ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 (*actualizata*)pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia(actualizata până la data de 12 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007.Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva a functionat initial ca unitate sanitara cu caracter ambulatoriu pe lângă Spitalul "Elias", institutie ce se afla în prezent în subordinea Academiei Române.Aceasta solicita crearea la nivelul Academiei Române a unui complex unitar de sănătate care să includa Spitalul "Elias" şi Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva, realizandu-se astfel posibilitatea acordarii de asistenţa medicală integrată pentru pacienti.În prezent Centrul asigura servicii medicale pentru un numar redus de personal care provine din Ministerul Apararii, cadre militare în activitate sau în rezerva ori în retragere şi membrii de familie ai acestora, aflat pe listele de capitatie, ceilalti pacienti facand parte din alte categorii sociale.Având în vedere necesitatea infiintarii unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital şi ambulator, se impune crearea într-un termen cat mai scurt a cadrului legal care să permită functionarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva la un nivel corespunzător şi să asigure asistenţa medicală şi protectia sanitara pentru demnitarii români şi straini.Neadoptarea în regim de urgenta a masurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinte negative în ceea ce priveste posibilitatea asigurarii asistentei medicale şi a protectiei sanitare pentru demnitarii români şi straini, activităţi de importanţa deosebită pentru România în relatiile cu statele ale caror demnitari solicita astfel de servicii pe teritoriul statului român.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva, unitate sanitara cu personalitate juridica, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 8-10, sectorul 1, trece din subordinea Ministerului Apararii în subordinea Academiei Române.  +  Articolul 2Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva îşi schimba denumirea în Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva - Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva - Bucureşti, denumit în continuare Centrul, este institutie publică în domeniul sanitar, cu personalitate juridica. (2) Centrul asigura asistenţa medicală primara, de specialitate, de urgenta pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi asistenţa medicală şi protecţie sanitara pentru demnitarii români şi straini, desfasurand şi activităţi de inspecţie sanitara şi sanitar-veterinara de stat, în colaborare cu Inspecţia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, având în vedere protocolul de colaborare interinstituţională în vigoare. (3) Activităţile de inspecţie sanitara şi de inspecţie sanitar-veterinara de stat prestate de personalul acreditat de Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, se efectueaza în teritoriul operativ impus de situaţia asigurarii protectiei sanitare a demnitarilor protejati. (4) Centrul îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi regulamentului propriu de organizare şi functionare.---------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007.  +  Articolul 4 (1) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul, aflate în proprietatea publică a statului, cu excepţia celor în care desfăşoară activităţi de medicina preventiva, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificarile formulate în baza Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apararii în administrarea Academiei Române, cu menţinerea destinatiei de spatii pentru activităţi medicale.---------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele aflate în dotarea Centrului, aparatura şi tehnica medicală aflate în folosinţă Centrului, precum şi alte bunuri patrimoniale trec din administrarea Ministerului Apararii în administrarea Academiei Române prin protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare a patrimoniului se incheie între Ministerul Apararii şi Academia Română, pe baza situaţiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2006, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 5 (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apararii pe anul 2007, alocate Centrului, se transfera cu aceeasi destinatie în bugetul Academiei Române. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Apararii şi Academiei Române pe anul 2007.  +  Articolul 6 (1) Finantarea Centrului se asigura din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate şi furnizate; b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice şi juridice; c) donatii, sponsorizari şi ale surse atrase, în condiţiile legii.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (4) Centrul poate primi de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române, fonduri pentru: a) activităţi de medicina preventiva; b) activităţi de inspecţie sanitara şi sanitar-veterinara de stat; c) asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru demnitarii români şi membrii delegatiilor din care acestia fac parte, în tara şi în strainatate; d) asigurarea asistentei medicale pentru demnitarii straini şi membrii delegatiilor din care acestia fac parte, aflati în vizita oficiala pe teritoriul României; e) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanta; f) investitii pentru construirea de noi cladiri, consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de cazuri de forta majoră, precum şi transformarea, modernizarea şi extinderea construcţiilor existente. g) controalele obligatorii, altele decat cele prevăzute în Contractul-cadru sau norme proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea Contractului-cadru.---------------Litera g) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusa de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (5) Fondurile pentru activităţile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) se suporta din credite bugetare, iar cele prevăzute la lit. c)-g), din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007.  +  Articolul 6^1Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, urmatoarele: a) asistenţa medicală de urgenta la domiciliu; b) asistenţa medicală primara; c) asistenţa medicală ambulatorie de specialitate; d) centru de dializa cronica; e) investigatii paraclinice şi de laborator; f) servicii de farmacie la pret cu amanuntul; g) activităţi de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedica, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastica şi reparatorie şi flebologie; h) activităţi de medicina muncii.---------------Art. 6^1 fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007.  +  Articolul 7 (1) Personalul civil angajat al Centrului îşi păstrează aceasta calitate şi drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Academiei Române. (2) În acest sens, personalul Centrului beneficiaza de un spor de 25% calculat la salariul de baza care se suporta din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.---------------Alin. (2) al art. 7 fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (3) Personalul Centrului poate beneficia de tichete de masa care se suporta exclusiv din venituri proprii.---------------Alin. (3) al art. 7 fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007.  +  Articolul 8Cadrele militare în activitate din Ministerul Apararii, detasate pentru a executa misiuni în cadrul Centrului, beneficiaza de drepturile banesti prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 9Cadrele militare în activitate care îşi desfăşoară activitatea în Centru se încadrează pe statele anexa M ale Ministerului Apararii, aprobate în acest scop prin hotărâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, şi sunt detasate pentru a executa misiuni în afara acestui minister, în vederea exercitarii atribuţiilor functiilor civile din cadrul Centrului.  +  Articolul 10Contractele de furnizare de servicii medicale pe anul 2007, incheiate de Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti cu Centrul, rămân în vigoare. Centrul face parte în continuare din furnizorii de servicii medicale pentru aceasta casa.  +  Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Apararii şi Centrul incheie un protocol prin care beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, aflati pe listele de capitatie ale medicilor de familie ai Centrului, li se vor acorda în continuare asistenţa medicală şi medicamente, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 a lunii urmatoare datei publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data prevăzută la alin. (1) se abroga Decretul nr. 16/1990 al Consiliului Frontului Salvarii Naţionale privind trecerea în subordinea Ministerului Apararii Naţionale a Spitalului "Elias" şi a Oficiului Farmaceutic nr. 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul apararii,Corneliu Dobritoiusecretar de statPreşedintele Academiei Române,Ionel HaiducMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 17.-------