ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 (*actualizata*)privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere**)(actualizata până la data de 28 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 15 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 ianuarie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 11 ianuarie 2001; LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001; LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002.**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001.Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Transportul rutier şi pe calea ferata, comercializarea şi recuperarea produselor: titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere se fac potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Prin recuperare se înţelege executarea de operaţiuni destinate extragerii acumularilor intamplatoare de titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport. (3) Activitatea de recuperare va include şi lucrarile de refacere şi reconstructie a zonelor afectate.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Sunt autorizati sa comercializeze titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiti în Legea petrolului nr. 134/1995, precum şi agentii economici care desfăşoară efectiv activităţi de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfăşoară efectiv activităţi de prelucrare a acestor produse, cu excepţia benzinei şi motorinei, abilitati în condiţiile legii.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 3Agentii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizati în condiţiile legii, sunt, de asemenea, autorizati sa transporte pe calea ferata sau cu mijloace auto, precum şi sa comercializeze titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere, în măsura în care aceste activităţi sunt accesorii operaţiunii de transport prin conducte.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 3^1Sunt autorizati să efectueze operaţiuni de recuperare agentii economici care desfăşoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizati în condiţiile legii, pentru acumularile intamplatoare de titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere.------------Art. 3^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 4 (1) Agentii economici, persoane fizice sau juridice, altii decat cei prevăzuţi la art. 2, 3 şi 3^1, care realizează venituri din recuperarea titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizatiei de executare a operaţiunilor de recuperare emise de Ministerul Industriei şi Resurselor.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002. (2) Condiţiile care trebuie indeplinite pentru eliberarea autorizatiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001.  +  Articolul 7 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta toate livrarile de titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere, efectuate de agentii economici prevăzuţi la art. 2 şi la art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale şi avize de însoţire a marfii, după caz, special tiparite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002. (2) Facturile fiscale şi avizele de însoţire a marfii vor avea un regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tiparite utilizandu-se hartii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă. (3) Pe lungimea în diagonala a fiecarui document prevăzut mai sus se va inscriptiona cuvantul "Petrol". (4) Pe fiecare factura fiscala şi aviz de însoţire a marfii se va inscrie calitatea agentilor economici, atât a vânzătorului, cat şi a cumparatorului. (5) La realizarea acestor documente cu regim special Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. va aloca fiecarui agent economic o plaja speciala de serii şi numere. (6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de Ministerul Finanţelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (7) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei privind achizitionarea şi utilizarea documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Fiecare transport de titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere pe calea ferata sau cu mijloace auto va fi insotit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însoţire se înţelege, în sensul prezentei ordonante de urgenta, existenta documentelor de livrare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi altor produse petroliere asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 9Comercializarea neautorizata a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere constituie contraventie, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu inchisoare contraventionala de la 2 la 4 luni.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 10Comercializarea titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei şi confiscarea marfii. Marfa confiscata se valorifica în condiţiile legii.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 11 (1) Fapta de a transporta titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere fără ca marfa să fie însoţită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contraventie, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât să fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002. (2) Raspunderea contraventionala aparţine persoanei care asigura paza bunurilor transportate prevăzute la alin. (1). (3) Paza acestor bunuri aparţine delegatului beneficiarului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport.------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 12Executarea fără autorizatie a oricarei operaţiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere constituie contraventie, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu inchisoare contraventionala de la 4 la 6 luni.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 14 (1) Contraventiile prevăzute la art. 9-11 se constata şi sanctiunile se aplică de organele de politie şi de organele Gărzii financiare. (2) Contraventia prevăzută la art. 12 se constata şi sancţiunea se aplică de organele de politie. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.──────────────Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.  +  Articolul 15 (1) Ţiţeiul, gazolina, condensatul, etanul lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere dobandite ori produse prin savarsirea contraventiilor prevăzute la art. 9-12 se restituie persoanei vatamate.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002. (2) În cazul în care persoana vatamata nu este cunoscuta bunurile respective se confisca şi se valorifica în condiţiile legii. (3) Mijloacele care au servit la savarsirea contraventiei prevăzute la art. 12 se confisca şi se valorifica în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001.  +  Articolul 15^1Amenzile contraventionale aplicate potrivit art. 9 şi 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în inchisoare contraventionala, dispozitiile Legii nr. 82/1999privind inlocuirea inchisorii contraventionale cu sancţiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii nefiind aplicabile.------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 16Fapta persoanei de a efectua sapaturi în zona de protecţie a conductelor de transport al titeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, în scopul sustragerii lor din conducta, constituie contraventie, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât sa constituie infractiune, potrivit legii penale, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001.-------------Art. 16^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001 de către pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.  +  Articolul 16^2Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică în mod corespunzător şi activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid usor.-------------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001.  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică după 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agentiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Mihail IanasMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul apelor, pădurilorşi protectiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexa 1                      NOTA DE COMANDA Nr. ....../......                      pentru documente fiscale speciale    Denumirea agentului economic ..............................    Codul de înregistrare fiscala .............................    Sediul:    localitatea .................................., str. .............. nr. ...., sectorul ...., judeţul ................, telefon .........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                    Valoarea    Felul Cantitatea U.M. Preţul Valoarea T.V.A. totala,documentului solicitata unitar inclusiv                                                                     T.V.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              .......................................                              (semnatura şi stampila solicitantului)                        Ministerul Finanţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Felul documentului aprobat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Facturi fiscale (seria) Avize de însoţire a marfii (seria)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1.    2.    3.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Data aprobării comenzii ........................                        ..........................                          (semnatura şi stampila)  +  Anexa 2                                 EVIDENTA        privind achizitionarea şi utilizarea documentelor fiscale speciale                  în luna .................... anul .......    Denumirea agentului economic ..........................    Data ..................................................    Sediul:    localitatea ........................., str. ................. nr. .....,sectorul ..................., judeţul .................., codul fiscal ..........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          Numărul Numărul Nr. Explicatii de de avizecrt. facturi de însoţire                                                          fiscale a marfii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Stocul la inceputul lunii 2. Achizitii în cursul lunii 3. Total I (randul 1 + randul 2) 4. Cantitatea utilizata în cursul lunii 5. Cantitatea anulata în cursul lunii 6. Total II (randul 4 + randul 5) 7. Stocul la sfârşitul lunii (randul 3 - randul 6)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Certificata de conducerea agentului economic                                Data ..............................                                Numele şi prenumele ...............                                Calitatea .........................                                Semnatura .........................--------