ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007    Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuințelor pentru chiriașii din imobile naționalizate care, prin efectul legii sau datorită unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sunt obligați să părăsească locuințele pe care le dețin în prezent, având în vedere retrocedarea în natură a proprietăților preluate abuziv de către stat. Neadoptarea în regim de urgență a acestei măsuri ar avea consecințe deosebit de grave asupra situației chiriașilor evacuați, ceea ce va determina menținerea subvenționării încrucișate pe tipuri de activități pentru acoperirea pierderilor din activitatea de închiriere și acordarea unor ajutoare sociale unor chiriași prin subvenționări din surse proprii ale diferenței dintre costuri și chirie, la care se va adăuga impactul social negativ asupra unui număr mare de chiriași evacuați, care prin adoptarea actului normativ ar putea beneficia de prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Crearea și repartizarea fondului de locuințe  +  Articolul 1(1) În cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuințe, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale asigură fondul de locuințe necesar pentru acoperirea cerințelor pe plan local, având prioritate cererile formulate de chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (la 18-04-2008, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) (la 13-03-2022, sintagma: consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (2) Fondul de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de către consiliile locale din acele unități administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoanele îndreptățite, în condițiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București. (la 18-04-2008, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) Notă
    Conform articolului XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022, în tot cuprinsulOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București“ se înlocuiește cu sintagma „autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale“, iar sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“.
    (3) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (2) sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative: (la 18-04-2008, Partea introductivă a literei a) a alin. (3) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) 1. Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;2. Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată;5. altor acte normative, precum și hotărârilor judecătorești cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile;b) nu intră sub incidența prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;c) nu dețin în proprietate o altă locuință, inclusiv casă de vacanță;d) nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;e) nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;f) nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică și membrilor familiei persoanelor îndreptățite, care locuiesc și gospodăresc împreună cu acestea. (la 09-05-2008, Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008. ) (4) Au acces cu prioritate la locuințele din fondul constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele îndreptățite care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința. (la 09-05-2008, Litera a) a alin. (4) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008. ) b) sunt persoane cu handicap, invalizi și/sau pensionari.
     +  Articolul 2(1) În vederea soluționării cererilor persoanelor îndreptățite privind repartizarea unei locuințe, autoritățile administrației publice locale și Consiliul General al Municipiului București stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidență și pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop, prin hotărâri ale autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, se constituie comisii de analiză a solicitărilor de locuințe și se vor stabili și da publicității, prin afișare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuințele, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de primire a cererilor. (la 13-03-2022, sintagma: consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (2) La stabilirea criteriilor se va ține seama de prevederile art. 1 alin. (3) și (4) și, respectiv, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere:a) condițiile de locuit ale solicitanților;b) numărul copiilor și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanții;c) starea sănătății solicitanților sau a unor membri ai familiilor acestora;d) vechimea cererilor.e) venitul pe membru de familie, prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a). (la 18-04-2008, Litera e) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) (3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuințe și vor prezenta spre aprobare autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în condițiile și în ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. După aprobare, listele se vor afișa la sediile primăriilor. (la 18-04-2008, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) (la 13-03-2022, sintagma: consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (4) Contestațiile împotriva hotărârilor autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la lista prevăzută la alin. (3) se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii. (la 13-03-2022, sintagma: consiliilor locale și, respectiv, a Consiliului General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 3În limita numărului și structurii locuințelor disponibile în fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor emite repartiții în ordinea stabilită în lista prevăzută la art. 2 alin. (3) rămasă definitivă. (la 13-03-2022, sintagma: consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 4Închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu prevederile art. 31, 32, 44 și 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea primarului/primarului general, cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului București.(2) Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiției se stabilește odată cu încheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 și 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) În situațiile în care fondul de locuințe constituit conform prevederilor art. 1 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, nu asigură satisfacerea cererilor de locuințe cuprinse în lista întocmită conform prevederilor art. 2, consiliile locale pot hotărî promovarea și realizarea unor obiective noi de investiții în construcția de locuințe sociale.(2) Finanțarea programului multianual de investiții în construcția de locuințe sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerului Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației, din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, precum și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare. (la 13-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (3) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru cofinanțarea construcțiilor de locuințe sociale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcțiile respective. (la 18-04-2008, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) (la 13-03-2022, sintagma: consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (4) Contribuția la dezvoltarea fondului de locuințe se poate asigura și prin donații de imobile edificate de persoane fizice sau juridice. (la 18-04-2008, Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) (5) În situațiile prevăzute la alin. (4), prin derogare de la prevederile Codului fiscal, transferul dreptului de proprietate este scutit de la plata taxelor și impozitelor către stat. (la 18-04-2008, Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. ) (6) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condițiile legii, următoarele:a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice;b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc, de scară sau de apartament, după caz, în funcție de cel mai eficient sistem identificat prin documentația tehnico-economică aprobată în condițiile legii, cu echipamentele necesare funcționării acesteia;c) cheltuieli diverse și neprevăzute, fără a depăși suma alocată de la bugetul de stat în baza contractului de finanțare. (la 13-03-2022, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 7(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitările cu obiectivele de investiții noi propuse a fi incluse în program, necesarul de sume pentru anul în curs și estimările pentru următorii ani, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Pentru obiectivele de investiții finanțate prin program pentru care sunt încheiate contracte de finanțare, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în situația în care apar modificări ale valorilor transmise, precum și după recepția la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și în baza analizei proprii de specialitate în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(3) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale prevăzute la art. 10, au obligația să transmită, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, următoarele documente sau acte justificative:a) pentru obiective de investiții noi: documentațiile tehnico-economice, întocmite în condițiile legii, aprobate și finanțate de autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;b) certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;c) hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;d) hotărârea consiliului local privind aprobarea cheltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat.(4) Pentru obiectivele de investiții în continuare, finanțate anterior introducerii în program din alte surse de finanțare, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației următoarele documente sau acte justificative:a) autorizația de construire valabilă;b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;c) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz. (la 13-03-2022, Articolul 7 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 8(1) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (6), autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, conturi de venituri bugetare în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează prin ordin de plată sumele alocate către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(3) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 10 alin. (1), precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate. (la 13-03-2022, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 9(1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea executării construcțiilor de locuințe sociale destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor prevedea pentru fiecare dintre construcțiile respective sumele aferente, pe surse de finanțare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat. (la 13-03-2022, sintagma: consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (2) Abrogat. (la 13-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 10(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 7 alin. (2), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetară anuală sau în situația în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației că nu a recepționat obiectivul de investiții în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani.(3) În baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) transmise de către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare. Valoarea finală a obiectivului de investiții se determină după recepția la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat și aprobat în condițiile legii, conducând la stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate prin ordin și prevăzute în contractele de finanțare, care se modifică corespunzător. (4) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, după încheierea contractelor de achiziție, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale actualizează corespunzător devizul general și îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, însoțit de contractele de achiziții publice, hotărârea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și autorizația de construire.(5) În baza contractelor de finanțare încheiate, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferul sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate după data aprobării listei prevăzute la art. 7 alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Transferul sumelor se realizează în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer depuse de autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinație. (6) În situația în care documentațiile transmise de autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.(7) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației procedează astfel:a) notifică autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare ale contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;b) efectuează transferurile către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;c) în situația în care după solicitările depuse cu respectarea termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c) depășesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, acestea se restituie autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) lit. a), autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(9) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (5) și (7).(10) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) lit. a), în situația în care autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.(11) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu sumele aferente contribuției de la bugetul local estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări.(12) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(13) Decontarea solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este condiționată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(14) Finanțarea programului multianual de investiții în construcția de locuințe sociale are ca rezultate așteptate realizarea de locuințe sociale pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați la nivelul întregii țări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat, care determină numărul de locuințe realizate în raport cu numărul solicitărilor și indicatorii de eficiență care determină costul/metru pătrat de suprafață construită desfășurată.(15) La finalizarea obiectivului de investiții, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația transmiterii la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a datelor și informaților cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(16) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează datele și informațiile transmise conform alin. (13) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență în ceea ce privește construcția de locuințe sociale, în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. (la 13-03-2022, Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )  +  Articolul 11(1) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor aproba listele cuprinzând construcțiile de locuințe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului. (la 13-03-2022, sintagma: Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a fost înlocuită de Articolul XIX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 ) (2) În listele prevăzute la alin. (1), cuprinzând construcțiile de locuințe, se vor preciza numărul, structura după mărime și amplasamentul acestora.  +  Articolul 12(1) În situațiile în care la unele blocuri de locuințe se impune realizarea de spații cu altă destinație decât cea de locuință, pentru activități comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanțarea lucrărilor corespunzătoare acestor spații se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autoritățile administrației publice locale, prin administratorii delegați în a căror răspundere a fost dată urmărirea investițiilor, conform unui grafic de plăți convenit între părți, și se vor urmări distinct față de sumele alocate pentru construcția de locuințe.(2) Finanțarea și execuția lucrărilor pentru aceste spații se vor realiza astfel încât să permită recepția și darea în folosință a locuințelor din clădire la termenele prevăzute în contract.  +  Articolul 13(1) Autoritățile administrației publice locale vor urmări ca în contractele de execuție a locuințelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influențele în costurile pentru construcții, rezultate din depășirea termenului-limită de recepție, în condiții de inflație, să fie suportate de partea care a generat depășirea termenului respectiv.(2) Verificarea situațiilor de lucrări, precum și a stadiului fizic de execuție se va efectua de o comisie stabilită prin hotărâre a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegați de primar/primarul general și inspectorii de șantier nominalizați de unitățile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiției.
     +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 14(1) Locuințele din fondul destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și nu pot fi vândute.(2) Locuințele sociale, nesolicitate de persoanele îndreptățite și care au prioritate conform art. 1 alin. (4), se constituie ca fond de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3).(3) Repartizarea locuințelor prevăzute la alin. (2) se face după criterii stabilite potrivit art. 2 alin. (2), fără ca solicitanții de locuințe să fie condiționați de nivelul venitului realizat.(4) Pentru locuințele rămase nerepartizate conform alin. (3), ca urmare a lipsei de solicitări din partea persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, modul de administrare se stabilește prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, fără schimbarea destinației date prin autorizația de construire.  +  Articolul 15(1) Sunt interzise, sub sancțiunea nulității absolute, contractele de închiriere încheiate cu persoane fizice pentru locuințele din fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), cu nerespectarea condițiilor, destinațiilor și a ordinii de prioritate prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Sub incidența prevederilor alin. (1) intră și cazurile de schimbare permisă, dar nejustificată, a destinației locuințelor, în situațiile prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență.(3) Depistarea cazurilor prevăzute la alin. (1) și (2) și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac de către prefect. (la 18-04-2008, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. )  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Notă
    Articolul X din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 prevede:  +  Articolul X(1) Pentru obiectivele de investiții incluse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, derulat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, în Programul multianual de construcții locuințe sociale derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Programul multianual de investiții în construcția de locuințe sociale derulat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare.(2) În cazul în care autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale utilizează sumele transferate pentru realizarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. I, IV, V, VII și VIII din prezenta lege, cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit. După expirarea acestui termen se percep dobânzi penalizatoare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.(3) În situația în care autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, precum și a sumelor provenite din diverse surse de finanțare pentru realizarea altor obiective de investiții. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(4) După recuperarea sumelor de la autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației le comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (3).(5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (2) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (2).(6) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (2), potrivit celor menționate în cerere.(7) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (6) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (5), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.

    PRIM-MINISTRU
    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării,
    lucrărilor publice și locuințelor,
    Laszlo Borbely
    Ministrul internelor
    și reformei administrative,
    Cristian David
    Ministrul economiei și finanțelor,
    Varujan Vosganian
    București, 28 iunie 2007.Nr. 74.  +  Anexa nr. 1Județul .......................Primăria .............Nr. ......../data ......
    SOLICITARE
    de finanțare prin programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați
    a obiectivului de investiții «..........................................» pentru anul ..............
    - lei -
    ^1) Se bifează în spațiul corespunzător.^2) De menționat: nr. de cereri care se soluționează din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați.^3) De exemplu: suprafața construită, suprafața desfășurată, regimul de înălțime, numărul de unități locative, stadiul fizic.^4) Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoarea totală a investiției actualizată).
    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială .................
    Primar
    Numele și prenumele ......................
    Semnătură ..........
    (la 13-03-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )
     +  Anexa nr. 2Județul ............... Primăria .............Nr. ............./data ......................
    SITUAȚIE
    privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor și a altor cheltuieli
    pentru obiectivul de investiții «.................» în baza Contractului de finanțare nr. ......./data .............
    - lei -
    Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat, inclusiv TVAValoarea totală decontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriValoarea totală nedecontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriSituații de lucrări/alte cheltuieli solicitate la platăFactură Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare, inclusiv TVAStadiul fizic realizat până la data solicitării %
    TotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVATotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVANr./dataValoareaEmitentNr./data Valoarea, inclusiv TVA
    012 = 3 + 4345 = 6 + 76 = 1 – 37891011121314
    1
    2
    ....
    TOTAL0,000,000,00
    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost decontate prin alte surse de finanțare și sunt responsabil pentru calitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială .................
    Primar
    Numele și prenumele ........................
    Semnătura .....................
    (la 13-03-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )
     +  Anexa nr. 3Județul ...............Primăria .....................Nr. ............/data ..............
    SITUAȚIE
    privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor și a altor cheltuieli
    pentru obiectivul de investiții «.................» în baza Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
    - lei -
    Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat, inclusiv TVAValoarea totală decontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriValoarea totală nedecontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriSituații de lucrări/alte cheltuieli solicitate la platăFacturăOrdin de platăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare, inclusiv TVAStadiul fizic realizat până la data solicitării %
    TotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVATotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVANr./dataValoareaEmitentNr./dataValoarea, inclusiv TVANr./dataValoarea
    012 = 3 + 4345 = 6 + 76 = 1 – 378910111213141516
    1
    2
    TOTAL0,000,000,000,00
    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 pentru Programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Notificării nr. .............. transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială ...................
    Primar
    Numele și prenumele ................
    Semnătura ...................
    (la 13-03-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )
     +  Anexa nr. 4Județul........................Primăria ........Nr. .............../data................
    SITUAȚIE
    privind lucrările/alte cheltuieli realizate și decontate pentru obiectivul de investiții «.....................................»
    în baza Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
    - lei -
    Nr. crt.Valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat, inclusiv TVAContract de lucrări/alte cheltuieli, inclusiv acte adiționaleValoarea decontată în baza ultimei solicităriFacturăOrdin de platăStadiu fizic realizat%
    Nr./dataValoareaTotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVAEmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea
    0123456789101112
    1.............
    2.............
    3.............
    TOTAL:
    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepționate și decontate în suma de .................. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială ........................
    Primar
    Numele și prenumele .....................
    Semnătura ...................
    (la 13-03-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )
     +  Anexa nr. 5Județul ....................Unitatea administrativ-teritorială ..........................Nr. ............./data .................
    DATE ȘI INFORMAȚII
    necesare stabilirii indicatorilor de performanță și eficiență ai obiectivului de investiții «...........................»
    finanțat prin programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați
    sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
    Data începerii lucrărilor de execuție: ..................................................
    Nr. crt.Programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietariCapacități specifice realizate
    1- realizarea/extinderea/reabilitarea/consolidarea/modernizarea locuințelor sociale destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari1. Număr de cereri înregistrate la nivelul UAT-ului
    2. Număr de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați realizate
    3. Tipul construcției^1)
    4. Valoarea alocată din bugetul local cu TVA - lei^2)
    5. Valoarea alocată din bugetul de stat cu TVA - lei^3)
    6. Valoarea investiției - lei
    7. Raport între contribuțiile din bugetul local și contribuțiile din bugetul de stat
    8. Valoarea investiției - cap. IV cu TVA - lei^4)
    9. Suprafața construită desfășurată - mp
    10. Cost/mp Scd, lei/mp
    NOTĂ:Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiții în funcție de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.^1) Se completează: reabilitare sau construcție nouă^2) Se vor însuma alocările anuale de la bugetul local.^3) Se vor însuma alocările anuale de la bugetul de stat.^4) Cap. IV reprezintă valoarea înscrisă în cap. IV din devizul general.
    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială ...................
    Președintele consiliului județean/Primar
    Numele și prenumele .......................
    Semnătura ................
    (la 13-03-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul VII din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )