ORDONANTA nr. 79 din 28 august 2003 (*actualizata*)privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator(actualizata până la data de 5 februarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 529 din 11 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005; ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007.În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Definitii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementeaza activităţile de constatare şi de recuperare a sumelor platite necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeana, precum şi din fondurile de cofinantare aferente, ca urmare a unor nereguli.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) neregula reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinantarile aferente, precum şi cu prevederile contractelor incheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuiala neeligibila prejudiciaza bugetul general al Comunitatilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinantarea aferenta; b) frauda reprezinta orice actiune sau omisiune intentionata în legătură cu obtinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinantare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale; c) fondurile comunitare sunt sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeana; d) creantele bugetare rezultate din nereguli reprezinta sume de recuperat la bugetul general al Comunitatilor Europene sau la bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau la bugetele de cofinantare aferente, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinantare aferente; e) autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare sunt agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit şi Agentia de Plati şi Interventie în Agricultura în cadrul programelor finantate din fonduri comunitare pentru agricultura, autorităţile de management în cadrul programelor operationale finantate din fonduri comunitare structurale şi de coeziune, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finantate din fonduri comunitare; f) constatarea existentei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifica, se stabileste şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanta; g) activitatea de recuperare consta în exercitarea functiei administrative de către autorităţile cu atribuţii specifice, în vederea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli, şi care este reglementata de prezenta ordonanţă şi de actele normative emise în aplicarea acesteia; h) Codul de procedură fiscala semnifica Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Obiectul controlului şi recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda şi autorităţi competenteObiectul constatarii existentei şi recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. I a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 3 (1) Obiectul constatarii existentei creanţelor bugetare îl constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectarii legalităţii, conformitatii şi regularitatii utilizarii şi administrarii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinantare aferente. (2) Constituie titlu de creanta: a) actul/documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli, precum şi accesoriile acestora şi costurile bancare; b) hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabila, prin care se stabileste obligaţia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli. (3) Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor prin care se utilizeaza fondurile comunitare şi cofinantarea aferenta, inscrise în titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc în moneda utilizata pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului sau acordului de finanţare şi în lei, cu specificarea sumei echivalente în lei în cazul în care moneda utilizata este euro, utilizandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data întocmirii titlului de creanta. (4) Titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a) constituie instiintare de plată şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscala, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar. (5) Titlul de creanta se comunică debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 4 (1) Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele platite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinantarea aferenta ca urmare a neregulilor, accesoriile acestora, respectiv dobanzi, majorări de intarziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului. (2) Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţia şi raspunderea la plata  +  Articolul 5 (1) Platitor al creanţelor bugetare rezultate din nereguli este persoana juridica sau fizica stabilita debitor prin titlul de creanta. (2) În cazul în care creanta bugetară rezultata din nereguli nu a fost achitata de către persoanele prevăzute la alin. (1), este obligata la plata sumei datorate persoana juridica sau fizica ce îşi asuma obligaţia la plata a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act incheiat în forma autentica, cu asigurarea unei garantii la nivelul obligaţiei la plata.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul II Modalităţi de stingere a creanţelor bugetare  +  Articolul 6Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin plata voluntara efectuata de către persoanele prevăzute la art. 5, prin deducerea din plăţile urmatoare pe care sunt indreptatite să le primeasca persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), prin executare silita ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 7 (1) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntara sau deducerea din plăţile urmatoare pe care sunt indreptatite să le primeasca persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), se efectueaza în conturile indicate în titlul de creanta, în moneda stabilita în contractul sau acordul de finanţare. (2) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza în lei, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscala, în conturile indicate în titlul de creanta. (3) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la alin. (2), debitorul datorează, după acest termen, majorări de intarziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 9-----------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (2) Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea actiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infractiuni.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 10 (1) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli, actul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a), comunicat debitorului, constituie titlu executoriu în condiţiile Codului de procedura fiscala. (2) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli asupra cărora s-a pronuntat instanţa judecătorească, executarea silita se efectueaza în temeiul hotărârii judecătorești care constituie titlu executoriu în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civila. (3) În cazul în care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii şi vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, provenite din fondurile comunitare şi din fondurile de cofinantare aferente bugetelor pentru care Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are competenţa conform legii şi în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala. (4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se virează în lei în conturile indicate în titlul de creanta.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul II^1Responsabilitatile şi oblibaţiile autorităţilor competente cu constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi ale altor autorităţi cu competente de control al modului de gestionare a fondurilor comunitare-------------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinantarii aferente au responsabilitatea de a lua masurile necesare pentru identificarea neregulilor şi constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în cadrul domeniului lor de competenţa, precum şi pentru recuperarea sumelor reprezentand creante bugetare rezultate din nereguli. (2) În scopul identificarii neregulilor, autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinantarii aferente au obligaţia verificării sesizarilor provenite din interiorul şi din exteriorul autorităţii, inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit şi în rapoartele de control ale instituţiilor cu atribuţii de control al obtinerii, derularii şi utilizarii fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente. (3) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectueaza de către autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, prin compartimentele de specialitate organizate în acest scop în cadrul autorităţii sau în cadrul institutiei în structura careia funcţionează autoritatea. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la solicitarea autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectueaza de compartimentele de specialitate din cadrul ministerului coordonator al autorităţii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare. (5) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin directia de specialitate, în situaţiile în care: a) autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar; b) persoanele din cadrul autorităţii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, implicate în procesul de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial ce ar putea influenţa indeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin potrivit legii; c) sunt necesare acţiuni de control complexe, cu implicatii interinstitutionale, la sesizarea expresa a ministrului coordonator al autorităţii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare; d) Comisia Europeana a stabilit debite ca urmare a unor nereguli în cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE 1998; e) Comisia Europeana a stabilit, până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, debite ca urmare a unei nereguli în cadrul participării României la programele comunitare. (6) În urma desfăşurării activităţii de constatare, în limitele atribuţiilor ce le revin, toate autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi directia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia sa sesizeze de îndată Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11^1 (1) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, prin structurile sale la nivel central şi regional, este autoritatea naţionala competenţa să efectueze audit extern, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene şi cu legislatia naţionala, asupra modului de gestionare a fondurilor comunitare. (2) În vederea evaluării sistemelor de management şi control privind modul de gestionare a fondurilor comunitare şi pentru prevenirea şi/sau identificarea unor nereguli asa cum sunt definite la art. 2, Autoritatea de Audit, prin structurile sale la nivel central şi regional, efectueaza audit extern, pe bază de esantionare, asupra programelor PHARE, ISPA şi SAPARD, asupra programelor finantate din fonduri structurale şi de coeziune, din fondul european agricol pentru dezvoltare rurala şi din fondul european pentru pescuit. (3) Constatarile Autorităţii de Audit, rezultate ca urmare a efectuării misiunilor sale de audit, care pot constitui nereguli asa cum sunt ele definite la art. 2, sunt comunicate autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, pentru a demara propriile proceduri în vederea emiterii titlului de creanta. Ca urmare a acestor sesizari, aceste autorităţi vor aduce la cunoştinţa Autorităţii de Audit rezultatul misiunilor de control efectuate. (4) Constatarile Autorităţii de Audit, rezultate ca urmare a efectuării misiunilor sale de audit, în care sunt descoperite indicii de posibile fraude, sunt comunicate imediat Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF. (5) Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF, în calitate de institutie de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF, asigura, sprijina sau coordonează, după caz, indeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atributia de control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente. (6) Ministerul Finanţelor Publice, prin directia de specialitate, are şi rolul de coordonare metodologica la nivel naţional pentru desfăşurarea activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli. (7) Autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare, precum şi directia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale departamentului, precum şi actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.-------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11^2 (1) Dreptul de a stabili obligaţia de plată se prescrie în termen de 5 ani de la data inchiderii programului. (2) Intreruperea şi suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligaţiei de plată se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru intreruperea şi suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului comun. (3) Dreptul de a cere executarea silita a creanţelor stabilite prin prezenta ordonanţă se prescrie în termen de 5 ani de la data când a luat nastere acest drept. (4) Suspendarea şi intreruperea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita sunt reglementate de Codul de procedură fiscala.-------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 11^3 (1) În cazul debitelor stabilite de Comisia Europeana şi/sau de autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, pentru care constatarea şi/sau recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu a putut fi efectuata şi pentru care conturile fondurilor comunitare au fost reintregite la termenele impuse de Comisia Europeana sau de necesitatea continuarii finantarii programelor, autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot propune reglementarea financiară de stingere a obligaţiilor bugetare generate de reintregirea conturilor fondurilor comunitare şi a celor generate de plată în mod necuvenit a sumelor de cofinantare aferenta. (2) Pentru debitele stabilite de Comisia Europeana, specificate la art. 11 alin. (5) lit. d) şi e), se imputerniceste Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea în condiţiile legii sau, după caz, propunerea reglementarii financiare de stingere a obligaţiilor bugetare generate de reintregirea conturilor fondurilor comunitare.-------------Art. 11^3 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 12În termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 79.-----------