LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 (*actualizata*)privind pregătirea populatiei pentru aparare(actualizata până la data de 02 iulie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 11 iunie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 02 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999 respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000; ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 8 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Toţi cetatenii tarii au dreptul şi obligaţia sa apere România.  +  Articolul 2Pregătirea populatiei pentru apararea patriei se realizează prin: a) indeplinirea serviciului militar; b) participarea la alte forme de pregatire.  +  Capitolul 2 Indeplinirea serviciului militar  +  Secţiunea 1 Dispozitii comune  +  Articolul 3Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi barbatii, cetăţeni români, şi se indeplineste în urmatoarele forme: a) ca militari în termen; b) ca militari cu termen redus; c) ca rezervisti concentrati sau mobilizati.Sunt considerati în serviciul militar şi cetatenii români, barbati şi femei, care fac parte din cadrele în activitate, elevii şi studentii instituţiilor militare de invatamint şi militarii angajaţi pe bază de contract.Timpul cit o persoană indeplineste serviciul militar constituie vechime în munca.  +  Articolul 4Cetatenii care, din motive religioase, refuza sa indeplineasca serviciul militar sub arme executa serviciul utilitar alternativ, potrivit prezentei legi.Modul de executare a serviciului utilitar alternativ se stabileste prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Pe timpul indeplinirii serviciului militar în una dintre formele prevăzute la art. 3 alin. 1 şi 2, cetatenilor le este interzis sa desfasoare activităţi politice în unitatile militare.  +  Articolul 6Nu indeplinesc serviciul militar: a) alienatii şi debilii mintal; b) cei clasaţi inapti pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta, pentru invaliditati sau boli permanente, altele decit cele prevăzute la lit. a); c) personalul hirotonit sau ordinat care aparţine cultelor religioase recunoscute de lege; d) cei condamnati la inchisoare, pe timpul executarii pedepsei, precum şi cei arestati preventiv sau trimisi în judecata până la data raminerii definitive a hotărârii prin care s-a solutionat cauza penala; e) cei care au suferit condamnari cu inchisoare peste 5 ani pentru infractiuni comise cu intentie.  +  Articolul 7Cetatenii cu domiciliul stabil în România, care au dobândit sau au redobândit cetatenia română, indeplinesc oblibaţiile militare după o perioadă de cel mult 6 luni de la stabilirea sau restabilirea în tara.Cetatenii care au indeplinit serviciul militar în alte tari sunt exceptati de la oblibaţiile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b).  +  Articolul 8Cetatenii care indeplinesc serviciul militar depun urmatorul juramint:"Eu, ....., jur credinta patriei mele România. Jur să-mi apar tara, chiar cu preţul vietii. Jur sa respect legile tarii şi regulamentele militare.Asa să-mi ajute Dumnezeu!"  +  Secţiunea a 2-a Serviciul militar în termen  +  Articolul 9Pentru indeplinirea serviciului militar în termen, organele militare teritoriale efectueaza, anual, în perioadele stabilite de Statul Major General, recrutarea tinerilor şi incorporarea recrutilor.Perioadele când se efectueaza recrutarea şi incorporarea vor fi anuntate prin mijloace de informare în masa.  +  Articolul 10Tinerii luati în evidenta militara se numesc recruti.Totalitatea cetatenilor români nascuti în acelasi an formeaza un contingent care este indicat de anul nasterii.Sunt recrutati tinerii care, în anul când se face recrutarea, indeplinesc vârsta de 19 ani.Elevii liceelor sau ai altor scoli echivalente sunt recrutati în ultimul an de studiu, chiar dacă nu au implinit vârsta prevăzută la alineatul precedent.În timp de razboi, tinerii sunt recrutati în anul când implinesc vârsta de 18 ani.  +  Articolul 11Sunt incorporati pentru indeplinirea serviciului militar în termen barbatii, cetăţeni români, care au implinit vârsta de 20 de ani.În timp de razboi, precum şi la cererea acestora în timp de pace, tinerii pot fi incorporati după implinirea virstei de 18 ani.Limita maxima de vârsta până la care cetatenii români pot fi chemati pentru indeplinirea serviciului militar în termen este de 35 de ani.  +  Articolul 12Durata serviciului militar în termen este de 12 luni pentru militarii de toate armele. Durata serviciului militar în termen se socoteste incepind cu prima zi a lunii urmatoare incorporarii.Prelungirea serviciului militar se face conform legii.  +  Articolul 13Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni. La cerere, cetatenii care efectueaza serviciul utilitar alternativ pot fi trecuti, la prima incorporare, să execute integral serviciul militar în termen.  +  Articolul 14Pentru a fi recrutati sau incorporati, cetatenii sunt obligati să se prezinte la data, ora şi locul prevăzute în ordinul de chemare.Tinerii care, din diferite motive, nu au primit ordin de chemare, sunt obligati să se prezinte la centrele militare judetene, municipale, de sector, pe a caror raza teritoriala îşi au domiciliul ori reşedinţa, până cel mai tirziu la sfirsitul anului în care implinesc vârsta pentru a fi recrutati sau incorporati.  +  Articolul 15Recrutarea şi incorporarea se efectueaza de către comisiile locale de recrutare-incorporare, constituite pe linga centrele militare judetene, municipale şi de sector, după caz.Pe linga un centru militar pot functiona una sau mai multe comisii locale de recrutare-incorporare ce îşi vor desfăşura activităţile în localitatea de reşedinţa, cit şi în alte localităţi din judet.Fiecare comisie locala de recrutare-incorporare se compune din: a) presedinte:- un ofiter din centrul militar judetean, municipal sau de sector; b) membri:- un delegat al consiliului local;- un delegat al politiei din localitatea respectiva, ofiter sau subofiter;- un medic desemnat de directia sanitara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti; c) secretar:- un ofiter sau subofiter din centrul militar respectiv.  +  Articolul 16Comisiile locale de recrutare-incorporare au urmatoarele atribuţii: a) examineaza medical şi testeaza psihologic tinerii la recrutare şi recrutii la incorporare, stabilind dacă sunt apti sau nu pentru serviciul militar, în conformitate cu prevederile baremului medical aprobat de ministrul apararii naţionale; b) repartizeaza la recrutare tinerii pe arme, iar la incorporare recrutii pe unităţi şi formatiuni militare, pentru indeplinirea serviciului militar; c) acorda scutiri de serviciu militar şi aminari de la incorporare recrutilor, în condiţiile prezentei legi.Hotărârile comisiilor locale de recrutare-incorporare se comunică tinerilor şi recrutilor.  +  Articolul 17Recrutii pot face contestaţie împotriva hotărârilor comisiilor locale de recrutare-incorporare, la comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, care se constituie din: a) presedinte:- comandantul centrului militar; b) membri:- delegatul consiliului judetean;- delegatul inspectoratului de politie;- medicul centrului militar.Contestaţia se depune la comisia judeteana de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 2 zile de la comunicarea hotărârii care se ataca. Contestaţia trebuie rezolvata în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării. Hotărârea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, este definitivă.  +  Articolul 18Examinarile medicale de specialitate la comisiile de recrutare-incorporare se efectueaza la sediile acestora sau în spitale şi dispensare-policlinici, de către medici specialisti, stabiliti de directia sanitara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, de comun acord cu medicul centrului militar, precum şi în spitalele militare teritoriale. Acesti medici fac parte din comisiile de recrutare-incorporare.  +  Articolul 19Concluziile medicale ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, de recrutare-incorporare pot fi revocate numai de către Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara.  +  Articolul 20Directiile sanitare asigura personalul medico-sanitar auxiliar şi instrumentarul medical necesar efectuării examenului medical. De asemenea, organizeaza tratamentul medical şi asigura recrutilor asistenţa şi tratament medical gratuit în spitale, dispensare-policlinici, pentru acele boli care îi fac, temporar, inapti pentru serviciul militar.  +  Articolul 21Recrutii care sunt unici intretinatori de familie şi contribuie efectiv la întreţinerea acesteia sunt scutiti de serviciul militar, dacă: a) sotia recrutului este bolnava, încadrată în gradul I sau II de invaliditate; b) recrutul are unul sau mai mulţi copii minori, iar sotia acestuia a decedat; c) tatal recrutului este în vârsta de cel puţin 62 de ani şi mama 57 de ani; d) ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârsta; e) parintele în viaţa indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la lit. c) sau d); f) parintele despartit legal sau în fapt, aflat în întreţinerea recrutului, indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la lit. c) sau d), dacă despartirea a avut loc cu cel puţin 2 ani înainte de recrutare.De asemenea, sunt scutiti de serviciul militar şi recrutii care sunt unici sustinatori ai surorilor şi fratilor invalizi de gradul I sau II, dacă contribuie efectiv la întreţinerea lor.Recrutii infiati beneficiaza de prevederile lit. c)-f) din prezentul articol, dacă infierea a avut loc cu cel puţin 2 ani înainte de recrutare.  +  Articolul 22Se considera unic sustinator al parintilor ori al surorilor sau al fratilor minori recrutul care: a) nu mai are alte surori sau frati majori apti de muncă. b) mai are surori sau frati, dar acestia nu pot contribui la întreţinerea parintilor, deoarece:- sunt elevi sau studenti în instituţiile militare de invatamint;- indeplinesc serviciul militar în termen sau cu termen redus;- sunt elevi în scolile militare de ofiteri, maistri militari, subofiteri activi;- sunt invalizi de gradul I sau II.Prin contribuţie efectiva se înţelege participarea permanenta a recrutului la întreţinerea parintilor, surorilor şi fratilor minori, cu o parte insemnata din veniturile lui, precum şi la ingrijirea acestora, în cazul când prezenta recrutului este absolut necesară.  +  Articolul 23Aminarea de la incorporare se acordă: a) recrutilor gasiti, la incorporare, bolnavi de una dintre bolile prevăzute în baremul medical aprobat de ministrul apararii naţionale; b) elevilor liceelor de la invatamintul de zi şi seral, ai scolilor postliceale ori echivalente acestora, până la absolvirea studiilor. Pierd dreptul de aminare de la incorporare elevii exmatriculati pe o durată mai mare de 1 an, precum şi cei care repeta anul sau clasa mai mult de 1 an, din motive imputabile acestora; c) celor care au greutati familiale deosebite şi care se încadrează în urmatoarele situaţii:- parintii au mai mulţi copii, dintre care cel puţin 2 copii minori, iar copilul cel mai mare este incorporat;- parintii indeplinesc condiţiile de vârsta pentru ca fiul să fie scutit de serviciul militar, dar mai un copil major, incadrat în gradul I sau II de invaliditate, care are cel puţin 2 copii minori şi nu poate contribui la întreţinerea parintilor;- unul dintre parinti a decedat, iar cel în viaţa are în întreţinere cel puţin 2 copii minori;- recrutul nu are parinti, a fost crescut de bunici sau de altă persoană, până la vârsta de 14 ani, nu a fost infiat, locuieste cu cei care l-au crescut, acestia sunt bolnavi şi se încadrează în gradul I sau II de invaliditate ori au vârsta prevăzută în art. 21 lit. c);- recrutul are cel puţin 2 copii minori în vârsta de până la 7 ani.Pentru cazurile prevăzute la alin. 1, 3 şi 4 ale lit. c), venitul mediu lunar al celor ce au nevoie de întreţinere sa nu fie mai mare decit cuantumul minim stabilit la pensia integrală pentru limita de vârsta, prevăzut de dispozitiile legale; d) recrutilor care sunt unici sustinatori ai surorilor sau fratilor minori, până la majoratul unuia dintre ei.  +  Articolul 24Dacă pe timpul indeplinirii serviciului militar în termen se produce una dintre situaţiile prevăzute la art. 21, 22 şi 23, cei în cauza vor fi lasati la vatra.  +  Articolul 25La constatarea încetării cauzelor de scutire sau de aminare de la incorporare, recrutii şi militarii lasati la vatra vor fi chemati pentru indeplinirea sau completarea serviciului militar în termen la prima incorporare, dacă nu au implinit vârsta de 35 de ani.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul militar cu termen redus  +  Articolul 26Absolventii instituţiilor civile de invatamint superior, recunoscute de stat, care nu au indeplinit oblibaţiile militare până la începerea studiilor, efectueaza serviciul militar cu termen redus cu durata de 6 luni, în primul an după absolvire, dacă nu au implinit vârsta de 35 de ani.Absolventii instituţiilor civile de invatamint superior nu beneficiaza de prevederile art. 21, 22 şi 23 lit. c) şi d) privind scutirea de serviciul militar sau aminarea de la incorporare.Nu vor fi incorporati cei care frecventeaza cursurile unei alte facultati şi au absolvit cel puţin 1 an. Aceasta aminare se acordă numai până la absolvirea cursurilor celei de-a doua facultati.  +  Articolul 27După indeplinirea serviciului militar cu termen redus, în raport cu nevoile fortelor armate şi cu rezultatele obtinute în pregătirea militara, absolventilor instituţiilor civile de invatamint superior li se pot acorda grade de ofiter, subofiter sau gradat în rezerva, în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 28Absolventii instituţiilor civile de invatamint superior pot opta pentru serviciul utilitar alternativ cu durata de 12 luni, în condiţiile prezentei legi.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul militar ca rezervisti concentrati sau mobilizati  +  Articolul 29Cetatenii români, după indeplinirea serviciului militar activ, sunt luati în evidenta ca rezervisti instruiti.Cetatenii români apti pentru serviciul militar, care nu şi-au indeplinit aceasta obligaţie până la implinirea virstei de 35 de ani, precum şi cetatenii care au executat serviciul utilitar alternativ sunt luati în evidenta ca rezervisti neinstruiti cu grad de soldat.Gradatii şi soldatii se ţin în evidenta până la implinirea virstei de 50 ani, astfel: a) clasa I:- rezerva armatei, până la 35 ani inclusiv; b) clasa a II-a:- rezerva teritoriala, de la 35 de ani până la 45 de ani inclusiv; c) clasa a III-a:- rezerva generală, de la 45 de ani până la implinirea virstei de 50 de ani.Cadrele în rezerva se impart, după vârsta, în 3 clase şi se ţin în evidenta până la implinirea virstei prevăzute de lege.  +  Articolul 30Ofiterii, maistri militari, subofiterii, gradatii şi soldatii în rezerva sunt concentrati pentru instructie sau pentru completarea efectivelor fortelor armate.Rezervistii pot fi concentrati pentru instructie la datele şi pe durata stabilite prin ordinul Statului Major General, astfel: a) de 5 ori pe timpul cit se gasesc în clasa I de evidenta; b) de 3 ori pe timpul cit se gasesc în clasa a II-a de evidenta; c) o singură dată pe timpul cit se gasesc în clasa a III-a de evidenta.Durata fiecarei concentrari de instructie este de maximum 45 de zile şi poate fi prelungita prin lege.Perioadele în care se efectueaza concentrari de instructie pot fi anuntate şi prin mijloacele de informare în masa.--------------Art. 30 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 30^1Respins.--------------Art. 30^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 30^2Respins.--------------Art. 30^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 31La declararea mobilizarii, toţi militarii, precum şi rezervistii concentrati se considera mobilizati şi rămân în continuare în marile unităţi, în unitatile şi formatiunile militare.  +  Articolul 32Chemarea rezervistilor la concentrare şi la mobilizare se face prin ordine de chemare. Ordinele de chemare la mobilizare se inmineaza şi se păstrează asupra rezervistilor din timp de pace.  +  Secţiunea a 5-a Cadrele militare în activitate; elevii scolilor militare şi studentii instituţiilor militare de invatamint superior; militarii angajaţi pe bază de contract  +  Articolul 33Condiţiile de admitere în instituţiile militare de invatamint se stabilesc de către ministerele care le au în subordine sau de către instituţiile cu atribuţii în domeniul sigurantei naţionale.  +  Articolul 34Tinerii admisi în instituţiile militare de invatamint, cu excepţia celor din liceele militare, sunt considerati incorporati.  +  Articolul 35Elevii scolilor militare şi studentii care nu mai continua studiile sunt trimisi la unităţi militare pentru completarea serviciului militar până la 12 luni. Dacă acestia au indeplinit serviciul militar înainte de a intră în institutia militara de invatamint sau au terminat cel puţin anul I de studii, sunt trecuti în rezerva.  +  Articolul 36Indatoririle şi drepturile cadrelor militare în activitate, precum şi alte norme în legătură cu situaţia lor militara se stabilesc prin lege.  +  Articolul 37 (1) Cetatenii care au indeplinit serviciul militar în termen pot fi angajaţi în unităţi militare, pe bază de contract, pentru o perioadă determinata, în functie de nevoile fortelor armate. (2) Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi indatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt reglementate prin ordine ale ministrului apararii naţionale, ministrului administraţiei şi internelor, directorului Serviciului Roman de Informaţii şi directorului Serviciului de Protecţie şi Paza.-------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 8 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 mai 2003.  +  Secţiunea a 6-a Evidenta militara a recrutilor şi rezervistilor  +  Articolul 38 (1) Conducerea, indrumarea şi controlul activităţii de evidenta militara, pe intreg teritoriul României, se executa de către Statul Major General. (2) Organele specializate în tinerea evidentei militare sunt centrele militare judetene, municipale şi de sector. Unitatile de politie, precum şi, după caz, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor desfăşoară activităţi specifice în sprijinul centrelor militare. (3) Evidenta militara a recrutilor se tine după domiciliul sau reşedinţa acestora, iar a rezervistilor, numai după domiciliu.-------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 39Evidenta militara a cetatenilor români, care se gasesc în strainatate pe o durată mai mare de 45 de zile, se tine de care reprezentantele diplomatice ale României în tarile respective.  +  Articolul 40Centrele militare judetene, municipale şi de sector pot chema recrutii şi rezervistii pentru precizarea unor date în legătură cu situaţia lor militara de cel mult 3 ori pe an.  +  Articolul 41Chemarea cetatenilor la centrele militare judetene, municipale şi de sector se face pe baza ordinului de chemare.  +  Articolul 42Documentul de evidenta militara aflat asupra recrutilor este adeverinta de recrutare, iar pentru rezervisti, livretul militar.Livretul militar se vizeaza periodic, prin prezentarea rezervistilor la centrele militare judetene, municipale sau de sector, la datele stabilite de Statul Major General.Pierderea livretului militar se anunta la organul de evidenta militara în termen de 5 zile şi se publică în Monitorul Oficial al României, în termen de 10 zile de la constatare.  +  Capitolul 3 Alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare  +  Secţiunea 1 Dispozitii comune  +  Articolul 43Prin alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare se înţelege participarea acesteia la pregătirea premilitara a tineretului, în formatiuni de protecţie civila şi în formatiuni sanitar-voluntare ale Crucii Rosii.  +  Articolul 44Organizarea şi a altor forme de pregatire a populatiei pentru aparare se face prin lege.  +  Secţiunea a 2-a Pregătirea premilitara a tineretului  +  Articolul 45Pregătirea premilitara se organizeaza pe bază de voluntariat, cu tinerii apti din punct de vedere medical, care au implinit vârsta de 15 ani şi până la incorporare, în scopul insusirii unor cunoştinţe şi formarii de deprinderi militare şi tehnico-aplicative, dezvoltării sentimentelor patriotice şi morale, precum şi în scopul educarii civice.  +  Articolul 46Pregătirea premilitara a tineretului este organizata şi realizata de către Ministerul Apararii Naţionale. În acest scop, Ministerul Apararii Naţionale va colabora cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului şi cu alte organe şi autorităţi ale administraţiei publice.  +  Articolul 47Activitatea de pregatire premilitara a tineretului se realizează în centre de pregatire organizate pe linga unitatile militare, unitatile de invatamint, agentii economici şi instituţiile publice. În functiile de comandanti de centre şi formatiuni de pregatire premilitara a tineretului se încadrează ofiteri, maistri militari, subofiteri şi gradati activi şi în rezerva.  +  Articolul 48Instruirea metodica a rezervistilor comandanti de centre şi formatiuni de pregatire premilitara a tineretului se executa anual, în limita a 18-20 de ore, în unităţi militare, precum şi în unităţi de invatamint.  +  Articolul 49Ministerul Apararii Naţionale elaboreaza programele de pregatire în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, asigura armamentul, munitia, baza materiala şi documentara, precum şi fondurile banesti necesare instruirii militare generale şi de specialitate a tinerilor şi comandantilor de centre şi formatiuni.Pentru organizarea şi desfăşurarea pregatirii de specialitate în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative, altele decit cele stabilite de Ministerul Apararii Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, fondurile banesti vor fi asigurate de către Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului.  +  Articolul 50Tinerii participanti la pregătirea premilitara beneficiaza gratuit de asistenţa medicală, medicamente, spitalizare şi pensii pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregatirii şi în legătură cu activitatea de pregatire militara.  +  Articolul 51Ofiterii, maistrii militari, subofiterii şi gradatii în rezerva, care indeplinesc functiile de comandanti de centre şi formatiuni de pregatire premilitara a tineretului, pe timpul executarii activităţilor de pregatire, au oblibaţiile şi drepturile prevăzute pentru rezervisti şi beneficiaza de prioritate la inaintarea în gradul următor.  +  Articolul 52Tinerii care participa cu regularitate la pregătirea premilitara pot să-şi aleaga arma în care vor fi instruiti pe timpul indeplinirii serviciului militar obligatoriu.  +  Secţiunea a 3-a Pregătirea în formatiuni de protecţie civila  +  Articolul 53Cetatenii români au obligaţia de a participa la activitatea de pregatire pentru protecţie civila în vederea cunoasterii şi aplicarii regulilor şi masurilor de protecţie civila. Programele, formele şi durata pregatirii privind protectia civila pe categorii de participanti se stabilesc prin lege.  +  Articolul 54Formatiunile de protecţie civila se constituie, conform legii, la autorităţile administraţiei publice şi la instituţiile publice, precum şi la agentii economici, indiferent de forma de proprietate.  +  Secţiunea a 4-a Pregătirea în formatiuni sanitar-voluntare ale Crucii Rosii  +  Articolul 55Organizarea, incadrarea şi functionarea formatiunilor sanitar-voluntare şi pregătirea surorilor de Cruce Rosie se realizează de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România.  +  Articolul 56Inzestrarea formatiunilor sanitar-voluntare ale Crucii Rosii cu materialele necesare instruirii şi acordarii primului-ajutor se asigura de către agentii economici şi instituţiile publice, prefecturile şi primariile pe linga care acestea funcţionează, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice şi ale instituţiilor publice, precum şi ale agentilor economici  +  Articolul 57 (1) Centrele militare judetene, municipale şi de sector verifica şi îndrumă activitatea autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor publice, precum şi a agentilor economici, pentru tinerea evidentei militare a recrutilor şi rezervistilor. (2) De asemenea, sprijina, îndrumă şi verifica activitatea unităţilor de politie şi a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor în ceea ce priveste tinerea evidentei militare a recrutilor şi rezervistilor.-------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 58Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, precum şi agentii economici, indiferent de forma de proprietate şi de marimea acestora, au urmatoarele obligaţii privind evidenta militara a salariatilor proprii sau, după caz, a somerilor: a) sa tina la zi evidenta şi sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale sau de sector incadrarile, plecarile din serviciu şi detasarile pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, precum şi schimbările în datele de evidenta a acestora.Instituţiile civile de invatamint superior, colegiile şi scolile postliceale vor comunică, în scris, centrelor militare judetene, municipale sau de sector, pe a caror raza teritoriala funcţionează, în termen de 10 zile de la începerea studiilor, numele studenţilor şi ale elevilor care nu au indeplinit serviciul militar şi urmeaza cursurile anului I de invatamint, pe facultati şi specializari.Instituţiile civile de invatamint sunt obligate sa comunice centrului militar, în termen de 30 de zile, numele elevilor şi studenţilor care au intrerupt studiile, au fost exmatriculati sau au ramas a doua oara repetenti; b) sa incadreze în serviciu recrutii şi rezervistii, numai dacă acestia poseda adeverinta de recrutare ori livret militar, cu menţiunea ca au fost luati în evidenta de centrul militar judetean, municipal sau de sector ori de unitatea de politie; c) sa intocmeasca, anual, tabele nominale cu tinerii care urmeaza să fie recrutati şi să le predea centrelor militare judetene, municipale sau de sector, la termenele stabilite.Instituţiile civile de invatamint vor întocmi anual tabele nominale cu tinerii din ultimul an de studiu şi le vor trimite, la cerere, centrelor militare; d) sa verifice dacă recrutii şi rezervistii respecta regulile de evidenta militara şi sa ia măsuri ca acestia să se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de evidenta pentru clarificarea situaţiei militare; e) sa acorde, la solicitarea recrutilor chemati la incorporare, un concediu de 5 zile cu plata corespunzătoare, în scopul rezolvarii problemelor personale şi familiale; f) sa acorde tinerilor chemati la recrutare, recrutilor şi rezervistilor chemati la centrele militare judetene, municipale şi de sector, pentru clarificarea situaţiei militare, un concediu de maximum 3 zile, cu plata corespunzătoare.  +  Articolul 59Unitatile de politie au urmatoarele obligaţii privind evidenta militara a recrutilor şi rezervistilor: a) la comune, sa tina evidenta nominala a cetatenilor cu obligaţii militare; b) să efectueze, în documentele de evidenta a recrutilor şi rezervistilor, în localităţile unde nu funcţionează centre militare judetene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta; c) sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta; d) la municipii şi oraşe, sa inmineze tinerilor şi recrutilor ordine de chemare la recrutare-incorporare ori pentru clarificarea situaţiei militare şi să-i trimita la data, ora şi locul prevăzute în acestea; e) sa inmineze rezervistilor ordinele de chemare la concentrare, la mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare şi să-i trimita la data, ora şi locul prevăzute în acestea; f) la municipii şi oraşe, sa verifice, la domiciliu ori la reşedinţa, toţi tinerii care urmeaza a fi recrutati, sa intocmeasca tabele nominale cu acestia şi să le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare judetene, municipale sau de sector; g) abrogata; h) sa ia imediat măsuri pentru a identifica locul unde se afla tinerii, recrutii şi rezervistii cărora nu li s-a putut inmina ordinul de chemare; i) sa urmareasca, în baza masurilor ordonate de către organele de urmărire penala, şi sa conduca la locul indicat de către acestea, pe cetatenii cu obligaţii militare neprezentati la recrutare, incorporare, concentrare sau mobilizare, precum şi pe militarii dezertori ori absenti nejustificat de la unitate sau de la serviciu; j) abrogata.-------------Literele g) şi j) ale art. 59 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.  +  Articolul 59^1Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea şi controlul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor au urmatoarele obligaţii privind evidenta militara a recrutilor şi rezervistilor: a) să efectueze în documentele de evidenta a recrutilor şi rezervistilor, în localităţile unde nu funcţionează centre militare judetene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta; b) sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta; c) sa intocmeasca tabele nominale cuprinzand recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta şi să le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare judetene, municipale sau de sector; d) să efectueze în actele de identitate ale cetatenilor cu obligaţii militare, în localităţile unde sunt centre militare judetene, municipale sau de sector, menţiunea de schimbare a domiciliului, iar în cele ale recrutilor, şi menţiunea de stabilire ori de schimbare a resedintei, numai după ce acestia fac dovada ca au fost luati în evidenta de către centrele militare respective; e) sa retina adeverintele de recrutare, livretele militare şi ordinele de chemare la mobilizare de la cetatenii cu obligaţii militare care se prezinta pentru a anunta ca parasesc tara şi sa comunice centrelor militare judetene, municipale sau de sector pe cei care au declarat ca parasesc tara pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, precum şi pe cei care au plecat definitiv din tara.--------------Art. 59^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.Partea introductiva a art. 59^1 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 60Autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor au urmatoarele obligaţii privind evidenta militara a tinerilor, recrutilor şi rezervistilor: a) sa verifice, anual, tinerii care urmeaza a fi recrutati, sa intocmeasca tabele nominale cu acestia şi să le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare respective; b) sa inmineze tinerilor ordinele de chemare la recrutare. Acestia vor fi însoţiţi şi prezentati comisiei de recrutare-incorporare de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale respective; c) să asigure inminarea ordinelor de chemare la incorporare, la concentrare sau la mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare şi sa organizeze trimiterea acestora la data, ora şi locul prevăzute în ordinele de chemare; d) sa comunice centrelor militare judetene, municipale sau de sector, precum şi politiei, în termen de 10 zile, cazurile de deces al recrutilor şi rezervistilor.  +  Articolul 61 (1) Instantele judecătorești şi parchetele de pe linga instante sunt obligate sa comunice, în termen de 10 zile, centrelor militare judetene, municipale şi de sector măsura de privare de libertate sau revocarea acesteia, dispusa prin ordonanţa procurorului ori prin hotărâre judecătorească împotriva recrutilor şi rezervistilor. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 61 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.  +  Capitolul 5 Oblibaţiile şi drepturile cetatenilor care participa la pregătirea pentru apararea tarii  +  Articolul 62Cetatenii români, pe timpul indeplinirii obligaţiilor militare, trebuie să respecte juramintul militar.  +  Articolul 63Tinerii chemati la recrutare, recrutii şi rezervistii sunt obligati:1. sa primeasca ordinele de chemare emise de centrele militare judetene, municipale şi de sector şi să se prezinte la data, ora şi locul prevăzute în acestea;2. să se prezinte la organul de evidenta militara pentru: a) scoaterea din evidenta înainte de plecarea la noul domiciliu; b) luarea în evidenta, la schimbarea domiciliului, la trecerea în rezerva sau la lasarea la vatra; c) anuntarea schimbarii domiciliului în raza teritoriala a aceluiasi organ de evidenta militara; d) vizarea livretului militar; e) anuntarea pierderii ori a deteriorării adeverintei de recrutare, a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare; f) predarea adeverintei de recrutare, a livretului militar şi a ordinului de chemare la mobilizare înainte de plecarea în strainatate, precum şi ridicarea documentelor respective la inapoierea în tara;3. sa anunte centrul militar judetean, municipal sau de sector despre: a) absenta de la domiciliu, în timp de pace, pe o durată mai mare de 45 de zile, iar în timp de mobilizare ori de razboi, pe o durată mai mare de 15 zile; b) schimbările survenite în situaţia lor cu privire la locul de muncă, studii sau calificare, starea sănătăţii, starea civila şi schimbarea numelui.Prezentarea la organul de evidenta militara şi anuntarea centrului militar judetean, municipal sau de sector se face în termen de 5 zile, în timp de pace, şi de 2 zile, în timp de mobilizare ori de razboi, de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.Oblibaţiile respective revin şi în cazul schimbarii resedintei recrutilor în timp de pace şi de razboi, iar rezervistilor, în timp de razboi. Recrutii şi rezervistii din localităţile în care sunt centre militare judetene, municipale sau de sector se prezinta la acestea, iar cei din celelalte localităţi se prezinta la politia locala.  +  Articolul 64Neprezentarea la recrutare, la incorporare, la concentrare, la mobilizare sau pentru clarificarea situaţiei militare, la data fixata prin ordinul de chemare, poate fi motivata: a) dacă este bolnav, în imposibilitatea de a se deplasa, situaţie dovedita cu certificatul medical eliberat de organele sanitare competente; b) în cazul decesului unui membru al familiei - parinte, sotie, copil, unul dintre socri, frate sau sora - pe baza certificatului de deces; c) în caz de forta majoră, pe baza dovezii eliberate de autorităţile administraţiei publice locale.Cei chemati la recrutare, la incorporare, la concentrare sau la mobilizare ori, după caz, membrii familiilor lor, precum şi agentii economici, instituţiile publice la care acestia sunt salariati şi autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a anunta imediat centrelor militare judetene, municipale sau de sector motivele neprezentarii la locul, data şi ora prevăzute în ordinele de chemare, urmind ca în termen de 3 zile să prezinte acte justificative.  +  Articolul 65Recrutii chemati la centrele militare judetene, municipale sau de sector în vederea incorporarii, dar care nu au fost incorporati, precum şi cei trecuti în rezerva sau lasati la vatra sunt obligati să se prezinte la locurile de muncă în termen de 5 zile de la data la care li s-a comunicat că nu vor fi incorporati, respectiv în termen de 30 de zile de la data trecerii în rezerva sau a lasarii la vatra.Data incorporarii şi trecerii în rezerva, pentru cei care au indeplinit serviciul militar, este cea consemnata în livretul militar.  +  Articolul 66Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii şi studentii instituţiilor militare de invatamint, precum şi rezervistii au dreptul la hrana, echipament, medicamente, pensie pentru pierderea capacităţii de muncă, solda şi documente militare de transport la chemarea pentru indeplinirea serviciului militar şi pe timpul executarii acestuia, la trecerea în rezerva sau la lasarea la vatra, la concentrare, la mobilizare şi la demobilizare, în caz de concedii, permisii, internari şi iesiri din spitale şi în condiţiile stabilite prin dispozitiile legale. Dreptul la documente militare de transport îl au şi tinerii chemati la recrutare şi recrutii chemati la incorporare.Recrutii şi rezervistii care sunt internati în spitale pentru stabilirea situaţiei medico-militare au dreptul la asistenţa medicală, medicamente, întreţinere gratuita şi documente militare de transport, iar cei incadrati în munca beneficiaza şi de ajutoare pentru incapacitate temporara de muncă.Rezervistilor care, pe timpul indeplinirii serviciului militar în termen, s-au pregatit prin cursuri în anumite meserii echivalente în viaţa civila li se recunoaste calificarea obtinuta, pe baza actelor de atestare eliberate de unitatile militare.Rezervistii care au executat concentrarea de instructie, iar la începerea acesteia erau incadrati în munca, beneficiaza de concediu de odihnă integral sau de compensatia în bani a concediului de odihnă neefectuat, indiferent de durata concentrarii.  +  Articolul 67Militarii în termen şi cei cu termen redus, elevii şi studentii instituţiilor militare de invatamint au dreptul la ajutoare în caz de deces al sotiei, copiilor sau al altor persoane aflate în întreţinerea acestora înainte de incorporare, în cuantumul stabilit prin acte normative. Ajutoarele se platesc de către agentii economici şi instituţiile publice pentru cei care, înainte de incorporare, au fost salariaţii acestora sau de către primarii, pentru cei neincadrati în munca, din fondurile destinate în acest scop.  +  Articolul 68Recrutii chemati pentru indeplinirea serviciului militar în termen primesc de la agentii economici, de la instituţiile publice ori de la organele şi autorităţile administraţiei publice la care sunt incadrati toate drepturile la zi, inclusiv compensatia în bani a concediului de odihnă neefectuat.Tinerii care urmeaza cursurile instituţiilor militare de invatamint, militarii angajaţi pe bază de contract, precum şi cei chemati în rindul cadrelor în activitate ale fortelor armate, proveniti dintre absolventii de liceu sau de scoli profesionale şi de maistri, scolarizati pe bază de contracte incheiate cu agentii economici, sunt scutiti de obligaţia restituirii cheltuielilor de scolarizare ce decurg din contractele respective.  +  Articolul 69Contractele de muncă ale salariatilor chemati pentru indeplinirea serviciului militar în termen sau cu termen redus ori pentru concentrare se mentin în condiţiile prevăzute de lege.Contractele de muncă ale celor prevăzuţi la alineatul precedent nu pot fi desfacute decit ca urmare a dizolvarii agentilor economici ori a desfiintarii instituţiilor publice. În aceste situaţii, cel care angajează sau oficiile fortelor de muncă teritoriale vor asigura cu prioritate plasarea celor în cauza în alte locuri de muncă echivalente în aceeasi localitate, potrivit pregatirii şi capacităţii profesionale, sau, gratuit, reconversia profesionala pentru profesiuni care, intr-o anumita perioada, sunt cerute de situaţia economica pe piaţa forţei de muncă.Posturile în care sunt incadrate persoanele prevăzute la alin. 1 pot fi ocupate, pe timpul cit acestea indeplinesc serviciul militar, numai pe baza unor contracte de muncă pe durata determinata.  +  Articolul 70 (1) Pe toata durata concentrarii, ofiterii, maistrii militari şi subofiterii în rezerva primesc solda şi alte drepturi banesti stabilite potrivit dispoziţiilor legale pentru cadrele militare în activitate, iar gradatii şi soldatii în rezerva, o indemnizatie lunara egala cu solda minima de functie a militarilor angajaţi pe bază de contract şi alte drepturi banesti prevăzute de dispozitiile legale pentru militarii în termen de la unitatile militare la care sunt concentrati. (2) Respins.------------Alin. (2) al art. 70 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 71Tinerii chemati la recrutare, recrutii şi rezervistii care au calitatea de salariati şi sunt chemati la centrele militare judetene, municipale sau de sector, pentru clarificarea situaţiei militare, au dreptul la concediu de maximum 3 zile, cu plata corespunzătoare facuta de către organele şi autorităţile administraţiei publice, agentii economici şi instituţiile publice unde sunt incadrati.  +  Capitolul 6 Asigurarea materiala şi financiară  +  Articolul 72Consiliile locale judetene, municipale şi de sector ale municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure centrelor militare, judetene, municipale şi de sector terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, dotarile şi fondurile necesare desfăşurării activităţii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 73Cheltuielile de reparatii, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare judetene, municipale şi de sector se suporta de către autorităţile administraţiei publice locale. Reparatiile pentru localurile aflate în administrarea Ministerului Apararii Naţionale se suporta de către acest minister.  +  Articolul 74Autorităţile administraţiei publice locale nu pot dispune mutarea centrelor militare judetene, municipale şi de sector din localurile care le-au fost puse la dispoziţie, decit cu acordul Ministerul Apararii Naţionale.  +  Articolul 75Întreţinerea şi reparatiile curente ale autovehiculelor din dotarea centrelor militare judetene, municipale şi de sector se asigura de către autorităţile administraţiei publice locale. Reparatiile capitale se asigura prin grija Ministerului Apararii Naţionale.  +  Articolul 76Autorităţile administraţiei publice locale asigura plata personalului din afara centrelor militare judetene, municipale şi de sector, care desfăşoară activitate în cadrul comisiilor locale de recrutare-incorporare.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 77Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, comise de către:1. tinerii chemati la recrutare, recrutii, executanţii serviciului utilitar alternativ sau rezervistii, pentru: a) neprezentarea la comisia locala de recrutare-incorporare conform ordinului de chemare, iar în cazul când nu au primit ordin de chemare, cel mai tirziu până la sfirsitul anului în care implinesc vârsta pentru a fi recrutati; b) neprezentarea recrutului sau a rezervistului la organul de evidenta militara pentru a fi luat sau scos din evidenta ori pentru a comunică schimbările survenite în situaţia personala, în termenele prevăzute de lege; c) neprezentarea rezervistului la data, ora şi locul prevăzute în ordinul de chemare pentru clarificarea situaţiei militare; d) neanuntarea, la organul de evidenta militara, de către recrut sau rezervist, a absentarii de la domiciliu ori de la reşedinţa, în termenul şi perioada prevăzute în prezenta lege; e) neprezentarea, inaintea plecarii din tara, la organul de evidenta militara, pentru a preda livretul militar, adeverinta de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare; f) pierderea adeverintei de recrutare, a livretului militar, a ordinului de chemare la mobilizare, precum şi a insemnului distructiv, din vina recrutului, rezervistului ori a executantului serviciului utilitar utilitar alternativ; g) neprezentarea, în termenul legal, a rezervistului pentru primirea sau viza livretului militar; h) încredinţarea unei alte persoane a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare, dacă aceasta nu s-a facut cu scopul ca documentele respective să fie folosite fără drept;2. conducătorii sau angajatii agentilor economici, instituţiilor publice, organelor şi autorităţilor administraţiei publice, desemnaţi pentru tinerea evidentei militare, pentru: a) neactualizarea evidentei militare a recrutilor şi a rezervistilor; b) neintocmirea şi netrimiterea, în termenul stabilit, a tabelelor nominale cu tinerii care urmeaza a fi recrutati sau omiterea unor tineri de pe aceste tabele; c) neînmânarea, în termen, a ordinelor de chemare a tinerilor, recrutilor şi rezervistilor, precum şi netrimiterea la centrele militare judetene, municipale sau de sector a dovezilor de primire a ordinelor; d) necomunicarea, în termenul stabilit, a schimbarilor survenite în datele de evidenta a recrutilor şi rezervistilor; e) angajarea în serviciu a recrutilor şi a rezervistilor fără a fi luati în evidenta de către organele de evidenta militara în a caror raza teritoriala domiciliaza sau îşi au reşedinţa; f) necomunicarea, în termen, la centrele militare, a datelor personale ale tinerilor admisi în invatamintul superior civil, precum şi ale elevilor şi studenţilor exmatriculati care au intrerupt studiile sau care au ramas a doua oara repetenti; g) neprezentarea persoanelor stabilite pentru incadrarea comisiilor locale de recrutare-incorporare; h) necomunicarea, în termen de 3 zile, la centrul militar, ca executanţii serviciului utilitar alternativ şi-au pierdut aptitudinile pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite, ori ca intreprinderea respectiva nu mai poate respecta clauzele contractuale.  +  Articolul 78Contraventiile prevăzute la art. 77 pct. 1 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 50.000 lei la 400.000 lei, cele prevăzute la lit. e) şi f); b) cu amendă de la 75.000 lei la 700.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d), g) şi h); c) cu amendă de la 500.000 lei la 3.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a) şi b).Contraventiile prevăzute la art. 77 pct. 2 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 200.000 lei la 700.000 lei, cele prevăzute la lit. f) şi g); b) cu amendă de la 300.000 lei la 1.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi d); c) cu amendă de la 400.000 lei la 1.500.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c), e) şi h).  +  Articolul 79Neaducerea la indeplinire sau indeplinirea defectuoasa a faptelor prevăzute la art. 77, de către personalul centrelor militare şi al unităţilor de politie, constituie abateri disciplinare şi se sancţionează disciplinar de către sefii ierarhici ai acestora, la sesizarea comandantilor centrelor militare respective.  +  Articolul 80Contraventiile se constata de către persoanele imputernicite de Statul Major General, de centrele militare judetene, municipale sau de sector sau de inspectoratele de politie. Agentul constatator aplica şi sanctiunile.  +  Articolul 81Dispozitiile art. 77 şi 80 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27 din aceeasi lege.  +  Capitolul 8 Dispozitii finale  +  Articolul 82Ministerul Apararii Naţionale îşi organizeaza banca proprie de date privind evidenta pe plan local şi central a recrutilor şi a rezervistilor, pe baza datelor din Sistemul naţional informatic de evidenta a populatiei.  +  Articolul 83Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi de către agentii economici, instituţiile publice, organele şi autorităţile administraţiei publice se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 84Modalitatea examinarii medicale a tinerilor, recrutilor şi rezervistilor, a tratamentului medical al recrutilor, asigurarea cu instrumentarul medical şi cu personalul sanitar se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii naţionale şi al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 85Modul de executare a dispoziţiilor prezentei legi privind oblibaţiile ce revin politiei se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii naţionale şi al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 86Organizarea centrelor de pregatire, a cercurilor tehnico-aplicative, conţinutul programelor, numărul de ore necesare, precum şi alte probleme privind participarea tinerilor la pregătirea premilitara se stabilesc prin regulamente şi instrucţiuni elaborate în comun de către Ministerul Apararii Naţionale şi organismele cu atribuţii în acest domeniu.  +  Articolul 87Ministerul Apararii Naţionale informeaza sistematic populatia, atit prin presa şi prin emisiuni proprii de radio şi de televiziune, transmise fără plata pe posturile naţionale, cit şi prin relatiile cu mijloacele de informare în masa, asupra problemelor importante din domeniul apararii şi modului în care armata îşi indeplineste misiunile ce-i sunt stabilite prin Constitutie şi legile tarii.  +  Articolul 88Legea nr. 14 din 28 decembrie 1972 privind organizarea apararii naţionale a României, Decretul nr. 582 din 29 august 1978, Decretul-lege nr. 99 din 14 martie 1990 privind modul de indeplinire a serviciului militar în termen şi cu termen redus, Decretul-lege nr. 119 din 14 aprilie 1990 privind conţinutul juramintului militar, Decretul nr. 79/1978 privind asigurarea unor drepturi financiare pentru rezervistii şi pensionarii militari care indeplinesc functii în garzile patriotice, Decretul nr. 486/1977 privind aprobarea normei de aprovizionare cu echipament, a regulamentului uniformelor şi a modului de suportare a cheltuielilor necesare asigurarii cu echipament, mijloace materiale şi a altor cheltuieli determinate de organizarea, pregătirea de lupta şi actiune a garzilor patriotice, Decretul nr. 90/1977 privind instituirea drapelului de lupta al garzilor patriotice şi reglementarea acordarii acestuia, Hotărârea Guvernului nr. 503/1993 privind autorizarea Ministerului Apararii Naţionale de a angaja militari pe bază de contract, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.-------------NOTĂ:Legea nr. 46/1996 se modifica în mod corespunzător prevederilor cuprinse în ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, asa cum se menţionează în anexa 1*) din respectiva ordonanţa.*) Anexa 1 din ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUICONSTANTIN DAN VASILIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORRADU BERCEANU------------------