LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 (*actualizata*)privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie(actualizata până la data de 11 iunie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 368 din 25 aprilie 2007; LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Administratia Naţionala de Meteorologie, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A. (2) Administratia Naţionala de Meteorologie este persoana juridica română, de interes public naţional, care are ca scop principal asigurarea protectiei meteorologice a vietii şi a bunurilor, conform legii. (3) Administratia Naţionala de Meteorologie are statut de regie, se organizeaza şi funcţionează pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 2 (1) Administratia Naţionala de Meteorologie reprezinta autoritatea tehnica naţionala în domeniul sau de competenţa. (2) Administratia Naţionala de Meteorologie realizează servicii operative de meteorologie şi activităţi curente de climatologie, studii şi cercetari în domeniul sau de competenţa şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) Domeniul de competenţa al Administraţiei Naţionale de Meteorologie cuprinde cunoasterea, monitorizarea şi anticiparea proceselor atmosferice şi fenomenelor asociate. (2) Obiectul principal de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie şi climatologie necesară dezvoltării social-economice a României şi integrarea acestei activităţi în sistemul de conventii şi relatii internationale, scop în care: a) efectueaza observatii şi masuratori privind starea şi evolutia vremii; b) asigura şi controlează circulatia interna de date şi informaţii meteorologice; c) elaboreaza metodologii de măsurare şi prelucrare a datelor şi realizează produse meteorologice; d) elaboreaza diagnoze, prognoze şi avertizari meteorologice; e) participa la activităţile adiacente de preintampinare a riscurilor meteorologice; f) constituie, actualizeaza sistematic şi administreaza Fondul naţional de date meteorologice; g) realizează studii şi cercetari, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu; h) elaboreaza studii şi scenarii de evolutie a climei; i) dezvolta capacitatea proprie de răspuns la cererea şi exigentele utilizatorilor; j) elaboreaza componentele de climatologie din studiile de impact şi de bilant de mediu; k) organizeaza şi coordonează sistemul naţional de formare şi pregatire profesionala în domeniul meteorologiei, climatologiei şi fizicii atmosferei; l) participa la programe/activităţi internationale, conform domeniului sau de competenţa; m) reprezinta România pe lângă Organizaţia Meteorologica Mondiala. (3) Administratia Naţionala de Meteorologie poate desfăşura şi alte activităţi care au legătură directa sau adiacenta cu obiectul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Administratia Naţionala de Meteorologie asigura functionarea retelei naţionale de masuratori meteorologice, a centrelor de prognoza şi subunitatilor de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control şi formare profesionala în domeniu, potrivit legii. (2) Administratia Naţionala de Meteorologie este abilitata, în exercitarea atribuţiilor sale, sa propuna Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor reglementari tehnice în domeniul sau de competenţa.  +  Articolul 5 (1) Administratia Naţionala de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridica, care efectueaza operaţiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, conform legii. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) sunt organizate după principiul omogenitatii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandarile internationale în domeniu, şi realizează obiectul de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie la nivel regional şi local; sucursalele Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt cele cuprinse în anexa nr. 1. (3) Sucursalele prevăzute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoza a vremii şi servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Coordonarea meteorologica şi administrativa a retelei de statii meteorologice şi a retelei de posturi pluviometrice este asigurata de servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Conducerea centrelor meteorologice regionale raspunde de functionarea optima a tuturor subunitatilor structurale subordonate. (4) Modificările în structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în raport cu evolutia şi particularitatile domeniului de competenţa, se aproba prin hotărâre a consiliului de administratie.  +  Articolul 6 (1) Administratia Naţionala de Meteorologie preia în administrare, de la Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente în evidentele contabile la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Administratia Naţionala de Meteorologie preia cu titlu gratuit, în patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A., existente în evidentele contabile la 31 decembrie 2003. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Fondul naţional de date meteorologice constituie proprietate publică a statului şi se gestioneaza în mod exclusiv de către Administratia Naţionala de Meteorologie.  +  Articolul 8 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie este asigurata de către un consiliu de administratie format din 7 membri, numiti prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Conducerea executiva este asigurata de un director general. (3) Presedinte al consiliului de administratie este directorul general, care indeplineste functia de reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologica Mondiala. (4) Atribuţiile şi competentele consiliului de administratie şi ale directorului general sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi functionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.  +  Articolul 9La data intrarii în vigoare a prezentei legi Administratia Naţionala de Meteorologie preia toate drepturile şi va fi ţinuta de toate oblibaţiile Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A., substituindu-se în toate litigiile în curs ale acesteia, cu excepţia celor legate nemijlocit de activităţile care se transfera altor institutii.  +  Articolul 10 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetarile fundamentale în domeniu, urmarirea sistematica şi completa a stării şi evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat; b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi alte servicii specifice prestate potrivit obiectului sau de activitate, conform contractelor economice incheiate cu terti utilizatori; c) din alte surse, conform legii. (2) Finantarea programului de investitii şi de retehnologizare al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, veniturile obtinute din inchirierea în condiţiile legii a unora dintre bunurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proportie de 50% de Administratia Naţionala de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întreţinere şi reparatii ale acestor bunuri.  +  Articolul 11 (1) Administratia Naţionala de Meteorologie preia personalul aferent activităţilor de meteorologie de la Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiaza de toate drepturile de personal prevăzute în legislatie şi în contractul colectiv de muncă în vigoare, precum şi de alimentatia de protecţie necesară la statiile meteorologice amplasate la altitudini de peste 600 mdM şi la statiile meteorologice izolate din Delta Dunarii. Locurile de muncă pentru care se acordă alimentatie de protecţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, iar cuantumul acesteia se negociaza cu sindicatele din domeniu, în functie de posibilitatile financiare ale administraţiei în cadrul colectivului de muncă.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de către consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, şi conform contractului colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va incheia un nou contract colectiv de muncă.  +  Articolul 12Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:"a) în domeniul meteorologiei, prin Administratia Naţionala de Meteorologie, denumita în continuare Centrul meteorologic naţional;"2. La articolul 6, litera h) va avea urmatorul cuprins:"h) participarea la Programul de Veghe Meteorologica Mondiala şi la alte programe initiate de Organizaţia Meteorologica Mondiala, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;"3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:"(4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internationale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4."4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:"(2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnica naţionala în domeniul sau de competenţa, care detine etaloanele naţionale pentru masuratori meteorologice şi raspunde de buna functionare şi utilizare a acestora."5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:"Art. 17. - Reteaua naţionala de supraveghere meteorologica constituie proprietate publică a statului şi se incredinteaza în administrare Centrului meteorologic naţional."6. La articolul 25, după litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:"c) finantarea programului de investitii şi de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor."7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:"(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei."8. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:"Art. 34. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29."9. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:"Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infractiune şi se sancţionează cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 75 milioane lei la 225 milioane lei."10. Articolul 43 se abroga.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestarilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalitatile de încasare şi de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007.  +  Articolul 14Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007.  +  Articolul 15La anexa nr. 2 - Unitatile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004*) privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:"2. Administratia Naţionala de Meteorologie".----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 a fost abrogata de art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 368 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. În consecinţa, modificările aduse de art. 15 devin caduce.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 17Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 216.  +  Anexa 1 SUCURSALELE ADMINISTRATIEI NAŢIONALE DE METEOROLOGIE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea sucursalei Sediul──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Cluj-Napoca, Str.Transilvania Nord Vânătorului nr. 17, judeţul Cluj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Timisoara, str.Banat-Crisana Gheorghe Adam nr. 15, judeţul Timiş──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Craiova, Str. BresteiOltenia nr. 3A, judeţul Dolj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Sibiu, Str. SomesuluiTransilvania Sud nr. 49, judeţul Sibiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Iasi, str. VascauteanuMoldova nr. 10, judeţul Iasi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Constanta, bd. MamaiaDobrogea nr. 300, judeţul Constanta──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Centrul Meteorologic Regional Comuna Afumati, sos.Muntenia Bucureşti-Urziceni nr. 6, judeţulIlfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Şcoala Naţionala de Meteorologie Municipiul Bucureşti, sos.Bucureşti-Ploiesti nr. 97,sectorul 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Anexa 1 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzand bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată, şi în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusiva a Administraţiei Naţionale de Meteorologie1. Fondul naţional de date meteorologice2. Bunurile aparţinând patrimoniului public de interes naţional, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.____________________