ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007  Având în vedere degradarea spațiilor verzi de pe teritoriul localităților din România, cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activităților economice și sociale,în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții prin creșterea suprafețelor reprezentate de spațiile verzi din localități, protejării și gestionării durabile a acestora, precum și al creșterii standardelor de viață a locuitorilor,pentru realizarea unor obiective prevăzute de cel de-al șaselea Program de acțiune pentru mediu al Comunităților Europene, adoptat prin Decizia Parlamentului European și Consiliului 1.600/2002/CE,ținând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la imposibilitatea demarării Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, începând chiar din anul 2007, întrucât după intrarea în vigoare a prezentului act normativ este necesară parcurgerea mai multor etape, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, denumit în continuare Programul.  +  Articolul 2Scopul Programului îl constituie îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în localități.  +  Articolul 3Obiectivele Programului sunt creșterea suprafețelor spațiilor verzi din localități și apropierea mărimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi din localități și înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente.  +  Articolul 4Beneficiarii Programului sunt autoritățile administrației publice locale care aderă în mod voluntar la Program și care urmăresc extinderea suprafețelor de spații verzi în localități. (la 13-12-2007, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 343 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007 )  +  Articolul 5(1) În vederea realizării Programului, beneficiarii depun la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile proiecte care se analizează și selectează, în vederea promovării pentru finanțare, de către o comisie de analiză.(2) Componența comisiei de analiză, modalitatea de lucru și termenele de primire și analizare a proiectelor se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 6Proiectele selectate de comisia de analiză, potrivit prevederilor art. 5, precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul mediului și dezvoltării durabile.  +  Articolul 7(1) Proiectele prevăzute la art. 6 sunt finanțate din Fondul pentru mediu, conform Ghidului de finanțare a Programului, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului poate fi asigurată din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.(3) Beneficiarii finanțărilor încasează sumele aprobate în baza cererii și a contractului de finanțare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu.(4) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării proiectelor se încasează de către beneficiari în mod eșalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor, numai pentru cheltuielile eligibile conform Ghidului de finanțare a Programului.  +  Articolul 8(1) Programul se aplică începând cu anul 2007 și se va desfășura pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia. (la 13-12-2007, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 343 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007 ) (2) Pentru derularea Programului în anul 2007, se alocă din Fondul pentru mediu suma de maximum 75.000.000 lei, în limita sumelor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu. (la 27-03-2008, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008 ) (3) Cuantumul fondurilor alocate anual pentru realizarea Programului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9Realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se face cu respectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 20 iunie 2007.Nr. 59.------------