LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizata*)privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere(actualizata până la data de 4 iunie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 93 din 24 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementeaza transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere.  +  Articolul 2Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi şi a transportului de persoane în regim de închiriere asigură realizarea unei protectii reale a intereselor clientilor, taximetristilor şi operatorilor de transport.  +  Articolul 3 (1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în regim de taxi, şi pe bază de contract, în regim de închiriere. (2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe bază de bon client. (3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule deţinute cu orice titlu, cu excepţia contractului de comodat. (4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate şi de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizeaza în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.  +  Articolul 4 (1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public şi se afla sub autoritatea administratiilor publice locale. (2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice şi se afla sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Autoritatea Rutiera Română.  +  Articolul 5 (1) Costul transporturilor de persoane şi bunuri în regim de taxi se determina prin insumarea tarifelor pe distanta parcursa şi/sau timpul de stationare, masurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adauga, după caz, şi alte tarife. (2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determina prin aplicarea tarifului pe distanta şi/sau timpul, după caz, cat autovehiculul se afla la dispoziţia clientului, conform contractului.  +  Articolul 6În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) afisaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afisa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicatii privind costul prestatiei efectuate până la momentul respectiv şi în mod continuu pozitia de operare în care este taximetrul în acel moment şi tariful aplicat; b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculeaza automat şi indica permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscala care să asigure inregistrarea, controlul activităţii şi veniturilor realizate şi să poată emite alte documente, conform reglementarilor în vigoare; c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizarii cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza caruia clientul executa plata prestatiei respective; d) cheie electronică - cheie dotata cu memorie electronică, folosita pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor; e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele careia se executa transportul şi care plateste, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestatiei conform datelor inscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere incheiat cu operatorul de transport; f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexa transportului în regim de taxi, care preia telefonic şi transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie către taximetrist; g) cursa - deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei; h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale şi, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz; i) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile faţa şi spate, alaturi de inscrisul central TAXI, contine lampi care indica pozitia "Liber" sau "Ocupat" a taxiului şi care trebuie să fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri; j) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenajat şi semnalizat de către autoritatea administraţiei publice locale, cu numar de locuri prestabilit, pentru staţionarea taxiurilor în asteptare în pozitia "Liber"; k) memoria electronică fiscala - componenta a aparatului de taxat, care poate inmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului continute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate; l) operator de transport taxi - persoana juridica română care detine în condiţiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, şi autorizat, în condiţiile art. 9; m) operator de transport în regim de închiriere - persoana juridica română autorizata conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare; n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul fiscal de inchidere zilnica, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alti taximetristi; o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat şi pe memoria fiscala în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscala; p) sigiliu de protecţie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecţie ce nu poate fi inlaturata fără desigilare; q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operaţiuni privilegiate; r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maxima totala autorizata pentru transportul de bunuri, care, pe baza licentei de execuţie pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi; s) taximetru - componenta a aparatului de taxat prin intermediul careia se masoara timpul şi distanta parcursa şi care calculeaza automat sumele datorate de client; t) taximetrist - conducatorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi; u) taximetrist independent - persoana fizica autorizata conform legii, care desfăşoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condiţiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca şi operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sanctionarea şi respectarea reglementarilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Română, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege; v) tarif încărcare/descarcare - tarif al activităţii prestate de taximetrist sau de alti angajaţi ai operatorului de transport pentru încărcarea, descarcarea şi manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri; w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare Liber în pozitia de operare Ocupat; x) tarif de stationare - tarif exprimat în lei/ora, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cat taxiul a stationat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare; y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispoziţia unui client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducator auto, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate pe bază de documente, conform legii; z) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.  +  Capitolul II Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere  +  Secţiunea 1 Autorizarea transportului în regim de taxi  +  Articolul 7Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populatie, de regula, în interiorul unei localităţi, numai pe baza autorizatiei pentru transport în regim de taxi, valabila, emisa de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 8Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.  +  Articolul 9Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti pe raza careia solicitantul îşi desfăşoară activitatea, îşi are sediul sau o filiala, după caz, pe baza unei documentaţii minime, care trebuie să conţină urmatoarele: a) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comerţului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizatia eliberata taximetristului independent, potrivit legii; b) copie de pe licenta de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenta taxi, după caz, eliberata sau vizata de agentia Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz. Licenta de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleasi condiţii în care Autoritatea Rutiera Română o acorda în transportul public local de calatori, conform legii. Taximetristii independenti vor primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Română, în condiţiile prezentarii certificatului valabil de atestare a pregatirii profesionale eliberat de agentiile Autorităţii Rutiere Române, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum şi a cazierului judiciar; c) copiile licentelor de execuţie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licente eliberate de agentia Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, pe baza licentei de transport, a exemplarului de serviciu sau a licentei taxi, după caz. Licenta de execuţie pe vehicul se elibereaza numai pentru autovehiculele înmatriculate în judeţul pentru care este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenta de execuţie pe vehicul se elibereaza pe baza prezentarii urmatoarelor documente:- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Roman;- copia certificatului de inmatriculare şi a cartii de identitate a autovehiculului;- talonul anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspecţia tehnica valabila;- asigurarea pasagerilor şi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport şi a taximetristilor independenti;- asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;- dovada platii taxei către Autoritatea Rutiera Română; d) dovada ca fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau ca taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum şi ca acestia deţin certificatul de atestare a pregatirii profesionale eliberat de agentia Autorităţii Rutiere Române.  +  Articolul 10Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberata operatorului de transport sau taximetristului independent este unica. Pe baza acesteia, autoritatea administraţiei publice locale poate elibera cate o autorizatie taxi permanenta sau sezoniera, după caz, pentru fiecare licenta de execuţie pe vehicul deţinută, care contine şi numărul de ordine atribuit.  +  Articolul 11Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum şi autorizatia taxi au valabilitatea egala cu cea a licentei de transport, respectiv cu licenta de execuţie pe vehicul, după caz.  +  Articolul 12 (1) Autorizatia se primeste sub rezerva prezentarii la emitent, până la începerea activităţii, a dovezii detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supuşi în timpul transportului în ceea ce priveste integritatea lor fizica sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii. (2) Prezentarea dovezii condiţioneaza începerea activităţii şi, în aceste condiţii, dacă termenul depăşeşte doua luni de la data emiterii autorizatiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.  +  Articolul 13În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementari referitoare la: a) modul de desfăşurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localităţii respective, în conformitate cu reglementarile generale în vigoare; b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c); c) programele de lucru obligatorii; d) interdicţiile şi restrictiile privind activitatea în regim de taxi; e) locurile de asteptare sau de stationare a taxiurilor; f) oblibaţiile operatorilor de transport şi ale taximetristilor independenti privind desfăşurarea serviciului de interes public; g) controlul activităţii taxiurilor pe traseu; h) taxele şi impozitele locale ce se impun; i) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise.  +  Articolul 14 (1) Activitatea de transport public local de persoane realizata în regim de taxi trebuie dimensionata în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz. (2) Autorităţile administratiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti vor limita numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere după urmatoarele criterii: a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz; b) norma cuprinsa la art. 13 lit. i); c) gradul de poluare; d) cererea şi oferta permanenta şi sezoniera; e) gradul de aglomeratie în trafic şi altele. (3) Numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor. (4) După acordarea numarului maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere stabilit, autoritatea administraţiei publice locale, respectiv a municipiului Bucureşti, nu va mai elibera nici o autorizatie taxi decat în condiţia vacantarii uneia dintre acestea. (5) Distribuirea numarului de autorizaţii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport şi pentru grupa taximetristilor independenti se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale. Distribuirea autorizaţiilor taxi pentru taximetristii independenti se va realiza în proportie de o treime din numărul total al autorizaţiilor taxi permanente, aceasta precedand distribuirea pentru grupa operatorilor de transport. (6) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetristilor independenti, autoritatea administraţiei publice locale va proceda, după caz, astfel: a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizatiile taxi permanente din cota taximetristilor independenti, în limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de acestia; b) taximetristilor independenti li se vor oferi autorizaţii taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de acestia. (7) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decat numărul de autorizaţii stabilit pentru grupa respectiva, autoritatea administraţiei publice locale va organiza licitaţie publică pentru oferirea numarului de autorizaţii stabilit. O autorizatie taxi permanenta se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate detine autorizatia, cu intreruperi din cauze imputabile lui. (8) În condiţiile alin. (6), în care cererea de autorizaţii taxi permanente a unei grupe este mai mica decat numărul de autorizaţii repartizate grupei, autorizatiile permanente disponibile vor fi oferite solicitantilor celeilalte grupe prin licitaţie publică, pentru o durată de un an, perioada după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6). (9) Autoritatea administraţiei publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizatiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectiva. (10) Autorizatiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenti autorizati. (11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renunta sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizatiile taxi, autoritatea administraţiei publice locale o va oferi solicitantilor indreptatiti, inclusi în listele de asteptare facute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8). (12) În condiţiile în care posesorul autorizatiei taxi permanente inlocuieste din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizatia taxi rămâne valabila.  +  Articolul 15 (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai de o persoană juridica română sau de către un operator de transport în regim de taxi, denumit în continuare operator dispecer, în baza licentei de execuţie eliberate de Autoritatea Rutiera Română, pe baza urmatoarelor documente: a) dovada ca operatorul detine baza tehnico-materiala necesară, respectiv sediul, dotarea şi frecventa radio protejata pentru operatorii de transport şi taximetristii independenti deserviti; b) autorizatia pentru reteaua de comunicatii independente eliberata de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei; c) dovada existentei contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toţi operatorii de transport şi taximetristii independenti deserviti; d) lista statiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport şi a taximetristilor independenti deserviti, cu seriile şi codurile de apel ale acestora; e) documentele solicitate de agentiile Autorităţii Rutiere Române în legătură cu persoana desemnata sa conduca activitatea de dispecerat; f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agentiile Autorităţii Rutiere Române. (2) Operatorul dispecer detine un registru cu evidenta stricta a statiilor radio de emisie-receptie din dotarea taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare şi durata de valabilitate a autorizatiei de functionare a acestora.  +  Articolul 16Licenta de execuţie pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasa de către emitent în urmatoarele cazuri: a) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu statii radio a caror provenienţă legala nu poate fi dovedita; b) dispeceratul deserveşte operatori de transport în regim de taxi sau taximetristi independenti, neautorizati; c) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisa folosirea statiilor radio de emisie-receptie.  +  Secţiunea a 2-a Executarea transporturilor în regim de taxi  +  Articolul 17Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.  +  Articolul 18În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate executa transportul în regim de taxi în urmatoarele situaţii: a) de regula, în interiorul localităţii de autorizare, în trafic local; b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului; c) ocazional, între localitatea de autorizare aflata intr-o zona administrativ-teritoriala limitrofa cu una din frontiere şi alte localităţi similare de peste frontiera, în trafic international de frontieră, dacă acordurile bilaterale permit aceasta. În acest caz licentele vor fi acordate în condiţiile executarii transporturilor publice internationale de persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare.  +  Articolul 19Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.  +  Articolul 20 (1) Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de asteptare a clientilor, în limita locurilor vacante. (2) Accesul în locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administraţiei publice locale poate institui o taxa generală, plătită de fiecare taxi autorizat. (3) În lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru autovehicule.  +  Articolul 21 (1) Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în pozitia Liber, stationar sau în miscare. (2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în miscare în pozitia Liber se poate realiza de către client semnalizand vizibil. (3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al cărui operator este detinator de licenţă de execuţie. (4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în zone unde circulatia este restrictionata, fără a afecta siguranţa celorlalţi participanti la trafic.  +  Articolul 22Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 6 lit. e).  +  Articolul 23 (1) Timpul în care se desfăşoară o cursa este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul finalizarii acesteia. (2) Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi coincide cu momentul trecerii de la pozitia Liber la pozitia Ocupat. (3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de către client, care coincide cu trecerea de la pozitia Ocupat la pozitia Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în pozitia Plata. (4) Dacă taxiul nu se deplaseaza de la trecerea în pozitia Ocupat, aparatul de taxat va trebui sa inceapa inregistrarea în regim de stationare la dispoziţia clientului, după afisarea tarifului de pornire.  +  Articolul 24În cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului.  +  Secţiunea a 3-a Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului  +  Articolul 25 (1) Transportul de persoane în regim de închiriere se executa de către operatorii de transport în condiţiile existentei licentei de transport şi a licentelor de execuţie pe vehicul, eliberate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare. (2) În cazul autoturismului pus la dispoziţie fără sofer, costurile realizate cu carburanţii, cu taxele de drum, de parcare sau de acces sunt în sarcina clientului. (3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie să existe: licenta de execuţie pe vehicul, documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a intregului transport, contractul incheiat între operator şi client, asigurarea pentru vehicul şi pentru client, precum şi certificatul de inmatriculare cu talonul având inspecţia periodica valabila. (4) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie. (5) Autoturismele trebuie să aibă la vedere, pe parbriz şi pe luneta, cate un ecuson cu textul RENT A CAR, asigurat contra cost de către agentia Autorităţii Rutiere Române o dată cu acordarea licentei de execuţie pentru vehicul. (6) Operatorul este obligat să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile operatorului de transport.  +  Secţiunea a 4-a Atestarea profesionala a taximetristilor  +  Articolul 26 (1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducatorul auto trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să aibă permis de conducere categoria B valabil şi o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil şi o vechime de cel puţin 2 ani; b) să deţină certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil; c) sa faca dovada ca este angajat al operatorului de transport care detine taxiul pe care îl conduce sau ca este proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent; d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic. (2) Certificatul de atestare se elibereaza de către agentia Autorităţii Rutiere Române pe raza careia conducatorul auto activeaza, în urma promovarii unui test-grila. (3) Pentru a sustine testul-grila conducatorul auto trebuie să prezinte la agentia Autorităţii Rutiere Române urmatoarele documente: a) dovada absolvirii unui curs de pregatire profesionala pentru practicarea taximetriei, cu o durată de maximum 3 luni; b) dovada platii în contul agentiei Autorităţii Rutiere Române a taxei privind testarea şi costul certificatului de atestare a pregatirii profesionale. (4) Testul-grila, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, se considera promovat în cazul obtinerii a cel puţin 70% din punctajul maxim. (5) În caz de nepromovare a testului-grila, conducatorul auto are dreptul la o noua testare după maximum 15 zile, în condiţiile respectarii prevederilor alin. (3) lit. b). (6) După un al doilea test nepromovat conducatorul auto mai poate solicita o noua testare numai după absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.  +  Articolul 27 (1) Condiţiile de pregatire profesionala a conducătorilor auto în vederea obtinerii certificatului de atestare a pregatirii profesionale, necesar practicarii activităţii de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Pregătirea profesionala va fi asigurata, de regula, în judeţul respectiv, printr-o unitate de scolarizare a conducătorilor auto, autorizata pe baza unei programe de scolarizare, aprobata de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (3) Pentru a putea urma cursurile de pregatire profesionala, conducătorii auto solicitanţi vor prezenta urmatoarele documente: a) cerere-tip; b) copie de pe permisul de conducere valabil; c) cazierul judiciar; d) copie de pe cartea de muncă, dacă exista; e) copie de pe actul de identitate; f) dovada ca este apt medical şi psihologic pentru transportul de persoane; g) adeverinta eliberata de Serviciul Politiei Rutiere, din care să rezulte ca în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul şi nu a fost implicat în accidente rutiere; h) dovada platii taxei de scolarizare, a taxei privind testul-grila şi a costului certificatului de atestare a pregatirii profesionale.  +  Articolul 28 (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se elibereaza pentru 5 ani şi poate fi prelungit pentru inca 3 ani. (2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil cu vizarea anuală gratuita şi susţinerea testului-grila o dată la 2 ani la agentia Autorităţii Rutiere Române, precum şi cu dovada ca taximetristul este apt din punct de vedere medical şi psihologic. (3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestata de taximetrist la Autoritatea Rutiera Română - sediul central. Contestaţia se rezolva în maximum 15 zile. (4) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil şi în alt judet, cu condiţia preluării evidentei şi vizarii atestatului de către agentia Autorităţii Rutiere Române din judeţul unde va activa taximetristul.  +  Articolul 29 (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se retine de către organele de control în drept dacă se constată că transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în functiune sau cu aparat de taxat şi/sau statie radio de emisie-receptie a caror provenienţă legala nu poate fi justificata, precum şi în alte cazuri stabilite de prezenta lege. (2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale retinut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare a cauzei care a determinat retinerea, se depune la agentia Autorităţii Rutiere Române, care va decide suspendarea sau anularea acestuia, în termen de 3 zile de la retinere. (3) Împotriva masurii de anulare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale conducatorul auto poate face contestaţie la Autoritatea Rutiera Română - sediul central, care va solutiona cazul în maximum 30 de zile de la data depunerii contestaţiei. În cazul mentinerii masurii de anulare, acesta se poate adresa instanţei de judecată, potrivit legii. (4) Regimul suspendarii sau anularii permisului de conducere se aplică şi certificatului de atestare a pregatirii profesionale.  +  Capitolul III Autovehiculele taxi  +  Articolul 30 (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către Registrul Auto Roman ca taxiuri numai autoturisme şi, respectiv, autovehicule care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model şi verificate de Biroul Român de Metrologie Legală, în stare de functionare, şi avizate conform prevederilor prezentei legi şi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată*); b) sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie şi alarma sofer, în stare de functionare; dotarea cu statii radio de emisie-receptie este optionala pentru taximetristii independenti care deţin autorizaţii taxi sezoniere; c) sunt dotate cu lampa taxi în stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de către Registrul Auto Roman*); d) aparatul de taxat intră în functiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat în una dintre pozitiile de operare autorizate; e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotarile stabilite conform prevederilor prezentei legi. (2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces şi evacuare în dreptul fiecarei banchete sau scaun pentru clienti, după caz, precum şi cu spatiu corespunzător transportului bagajelor de mana şi nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto. (3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorca, trebuie să fie destinat în exclusivitate transportului de bunuri. (4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform articolului unic din ORDONANTA nr. 93 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 24 decembrie 2003, termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeasi lege, se proroga până la data de 30 iunie 2004.Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 4 iunie 2004, termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicata, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeasi lege, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003, aprobata prin Legea nr. 112/2004, se proroga până la data de 31 decembrie 2004.  +  Articolul 31 (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita şi dotari, vizibile de la distanta, informaţii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cat şi organelor de control şi supraveghere autorizate. (2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5 cm la celelalte vehicule. (3) În cazul taxiurilor cu autorizatie taxi permanenta, cel puţin deasupra benzii duble tip sah caroseria va avea obligatoriu culoarea stabilita prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor. (4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detasabil, care să reprezinte numărul de autorizatie taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administraţiei publice a localităţii de autorizare, data expirarii acesteia, precum şi localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detasabil şi al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administraţiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se monteaza şi se demonteaza de către o persoană desemnata de autoritatea administraţiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se aplică pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizatiei taxi. (5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe faţa şi spate, aprinsa permanent în timpul programului de lucru şi care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificaţie, vazute din faţa, este urmatoarea: a) în stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci când este aprinsa, indica pozitia Ocupat a taxiului, respectiv exista comanda client şi prestatia se tarifeaza; b) în dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci când este aprinsa, indica pozitia Liber a taxiului, respectiv nu exista comanda client. (6) În cazul taxiurilor aparţinând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi astfel dimensionata încât pe părţile laterale ale lampii taxi să se poată inscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveşte. (7) Modelul lampii taxi va fi omologat de Registrul Auto Roman.  +  Articolul 32Indicatiile lampii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afisajul client al aparatului de taxat.  +  Articolul 33Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele: a) pozitia Liber - este aprinsa permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În aceasta pozitie vor fi sterse şi resetate la zero toate indicatiile de pret ale ultimei calatorii de pe afisajul client; b) pozitia Ocupat - este aprinsa permanent lampa de culoare rosie din lampa taxi; c) pozitia Plata - la trecerea în aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indica suma finala ce trebuie plătită de client. Din pozitia Plata nu se poate trece în pozitia Ocupat sau Liber decat după emiterea bonului client de aparatul de taxat; d) pozitia Masurare - se aplică în sistemul dublu de tarifare distanta-timp, în care cantitatile masurate parcurse se afişează.  +  Articolul 34În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decat transportul în regim de taxi, se instituie pozitia de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din functiune. În pozitia Privat lampa taxi va fi scoasa de pe cupola.  +  Articolul 35 (1) Taxiul trebuie să aibă afisate pe portierele din faţa valoarea tarifelor pe kilometru şi pe ora şi tariful de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri. (2) Taxiul trebuie să aibă afisat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzand numele şi fotografia conducătorului auto.  +  Articolul 36 (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare şi apel. (2) Un taxi poate avea dotari optionale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizarilor facute de client, perete despartitor între conducatorul auto şi clienti, climatizator, cititor de carduri, precum şi altele.  +  Articolul 37 (1) Pe toata durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv: a) administratia publică locala; b) organele fiscale locale şi judetene; c) organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unitatile sale teritoriale; d) Autoritatea Rutiera Română; e) Biroul Român de Metrologie Legală; f) structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române; g) Registrul Auto Roman; h) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor. (2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentantii autorităţilor menţionate la alin. (1), numai împreună cu politia rutiera. (3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum şi urmatoarele: a) controlul existentei şi valabilităţii exemplarului de serviciu al autorizatiei la bordul taxiului; b) controlul funcţionarii aparatului de taxat şi al integritatii sigiliilor; c) controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate în exterior de lampa taxi şi indicatiile şi inregistrarile aparatului de taxat; d) controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora; e) când a fost descarcat în memorie ultimul raport fiscal de inchidere zilnica sau ultimul bon client; f) dacă clientii primesc bonul client şi dacă conţinutul acestuia este conform cu prevederile legii; g) preluarea spre analiza şi control a datelor din memoria fiscala. (4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (1), în timpul deplasarii taxiului în pozitia Ocupat, se efectueaza, de regula, în cazul de flagrant.  +  Capitolul IV Aparatul de taxat  +  Articolul 38Aparatul de taxat trebuie să indeplineasca toate condiţiile şi functiile prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 39Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi urmatoarele functii: a) inregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat; b) functionarea aparatului în condiţiile deconectarii dispozitivelor de imprimare şi afisaj client, a memoriei electronice fiscale şi a lampii taxi; c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. înainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnica; d) modificari ale ceasului de timp real, altele decat trecerea de la ora de vara la ora de iarna şi invers sau variatii mai mari de ±10 minute.  +  Articolul 40Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi în urmatoarele condiţii: a) nu este conectat sistemul de imprimare, afisajul client sau lampa taxi; b) capacitatea de inmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat; c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de inchidere zilnica se incearca tipărirea primului bon client fără emiterea automata a raportului fiscal de inchidere zilnica pentru perioada respectiva; d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscala zilnica nu se emite automat rola jurnal ce va contine copiile bonurilor client din ziua respectiva.  +  Articolul 41Condiţiile minimale tehnice pe care trebuie să le indeplineasca în functionarea lor aparatele de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi urmatoarele condiţii: a) sa furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore şi pe o perioadă mai lunga, prin citirea memoriei fiscale; b) să asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate; c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna functionare a memoriei electronice fiscale şi a functiilor asociate; d) să asigure accesul la regimul de lucru programare, numai după indepartarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat; e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu doua tarife, tarif de zi şi tarif de noapte, în transportul de persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6,00-22,00, iar tariful de noapte între orele 22,00-6,00; f) să asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vara şi a orei de iarna, precum şi a anilor bisecti; g) să asigure ca viteza de comutare limita să fie de 10 km pe ora; h) sa tipareasca bonul client cu datele de pe afisajul client şi sa stearga automat aceste date o dată cu trecerea din pozitia Plata; i) sa tipareasca raportul soferului, raportul fiscal de inchidere zilnica, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscala prin intermediul cheii electronice; j) să introducă în memoria fiscala datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi urmatoarele date:- numărul de inmatriculare a autovehiculului taxi;- numărul aprobării metrologice de model a aparatului de taxat;- setul de tarife de lucru şi modificările lor;- coeficientul aparatului de taxat K;- numărul şi data fiecarui raport de inchidere zilnica, care va cuprinde minimum urmatoarele informaţii: parcursul total (km), parcursul total cu calatori (km), valoarea totala încasată, valoarea T.V.A., numărul fiecarei curse efectuate;- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;- numărul de inmatriculare a vehiculului;- data, ora şi minutul introducerii în exploatare;- componentele antetului; k) sa functioneze normal la temperaturi cuprinse între -30°C şi +55°C.  +  Articolul 42Bonul client trebuie să conţină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum şi urmatoarele elemente:- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;- numărul bonului client, data şi ora;- codul fiscal al operatorului de transport;- numărul cursei;- numele taximetristului;- numărul de inmatriculare a autovehiculului taxi şi numărul autorizatiei taxi;- numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;- tariful de pornire;- tariful pe kilometru parcurs;- distanta parcursa şi valoarea;- tariful pe ora/minut de stationare;- durata stationarii şi valoarea;- tariful orar pentru încărcare/descarcare, dacă este cazul;- durata prestatiei pentru încărcare/descarcare, dacă este cazul;- costul total al serviciului;- valoarea şi cota T.V.A. aferente.  +  Articolul 43Este interzisa efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din functiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.  +  Articolul 44 (1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizeaza o dată cu aparatul dotarea tehnica şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi se pot obtine informaţiile continute în memoria electronică fiscala. (2) Perioada de garantie este de minimum un an.  +  Articolul 45 (1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum şi introducerea programului privind modul de tarifare şi tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată. (2) Filiala judeteana a Biroului Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantul sau autorizat, verifica şi testeaza aparatul de taxat şi aplica sigiliul de protecţie şi sigiliul metrologic după montarea sa pe taxi, ocazie cu care elibereaza buletinul metrologic. (3) Unitatea service autorizata instaleaza aparatele de taxat pe taxi, introduce, testeaza şi verifica programele de lucru necesare. În caz de interventie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul sa inlature şi să aplice sigiliul de protecţie.  +  Articolul 46În situaţia funcţionarii taxiului cu mai mulţi soferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer începe activitatea prin accesarea identităţii sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul careia se poate executa şi controlul asupra activităţii depuse de acesta.  +  Capitolul V Tarife privind transportul în regim de taxi  +  Articolul 47Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizata în una dintre urmatoarele modalităţi: a) în functie de distanta parcursa; b) în functie de timpul cronometrat consumat; c) în functie de distanta şi timpul realizate pe cursa în cazul unor transporturi de bunuri.  +  Articolul 48Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regula, din urmatoarele elemente:1. În cazul transportului de persoane: a) tariful de pornire; b) costul total privind distanta parcursa, calculat automat în functie de tariful pe kilometru programat; c) costul total privind timpul consumat în stationari la dispoziţia clientului, la care se adauga timpul consumat în parcurgerea unor distante cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/ora, calculat automat în functie de tariful pe timp programat.2. În cazul transportului de bunuri sunt posibile doua variante: a) aplicabila, de regula, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimenteaza, dacă este cazul, cu costul privind prestatia efectuata de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de încărcare/descarcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetristi prin tastarea numerica programabila existenta, în functie de tariful pentru încărcare/descarcare stabilit, şi se adauga prin actionarea tastaturii respective; b) aplicabila optional pentru taxiuri a caror capacitate de transport totala maxima autorizata depăşeşte o tona, pentru care se poate folosi tariful dublu, distanta-timp, simultan, la al cărui cost se suplimenteaza costul total privind prestatia efectuata de taximetrist în activitatea de încărcare/descarcare, dacă este cazul, calculată conform prevederilor lit. a).  +  Articolul 49Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt urmatoarele: a) tariful pe distanta, lei/km, şi tariful pe timp, lei/ora, se stabilesc în functie de caracteristicile tehnice şi de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama şi de nivelul confortului oferit; b) costul transportului nu este condiţionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului; c) nivelul tarifelor excesive şi de ruinare, asa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurentei nr. 21/1996, pe distanta şi timp, stabilite prin hotărâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, cu consultarea filialelor locale ale asociaţiilor definite la art. 54; d) pentru circulatia în afara localităţii autorizate, tariful pe distanta poate fi cu maximum 80% mai mare decat tariful aplicat în localitate, dacă clientul nu utilizeaza taxiul pe parcursul de intoarcere; e) în cazul localitatilor mari şi foarte mari şi în mod special al celor în componenta cărora intra şi suburbii, consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferentiate între zonele centrale şi zonele de margine; f) în stabilirea tarifului pe distanta şi tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va tine cont de urmatoarea relaţie: raportul dintre tariful pe timp, exprimat în lei/h, şi tariful pe distanta, exprimat în lei/km, trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata în km/h; g) în cazul evaluării pe afisajul client a costului calatoriei în functie de distanta, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, urmatoarea având loc după parcurgerea unei distante initiale de 400 de metri. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 200 în 200 de metri, interval definit ca distanta ulterioară; h) în cazul evaluării pe afisajul client a costului calatoriei în functie de timp, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc după o perioadă initiala insumand 72 de secunde stationare sau circulatie sub viteza de comutare. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 36 în 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior; i) în stabilirea distantelor şi timpilor prevăzuţi la lit. g) şi h) trebuie respectata urmatoarea relaţie: raportul dintre distanta initiala şi distanta ulterioară trebuie să fie egal cu raportul dintre timpul initial şi timpul ulterior; j) în cazul tarifarii duble simultane, în pozitia Masurare, aplicand tariful pe ora şi tariful pe kilometru în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, costul prestatiei creşte simultan pe baza distantei parcurse şi a timpului consumat. În acest caz tariful aplicat este tarif unic pe întreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare Liber în pozitia Ocupat şi până în momentul revenirii în pozitia initiala Liber. Tarifarea dubla se poate aplica, de regula, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul în stationare la dispoziţia clientului este cel puţin de doua ori mai mare decat timpul în circulatie; k) tariful de pornire nu poate depăşi valoric tariful pe kilometru aplicat; l) tariful pentru încărcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operaţiunile de încărcare/descarcare, mecanice sau manuale, şi operaţiunile de manipulare a bunurilor de către taximetristi sau de către manipulanti, angajaţi ai operatorului de transport. Lucrarile mecanizate de încărcare/descarcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operaţiune, iar tariful pentru operaţiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul cost al incarcarii/descarcarii şi manipularii bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajatii operatorului de transport, se regaseste în bonul client pe care acesta îl plateste la închiderea prestatiei; m) comutarea înregistrării costului pe distanta în inregistrarea costului pe timp sau invers se realizează la trecerea de la viteza de circulatie la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulatie, după caz.  +  Articolul 50Dacă în derularea cursei, conform indicatiilor afisajului client, se constata încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afisate de aparatul de taxat.  +  Articolul 51Corectarea indicatiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum ±3 minute, cumulat la nivelul unei luni.  +  Capitolul VI Oblibaţiile operatorului de transport, ale taximetristului şi ale clientului cu privire la desfăşurarea operaţiunii de transport în regim de taxi  +  Articolul 52În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate, operatorul de transport, taximetristul şi clientul trebuie să respecte urmatoarele obligaţii:A. Oblibaţiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, după caz: a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţa şi calitate; b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat în regim de taxi, cu taxiuri autorizate şi având insemnele de identificare proprii; c) sa angajeze ca taximetristi numai conducatori auto care deţin certificate de atestare a pregatirii profesionale şi corespund Standardului ocupational al taximetristului; d) să asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizarii pozitiei taxiurilor în activitate; e) să asigure clientului şi celorlalte persoane beneficiul asigurarii lor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client; f) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranţa transportului sau a sa personala; g) sa anunte autoritatea de politie, fiscala, de metrologie şi agentia service de care depinde, în caz de furt sau disparitie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi; h) sa instiinteze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu intreruperea contractului individual de muncă sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare; i) să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodica.B. Oblibaţiile taximetristului: a) să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului; b) să respecte solicitarile legale ale clientului; c) sa opreasca pe traseu, la semnul clientului, când se afla în pozitia de operare Liber, cu excepţia cazului când se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit aceasta manevra; d) sa elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va incasa contravaloarea prestatiei efectuate; e) sa nu pretindă ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevăzută pe bonul client; f) sa nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infractional sau alte acte antisociale; g) sa anunte organele de politie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor; h) să asigure protecţie clientului cat timp acesta se găseşte în taxi; i) sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta; j) sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat; k) în cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clientilor în limitele spatiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare; l) să prezinte informaţiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare; m) sa nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permita închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor; n) sa nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuala; o) sa nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat; p) sa nu transporte clienti pe bancheta din faţa decat în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc; r) sa nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în functiune pentru pozitia de operare respectiva; s) să poată prezenta la control, în timpul activităţii, urmatoarele documente:- permisul de conducere;- certificatul de atestare a pregatirii profesionale;- autorizatia taxi;- licenta de execuţie pentru vehicul;- certificatul de inmatriculare cu inspecţia periodica valabila;- asigurarea pentru persoane şi bagajul acestora; t) sa poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind optional.C. Oblibaţiile clientului: a) să solicite, sa preia şi sa pastreze bonul client la coborarea din taxi; b) sa nu plateasca serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decat în limita sumei totale prevăzute în bonul client; c) sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective; d) sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit. B.f); e) sa acorde sprijin taximetristului în cazul agresarii acestuia în timpul efectuării transportului şi sa anunte imediat organele de politie în legătură cu aceste evenimente; f) sa sesizeze primaria localităţii de autorizare şi filiala judeteana a Oficiului de Protecţie a Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor; g) sa nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă exista loc disponibil pe bancheta din spate.  +  Articolul 53În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de interventie rapida vor actiona în regim de urgenta, pe baza localizarii realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta.  +  Articolul 54 (1) Reprezentarea şi protectia intereselor profesionale ale operatorilor de transport şi ale taximetristilor independenti se realizează prin camerele taximetristilor şi asociaţiile profesionale reprezentative, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, denumite asociaţii în prezenta lege. (2) Asociaţiile asigura reprezentarea intereselor profesionale ale taximetristilor în relatiile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi internationale. (3) Asociaţiile participa, cu caracter consultativ, la intocmirea de către autorităţile administraţiei publice a reglementarilor de organizare a serviciului de interes public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere. (4) Asociaţiile promovează, împreună cu Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare, Standardul ocupational al taximetristului, pe baza caruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de buna practica a profesiei respective.  +  Capitolul VII Sancţiuni şi contraventii  +  Articolul 55Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:- nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i), lit. B.a), c), e), g), h), j), l), m), n), p) şi s) şi ale art. 67 alin. (1);- nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 şi 35; b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:- nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4), art. 52 lit. A.b) şi c);- nerespectarea prevederilor art. 43, mai puţin cele privitoare la eliberarea bonului client, şi ale art. 52 lit. B.o) şi r);- nerespectarea prevederilor art. 45; c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A.a) şi e);- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);- nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 49; d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) şi ale art. 25 alin. (1).  +  Articolul 56 (1) Pe lângă sanctiunile prevăzute la art. 55 se dispune şi suspendarea sau anularea autorizatiei taxi în urmatoarele situaţii: a) suspendarea autorizatiei taxi pentru o perioadă cuprinsa între 1-3 luni în urmatoarele cazuri:- când una dintre condiţiile acordarii autorizatiei taxi nu mai este indeplinita;- când perioada de valabilitate a autorizatiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;- la a doua sanctiune privind incalcarea prevederilor art. 52 lit. B.r); b) anularea autorizatiei taxi în urmatoarele cazuri:- când se anulează licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de execuţie pe vehicul, din cauze imputabile;- la a treia suspendare a autorizatiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi;- când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat sau statie radio de emisie-receptie a caror provenienţă legala nu poate fi dovedita;- când organele fiscale autorizate constata abateri repetate în ceea ce priveste utilizarea defectuoasa a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;- în cazul implicarii taxiului în acţiuni prevăzute la art. 52 lit. B.f). (2) Indicatorul marcat detasabil al taxiului se demonteaza de pe acesta de persoana desemnata de administratia publică locala, o dată cu aplicarea sanctiunii de suspendare sau anulare a autorizatiei taxi, şi nu va fi remontat decat în cazul ridicarii sanctiunii respective.  +  Articolul 57Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 58Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac, după caz, de reprezentantii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 37 alin. (1).  +  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 59 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, până la data de 1 ianuarie 2004 toţi operatorii de transport în regim de taxi şi taximetristii independenti vor finaliza dotarea şi pregătirea taxiurilor în vederea autorizarii, conform prevederilor art. 30 alin. (1) şi art. 31*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform articolului unic din ORDONANTA nr. 93 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 24 decembrie 2003, termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeasi lege, se proroga până la data de 30 iunie 2004.Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 4 iunie 2004, termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicata, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeasi lege, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003, aprobata prin Legea nr. 112/2004, se proroga până la data de 31 decembrie 2004. (2) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu reprezentanti ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, precum şi ai asociaţiilor, vor întocmi, de comun acord, programe de dotare esalonata trimestrial, până la data de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, lampi taxi şi statii radio de emisie-receptie, conform prezentei legi. În functie de aceste esalonari se vor stabili termenele de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2).  +  Articolul 60Dispozitiile art. 4 alin. (9) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, se vor aplica corespunzător şi în cazul lampilor taxi şi statiilor radio de emisie-receptie.  +  Articolul 61Comisia de avizare a distributiei şi utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale va autoriza distribuitorii care trebuie să indeplineasca suplimentar urmatoarele condiţii: a) să aibă reprezentanti legali în judete şi în municipiul Bucureşti pentru distributia şi service-ul aparatelor de taxat şi să asigure piesele de schimb pentru perioada de garantie şi postgarantie pe perioada normala de functionare a aparatelor, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare; b) reprezentantii legali de service ai distribuitorilor trebuie să fie dotati cu aparatura necesară programarii şi testarii funcţionarii echipamentelor respective.  +  Articolul 62 (1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorităţile administratiilor publice locale îşi vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport în regim de taxi, în conformitate cu prevederile prezentei legi. În acelasi termen Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi sau îşi vor modifica normele existente, după caz. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) vor fi verificate toate autorizatiile taxi emise pentru operatori şi taximetristi independenti şi vor fi prelungite temporar, până la 31 decembrie 2003, acelea care corespund prevederilor legale ale autorităţilor administratiilor publice locale în ceea ce priveste autorizarea.  +  Articolul 63 (1) Atestatele pregatirii profesionale ale taximetristilor existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003. (2) Aparatele de taxat şi statiile radio din dotarea taxiurilor, care nu corespund prevederilor prezentei legi, vor primi, până la schimbarea acestora, aviz temporar de functionare până la 31 decembrie 2003, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2). Până la această dată se va asigura tarifarea pe baza aparatului de taxat existent şi evidenta integrală a incasarilor zilnice pe bază de chitanta.  +  Articolul 64Aparatele de taxat vor fi avizate de Comisia de avizare a distributiei şi utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza omologării tehnice a taximetrului, efectuata de Biroul Român de Metrologie Legală, a avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridica notificata în acest sens de către Ministerul Industriei şi Resurselor, precum şi în baza celorlalte documente prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 65Raspunderea operatorului de transport în regim de taxi sau a taximetristului independent pentru daunele produse clientilor în timpul transportului din vina sa este integrală şi se acopera pe baza asigurarii de raspundere civila.  +  Articolul 66Autoritatea administraţiei publice locale sau filiala judeteana a Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor are obligaţia ca, în maximum 3 zile de la primirea sesizarii clientului, conform art. 52 lit. C.f), sa analizeze, sa ia masurile ce se impun sau, după caz, sa sesizeze organul de politie, agentia Autorităţii Rutiere Române, directia finanţelor publice, Biroul Român de Metrologie Legală, după caz, pentru ca acestea să aplice masurile ce se impun în termen de maximum 15 zile, termen în care clientul va primi şi răspunsul cuvenit.  +  Articolul 67 (1) Orice inscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate pentru terti, nu se pot menţine sau realiza fără avizul administraţiei publice locale şi nu vor fi admise dacă afectează inscrisurile şi insemnele de pe taxi prevăzute de lege. (2) În cazul taxiurilor Registrul Auto Roman nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu inscrisuri, colante ori alte dotari, care atenueaza vizibilitatea atât dinauntru, cat şi din afara.  +  Articolul 68Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 ianuarie 2003.Nr. 38.--------------