LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizata*)privind registrul comerţului(actualizata până la data de 29 iunie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 12 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998, dandu-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 26/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Comerciantii, înainte de începerea comerţului, precum şi alte persoane fizice sau juridice, prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea activităţii acestora, au obligaţia sa ceara inmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exercitarii şi la încetarea comerţului sau, după caz, a activităţii respective, sa ceara înscrierea în acelasi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a caror înregistrare este prevăzută de lege.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.(1^1) Documentele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) se redacteaza în limba română.--------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEa nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.(1^2) Comerciantii pot solicita şi asigurarea publicităţii actelor prevăzute la alin. (1), în traducere certificata în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.--------------Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEa nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.(1^3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigura accesul la copiile prevăzute la alin. (1^2), în aceleasi condiţii ca şi la actele în limba română.--------------Alin. (1^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEa nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.(1^4) În caz de neconcordanta între actul în limba română şi traducerea certificata pentru care s-a asigurat publicitatea, societatea nu poate opune tertilor textul tradus; acestia pot însă opune societatii traducerea certificata, cu excepţia cazului în care societatea face dovada ca ei cunosteau versiunea originala, publicata conform legii.--------------Alin. (1^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEa nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (2) În înţelesul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice şi asociaţiile familiale care efectueaza în mod obisnuit acte de comert, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial, grupurile europene de interes economic cu caracter comercial şi organizaţiile cooperatiste.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.(2^1) Potrivit prezentei legi, prin înregistrare se înţelege atât inmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.-------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică meseriasilor şi taranilor care îşi desfac produsele din gospodaria proprie.  +  Articolul 2 (1) Registrul comerţului se tine de către oficiul registrului comerţului, organizat în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege. (2) Registrul central al comerţului se tine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, organizata în subordinea Ministerului Justiţiei.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 3 (1) Comerciantii cer inmatricularea la oficiul registrului comerţului din judeţul sau din municipiul Bucureşti, unde îşi au sediul. (2) Cererea de inmatriculare/înregistrare a menţiunilor şi documentele anexate la aceasta în forma electronică, având incorporată, atasata sau logic asociata semnatura electronică extinsa, pot fi trimise prin posta electronică.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (3) În cazul în care cererea de inmatriculare/înregistrare este transmisa potrivit prevederilor alin. (2), incheierea judecatorului-delegat se comunică pe cale electronică, data comunicarii fiind considerata data la care aceasta devine disponibila destinatarului, precum şi pe suport hartie.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Registrul comerţului este public. (2) Oficiul registrului comerţului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (3) Actele prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenta. (4) La cerere, documentele prevăzute la alin. (1) se elibereaza în forma electronică, cu transmitere on-line, având incorporată, atasata sau logic asociata semnatura electronică extinsa*).-------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora*).-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.-------------  +  Articolul 5 (1) Inmatricularea şi menţiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuării lor în registrul comerţului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în alta publicatie, acolo unde legea dispune astfel. (2) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, în afară de cazul în care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.  +  Articolul 6 (1) Inregistrarile în registrul comerţului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. (2) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului. (3) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronuntarii incheierii pentru părţi şi de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. (4) Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a facut inregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului inainteaza recursul curtii de apel în a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judet, la curtea de apel în a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. (5) Motivele recursului se pot depune la instanţa, cu cel puţin două zile inaintea termenului de judecată. (6) În cazul admiterii recursului, decizia instanţei de recurs va fi mentionata în registrul comerţului.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 7 (1) Instantele judecătorești sunt obligate sa trimita oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile irevocabile ce se referă la acte, fapte şi menţiuni a caror înregistrare în registrul comerţului o dispun, conform legii.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) În aceste incheieri şi hotărâri instantele judecătorești vor dispune şi efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.  +  Articolul 8 (1) Controlul legalităţii operaţiunilor efectuate de oficiul registrului comerţului se face de către unul dintre judecatorii tribunalului judetean, respectiv, al municipiului Bucureşti, delegat anual de preşedintele acestui tribunal. (2) Judecatorul delegat va controla operaţiunile registrului comerţului cel puţin o dată pe luna. (3) Controlul efectuat de judecatorul delegat nu exonereaza de raspundere personalul oficiului care conduce şi executa operaţiunile registrului comerţului pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise. (4) Lucrarile de grefa, secretariat şi arhiva ale judecatorului delegat se asigura de către personalul oficiului registrului comerţului.  +  Capitolul II Oficiul registrului comerţuluiOficiul registrului comerţului  +  Articolul 9 (1) Oficiile registrului comerţului se organizeaza în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă fiecare tribunal.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003. (3) Oficiile registrului comerţului prevăzute la alin. (1) comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului orice inmatriculare sau menţiune operata, în termen de cel mult 15 zile de la efectuare.--------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorica şi modul de functionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003. (2) Salarizarea personalului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabileste în condiţiile prevăzute de lege pentru instituţiile publice finantate integral din venituri proprii. (3) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se realizează din taxele şi tarifele percepute, potrivit art. 11.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este condus de un director general numit de ministrul justiţiei, în condiţiile legii. În functia de director general pot fi numiti şi magistraţi detasati, în condiţiile legii. (5) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori numiti de ministrul justiţiei, în condiţiile legii. (6) Personalul necesar pentru functionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se selectioneaza prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.--------------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 11 (1) Pentru operaţiunile efectuate oficiul registrului comerţului percepe taxe şi tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice. (2) Taxele şi tarifele percepute se achită la casieria oficiului registrului comerţului sau prin virament în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Trezoreria Statului.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (3) Taxele şi tarifele prevăzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Justiţiei şi ţinând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situaţia financiară anuală.--------------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 12 (1) Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice şi asociaţii familiale, un registru pentru inregistrarea societatilor cooperative şi un altul pentru inregistrarea celorlalţi comercianti persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se ţin în sistem computerizat.--------------Teza 1 a alin. (1) al art. 12 a fost modificata de lit. a) a alin. (2) al art. 123 din LEGEA nr. 1 din 21 februarie 2005, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 februarie 2005. (2) Fiecare comerciant înregistrat va purta un numar de ordine, începând de la numărul 1 în fiecare an. (3) Oficiul registrului comerţului va mai tine şi dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Inregistrarile efectuate în registru vor fi evidentiate şi în dosarul comerciantului. (4) Modul de tinere a registrelor, de efectuare a înregistrărilor şi de furnizare a informaţiilor la art. 4 se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.  +  Capitolul III Efectuarea înregistrărilorEfectuarea înregistrărilor  +  Articolul 13 (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica în registrul comerţului va cuprinde:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 6 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data şi locul nasterii, starea civila şi activitatea comerciala anterioara;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 13 a fost modificata de pct. 7 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. b) firma comerciala şi sediul acesteia; c) obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizatia pentru exercitarea comerţului; d) numărul, data şi organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comerţului.(1^1) Cererea de inmatriculare a unei asociaţii familiale în registrul comerţului trebuie să cuprindă: a) numele şi prenumele fiecaruia dintre asociaţi, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data şi locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila şi activitatea comerciala anterioara; b) datele de identificare a persoanei care reprezinta asociaţia în relatiile cu tertii - membrul de familie din iniţiativa caruia s-a înfiinţat asociaţia sau imputernicitul acestuia; c) firma comerciala şi sediul acesteia; d) obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizatia pentru exercitarea comerţului; e) numărul, data şi organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comerţului.-------------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Cererea de inmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde. (3) Oficiul va inscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi, în cazul asociaţiilor familiale, codul unic de înregistrare atribuit conform legii.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 14 (1) Cererea de inmatriculare a unei societăţi comerciale va cuprinde, după caz, datele continute în mod obligatoriu în actul sau constitutiv şi va fi însoţită de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Oficiul va inscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 15 (1) Cererea de inmatriculare a unei regii autonome, companii naţionale sau societăţi naţionale în registrul comerţului trebuie să cuprindă:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 15 a fost modificata de pct. 11 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. a) actul de înfiinţare, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema acesteia; b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; c) unitatile componente ce pot intră în relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite să le reprezinte şi limitele imputernicirilor acordate; d) numele şi prenumele, locul şi data nasterii, domiciliul şi cetatenia persoanelor imputernicite să le reprezinte, precum şi limitele puterilor conferite. (2) Oficiul va inscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 12 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 16 (1) Organizaţiile cooperatiste se inmatriculeaza în registrul comerţului, cu respectarea reglementarilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum şi cooperatia de credit. (2) Oficiul va inscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 13 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 17Cererea de inmatriculare în registrul comerţului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile: a) pentru comercianti, persoane fizice şi asociaţii familiale, de la data autorizarii;-------------Litera a) a art. 17 a fost modificata de pct. 14 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. b) pentru societăţile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv;-------------Litera b) a art. 17 a fost modificata de pct. 14 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. c) pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale şi organizaţii cooperatiste, de la data actului de înfiinţare.  +  Articolul 18 (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant, persoana fizica, va fi facuta personal sau prin imputernicit, cu procura speciala şi autentica.(1^1) Cererea de inmatriculare a asociaţiei familiale se face de membrul de familie din iniţiativa caruia s-a înfiinţat asociaţia sau imputernicitul acestuia, cu procura speciala şi autentica.-------------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 15 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoana fizica, respectiv reprezentantul asociaţiei familiale, semneaza la oficiul registrului comerţului, în prezenta judecatorului delegat sau a directorului oficiului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) În absenta comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public.-------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 19 (1) Cererea de inmatriculare în registrul comerţului a unei societăţi comerciale va fi semnata cel puţin de un administrator sau, după caz, de reprezentantul acestuia ori, în condiţiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale sau organizaţii cooperatiste, de către persoanele imputernicite, potrivit legii, să le reprezinte. (2) Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor şi, după caz, a reprezentantilor societatilor comerciale, precum şi a persoanelor imputernicite în condiţiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 20 (1) Cererea de inmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare. (2) La orice inmatriculare se vor menţiona numărul şi data incheierii judecatorului delegat.  +  Articolul 21În registrul comerţului se vor inregistra menţiuni referitoare la: a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum şi orice alt act prin care se aduc modificari înregistrărilor în registrul comerţului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;-------------Litera a) a art. 21 a fost modificata de pct. 17 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. b) numele şi prenumele, cetatenia, codul numeric personal, pentru cetatenii români, seria şi numărul pasaportului, pentru cetatenii straini, data şi locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala, semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal va fi data în forma prevăzută la art. 18 alin. (2) şi (3);-------------Litera b) a art. 21 a fost modificata de pct. 17 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert şi de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comerciala, regia autonoma, organizaţia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociaţie familiala are un drept;-------------Litera c) a art. 21 a fost modificata de pct. 17 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. d) hotărârea de divort al comerciantului, precum şi cea de impartire a bunurilor comune pronuntate în cursul exercitarii comerţului; e) hotărârea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridica aceste măsuri; f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare; g) hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;-------------Litera g) a art. 21 a fost modificata de pct. 18 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. h) orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.  +  Articolul 22 (1) Comerciantul are obligaţia să solicite inregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. (2) Inregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. (3) Menţiunile se înregistrează din oficiu, în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii irevocabile referitoare la faptele şi actele prevăzute la art. 21 lit. e), f) şi g), cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.--------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (4) Faptul ca menţiunile pot fi înregistrate şi la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligaţia de a cere efectuarea lor.  +  Articolul 23 (1) Comerciantul care deschide sucursale trebuie să ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecarei sucursale. (2) Cererea va cuprinde: a) denumirea sucursalei, care va contine numele/denumirea şi forma juridica a comerciantului, localitatea în care se afla sediul social al acestuia, urmate de cuvantul "sucursala" şi de localitatea în care se afla sediul ei social; b) sediul sucursalei; c) obiectul de activitate al sucursalei;c^1) hotărârea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala.-------------Litera c^1) a alin. (2) al art. 23 a fost introdusa de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. d) numele şi prenumele, locul şi data nasterii, codul numeric personal, domiciliul şi cetatenia reprezentantului comerciantului, persoana fizica, respectiv denumirea, sediul social şi naţionalitatea reprezentantului comerciantului, persoana juridica, care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate împreună sau separat; e) informaţii privind registrul comerţului în care este înregistrat comerciantul şi numărul de inmatriculare. (3) La cererea de înregistrare se ataseaza urmatoarele: a) dovada sediului sucursalei; b) declaratiile pe propria raspundere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, din care să rezulte ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestei calităţi; c) specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala. (4) Oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comerţului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata în registrul comerţului respectiv. (5) Formalitatile de publicitate prevăzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul comerciantului, prevăzut la alin. (2) lit. d).--------------Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.  +  Articolul 24 (1) Comerciantul cu sediul principal al comerţului în strainatate care deschide sucursale în România trebuie să ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecarei sucursale. (2) Cererea va cuprinde urmatoarele: a) numele/denumirea comerciantului din strainatate şi forma juridica, precum şi denumirea sucursalei, dacă este diferita de cea a comerciantului; b) registrul în care este înmatriculat comerciantul din strainatate şi numărul de inmatriculare; c) sediul social; d) obiectul de activitate al sucursalei; e) numele şi calitatea reprezentantilor comerciantului din strainatate şi ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate împreună sau separat; f) în cazul sucursalelor societatilor comerciale din state care nu sunt membre ale Spatiului Economic European, se va menţiona şi legea aplicabila comerciantului. (3) La registrul comerţului de la sediul sucursalei se depun: a) actul constitutiv şi statutul comerciantului din strainatate, dacă sunt continute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, în traducere certificata; b) în cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, documente care să ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a); c) un certificat, în traducere certificata, de la registrul în care este înmatriculat comerciantul din strainatate, care să ateste existenta societatii; d) anual, situaţia financiară a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata şi publicata potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusă acelorasi formalitati de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societatilor comerciale româneşti; e) în situaţia în care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, documentele contabile ale comerciantului din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate; f) în situaţia în care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala în România nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt acestea intocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazului în care legea care guverneaza comerciantul din strainatate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeana; g) dovada sediului sucursalei. (4) Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni referitoare la: a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate; b) dizolvarea societatii din strainatate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii; c) închiderea sucursalei. (5) Dacă un comerciant cu sediul social în strainatate infiinteaza mai multe sucursale în tara, documentele prevăzute la alin. (3)-(4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului, în registrul comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate. (6) Formalitatile de publicitate prevăzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevăzut la alin. (2) lit. e).--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.  +  Articolul 25 (1) Orice persoană fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul sa ceara radierea înregistrării pagubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătorești irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicita radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusa menţionarea în registrul comerţului.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Cererea se depune şi se menţionează în registrul comerţului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului inainteaza cererea tribunalului în a cărui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judet, tribunalului din acel judet. (3) Tribunalul se pronunţă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a comerciantului.-------------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Hotărârea judecătorească de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsa.-------------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (5) Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publică hotărârea judecătorească irevocabila în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea. În acest scop, instanţa va comunică oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească, în copie legalizata, cu menţiunea ramanerii irevocabile.-------------Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 348 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 iulie 2001.  +  Articolul 26 (1) Data înregistrării în registrul comerţului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata în acest registru. (2) Inregistrarea în registrul comerţului se opereaza în termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar în cazul înmatriculării comerciantului, în termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a înmatriculării.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 24 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 26^1 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are legitimare procesuala activa şi poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comerţului, interesul fiind prezumat şi constand în respectarea cerințelor generale ale activităţii comerciale. (2) Cererile introduse de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru şi nici timbrului judiciar.--------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 10 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.  +  Articolul 28În cererile de înregistrare în registrul comerţului şi în orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana şi adresa la care se vor comunică incheierile judecatorului delegat sau alte acte şi instiintari.  +  Articolul 29Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente intrebuintate în comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislatia din domeniu.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 26 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul IV Regimul firmelor şi emblemelorRegimul firmelor şi emblemelor  +  Articolul 30 (1) Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comertul şi sub care semneaza. (2) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen. (3) Firmele şi emblemele vor fi scrise în primul rand în limba română. (4) Dreptul de folosinţă exclusiva asupra firmei şi emblemei se dobandeste prin înscrierea acestora în registrul comerţului.  +  Articolul 31 (1) Firma unui comerciant, persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris în intregime sau din numele şi initiala prenumelui acestuia.(1^1) Firma unei asociaţii familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie la iniţiativa caruia se infiinteaza asociaţia familiala, cu menţiunea lt; lt;asociaţie familiala gt; gt;, scrisa în intregime.-------------Alin. (1^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 27 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Nici o menţiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau intinderii comerţului ori situaţiei comerciantului nu poate fi adăugată firmei. Se vor putea face menţiuni care să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerţului sau.  +  Articolul 32Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea "societate în nume colectiv", scrisa în intregime.  +  Articolul 33Firma unei societăţi în comandita simpla trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditati, cu menţiunea "societate în comandita", scrisa în intregime.  +  Articolul 34Dacă numele unei persoane straine de societate figurează, cu consimtamantul sau, în firma unei societăţi în nume colectiv ori în comandita simpla, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate oblibaţiile societatii. Aceeasi regula este aplicabila şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandita.  +  Articolul 35Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandita pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societăţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisa în intregime "societate pe acţiuni" sau "S.A." ori, după caz, "societate în comandita pe acţiuni".  +  Articolul 36Firma unei societăţi cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisa în intregime "societate cu raspundere limitata" sau "S.R.L."  +  Articolul 37Firma sucursalei din România a unei societăţi straine va trebui sa cuprindă şi menţiunea sediului principal din strainatate.  +  Articolul 38 (1) Orice firma noua trebuie să se deosebeasca de cele existente. (2) Când o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie să se adauge o menţiune care să o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau în orice alt mod.  +  Articolul 39 (1) Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea.------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 26 noiembrie 2004. (2) Se interzice înscrierea unei firme care contine cuvintele: «ştiinţific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «şcoala», «scolar» sau derivatele acestora.------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 26 noiembrie 2004. (3) Înscrierea unei firme care contine cuvintele: «naţional», «român», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 26 noiembrie 2004. (4) Înscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritoriala în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) autoritatea competentă refuza eliberarea acordului dacă firma în cauza este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public. (6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevăzut la alin. (3) şi (4), ori, după caz, refuzul eliberarii acordului se comunică în termen de 10 zile de la data solicitarii. (7) Refuzul acordului prevăzut la alin. (3) şi (4) conduce la respingerea cererii de inmatriculare a persoanei juridice. (8) Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de către oficiul registrului comerţului înainte de intocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.------------Alin. (8) al art. 39 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 26 noiembrie 2004. (9) Firmele şi emblemele radiate din registrul comerţului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41.--------------Art. 39 a fost modificat de art. I din ORDONANTA nr. 72 din 13 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004.  +  Articolul 40Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.  +  Articolul 41 (1) Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat al unei asociaţii familiale, societăţi în nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi şi cu obligaţia de mentionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.-------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 29 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe acţiuni, în comandita pe acţiuni sau societatii cu raspundere limitata, fără cerinţa mentionarii raportului de succesiune. (3) În cazul în care firma unei societăţi cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, dispozitiile alin. (1) rămân aplicabile.  +  Articolul 42Firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.  +  Articolul 43 (1) Orice emblema va trebui să se deosebeasca de emblemele inscrise în acelasi registru al comerţului, pentru acelasi fel de comert, precum şi de emblemele altor comercianti de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea. (2) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi aşezate, pa facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii şi în orice alt mod, numai dacă vor fi insotite în mod vizibil de firma comerciantului. (3) Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere având marimea de cel puţin jumătate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.  +  Capitolul V SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 44 (1) Dacă nu respecta dispozitiile legii şi termenele prevăzute, comerciantii care trebuie să ceara inmatricularea sau înscrierea unei menţiuni sau să depună specimene de semnatura ori anumite acte vor fi obligati, prin încheiere pronunţată de judecatorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infractiune.-------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 30 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) În cazul în care inmatricularea, menţiunea, depunerea specimenului de semnatura sau a actului sunt în sarcina unei persoane juridice, amenda judiciara este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infractiune. Dacă sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplică fiecareia dintre ele.-------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 30 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.-------------Alin. (3) al art. 44 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003. (4) Amenda prevăzută la alin. (2) se aplică şi reprezentantilor societatilor comerciale amendate, potrivit dispoziţiilor acelui alineat.  +  Articolul 45Comerciantii persoane fizice şi reprezentantii asociaţiilor familiale şi ai persoanelor juridice, care nu se conformeaza obligaţiilor prevăzute la art. 29, vor fi sanctionati de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar în cazul inscrierii unor date false, se vor aplica dispozitiile corespunzătoare din legea penala.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 31 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 46Sesizarea judecatorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 se poate face de orice persoană interesata sau din oficiu.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 32 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 47Amenzile judiciare prevăzute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevăzut de Codul de procedură civila.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 33 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 48 (1) Persoana care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, în baza cărora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o menţiune în registrul comerţului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie o infractiune mai grava. (2) Prin hotărârea pronunţată, instanţa va dispune şi rectificarea sau radierea înmatriculării ori menţiunii inexacte.  +  Capitolul VI Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 50 (1) Asigurarea spatiului corespunzător şi a condiţiilor materiale necesare desfăşurării activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a fiecarui oficiu al registrului comerţului se face pentru anii 1990-1991 de către prefectura şi, respectiv, de către Primaria Municipiului Bucureşti. (2) Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fără plata, în proprietatea camerelor de comert şi industrie teritoriale până la data de 1 ianuarie 1992.  +  Articolul 51 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigura condiţiile necesare în vederea funcţionarii sistemului informatic unitar al registrului comerţului. (2) Inregistrarile în registrul comerţului se efectueaza electronic, atât la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, cat şi la nivelul registrului central computerizat*).--------------Alin. (2) al art. 51 a fost introdus de pct. 11 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (3) Cererile şi documentele depuse în susţinerea acestora, primite în format hartie sau în forma electronică, se arhiveaza de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în forma electronică*).--------------Alin. (3) al art. 51 a fost introdus de pct. 11 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), cererile depuse inaintea datei intrarii în vigoare a prezentei legi se arhiveaza electronic, la cererea comerciantului înregistrat sau a solicitantului de copii certificate*).--------------Alin. (4) al art. 51 a fost introdus de pct. 11 al art. II din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006.-------------Art. 51 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.-------------  +  Articolul 51^1În exercitarea competentelor sale prevăzute de lege, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colecteaza, proceseaza şi prelucreaza date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 53Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României*).---------*) Fac excepţie prevederile art. 4 alin. (2) şi (3), art. (6), art. 8 alin. (2), (3) şi (4), art. 11 alin. (2), (3) şi (4), art. 12 alin. (1), (3) şi (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17-20, art. 21 lit. f), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26-29, art. 30 alin. (2) şi (4), art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 44, art. 45, art. 48 alin. (1) şi ale art. 51 şi 52, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 12/1998.-----------