ORDIN nr. 1.149 din 29 iunie 2007pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007    Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatații, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sanatații Publice,vazând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate nr. E.N. 6.891/2007,ministrul sanatații publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevăzute la alin. (1) se desfașoara în cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primara.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale în regim ambulatoriu, înființate conform prezentului ordin, își înceteaza valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primara.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatații Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și laboratoarele de analize medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sanatații publice,
    Gheorghe Eugen Nicolaescu
    București, 29 iunie 2007.Nr. 1.149.  +  ANEXĂNORME privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor careefectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizareși funcționare a acestora