LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizată*)privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice(actualizată până la data de 15 iunie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1În scopul simplificarii procedurilor administrative şi promovarii calităţii serviciilor se instituie prezenta procedura de inmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de autorizare a funcţionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia sa ceara inmatricularea în registrul comerţului.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 2Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi.---------Art. 2 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Inmatricularea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale în registrul comerţului şi inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza autorizatiei emise de primaria competenţa, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronuntarea de către judecatorul delegat a incheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Inmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la inregistrarea în registrul comerţului.  +  Articolul 4Autorizarea funcţionarii solicitantilor se face cu indeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Prin autorizarea funcţionarii, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate. (2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de către autorităţile competente de protectia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Capitolul II Inregistrarea în registrul comerţuluiInregistrarea în registrul comerţului  +  Articolul 6 (1) Prin inregistrarea în registrul comerţului se înţelege inmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi inregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului. (2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum şi de orice persoană interesata, în condiţiile legii, prin intocmirea cererii de înregistrare.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Inregistrarile în registrul comerţului se fac în baza unei incheieri a judecatorului delegat sau a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel. (4) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate juridica, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a incheierii judecatorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi inmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.---------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 7Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigura opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terti, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativa a publicarii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 8 (1) La inmatriculare solicitantilor li se elibereaza certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, insotit de incheierea judecatorului-delegat, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de menţiuni, insotit de incheierea judecatorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege. (3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de inscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civila, dacă judecatorul-delegat nu dispune altfel.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atesta ca persoana juridica a fost luata în evidenta oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenta organului fiscal.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. IV din ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006. (3) Pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitarii.---------Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Capitolul III Atribuirea codului unic de înregistrareAtribuirea codului unic de înregistrare  +  Articolul 10Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecatorul-delegat.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 11 (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la inregistrarile efectuate în registrul comerţului şi cele continute în cererea de înregistrare fiscala. (2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.---------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileste de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.-------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. IV din ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006.  +  Articolul 13Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în relatiile cu tertii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toata durata funcţionarii lor.  +  Articolul 14 (1) După efectuarea înmatriculării societatilor comerciale în registrul comerţului, un extras al incheierii judecatorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. (2) Extrasul incheierii judecatorului delegat va cuprinde urmatoarele elemente: numărul şi data incheierii, denumirea, sediul social şi forma juridica, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principala, capitalul social şi durata de functionare. (3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat inmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronică. (4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, incheierea judecatorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Capitolul IV Procedura autorizarii funcţionariiProcedura autorizarii funcţionarii  +  Articolul 15 (1) În vederea eliberarii de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de inscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, ca: a) persoana juridica nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.---------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. (2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzătoare modificarilor intervenite. (3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerţului datele din declaratiile-tip prevăzute la alin. (1) şi (2).----------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17 (1) Procedura de autorizare a funcţionarii pe baza declaraţiei-tip pe propria raspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar. (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectueaza urmatoarele activităţi: a) primesc, verifica şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaratiile-tip prevăzute la art. 15; b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare; c) ţin în sistem computerizat evidenta declaratiilor-tip prevăzute la art. 15; d) transmit autorităţilor publice competente declaratiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului; e) completeaza şi emit în termen certificatele constatatoare privind inregistrarea declaratiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi; f) urmaresc termenele prevăzute de prezenta lege şi elibereaza solicitantilor certificatele de înregistrare, certificatele de inscriere de menţiuni, incheierile judecatorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).----------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17^1 (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevăzute la art. 15, elibereaza solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca: a) s-a înregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezultă ca la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator; b) s-a înregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezultă ca sunt indeplinite condiţiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului şi protectiei muncii, pentru activităţile declarate;--------Lit. b) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificata de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. c) s-a înregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaratia-tip anterioara. (2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se elibereaza o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de inscriere de menţiuni. (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera cate un certificat constatator care atesta ca s-au înregistrat declaratiile-tip prevăzute la art. 15. (4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17^2 (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului. (2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:----------Prima liniuţa a alin. (2) al art. 17^2 a fost abrogata de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007.- directiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu retea proprie de sănătate publică;- Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;- autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17^3 (1) În cazul în care autorităţile publice competente constata că nu sunt indeplinite condiţiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii şi poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autorităţii publice competente. (2) În cazul în care neregularitatile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifica oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.---------Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 25Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigura condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcţionarii pe baza declaraţiei-tip pe propria raspundere.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Capitolul V Preschimbarea certificatului de inmatriculare şi a celui de înregistrare fiscalaPreschimbarea certificatului de inmatriculare şi a celui de înregistrare fiscala  +  Articolul 26Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de inmatriculare şi cel de înregistrare fiscala, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui raza au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.---------Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 27Procedura stabilita prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere se aplică în mod corespunzător şi preschimbarilor prevăzute la art. 26.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 29În cadrul procedurii de preschimbare, declaratiile-tip pe propria raspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se solicita preschimbarea.-----------Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 30 (1) Neefectuarea preschimbarii certificatului de inmatriculare şi a celui de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2. (2) Constatarea dizolvarii de drept se face prin incheierea judecatorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (3) Incheierea judecatorului delegat se înregistrează în registrul comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agentia Naţionala de Administrare Fiscala pe cale electronică, şi se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.  +  Articolul 31 (1) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusă numai recursului, la cererea oricarei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). (2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridica intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării în registrul comerţului a lichidatorului. (4) Dacă nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedeaza la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricarei persoane interesate, formulata în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecatorul delegat numeste un lichidator de pe lista practicienilor în insolventa, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006privind procedura insolventei.----------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006.(4^1) Prin derogare de la dispozitiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, incheierile judecatorului-delegat, pronuntate în condiţiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice - Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui raza societatea comerciala dizolvata îşi are sediul social.---------Alin. (4^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 1 al art. XIV din Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridica se radiază din registrul comerţului, prin încheiere a judecatorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.----------Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006. (6) Incheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin. (4^1).---------Alin. (6) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. XIV din Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5), revin asociatilor.---------Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006.  +  Articolul 32Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.  +  Capitolul VI Servicii de asistenţaServicii de asistenţa  +  Articolul 33În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţa acordate solicitantilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 34 (1) Serviciile de asistenţa se asigura prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. (2) Serviciile de asistenţa se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Serviciile de asistenţa se solicita prin cerere de servicii explicita, cuprinzand serviciile solicitate, oblibaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. (4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  +  Articolul 35 (1) Serviciile de asistenţa care se presteaza de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt: a) indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor; b) indrumarea pentru completarea corecta a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificata de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. c) tehnoredactarea cererii de înregistrare; d) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme; e) obtinerea evaluării prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport în natura la capitalul social; f) asigurarea obtinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:- dovezii intabularii;- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; g) redactarea declaraţiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor şi a cenzorilor ca indeplinesc condiţiile prevăzute de lege; h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului; i) redactarea statutului pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic; j) redactarea actului aditional sau, după caz, a hotărârii adunarii generale a membrilor sau asociatilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administratie privind modificari ale actului constitutiv referitoare la:- sediul social;- denumirea firmei sau emblema acesteia;- durata de functionare;- forma juridica;- domeniul principal de activitate şi activitatea principala;- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN;- administratori şi cenzori;- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;- majorarea sau reducerea capitalului social;- înfiinţarea sau desfiintarea de sedii sociale secundare;- divizare sau fuziune;- dizolvare sau lichidare; k) obtinerea autentificarii actului constitutiv sau a actului aditional; l) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenţa; m) extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere.  +  Capitolul VII Taxe şi tarifeTaxe şi tarife  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa a actelor constitutive şi declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor, privind indeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileste în suma fixa prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 37Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".  +  Articolul 38Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 39Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţa prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 40Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în functie de rata inflatiei.  +  Capitolul VIII Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 41 (1) Constituie contraventie şi se sancţionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsa între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfăşurarea oricarei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) Constatarea contraventiei şi aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2).-----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează cu amendă judiciara de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecatorul-delegat.-------------Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (5) Dispozitiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 42 (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelasi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvarii de drept, ca etapa prealabila obligatorie, urmeaza procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) şi (3). (2) După constatarea dizolvarii de drept sunt aplicabile dispozitiile art. 31. (3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiinţare, de incuviintare sau de recunoastere, orice persoană interesata va putea solicita instanţei competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveste obiectul de activitate şi, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice. (4) Prin hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), instanţa competenţa va dispune inregistrarea în registrul comerţului a hotărârii pronuntate, rămasă irevocabila, şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea. (5) În cazul dizolvarii de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozitiile alin. (2) privitoare la lichidare şi radiere.  +  Articolul 43 (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (2) Modelul cererii de înregistrare fiscala se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmand a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.----------Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.----------Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (5) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice implicate vor incheia protocoale cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.--------Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.--------Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.--------Alin. (8) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 44 (1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele insotitoare prevăzute de reglementarile în vigoare, precum şi declaratiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerata data înregistrării cererii.----------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) Corespondenta va contine şi dovada privind plata taxelor şi tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Directia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a actelor şi orice alta corespondenta cu solicitanţii se pot face şi prin posta, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare.----------Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 45Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data intrarii în vigoare a prezentei legi se solutioneaza potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 46----------Alin. (1) al art. 46 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 8 septembrie 2004.Nr. 359.-----------