ORDONANTA nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (**republicată**)(*actualizata*)privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente*)(actualizata până la data de 7 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 7 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003; ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006; LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007.-------------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.*) Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998 şi ulterior modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999 (aprobata şi modificata prin Legea nr. 12/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 martie 2000) şi prin Legea nr. 460/2001.  +  Articolul 1Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o actiune complexa, de interes naţional, în contextul atenuarii efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde măsuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.  +  Articolul 2 (1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare constructii vor actiona pentru: a) identificarea construcţiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1; b) expertizarea tehnica a construcţiilor de către experti tehnici atestati, în conformitate cu reglementarile tehnice; c) aprobarea deciziei de interventie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (2), în functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.(1^1) Proprietarii şi, după caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale cladirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia sa actioneze proportional, în solidar cu proprietarii locuintelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii cladiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificarii prevăzute la art. 4 alin. (3^1) lit. b).----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006.(1^2) În sensul prezentei ordonante, prin sintagma spatii publice cu alta destinatie se înţelege spatiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implica aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii pentru comert, structuri turistice de cazare şi alimentatie publică şi prestări de servicii, asistenţa sociala şi medicală, administratie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajari ulterioare.-----------Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. (2) Pentru constructiile expertizate tehnic şi incadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare constructii sunt obligate sa procedeze la: a) realizarea proiectarii lucrărilor de interventie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestati, în termen de 2 ani de la data primirii notificarii încadrării în clasa I de risc seismic a cladirii expertizate;------------Litera a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. b) execuţia lucrărilor de interventie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestati, inclusiv urmarirea, verificarea şi receptia executiei lucrărilor de interventie prin diriginti de santier autorizati, în termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare.-----------Litera b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. (3) În vederea stabilirii de către primarie a obligaţiei de plată, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietăţi individuale, proprietarii şi asociaţiile de proprietari sunt obligati sa procedeze la intocmirea documentatiilor cadastrale şi să le puna la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (4) În vederea avertizarii populatiei din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii şi, după caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale cladirilor expertizate tehnic şi incadrate în clasa I de risc seismic au obligaţia de realizare şi amplasare a unor panouri de instiintare în dreptul intrarilor în spatiile respective în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica.----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 3Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice şi se vor realiza cu respectarea cerințelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum şi a condiţiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismica.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin: a) organizarea elaborarii, avizarea şi aprobarea reglementarilor tehnice în domeniul protectiei antiseismice; b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanţa vitala pentru societate, a caror functionalitate, în timpul cutremurului şi imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral. În acest scop, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, formata din personalitati în domeniu. (2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, de aparare împotriva dezastrelor vor actiona, în aria lor de autoritate, pentru: a) elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor; b) educarea antiseismica a populatiei. (3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor actiona, în aria lor de autoritate, pentru: a) stabilirea şi aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale; b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi a agentilor economici, şi monitorizarea acţiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de interventie; c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor şi a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua în cladiri ocupate.Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru constructiile cu destinaţia de locuinta, expertizate tehnic şi incadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste constructii, oblibaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul ca îşi asuma riscul şi raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformeaza obligaţiilor legale. d) realizarea şi amplasarea panourilor de instiintare în dreptul intrarilor principale în cladirile de locuit expertizate tehnic şi incadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica în vederea avertizarii populatiei din zonele expuse riscului la cutremure.----------Litera d) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.(3^1) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor actiona, în aria lor de competenţa, pentru:------------Partea introductiva a alin. (3^1) al art. 4 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. a) identificarea şi inventarierea cladirilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1); b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare cladiri/părţi din cladirile prevăzute la art. 2 alin. (1^1), cu privire la obligaţia ce le revine de a actiona, în solidar, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii cladiri; c) renotificarea proprietarilor/asociaţiilor de proprietari notificati/notificate potrivit alin. (3) lit. c)*). d) aprobarea prin dispoziţie de primar a deciziei de interventie privind expertizarea tehnica/proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la constructiile expertizate tehnic şi incadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociaţiile de proprietari notificati/notificate/renotificati/renotificate potrivit alin. (3) lit. c) şi alin. (3^1) lit. b) şi c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotărârea asociaţiei, fiindu-i aplicabile prevederile prezentei ordonante.----------Litera d) a alin. (3^1) al art. 4 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.----------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Art. II din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006, prevede: (1) În termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor duce la indeplinire prevederile alin. (3^1) al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. II din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. (2) Pentru proprietarii şi asociaţiile de proprietari prevăzuţi la art. 4 alin. (3^1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenele de 2 ani prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din acelasi act normativ incep să curgă din momentul primirii renotificarii." (4) Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin inspectoratele teritoriale în constructii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. (5) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanţă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, dacă nu s-a procedat la realizarea proiectarii, respectiv la începerea executiei lucrărilor de consolidare, precum şi la intocmirea documentatiilor cadastrale, aceste situaţii vor fi constatate prin proces-verbal, întocmit de reprezentantul primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, al primarului general al municipiului Bucureşti.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (6) Autorităţile prevăzute la alin. (5) vor constata prin proces-verbal orice impiedicare în desfăşurarea ori continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuţie.----------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (7) În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (5) şi (6), autorităţile administraţiei publice locale vor proceda de îndată la sanctionarea persoanelor vinovate de incalcarea obligaţiilor stabilite de prezenta ordonanţă cu amendă, luarea oricarei alte măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea instanţelor de judecată, în vederea restrangerii folosinţei spatiului locativ ori pentru evacuarea celor în cauza din imobilul supus lucrărilor de consolidare.----------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (8) În cazul cladirilor de locuit incluse în programele anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, în procesul-verbal prevăzut la alin. (5) se vor inscrie şi cotele-părţi indivize din proprietatea comuna care revin fiecarei proprietăţi individuale, masurile de realizare efectiva a lucrărilor, precum şi orice alte acţiuni necesare indeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei ordonante, vor putea proceda la efectuarea expertizarii, precum şi la contractarea proiectarii şi executiei lucrărilor de consolidare.----------Alin. (8) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 4^1 (1) În vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi detinatorii cu orice titlu ai construcţiilor supuse reglementarilor prezentei ordonante au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare, proiectare sau de execuţie a lucrărilor de consolidare a cladirilor sau a altor asemenea lucrari. În acest scop, persoanele respective vor fi instiintate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor. (2) În caz de refuz, intrarea în orice incapere a construcţiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, execuţie sau altor asemenea lucrari se va face cu autorizarea instanţei judecătorești, prin ordonanţa preşedinţială, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civila, data cu citarea părţilor. Potrivit acelorasi dispozitii, dacă este necesar, instanţa judecătorească va putea dispune restrangerea folosinţei incaperilor din constructiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfăşurării lucrărilor de consolidare a construcţiilor în cauza, a persoanelor care nu au eliberat în termen spatiul detinut în constructiile supuse consolidării. În cazul în care instanţa dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (3) teza a doua sunt aplicabile. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, a primarului general al municipiului Bucureşti sau a executorului judecătoresc, după caz, organele de politie, jandarmeria ori alti agenti ai forţei publice sunt obligati sa acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectiva şi fără intarziere a lucrărilor de expertizare, de proiectare şi/sau de execuţie, precum şi pentru punerea în executare a ordonantei presedintiale.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 5 (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la constructiile existente se vor asigura după cum urmeaza: a) la constructiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice:(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globală "Alte cheltuieli de investitii";(îi) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finantate din venituri extrabugetare; b) la constructiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agentilor economici, din fondurile proprii ale agentilor economici. (2) Pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare se vor asigura astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru expertizarea tehnica; b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 6 (1) Cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezinta pericol public, se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.(1^1) Cladirile menţionate la alin. (1) prezinta pericol public în situaţiile în care, după caz: a) cuprind spatii publice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, ocupate temporar/permanent de un numar mare de persoane; b) sunt amplasate în zone dens circulate şi/sau cu aglomerari de persoane; c) adapostesc valori materiale şi/sau de patrimoniu cultural.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (2) Programele anuale se elaboreaza de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, în baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judetene şi avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie. (3) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judetene, împreună cu consiliile municipiilor şi oraşelor care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate sa puna la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la cladirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat şi/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);------------Litera a) a alin (1) al art. 7 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale; c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele şi spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte institutii publice, în functie de subordonarea instituţiilor respective; d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele şi spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora. e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, după caz, ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.------------Litera e) a alin (1) al art. 7 a fost introdusa de pct. 3 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (2) Instituţiile publice şi agentii economici care deţin locuinte sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta în cladirile incluse în programele anuale sunt obligati să asigure finantarea proiectarii şi executiei lucrărilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o deţin din proprietatea comuna.  +  Articolul 8 (1) Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile incluse în programele anuale vor actiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi vor beneficia de finanţare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, în urmatoarele condiţii: a) existenta hotărârii asociaţiei de proprietari, adoptata cu acordul majorităţii proprietarilor cladirilor prevăzute la art. 6 alin. (1), privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, precum şi a documentatiilor cadastrale în vederea stabilirii cotei-părţi indivize din proprietatea comuna care revine fiecarei proprietăţi individuale;------------Litera a) a alin (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţei; c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrărilor de consolidare; în cazul intarzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeaza majorări de intarziere la ratele scadente, aplicandu-se cota de majorare, stabilita în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.(1^1) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la cererea proprietarului, îl poate despagubi cu valoarea locuinţei, asigurandu-i totodata calitatea de chirias în spatiul detinut.----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare. (3) Instituirea şi radierea ipotecii sunt scutite de plată taxei de timbru.  +  Articolul 9Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiti de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare se diminueaza cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.  +  Articolul 10 (1) Pentru cladirile incluse în programele anuale primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor lua masurile necesare pentru: a) contractarea proiectarii lucrărilor de consolidare şi aprobarea studiilor de fezabilitate; b) contractarea executiei lucrărilor de consolidare; c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice, la care urmeaza să se execute lucrari de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat; d) asigurarea dirigintilor de santier autorizati; e) verificarea şi decontarea documentatiei de proiectare, precum şi a situaţiilor de lucrari executate, conform solutiei de interventie din documentaţia aprobata care cuprinde, după caz:(i) consolidarea sistemului structural al cladirii existente sau a unor elemente structurale ale acesteia;(îi) introducerea unor elemente structurale suplimentare şi/sau repararea elementelor nestructurale ale cladirii existente;(iii) îmbunătăţirea terenului de fundare, termoizolarea şi/sau hidroizolarea cladirii şi/sau a instalaţiilor aferente în zona de interventie;(iv) desfacerea şi refacerea finisajelor în zona de interventie;(v) desfacerea şi refacerea instalaţiilor şi/sau a echipamentelor în zona de interventie şi, după caz, inlocuirea acestora sau a unor elemente componente;(vi) alte lucrari strict necesare în zona de interventie, justificate din punct de vedere tehnic prin solutia de interventie adoptata şi reglementarile tehnice în vigoare;------------Litera e) a alin (1) al art. 10 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. f) organizarea receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare; g) stabilirea situaţiei valorice a decontarilor pe categorii de lucrari real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuţia lucrărilor de consolidare, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar; h) incheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de consolidare, evidenta, calcularea şi incasarea ratelor lunare şi urmarirea, potrivit legii, a debitorilor restanti.h^1) intocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind incheierea contractului prevăzut la lit. h). Prin acelasi proces-verbal se vor stabili şi cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor, precum şi modalitatile de restituire a acestor sume;----------Litera h^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.------------Litera i) a alin. (1) al art. 10 a fost abrogata de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (2) Contractul şi procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) şi h^1) au valoare de inscris autentic şi constituie titluri executorii. Ipoteca legala prevăzută la alin. (1) lit. c), contractul, precum şi procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) şi h^1), insotite de documentaţia cadastrala, vor fi inscrise în cartea funciara, cu notarea interdicţiei de instrainare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în condiţiile prevăzute la art. 11.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.(2^1) Creantele fiscale generate de titlurile executorii prevăzute la alin. (2) se executa silit de către organele competente, în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (3) Pentru realizarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor de consolidare şi asigurarea continuitatii acestora, activităţile comerciale şi nonprofit desfăşurate în spatiile existente din cladirile nominalizate în programele anuale se suspenda de drept pe durata executiei lucrărilor de consolidare.------------Alin (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (4) Furnizorii de utilitati sunt obligati sa realizeze în regim de urgenta, pe baza contractelor incheiate în condiţiile legii, lucrarile de specialitate determinate de solutiile de consolidare adoptate şi cu respectarea reglementarilor tehnice în vigoare, care să asigure functionalitatea cladirii.------------Alin (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003.  +  Articolul 11 (1) Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la receptia terminarii lucrărilor de consolidare, a locuintelor proprietate privată a persoanelor fizice din cladirile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrari de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat este condiţionată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data instrainarii. (2) Actualizarea se efectueaza în functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistica în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinţa a receptiei la terminarea lucrărilor de consolidare şi luna actualizarii ratelor neachitate.  +  Articolul 12Sumele încasate din ratele lunare, precum şi cele aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data instrainarii se virează în contul de venituri cu destinatie speciala al unităţii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finantarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.  +  Articolul 13Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absoluta. Nicio persoana care incheie astfel de acte nu poate invoca buna-credinta în asemenea cazuri.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 14Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinaţia de locuinte incadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobandite în condiţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinte, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale şi la care se finanţează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca o dată cu dobandirea dreptului de proprietate, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 15Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru execuţia lucrărilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinta din proprietate, precum şi de taxa privind timbrul arhitecturii.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 15^1Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, alte institutii implicate, precum şi orice alte persoane, în condiţiile legii, au obligaţia sa dea autorităţilor administraţiei publice locale concursul, precum şi informaţiile necesare indeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 15^2Autorităţile administraţiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile şi actiunile adresate justiţiei în temeiul prevederilor prezentei ordonante, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, precum şi de tarifele pentru intabularea dreptului de ipoteca sau privilegiu în favoarea autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie.----------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 16 (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamentează distinct de către consiliile locale cu ocazia elaborarii bugetului de stat şi se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti analizeaza, verifica şi centralizeaza situaţiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucureşti, şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei valoarea cheltuielilor necesare. (3) În execuţia bugetului de stat transferurile se repartizeaza de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei consiliilor judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice. (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.  +  Articolul 17Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii şi executiei lucrărilor de consolidare finantate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonante, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante.  +  Articolul 19La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 709/1991, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 20Oblibaţiile şi raspunderile proprietarilor construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi ale persoanelor juridice care au în administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislaţiei civile.  +  Articolul 21 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza: a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1^1) privind expertizarea tehnica; b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a cladirii expertizate; c) neinceperea executiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare. d) nerespectarea obligaţiei de a depune documentaţia pe baza careia primaria poate să stabileasca obligaţia de plată, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietăţi individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autorităţile administraţiei publice locale;----------Litera d) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de instiintare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica;----------Litera e) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea cladirilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1) şi notificarea în scris a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de consolidare;----------Litera f) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) privind contractarea proiectarii/executiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa + de risc seismic a cladirii, respectiv de la data finalizarii proiectului de consolidare.----------Litera g) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (2) Savarsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON). d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;----------Litera d) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusa de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;----------Litera e) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusa de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;----------Litera f) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusa de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.----------Litera g) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusa de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (3) Contraventiile se aplică proprietarilor, administratorilor sau autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007. (4) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale primariilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucureşti, în cazul proprietarilor sau administratorilor, şi de către prefect, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 195 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006.  +  Articolul 22Contraventiilor prevăzute în art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 22 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.NOTĂ:Potrivit prevederilor art. II şi III din Legea nr. 460/2001:"Art. II. - Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile de locuit incadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, beneficiaza de proiecte de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate şi aflate în curs de elaborare, vor continua execuţia lucrărilor de consolidare în condiţiile prezentei legi.Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor inainta spre adoptare Guvernului."------------