de urgenţă, prin suplimentarea numărului ambulanţelor şi a personalului medical, asigurarea unor cantităţi suficiente de medicamente şi materiale sanitare, creşterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum şi prin controlul respectării dispoziţiilor legale privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat5. Instruirea personalului medical şi din unităţile medico-sociale, precum şi a voluntarilor pentru asigurarea activităţilor de prevenţie, precum şi stabilirea necesarului de personal, echipamente şi materiale sanitare corespunzătoare pentru punctele de prim ajutor.La primirea avertizarilor meteorologice privind creşterea temperaturilor diurne - codificate cod galben sau cod portocaliu - comitetele judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi autorităţile de sănatate publică, corespunzător intensitaţii şi duratei de manifestare a fenomenelor meteorologice periculoase, vor iniţia urmatoarele acţiuni:A. Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă1. Transmiterea avertizarilor către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea aplicării măsurilor de monitorizare a evoluţiei fenomenelor meteorologice şi de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă2. Informarea mass-mediei cu privire la semnificaţia codificarilor avertizarilor primite, precum şi referitor la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea mesajelor specifice către populaţie3. Formularea de solicitări către instituţiile publice pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al furnizorilor de alimente şi al prestatorilor de servicii4. Aplicarea măsurilor de sprijin material şi organizatoric pentru situaţiile de urgenţă care depăşesc capacitatea de intervenţie a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă5. Monitorizarea desfăşurării acţiunilor iniţiate la nivelul comunitaţilor locale pentru acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate în dificultate.B. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă1. Informarea mass-mediei locale cu privire la semnificaţia codificarii avertizarilor primite, precum şi referitor la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea mesajelor specifice către populaţie2. Activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil3. Asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei şi asigurarea necesarului de apă4. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se faca în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii.5. Înfiinţarea unui tel verde pentru populaţie, în vederea primirii de informaţii asupra unor situaţii critice intervenite şi pentru transmiterea de recomandari6. Utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei7. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate8. Menţinerea condiţiilor corespunzătoare în taberele şcolare9. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de baza. Desfăşurarea pregatirilor pentru organizarea preluării acestora de către entitaţi care asigura îngrijiri la domiciliu.C. Autorităţile de sănatate publică judeţene şi Autoritatea de sănatate Publică a Municipiului Bucureşti1. Asigurarea personalului medical şi a dotării necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sănatate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare şi hipertermie2. Mobilizarea personalului medical şi din unităţile medico-sociale, precum şi a voluntarilor pentru asigurarea activităţilor de prevenţie.3. Asigurarea participării medicilor la acţiunile de avertizare a populaţiei şi la diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc._________