LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(actualizată până la data de 29 iunie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constitutia României şi cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi:a) prin autoritate sau institutie publică se înţelege orice autoritate ori institutie publică ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie naţionala, precum şi orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritoriala este acţionar unic ori majoritar;-------------Lit. a) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.b) prin informatie de interes public se înţelege orice informatie care priveste activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;c) prin informatie cu privire la datele personale se înţelege orice informatie privind o persoană fizica identificata sau identificabila.  +  Capitolul II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes publicOrganizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public  +  Secţiunea 1 Dispozitii comune privind accesul la informaţiile de interes publicDispozitii comune privind accesul la informaţiile de interes public  +  Articolul 3Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.  +  Articolul 4(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relatii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.(2) Atribuţiile, organizarea şi functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi functionare a autorităţii sau institutiei publice respective.  +  Articolul 5(1) Fiecare autoritate sau institutie publică are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public:a) actele normative care reglementeaza organizarea şi functionarea autorităţii sau institutiei publice;b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autorităţii sau institutiei publice;c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a institutiei publice şi ale functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;d) coordonatele de contact ale autorităţii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;f) programele şi strategiile proprii;g) lista cuprinzand documentele de interes public;h) lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;i) modalitatile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).(3) Autorităţile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002.(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:a) afisare la sediul autorităţii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.(5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa puna la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007.  +  Articolul 6(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:a) autoritatea sau institutia publică la care se adreseaza cererea;b) informatia solicitata, astfel încât să permită autorităţii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;c) numele, prenumele şi semnatura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea raspunsului.  +  Articolul 7(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informatiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.(2) Refuzul comunicarii informaţiilor solicitate se motiveaza şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.(3) Solicitarea şi obtinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt intrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.  +  Articolul 8(1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relatii publice au obligaţia sa precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata să solicite în scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa îi fie rezolvata în termenele prevăzute la art. 7.(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionarii institutiei, incluzând şi o zi pe săptămâna, după programul de functionare.(4) Activităţile de registratura privind petitiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau în cel mult 24 de ore.  +  Articolul 9(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implica realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau institutia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.(2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicita informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.  +  Articolul 10Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de raspunsuri la petitii şi de audiente, desfăşurată potrivit specificului competentelor acestora, dacă aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.  +  Articolul 11(1) Persoanele care efectueaza studii şi cercetari în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, în condiţiile legii.(2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de institutia publică se realizează în condiţiile art. 9.  +  Articolul 11^1Orice autoritate contractantă, astfel cum este definita prin lege, are obligaţia sa puna la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achizitii publice.-----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.  +  Articolul 12(1) Se exceptează de la accesul liber al cetatenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, urmatoarele informaţii:-----------Partea introductiva a alin. (1) al art. 12 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.a) informaţiile din domeniul apararii naţionale, sigurantei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;b) informaţiile privind deliberarile autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporala, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre părţile implicate în proces;g) informaţiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protecţie a tinerilor.(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.  +  Articolul 13Informaţiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de către o autoritate sau o institutie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.  +  Articolul 14(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice.(2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decat în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.  +  Secţiunea a 2-a Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes publicDispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public  +  Articolul 15(1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public este garantat.(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.  +  Articolul 16Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare şi relatii publice.  +  Articolul 17(1) Autorităţile publice au obligaţia sa organizeze periodic, de regula o dată pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunoştinţa a informaţiilor de interes public.(2) În cadrul conferintelor de presa autorităţile publice sunt obligate sa răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.  +  Articolul 18(1) Autorităţile publice au obligaţia sa acorde fără discriminare acreditare ziaristilor şi reprezentantilor mijloacelor de informare în masa.(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedica desfăşurarea normala a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.(4) Refuzul acordarii acreditarii şi retragerea acreditarii unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.  +  Articolul 19(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa informeze în timp util mijloacele de informare în masa asupra conferintelor de presa sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masa la actiunile publice organizate de acestea.(3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi functionare sa desfasoare activităţi specifice în prezenta publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand să se tina seama doar de deontologia profesionala.  +  Articolul 20Mijloacele de informare în masa nu au obligaţia sa publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.  +  Capitolul III SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 21(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autorităţii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezata.(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei şi va contine atât informaţiile de interes public solicitate initial, cat şi menţionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.  +  Articolul 22(1) În cazul în care o persoană se considera vatamata în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autorităţii ori al institutiei publice. Plingerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 7.(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau institutia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plateasca daune morale şi/sau patrimoniale.(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.(4) Decizia Curtii de apel este definitivă şi irevocabila.(5) Atât plangerea, cat şi apelul se judeca în instanţa în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 24(1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informaţiile de interes public sa devina disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.(2) Masurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.  +  Articolul 25Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU