ORDONANTA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 (*actualizata*)privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale**)(actualizata până la data de 23 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007.**) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007. (2) Bugetele instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii, care funcţionează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se aproba, după caz, prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) şi bugetele de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice implicate se aproba prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al presedintelui A.V.A.S., respectiv al conducătorului institutiei publice implicate, şi se administreaza în regim extrabugetar.  +  Articolul 2 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor care primesc sume de la bugetul de stat şi cele ale unităţilor monitorizate în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare şi alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, se aproba prin ordin comun al ministrului de resort, ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aproba potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea stiintifica şi dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare din subordinea ministerelor sau a instituţiilor cu retea sanitara proprie se aproba conform reglementarilor specifice în domeniu.------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 4Actele prin care se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, precum şi anexele acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: a) art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Naţionala a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 47/2004; c) art. 30 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi functionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004; d) art. 16 alin. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare; e) art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; f) art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societatii Naţionale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare; g) art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiinţarea Societatii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare; h) art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 585/1998 privind înfiinţarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare; i) art. 11 pct. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare; j) art. 16 alin. (1) teza a doua din Hotărârea Guvernului nr. 917/2005 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de transport feroviar regional de calatori prin divizarea parţială a Societatii Naţionale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 29 august 2005; k) art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004; l) art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societatii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 136/1998, cu modificările şi completările ulterioare; m) art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de calatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; n) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante, cu excepţia celor cuprinse în legi organice.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 1.-----------