LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*actualizata*)pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la retelele şi serviciile de comunicatii electronice(actualizata până la data de 27 mai 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 31 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006; LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare a relatiilor dintre furnizorii de retele şi servicii de comunicatii electronice, pe de o parte, şi utilizatorii finali, pe de altă parte. (2) Prezenta lege instituie reguli privind: a) serviciul universal; b) drepturile utilizatorilor finali; c) oblibaţiile furnizorilor de retele şi servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piaţa; d) oblibaţiile furnizorilor de retele publice de comunicatii şi ale furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii, denumita în continuare ANRC, asigura promovarea concurentei, precum şi protectia drepturilor şi intereselor utilizatorilor finali, astfel încât acestia să obţină un maximum de beneficii în condiţiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) telefon public cu plata - telefonul pus la dispoziţie publicului, plata realizandu-se în numerar, prin cărţi de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare; b) retea publică de telefonie - reteaua de comunicatii electronice folosita în vederea furnizarii de servicii de telefonie destinate publicului, permitand comunicarea vocala sau alta forma de comunicare, precum fax sau date, între punctele terminale ale retelei; c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul pus la dispoziţia publicului de către un furnizor de servicii de comunicatii electronice în scopul iniţierii şi primirii apelurilor naţionale şi internationale şi al accesului la serviciile de urgenta, prin utilizarea unui numar sau unor numere din Planul naţional de numerotatie ori dintr-un plan international de numerotatie. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informaţii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate în condiţii speciale, facilităţi pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificata de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. d) numar geografic - numărul stabilit conform planului naţional de numerotatie, în cuprinsul caruia una sau mai multe cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al retelei; e) numar nongeografic - numărul stabilit conform planului naţional de numerotatie, care nu este numar geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobila, numerele gratuite şi numerele cu tarif special; f) punct terminal al retelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizeaza accesul la o retea publică de comunicatii; în cazul retelelor care utilizeaza comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de retea, care poate fi asociata numarului sau numelui unui abonat; g) furnizor de serviciu universal - furnizorul de retele sau servicii de comunicatii electronice desemnat de ANRC sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002privind functionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare, la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 527/2002, denumita în continuare Ordonanţa privind accesul, şi la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa-cadru, şi la art. 2 din Legea nr. 506/2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare.---------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul II Serviciul universal  +  Articolul 3 (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografica şi la tarife accesibile. (2) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: a) furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix; b) serviciul de informaţii privind abonatii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonatilor; c) accesul la telefoanele publice cu plata.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileste politica şi strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii şi nediscriminarii; (2) În stabilirea politicii şi strategiei privind implementarea serviciului universal, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei va urmări reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate în special de furnizarea serviciilor la tarife sau în condiţii diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, protejand în acelasi timp interesul public.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (3) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1) şi (2), ANRC are obligaţia să asigure dreptul de acces la serviciul universal pe intreg teritoriul României. În acest scop ANRC va desemna unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe intreg teritoriul României. (4) Condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparentei şi nediscriminarii, niciun furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice nefiind a priori exclus.---------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Procedura de desemnare trebuie să asigure ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectueaza intr-o modalitate eficienta din punct de vedere al costurilor.  +  Articolul 5 (1) ANRC va lua toate masurile necesare şi va stabili condiţiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea la un punct fix la retele publice de telefonie şi de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului să fie acoperite de cel puţin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice. (2) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligaţia sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în condiţiile impuse de ANRC. (3) Conexiunea furnizata trebuie să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia şi de a primi apeluri telefonice locale, naţionale şi internationale, comunicatii prin fax şi comunicatii de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul functional la Internet, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor şi fezabilitatea tehnologica.  +  Articolul 6 (1) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa puna la dispoziţie utilizatorilor finali cel puţin un registru complet al abonatilor, în forma tiparita, electronică sau în ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel puţin o dată pe an, iar forma acestuia se aproba în prealabil de către ANRC. (2) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa puna la dispoziţie utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plata, cel puţin un serviciu de informaţii privind abonatii. (3) Registrul abonatilor prevăzut la alin. (1) şi serviciul de informaţii privind abonatii prevăzut la alin. (2) vor contine informaţii cu privire la numerele de telefon şi datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispoziţie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informaţii privind abonatii, în condiţiile alin. (1)-(3), au obligaţia să aplice principiul nediscriminarii în tratamentul informaţiilor care le-au fost puse la dispoziţie.----------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 7 (1) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligaţii privind asigurarea unui numar suficient de telefoane publice cu plata, a unei acoperiri geografice corespunzătoare, a accesibilitatii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap şi a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, în vederea satisfacerii necesitatilor rezonabile ale utilizatorilor finali. (2) ANRC poate să nu impuna oblibaţiile prevăzute la alin. (1) cu privire la intreg teritoriul naţional sau la o parte a acestuia, în cazul în care considera ca serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. În luarea acestei măsuri ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanţa-cadru. (3) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligaţia să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia, în mod gratuit şi fără a folosi nici un mijloc de plată, apeluri de urgenta de la telefoanele publice cu plata, folosind numărul unic pentru apeluri de urgenta sau alte numere telefonice naţionale pentru anuntarea urgentelor.  +  Articolul 8 (1) ANRC va lua măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul şi posibilitatea utilizatorilor finali cu handicap de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv la serviciile de urgenta, la serviciile de informaţii privind abonatii şi la registrele abonatilor, în condiţii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori finali. (2) ANRC poate lua măsuri specifice pentru a asigura ca utilizatorii finali cu handicap pot beneficia de aceeasi oferta de servicii disponibila pentru majoritatea utilizatorilor finali.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 9 (1) ANRC monitorizează evolutia şi nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, în special în legătură cu nivelul general al preturilor şi al veniturilor consumatorilor. (2) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul naţional, având în vedere condiţiile specifice, sau să respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor. (3) ANRCTI poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor anumite optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, în special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului şi de a utiliza aceste servicii, prevederile art. 13 aplicandu-se în mod corespunzător. Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiaza de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.----------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (4) Condiţiile în care utilizatorii finali beneficiaza de tarifele prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie să fie transparente, se publică şi vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligaţia de a practica asemenea tarife. (5) ANRC poate impune modificarea sau renuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru.  +  Articolul 10 (1) Prestarea de către furnizorii de serviciu universal a serviciilor în condiţiile prevăzute la art. 5-8 sau art. 9 alin. (3) nu poate fi condiţionată de oferirea unor facilităţi sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.---------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilitatile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către abonati. (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati să asigure urmatoarele facilităţi, astfel încât abonatii să-şi poata monitoriza şi controla cheltuielile şi sa evite deconectarea nejustificata: a) la cerere, gratuit sau contra cost, facturarea detaliata;----------------Litera a) a alin. (3) al art. 10 a fost modificata de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. b) la cerere, restrictionarea selectiva, gratuita, a originarii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere; c) modalităţi de plată în avans; d) plata esalonata a tarifelor de conectare la reteaua publică de telefonie; e) măsuri specifice aplicabile în caz de neplata a facturilor.---------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare, informaţiile minime pe care trebuie să le conţină factura detaliata care va fi emisa de către furnizorii de serviciu universal în mod gratuit, astfel încât abonatii: a) să poată verifica şi controla tarifele de utilizare a retelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate; b) să poată monitoriza în mod adecvat utilizarea şi cheltuielile, asigurandu-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.---------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informaţii suplimentare faţă de cele stabilite potrivit alin. (4), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANRC. Apelurile gratuite initiate de abonat, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse în factura detaliata.---------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (6) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităţi prin care consumatorii au posibilitatea de a plati în avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului. (7) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităţi prin care consumatorii au posibilitatea de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publică de telefonie. (8) ANRC aproba masurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplatii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a retelei publice de telefonie. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proportionale şi se aplică în mod nediscriminatoriu. (9) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, masurile prevăzute la alin. (8) trebuie să asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitata la serviciul în cauza. Fac excepţie cazurile de frauda, de intarzieri repetate ale platii sau de persistenta în neplata facturii telefonice. (10) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorita veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesita o protecţie suplimentara. În acest caz ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal obligaţia de a oferi acestor persoane urmatoarele facilităţi, aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, facilităţi care vor fi prevăzute expres în contractele incheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii: a) sumele datorate de abonat sa nu fie purtătoare de dobanzi, majorări sau penalităţi; b) deconectarea de la reteaua publică de telefonie sa nu aiba loc mai devreme de expirarea termenului stabilit în prealabil de ANRC, calculat de la suspendarea furnizarii serviciului; c) pe toata durata cat serviciul este suspendat, abonatul să poată initia sau primi apeluri care nu presupun nici o plata din partea sa şi sa nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife; d) reluarea furnizarii serviciului, indiferent dacă se realizează după suspendare sau după deconectare, să se faca în mod gratuit, după achitarea de către abonat a facturii a carei neplata a atras suspendarea. (11) În toate cazurile, suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului sau deconectarea de la reteaua publică de telefonie, în caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificarii abonatului de către furnizor. Deconectarea de la reteaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada în care este permisa doar iniţierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plata de către abonat.-------------Alin. (11) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. (12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice obligaţia de a lua masurile prevăzute la alin. (8) sau (11) în ceea ce priveste deconectarea.---------------Alin. (12) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (13) ANRC poate retrage oblibaţiile prevăzute la alin. (3) sau (10) pe intregul teritoriu naţional sau pe o parte a acestuia, în cazul în care aceste facilităţi sunt larg accesibile.---------------Alin. (13) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 11 (1) ANRC stabileste parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi metodele de evaluare a respectarii acestora. (2) ANRC poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal către persoanele cu handicap. (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa transmita ANRC şi sa publice informaţii corespunzătoare şi actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze. (4) ANRC stabileste conţinutul, forma şi modul de transmitere şi publicare a informaţiilor prevăzute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informaţii complete, comparabile şi usor accesibile. (5) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal indeplinirea anumitor obiective de performanţă privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze. În stabilirea acestor obiective ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanţa-cadru. (6) ANRC va monitoriza indeplinirea de către furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevăzute la alin. (5). În acest sens ANRC poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performanţă printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal în cauza, pentru a asigura exactitatea şi comparabilitatea datelor furnizate de către acesta.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care estimeaza ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în condiţiile art. 5-11 ar putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANRC va determina costul net al furnizarii acestor servicii. (2) În acest scop ANRC poate recurge la urmatoarele metode: a) calcularea costului net pe care îl presupune indeplinirea obligaţiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu procedura stabilita de ANRC, luand în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze; b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicarii procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal. (3) Informaţiile contabile şi orice alte informaţii utilizate pentru calcularea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de către ANRC sau de către un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRC. Rezultatele calcularii costului şi concluziile auditului vor fi puse la dispoziţie publicului de către ANRC.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care constata, pe baza determinarii costului net în conformitate cu prevederile art. 12, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANRC va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat. (2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii şi proportionalitatii. În acest scop ANRC va stabili furnizorii de retele de comunicatii electronice şi furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligaţia să contribuie la compensare, cuantumul contribuţiilor datorate, modalitatea şi termenul de plată, precum şi orice alte elemente necesare în vederea funcţionarii acestui mecanism.  +  Articolul 14 (1) ANRC va face public şi va comunică Comisiei Europene mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 13.---------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va publică un raport anual privind acest cost, contribuţiile efectuate de către furnizorii de retele şi de servicii de comunicatii electronice stabiliti potrivit art. 13 alin. (2), precum şi avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.  +  Capitolul III Obligaţii impuse furnizorilor de retele şi servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piaţa  +  Articolul 15 (1) Dacă în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru ANRC stabileste ca pe o anumita piaţa la nivelul furnizarii serviciilor cu amanuntul nu exista concurenta efectiva, iar oblibaţiile impuse în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa privind accesul sau ale art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piaţa respectiva, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre oblibaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), în scopul protejarii intereselor utilizatorilor finali şi al promovarii unei concurente efective.---------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Oblibaţiile impuse de ANRC pot include:---------------Partea introductiva a alin. (2) al art. 15 a fost modificata de pct. 12 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) interzicerea practicarii de preţuri excesive în raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor; b) interzicerea practicarii unor preţuri de ruinare, având ca efect limitarea intrarii pe piaţa sau restrangerea concurentei;---------------Litera b) a alin. (2) al art. 15 a fost modificata de pct. 12 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. c) interzicerea favorizarii nejustificate a anumitor utilizatori finali în comparatie cu altii; d) interzicerea condiţionarii furnizarii serviciului de acceptare de către utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat. (3) De asemenea, ANRC poate impune:---------------Partea introductiva a alin. (3) al art. 15 a fost modificata de pct. 13 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amanuntul;---------------Litera a) a alin. (3) al art. 15 a fost modificata de pct. 13 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) măsuri de control al tarifelor individuale; c) măsuri de orientare a tarifelor către costuri sau către preturile ori tarifele practicate pe piete comparabile. (4) Oblibaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie să fie corespunzătoare naturii problemei identificate, proportionale şi necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru. (5) ANRC va impune acelor furnizori ale caror tarife sunt supuse controlului sau obligaţia de a implementa un sistem de evidenţiere contabila a costurilor, necesar în vederea exercitarii controlului. ANRC poate stabili formatul şi metodologia contabila ce vor fi folosite. (6) Furnizorii menţionaţi la alin. (5) au obligaţia de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidenţiere contabila a costurilor prevăzut la alin. (5), în condiţiile stabilite de ANRC. (7) De asemenea, furnizorii menţionaţi la alin. (5) vor publică anual, în condiţiile stabilite de ANRC, o declaratie pe propria raspundere privind respectarea sistemului de evidenţiere contabila a costurilor, prevăzut la alin. (5). (8) La cererea Comisiei Europene, ANRC va transmite informaţii privind oblibaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), precum şi, dacă este cazul, sistemele de evidenţiere contabila a costurilor utilizate de furnizorii cu putere semnificativa pe piaţa.---------------Alin. (8) al art. 15 a fost introdus de pct. 14 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Acolo unde, pe baza unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, ANRC stabileste ca, în ceea ce priveste furnizarea unei părţi sau a intregului set minim de linii inchiriate, astfel cum acesta este identificat în lista de standarde publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene în conformitate cu prevederile art. 17 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele şi serviciile de comunicatii electronice, nu exista concurenta efectiva, va desemna furnizorii cu putere semnificativa şi le va impune acestora obligaţii de nediscriminare, fundamentare a tarifelor în functie de costuri şi transparenta, în conformitate cu prevederile alin. (2)-(8).---------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) ANRC va impune furnizorilor desemnaţi ca având putere semnificativa pe piaţa, potrivit alin. (1), să aplice condiţii similare în situaţii similare pentru furnizorii care presteaza servicii similare şi sa furnizeze linii inchiriate către terti în aceleasi condiţii şi la aceeasi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societăţi din acelasi grup, dacă este cazul.---------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativa pe piaţa, potrivit alin. (1), obligaţia de a implementa un sistem adecvat de evidenţiere contabila a costurilor. ANRC va avea disponibile informaţii detaliate privind sistemul contabil utilizat, pe baza informaţiilor transmise de furnizorii cu putere semnificativa pe piaţa, pe care le va transmite, la cerere, Comisiei Europene.---------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativa pe piaţa, potrivit alin. (1), obligaţia de a publică intr-o formă usor accesibila urmatoarele informaţii în legătură cu furnizarea de linii inchiriate, stabilind totodata condiţiile în care se efectueaza publicarea: a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice şi electrice, precum şi specificatiile tehnice şi de performanţă detaliate care se aplică la punctul terminal al retelei; b) tarifele practicate, incluzând tarifele initiale de conectare, tarifele de utilizare şi alte tarife, precizandu-se, dacă este cazul, dacă tarifele sunt diferentiate;---------------Litera b) a alin. (4) al art. 16 a fost modificata de pct. 17 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. c) condiţiile de furnizare. (5) Informaţiile privind condiţiile de furnizare a liniilor inchiriate se vor referi cel puţin la: a) procedura de efectuare a comenzilor; b) termenul obisnuit de livrare, care reprezinta perioada în care 95% din liniile inchiriate de acelasi tip au fost puse la dispoziţie consumatorilor, calculată de la data efectuării unei comenzi ferme de către utilizator; c) durata contractului, incluzând durata stabilita în mod obisnuit în contract, precum şi durata minima pe care utilizatorii sunt obligati sa o accepte; d) termenul obisnuit de efectuare a reparatiilor, care reprezinta perioada în care 80% din defectiunile aparute la liniile inchiriate de acelasi tip au fost remediate, calculată de la momentul în care defectiunea a fost notificata departamentului responsabil cu remedierea defectiunilor până la momentul în care defectiunea a fost remediata şi, acolo unde este cazul, a fost transmisa o notificare către utilizator privind remedierea defectiunii. În cazurile în care pentru acelasi tip de linii inchiriate sunt oferite servicii de reparatii de calităţi diferite, termenele diferite de efectuare a reparatiilor vor fi publicate;-------------Litera d) a alin. (5) al art. 16 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. e) cazurile şi procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor. (6) Termenul obisnuit de livrare, prevăzut la alin. (5) lit. b), se va stabili luandu-se în considerare duratele în care liniile inchiriate au fost puse la dispoziţie utilizatorilor, pe parcursul unui interval de timp de durata rezonabila, apropiat de momentul la care se efectueaza aceasta determinare. La stabilirea termenului obisnuit de livrare nu se vor lua în calcul cazurile în care utilizatorii au solicitat livrarea într-un termen mai lung.---------------Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (7) Dacă, într-un caz concret, un furnizor identificat ca având putere semnificativa pe piaţa, potrivit alin. (1), considera ca furnizarea unei linii inchiriate din setul minim prevăzut la art. 16 alin. (1) la tarifele şi în condiţiile publicate potrivit alin. (4) şi (5) este nerezonabila, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau condiţiilor în acel caz.---------------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (8) În cazul în care considera ca performantele realizate în furnizarea setului minim de linii inchiriate nu satisfac necesitatile utilizatorilor, ANRC poate impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativa pe piaţa, potrivit alin. (1), obligaţia de a atinge anumite obiective de performanţă privind condiţiile de furnizare prevăzute la alin. (5) şi (6).  +  Articolul 17Dacă, în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, ANRC stabileste ca pe piaţa furnizarii unei părţi sau a intregului set minim de linii inchiriate prevăzut la art. 16 alin. (1) exista concurenta efectiva, va retrage oblibaţiile impuse potrivit art. 16 alin. (2)-(8).---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 18 (1) Dacă, în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice este desemnat ca având putere semnificativa pe piaţa furnizarii conectarii la un punct fix la retelele publice de telefonie şi a utilizarii la un punct fix a acestor retele, ANRC va impune acestuia obligaţia de a oferi abonatilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, în urmatoarele moduri:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 21 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta conţinutul informatiei, transportul semnalului din reteaua în care este initiat către reteaua de destinatie; b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunta la opţiunea preselectata la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevăzut la lit. a). (2) Cererea utilizatorilor ca facilitatile prevăzute la alin. (1) să fie implementate şi pe alte retele sau în alte moduri va fi evaluata de ANRC în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, iar oblibaţiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa privind accesul.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) ANRC asigura, prin impunerea de obligaţii specifice, ca tarifele de acces şi interconectare privind furnizarea facilitatilor prevăzute la alin. (1) sunt orientate către costuri şi ca eventualele sume platite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilităţi.  +  Capitolul IV Drepturile utilizatorilor finali  +  Articolul 19 (1) Contractele între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor contine urmatoarele clauze minime privitoare la:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 19 a fost modificata de pct. 22 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) datele de identificare a furnizorului; b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum şi termenul în care se realizează conectarea initiala; c) tipurile de servicii de întreţinere şi reparatii oferite; d) preturile şi tarifele aferente fiecarui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum şi modalitatile prin care pot fi obtinute informaţii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice şi a serviciilor de întreţinere şi reparatii; e) durata contractului, condiţiile privind reinnoirea şi încetarea contractului, precum şi condiţiile în care opereaza suspendarea furnizarii serviciului; f) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale; g) metoda de iniţiere a procedurii de solutionare a litigiilor.(1^1) Contractele între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cu excepţia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plată asimilate, vor fi incheiate în scris sau, după caz, prin mijloace electronice, cu respectarea condiţiilor cerute de lege pentru validitatea acestora.----------------Alin. (1^1) al art. 19 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.(1^2) La momentul achizitionarii serviciilor furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plată asimilate, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligaţia sa puna la dispoziţia utilizatorilor finali condiţiile generale privind furnizarea acestora, care vor contine informaţiile corespunzătoare clauzelor minime prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (1^2) al art. 19 a fost introdus de pct. 23 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) În cazul în care contractul incheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificarii unilaterale, acesta este obligat să-i notifice utilizatorului final aceasta intentie cu cel puţin 30 de zile înainte de operarea modificarii. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse, fără a plati nici o despăgubire. (3) În cuprinsul notificarii se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 20 (1) Furnizorii de retele publice de telefonie şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţie publicului informaţii clare, detaliate şi actualizate privind preturile şi tarifele aplicabile, precum şi celelalte condiţii privind posibilitatea de obtinere şi utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoştinţa de cauza. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor privi: a) datele de identificare a furnizorului; b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le ofera furnizorul; c) procedura de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali şi procedura de solutionare a litigiilor dintre furnizori şi utilizatorii finali; d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzând facilitatile prevăzute la art. 10 alin. (3)-(11). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveste: a) descrierea serviciilor oferite, cu precizarea serviciilor incluse în tariful initial de conectare şi a celor incluse în tariful periodic de utilizare;-------------Litera a) a alin. (3) al art. 20 a fost modificata de pct. 24 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) tarifele standard de conectare, utilizare, întreţinere şi reparatii, precum şi facilitatile tarifare standard şi tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3); c) cazurile şi procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor; d) tipurile de servicii de întreţinere şi reparatii oferite; e) condiţiile contractuale standard, inclusiv durata minima a contractului, dacă este cazul. (4) ANRC va stabili modalitatea în care informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi puse la dispoziţie publicului. (5) ANRC va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informaţii comparative privind tarifele şi condiţiile oferite de diferiti furnizori de retele şi servicii de comunicatii electronice, în vederea asigurarii posibilităţii utilizatorilor finali de a face evaluari independente.  +  Articolul 21 (1) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru, obligaţia de a publică informaţii comparabile, adecvate şi actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRC aceste informaţii îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate. (2) ANRC poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmeaza să fie masurati şi orice alte elemente necesare pentru evaluarea calităţii serviciilor oferite, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali beneficiaza de informaţii complete, comparabile şi usor accesibile.  +  Articolul 22 (1) Furnizorii de retele publice de telefonie şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie ale carei puncte terminale se afla la locatii fixe şi, în caz de perturbare grava a funcţionarii retelei sau în caz de forta majoră, disponibilitatea retelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe.----------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura în mod neintrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgenta.----------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (3) ANRC poate să impuna furnizorilor de retele publice de telefonie şi furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului masurile minime pe care acestia trebuie să le ia în vederea indeplinirii în mod corespunzător a obligaţiilor care le revin în temeiul alin. (1) şi (2).  +  Articolul 23 (1) Toţi abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi inclusi în registrul abonatilor prevăzut la art. 6 alin. (1). (2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligaţia de a pune la dispoziţie furnizorilor de servicii de informaţii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informaţiile relevante, intr-o formă convenita cu solicitantul, în condiţiile echitabile, obiective, orientate către costuri şi nediscriminatorii. (3) Toţi utilizatorii finali conectati la o retea publică de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informaţii privind abonatii, în conformitate cu art. 6 alin. (2), precum şi la serviciile de relatii cu clientii. (4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.-------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 26 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 24 (1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plata, au dreptul de a efectua în mod gratuit, indiferent de tipul retelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgenta 112.----------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligaţia de a pune la dispoziţia Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta informaţii privind localizarea apelantului, în măsura în care este tehnic posibil, pentru toate apelurile către numărul unic pentru apeluri de urgenta 112. (3) ANRC va lua toate masurile necesare pentru a asigura informarea adecvata a publicului despre existenta şi modul de utilizare a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 în retelele publice de telefonie.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 27 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 25 (1) Codul standard de acces international este "00". Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte şi de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicatii electronice care ofera servicii pe baza acordurilor respective având obligaţia de a informa în mod prompt şi complet utilizatorii finali despre existenta şi conţinutul acestor acorduri. (2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligaţia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate către Spatiul european de numerotatie telefonica (ETNS), fără a se aduce atingere dreptului acestora de a recupera costurile determinate de transportul apelurilor prin propriile retele.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 28 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 26Furnizorii de retele publice de telefonie şi de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci când este tehnologic şi economic fezabil, receptionarea apelurilor internationale către numere nongeografice pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor în care abonatul care receptioneaza astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.  +  Articolul 27 (1) ANRC poate impune furnizorilor de retele publice de telefonie obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali, acolo unde este tehnic fezabil şi economic viabil: a) servicii de semnalizare tip multifrecventa bitonala (DTMF), potrivit standardelor europene sau standardelor naţionale care implementeaza în statele membre ale Uniunii Europene acest standard; b) servicii de identificare a liniei care apeleaza, în condiţiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.(1^1) În măsura în care este tehnic fezabil, furnizorii de retele publice de telefonie vor furniza date şi semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) între statele membre ale Uniunii Europene.-------------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) ANRC poate retrage oblibaţiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la intreg teritoriul naţional sau la o parte a acestuia, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru, în cazul în care considera ca aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfacator.  +  Articolul 28 (1) ANRC va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobila destinate publicului, obligaţia de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-şi pastra numărul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel: a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice; b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între retelele de comunicatii electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie şi retelele de telefonie mobila. (3) ANRC va impune obligaţii specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie orientate către costuri şi sumele datorate de abonati pentru acest serviciu să fie accesibile. (4) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligaţia de a publică informaţii detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor. (5) ANRC nu va impune la furnizarea cu amanuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care să aduca atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.-------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 31 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta abrogare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 30Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate între comercianti şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative cu incidenţa în domeniu se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Regimul sanctionator  +  Articolul 31 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:1. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5;2. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 6;3. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);4. neasigurarea posibilităţii de iniţiere a apelurilor de urgenta, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3);5. neimplementarea masurilor specifice prevăzute la art. 8;6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al cresterii tarifelor stabilite în condiţiile art. 9 alin. (2);7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, în condiţiile art. 9 alin. (3);8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, în condiţiile art. 9 alin. (5);10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);11. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);12. emiterea gratuita de facturi detaliate care nu conţin toate informaţiile stabilite în condiţiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care conţin numai informaţiile stabilite în condiţiile art. 10 alin. (4);13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);14. neoferirea către consumatori a posibilităţii de a plati în avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului, în condiţiile art. 10 alin. (6);15. neoferirea către consumatori a posibilităţii de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publică de telefonie, în condiţiile art. 10 alin. (7);16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) şi (9);17. neincluderea în contractele incheiate cu utilizatorii finali a facilitatilor aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, în condiţiile art. 10 alin. (10);18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);19. incalcarea de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (12);20. incalcarea obligaţiilor de a transmite ANRC şi de a publică informaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3), în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4);21. neindeplinirea obiectivelor de performanţă prevăzute la art. 11 alin. (5);22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performanţă în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6);23. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);24. refuzul de a se supune auditului prevăzut la art. 15 alin. (6);25. nepublicarea declaraţiei pe propria raspundere în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (7);26. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6) sau (8);27. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (3);28. nerespectarea prevederilor art. 19;29. incalcarea obligaţiei de a pune la dispoziţie publicului informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1)-(3), în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4);30. nepublicarea, în condiţiile art. 21, a informaţiilor privind calitatea serviciilor oferite;31. nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) şi ale art. 24 alin. (2);-------------Punctul 31 al alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);35. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1);36. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (2);37. nerespectarea prevederilor art. 26;38. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1);39. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1);40. incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (3);41. incalcarea obligaţiei prevăzute la art. 28 alin. (4);-------------Punctul 42 al alin. (1) al art. 31 a fost abrogat de pct. 33 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta abrogare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) faptele prevăzute la pct. 13 şi la pct. 30-41, cu amendă de la 500 lei la 50.000 lei; b) faptele prevăzute la pct. 1-12 şi la pct. 14-29, cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii cu o cifra de afaceri de până la 5.000.000 lei; c) faptele prevăzute la pct. 1-12 şi la pct. 14-29, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei.----------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 32 (1) Contribuţiile datorate de către furnizorii de retele şi servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creante bugetare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, aplicandu-li-se în mod corespunzător prevederile acesteia. (2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achita contribuţia şi accesoriile acesteia, ANRC îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.  +  Articolul 33 (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) se realizează de către agentii constatatori ai ANRC împuterniciţi în acest scop. (2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 31 alin. (1) pct. 1-27 se aplică prin decizie a presedintelui ANRC.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 34 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 31 alin. (1) pct. 28-41 se aplică prin rezolutie scrisa a presedintelui ANRC, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 34 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Sanctiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) se aplică de către preşedintele ANRC. (5) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contraventiilor prevăzute la art. 31 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Articolul 34Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completeaza în mod corespunzător cu prevederile art. 59 şi art. 59^1 din Ordonanţa-cadru.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 35 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35 (1) ANRC va lua în considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociaţiilor acestora, ale Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, ale producătorilor şi ale furnizorilor de retele şi servicii de comunicatii electronice în legătură cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, în special atunci când aceste probleme au un impact semnificativ pe piaţa. (2) Părţile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRC, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori şi furnizori de servicii, pentru a imbunatati calitatea generală a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduita şi standarde de operare, precum şi prin monitorizarea aplicarii acestora.  +  Articolul 36ANRC stabileste o procedură transparenta, simpla şi necostisitoare, în scopul solutionarii corecte şi prompte a litigiilor nerezolvate pe cale amiabila dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ocazionate de aplicarea prezentei legi, cu implicarea organismelor ce reprezinta interesele utilizatorilor finali, precum şi a altor entităţi relevante din domeniul protectiei consumatorilor, după caz. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor facute de utilizatorii finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de acestia în raporturile cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice, aplicabil în cazuri intemeiate.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 36^1 (1) ANRC va notifica de îndată Comisiei Europene furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2). (2) ANRC va notifica Comisiei Europene furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnaţi ca având putere semnificativa pe pieţele relevante cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice şi oblibaţiile impuse acestora în conformitate cu prevederile cap. III, precum şi, în cel mai scurt timp, orice modificare a obligaţiilor impuse sau a furnizorilor cărora li se aplică aceste obligaţii.-------------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 37 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 37Condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38 (1) Tarifele practicate pe pieţele relevante cu amanuntul de către furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca având putere semnificativa pe aceste piete nu sunt supuse aprobării prealabile a ANRCTI. (2) ANRCTI poate obliga furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca având putere semnificativa pe pieţele relevante cu amanuntul sa notifice către ANRCTI tarifele practicate pe aceste piete în acelasi moment în care aceste tarife sunt notificate către clienti, în vederea controlarii de către ANRCTI a respectarii obligaţiilor legale care le revin. (3) ANRCTI are obligaţia să îşi exprime punctul de vedere asupra tarifelor notificate, până la data intrarii în vigoare a acestora.----------------Art. 38 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 39Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: liniuţa a 5-a "Servicii telefonice de baza", liniuţa a 6-a "Servicii postale de baza" şi liniuţa a 7-a "Servicii de radiocomunicatii şi telecomunicatii" din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.Prezenta lege transpune Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la retelele şi serviciile de comunicatii electronice (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.---------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusa de pct. 39 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUBucureşti, 4 iulie 2003.Nr. 304.-----------