HOTĂRÂRE nr. 490 din 16 mai 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase(actualizata până la data de 29 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 199 din 9 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 429 din 9 mai 2007.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 35 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. P196 din 16 august 1967, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv Directiva 2001/59/CE conţinând a 28-a adaptare la progresul tehnic a Directivei Consiliului 67/548/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L225 din 21 august 2001, Directivei Consiliului 2004/73/CE conţinând a 29-a adaptare la progresul tehnic a Directivei Consiliului 67/548/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 152 din 30 aprilie 2004, şi rectificativului la Directiva Consiliului 2004/73/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L216 din 16 iunie 2004.-----------Menţiunea privind transpunerea directivelor Consiliului 67/548/CEE şi 2004/73/CE a fost introdusa de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 199 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 10 martie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protectiei mediului,Petru LificiuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăNORMA 16/05/2002