LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005 (*actualizata*)privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare**)(actualizata până la data de 15 iunie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 610 din 14 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006; LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) În scopul garantarii instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţie beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare agricola, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007. (2) Fondul se gestioneaza de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aloca Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordarii de garantii instituţiilor de credit. (4) Acordarea sumelor din fond se efectueaza pe bază de conventii incheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare. (5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola.---------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 2Sumele alocate şi dobanzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 3Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va reintregi suma alocata.  +  Articolul 4Sumele alocate şi dobanzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori; b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garantiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru imprumutatii care nu îşi indeplinesc oblibaţiile asumate prin contractele de credit; c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aproba anual, diferentiat, în functie de tipul de credit şi de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare sunt: a) societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; b) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura şi Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004; c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii. d) consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructura rurala: tehnico-edilitara şi drumuri forestiere;----------Lit. d) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. e) Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor;----------Lit. e) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. f) directiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratoarelor şi pentru reteaua informationala naţionala;----------Lit. f) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. g) persoane fizice şi juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii.----------Lit. g) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. h) Directia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala a Judeţului Mures, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratorului Unităţii fitosanitare;----------Lit. h) a art. 5 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006. i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu.----------Lit. i) a art. 5 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006. j) alti beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricola.---------Litera j) a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007. (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006.  +  Articolul 6Creditele acordate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 vor fi garantate astfel: a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurarii surselor de finanţare necesare realizării productiei, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului; b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricola, în scopul realizării de investitii, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;-----------Litera b) a art. 6 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007. c) în cazul creditelor acordate pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD şi al celor incadrate în prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. acorda garantii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 8Comisioanele de garantare datorate de instituţiile de credit pentru garantiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 9În situaţia în care riscul de neplata înregistrat depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobanzilor acumulate, diferenţa se acopera din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 10Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanta bugetară şi sunt executate în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11Eventualele sume restituite de instituţiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executarii celorlalte garantii prevăzute în contractele de credit şi a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reintregi sursa din care s-a efectuat plata.  +  Articolul 12Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum şi cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricola.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,DAN RADU RUSANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 iulie 2005.Nr. 218._____________