ORDONANTA nr. 34 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora**)(actualizata până la data de 27 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002; LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006; LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007.**) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul IDispozitii generale--------------Capitolul I a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste cadrul de reglementare a relatiilor între operatorii de retele, între furnizorii de servicii şi între operatorii de retele şi furnizorii de servicii privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora. (2) Prezenta ordonanţă stabileste drepturile şi oblibaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la retelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către acestia sau la infrastructura asociata acestor retele. (3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentei ordonante sunt promovarea concurentei, asigurarea interconectarii şi a interoperabilitatii serviciilor de comunicatii electronice şi protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor. (4) Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel: a) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, şi mobile, retelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, retelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale şi retelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informatie transmisa;------------Litera a) a art. 2 a fost modificata de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. b) serviciu de comunicatii electronice - un serviciu, furnizat de regula cu titlu oneros, care consta, în intregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzând serviciile de telecomunicatii şi serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizeaza conţinutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societatii informationale, definite prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificările şi completările ulterioare, care nu constau, în intregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice;------------Litera b) a art. 2 a fost modificata de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. c) retea publică de comunicatii - o retea de comunicatii electronice care este utilizata, în intregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului; d) infrastructura asociata - acele resurse asociate unei retele de comunicatii electronice sau unui serviciu de comunicatii electronice, care permit sau sustin furnizarea de servicii prin intermediul retelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiţionat şi ghidurile electronice de programe; e) sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul caruia accesul sub o formă inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restrictionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuala prealabila; f) operator - o persoană care instaleaza, opereaza, controlează sau pune la dispoziţie tertilor o retea publică de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizata sa instaleze, sa opereze, sa controleze sau sa puna la dispoziţie tertilor o retea publică de comunicatii; g) utilizator - orice persoană fizica sau juridica care utilizeaza sau solicita un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului; h) abonat - orice persoană fizica sau juridica care a incheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;------------Litera i) a art. 2 a fost abrogata de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. j) acces - punerea la dispoziţie unui tert de spatii, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice; accesul cuprinde, printre altele:- accesul la elemente ale retelei şi la infrastructura asociata, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locala şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizarii de servicii prin bucla locala;- accesul la infrastructura fizica, inclusiv cladiri, conducte şi piloni;- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţa operationala;- accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalenta;- accesul la retele fixe şi mobile, în special pentru roaming;- accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;- accesul la serviciile de retele virtuale; k) acces neconditionat - furnizarea de acces la spatii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:- achizitia concomitenta de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;- achizitia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;- impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de alta natura, care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat; l) interconectare - legătură fizica şi logica realizata între retele publice de comunicatii pentru a permite comunicarea între utilizatorii retelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reteaua respectiva; interconectarea este o formă specifică de acces realizata de operatorii de retele publice de comunicatii; m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care consta, în totalitate sau parţial, în programe produse şi editate pentru a fi afisate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinţa pentru serviciile de televiziune pe ecran lat; n) bucla locala - circuitul fizic dintre punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta al abonatului şi repartitorul principal dintr-o retea publică de telefonie fixa sau un element echivalent dintr-o retea publică de comunicatii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibra optica; o) subbucla locala - portiunea din bucla locala care conecteaza punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu un punct de acces intermediar; p) acces partajat la bucla locala - utilizarea de către unul sau mai mulţi beneficiari a capacităţii disponibile a circuitului fizic care formeaza bucla locala sau subbucla locala conform solicitarii, fără a fi perturbat serviciul oferit initial de titularul autorizat; q) colocare - furnizarea spatiului fizic şi a resurselor tehnice necesare instalarii şi conectarii, în scopul unei functionari corespunzătoare a echipamentului relevant aparţinând beneficiarului acestei forme de acces; r) roaming - posibilitatea oferita utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice furnizate printr-o retea publică de comunicatii de a primi şi de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicatii electronice atunci când acestia nu se afla în aria de acoperire a retelei respective, prin intermediul unei alte retele, în baza unui acord comercial incheiat în acest sens; s) oferta de referinţa - oferta comerciala, realizata în condiţiile prezentei ordonante, prin intermediul careia un operator îşi asuma obligaţia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligaţii în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia; t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde şi practici comerciale comune. (2) În cuprinsul prezentei ordonante sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa-cadru.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 3Incheierea acordurilor de acces şi interconectare se realizează potrivit principiilor libertatii contractuale şi negocierii cu buna-credinta a condiţiilor tehnice şi comerciale ale acestora, cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonante.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Pentru a se asigura furnizarea şi interoperabilitatea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului orice operator al unei retele publice de comunicatii are: a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei retele publice de comunicatii, în vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricaruia dintre cei doi operatori; b) obligaţia, la cererea unui tert autorizat în condiţiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauza, în vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricareia dintre părţi. (2) Operatorii vor oferi acces şi interconectare în conformitate cu oblibaţiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispoziţiilor art. 5 sau 8.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Retelele publice de comunicatii instalate în vederea furnizarii de servicii de televiziune digitala trebuie să indeplineasca condiţiile tehnice necesare în vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (4) Operatorii care receptioneaza şi retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligaţia de a pastra formatul respectiv.--------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (5) Informaţiile obtinute inaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidentialitatea informaţiilor transmise sau stocate va fi respectata în toate cazurile. Aceste informaţii nu pot fi divulgate către niciun tert, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii de comunicatii electronice, care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepţia informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă ori ale art. 51 sau art. 54 alin. (1) din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea de reglementare va lua toate masurile necesare pentru a incuraja şi, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, precum şi interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovarii concurentei şi ale maximizării beneficiului utilizatorului final. (2) Masurile adoptate potrivit alin. (1) pot viza, în special, impunerea urmatoarelor obligaţii, fără a aduce atingere masurilor ce ar putea fi luate în conformitate cu prevederile art. 8 faţă de operatorii cu putere semnificativa pe piaţa: a) obligaţii în sarcina operatorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaţia de a asigura interconectarea retelelor acestora, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru asigurarea conectivitatii între utilizatorii finali; b) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la anumite elemente ale infrastructurii asociate, stabilite prin dispozitiile legale adoptate potrivit art. 6, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţii tehnice sau operationale care trebuie indeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligaţii de furnizare a accesului în condiţiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionarii normale a retelei.--------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (4) Oblibaţiile şi condiţiile impuse potrivit prevederilor alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proportionale şi nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50 din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea facuta de art. II pct. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 în ceea ce priveste trimiterea la procedura prevăzută la art. 34^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 din cuprinsul alin. (4) şi (5) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 va intra în vigoare începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana. (5) Autoritatea de reglementare are dreptul sa intervina, din proprie iniţiativă, acolo unde este justificat, sau, în cazul în care în urma negocierilor nu se poate ajunge la incheierea unui acord, la cererea oricareia dintre părţile implicate, şi, dacă este cazul, sa stabileasca condiţiile în care se realizează accesul sau interconectarea, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante şi cu respectarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 34^1, 36 şi 50 din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (6) În luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor condiţii de acces şi interconectare echivalente pentru servicii echivalente, precum şi imposibilitatea condiţionarii incheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legătură cu acesta.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Capitolul IIOblibaţiile operatorilor şi procedurile de analiza a pieţei--------------Capitolul II a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 6Condiţiile generale referitoare la sistemele de acces restrictionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, indiferent de mijloacele de comunicatie utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7Oblibaţiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante îşi produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.  +  Articolul 8 (1) Dacă, în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, un operator este desemnat ca având putere semnificativa pe o piaţa relevanta, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre oblibaţiile prevăzute la art. 9-13. (2) În măsura în care legea nu dispune altfel şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 5, dispoziţiilor legale adoptate potrivit art. 6, prevederilor art. 17 alin. (2) lit. h), art. 25 sau 35 din Ordonanţa-cadru, ale art. 25, 26 sau 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la retelele şi serviciile de comunicatii electronice, prevederilor relevante ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare, sau obligaţiilor rezultate din acordurile internationale la care România este parte, autoritatea de reglementare poate impune oblibaţiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnaţi ca având putere semnificativa pe piaţa potrivit alin. (1). (3) În cazuri excepţionale, dacă autoritatea de reglementare intenţionează sa impuna în sarcina unui operator desemnat ca având putere semnificativa pe piaţa potrivit alin. (1) alte obligaţii în legătură cu accesul şi interconectarea decat cele prevăzute la art. 9-13, aceasta va transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Comisia Europeana va lua o decizie de autorizare sau de respingere a masurii propuse, care se publică pe pagina de internet a autorităţii de reglementare. (4) Oblibaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) trebuie să se bazeze pe natura problemei identificate, să fie proportionale şi justificate, având în vedere obiectivele autorităţii de reglementare prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, iar impunerea acestora trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50 din Ordonanţa-cadru. (5) Masurile prin care se impun, se modifica sau se retrag obligaţii în legătură cu accesul sau interconectarea în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte se notifica Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 34^1 din Ordonanţa-cadru.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea alin. (3)-(5) ale art. 8 intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de transparenta în legătură cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociata. Aceste obligaţii pot viza aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii, precum specificatiile tehnice, caracteristicile retelei, modalitatile şi condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate. (2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligaţii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligaţia de a publică o ofertă de referinţa care trebuie să fie suficient de detaliata pentru a asigura ca solicitanţii nu vor trebui sa plateasca pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat. (3) Oferta de referinţa va cuprinde o descriere detaliata a ofertelor pentru fiecare dintre elementele retelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesitatilor pieţei, precum şi condiţiile tehnice şi comerciale, inclusiv de pret, corespunzătoare fiecaruia dintre aceste elemente. (4) Autoritatea de reglementare poate impune modificari ale ofertei de referinţa, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a obligaţiilor impuse în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informaţii trebuie aduse la cunoştinţa publicului, nivelul de detaliu cerut şi modalitatea de publicare. (6) În cazul în care unui operator i s-au impus obligaţii potrivit art. 12, în legătură cu furnizarea accesului neconditionat la bucla locala, autoritatea de reglementare va impune acestuia obligaţia de a publică o ofertă de referinţa care va contine cel puţin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.------------Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 10Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de nediscriminare în legătură cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociata, prin care să se asigure, în special, ca operatorii: a) aplica condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor persoane care furnizeaza servicii echivalente;------------Litera a) a art. 10 a fost modificata de pct. 11 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) pun la dispoziţie tertilor servicii şi informaţii în aceleasi condiţii, inclusiv în ceea ce priveste calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii privind evidenţa contabilă separata, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru anumite activităţi care au legătură cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociata. (2) Autoritatea de reglementare poate, în special, sa impuna unui operator integrat pe verticala sa urmareasca distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vanzarea de gros şi tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, indeplinirea obligaţiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subventionarea incrucisata. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul şi metodologia contabila ce trebuie utilizate în vederea respectarii acestei obligaţii.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Pentru a facilita verificarea indeplinirii obligaţiilor de transparenta şi de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impuna operatorilor obligaţia de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terti privitoare la venituri. (4) În scopul promovarii unei piete deschise şi concurentiale autoritatea de reglementare poate publică informaţiile contabile obtinute, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale retelei şi a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se considera ca refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la impiedicarea dezvoltării unei piete concurentiale, la nivelul vanzarii cu amanuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali. (2) Oblibaţiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele: a) acordarea către un tert a dreptului de acces la elemente specifice ale retelei sau la infrastructura asociata, inclusiv a accesului neconditionat la bucla locala;--------------Litera a) a alin. (2) al art. 12 a fost modificata de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. b) negocierea, cu buna-credinta, cu orice tert care solicită accesul; c) neretragerea dreptului de acces deja acordat; d) furnizarea către terti a anumitor servicii, prin vanzarea de gros a acestora, în vederea revanzarii; e) acordarea accesului liber la interfetele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esentiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de retele virtuale; f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a spatiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, cladirilor şi pilonilor;--------------Litera f) a alin. (2) al art. 12 a fost modificata de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilitatii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de retele inteligente sau a serviciului de roaming în retelele mobile; h) acordarea accesului la sistemele de asistenţa operationala sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurente loiale în furnizarea serviciilor; i) interconectarea retelelor sau a elementelor retelelor. (3) Autoritatea de reglementare poate atasa obligaţiilor prevăzute la alin. (1) condiţii referitoare la echitatea, rezonabilitatea şi celeritatea indeplinirii acestora. (4) La impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special: a) viabilitatea tehnica şi economica a utilizarii sau instalarii unor infrastructuri alternative, în condiţiile dezvoltării pieţei, pe baza naturii şi tipului interconectarii sau accesului în cauza; b) fezabilitatea furnizarii accesului solicitat, în functie de capacitatea disponibila; c) investitia initiala realizata de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investitii; d) necesitatea promovarii concurentei pe termen lung; e) existenta anumitor drepturi de proprietate intelectuala, dacă este cazul; f) furnizarea de servicii paneuropene.  +  Articolul 13 (1) Dacă o analiza de piaţa realizata în condiţiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul în cauza este capabil sa menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau ca diferenţa dintre tarifele pentru serviciile cu amanuntul şi tarifele de gros percepute furnizorilor care ofera servicii cu amanuntul similare este de asa natura încât produce efecte anticoncurentiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, sa impuna obligaţii referitoare la recuperarea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în functie de costuri şi obligaţii privind evidenţa contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligaţiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investitia facuta de operatorul în cauza şi va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei investitii.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în condiţiile alin. (1) trebuie să promoveze eficienta economica şi concurenta şi sa maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe pieţele concurentiale comparabile. (3) În cazul în care un operator are obligaţia să îşi fundamenteze tarifele în functie de costuri, atunci proba faptului ca tarifele respective sunt determinate prin adaugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investitiei se afla în sarcina operatorului în cauza. În vederea calcularii costului furnizarii eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decat cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator sa furnizeze toate informaţiile care au stat la baza determinarii unor tarife şi poate impune, dacă este cazul, ajustari ale acestor tarife. (4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie facuta publică, indicandu-se cel puţin principalele categorii în care sunt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Indeplinirea obligaţiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmand să fie publicate în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 15Autoritatea de reglementare va notifica Comisiei Europene operatorii desemnaţi ca având putere semnificativa pe piaţa şi oblibaţiile impuse acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, precum şi, în cel mai scurt timp, orice modificare în ceea ce priveste oblibaţiile sau operatorii cărora li se aplică aceste obligaţii.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea art. 15 intră în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante revine, în condiţiile legii, autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control imputernicit în acest scop. (2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul comunicatiilor.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Capitolul IIIContraventii şi sancţiuni--------------Capitolul III a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 18 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4); b) incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);--------------Litera b) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. c) incalcarea obligaţiei de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b); d) incalcarea obligaţiei de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5); e) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3); f) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5); g) incalcarea obligaţiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10; h) incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2);--------------Litera h) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. i) incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3); j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispoziţiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13; k) incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);------------Litera l) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogata de pct. 16 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Alin. (1^1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 16 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) faptele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. c)-k), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de până la 5.000.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. c)-k), prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei. (4) Individualizarea sanctiunii în cazul savarsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecintelor sale asupra concurentei.--------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse sau din prestarile de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele reprezentand taxa pe valoarea adăugată. (6) În cazul repetarii abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporara sau retragerea autorizarii.--------------Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în suma de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculată de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina:--------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 19 a fost modificata de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. a) sa furnizeze în mod complet şi corect, în conformitate cu solicitarea scrisa a autorităţii de reglementare, informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3) sau ale art. 13 alin. (3);------------Litera a) a alin. (1) al art. 19 a fost modificata de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. b) să se supuna controlului prevăzut la art. 16;------------Litera b) a alin. (1) al art. 19 a fost modificata de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. c) să se conformeze masurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridica prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonante, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;--------------Litera d) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogata de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. e) să respecte oblibaţiile de transparenta prevăzute la art. 9. (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizata prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei. (3) Sumele rezultate din incasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare şi vor fi folosite pentru asigurarea condiţiilor privind indeplinirea atribuţiilor de supraveghere şi control.--------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 20 (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16. (2) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16. (3) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-k) şi amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică prin decizie a presedintelui autorităţii de reglementare.------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Actul prin care se aplică sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate. (5) Contraventiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (6) Orice decizie a autorităţii de reglementare poate fi atacata în contencios administrativ, în condiţiile legii.--------------Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (7) Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completeaza în mod corespunzător cu prevederile art. 59 şi 59^1 din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (7) al art. 20 a fost introdus de pct. 19 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 21Orice persoană care divulga sau utilizeaza, în alte scopuri decat cele prevăzute de prezenta ordonanţă, documente sau informaţii cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunoştinţa în indeplinirea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, raspunde potrivit legii, putand fi obligata şi la repararea prejudiciului cauzat.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Capitolul IVDispozitii finale--------------Capitolul IV a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 22Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonante, este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 23La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 38-40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.--------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusa de pct. 20 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul comunicatiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăELEMENTELE MINIMEcare trebuie incluse intr-o ofertă de referinţa pentru accesul neconditionat la bucla locala--------------Titlul anexei a fost modificat de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.A. Condiţii asociate accesului neconditionat la bucla locala1. Elemente ale retelei la care se ofera accesul, cuprinzand în principal urmatoarele: a) accesul la bucla locala; b) utilizarea capacităţii disponibile a circuitului fizic care formeaza bucla locala, în cazul accesului partajat la bucla locala.--------------Litera b) a punctului 1, litera A din anexa a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.2. Informaţii referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces şi la disponibilitatea buclei locale în părţi determinate ale retelei de acces; difuzarea acestor informaţii poate fi limitata la sfera părţilor interesate, în vederea evitarii riscului de a se aduce atingere ordinii publice.3. Condiţii tehnice referitoare la accesul şi utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate în bucla locala.4. Proceduri de comanda şi de aprovizionare, eventuale restrictii de utilizare.B. Servicii de colocare1. Informaţii referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informaţii poate fi limitata la sfera părţilor interesate, în vederea evitarii riscului de a se aduce atingere ordinii publice.2. Posibilitatile de colocare în sediile menţionate la pct. 1, incluzând posibilitatile de colocare fizica şi, dacă este cazul, colocarea la distanta şi colocarea virtuala.3. Caracteristicile echipamentului şi, dacă este cazul, restrictii privind colocarea anumitor echipamente.4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.5. Condiţii de acces în incinte pentru personalul beneficiarului.6. Norme tehnice şi standarde de siguranţă.7. Reguli de alocare a spatiului acolo unde spatiul disponibil pentru colocare este limitat.8. Condiţii în care beneficiarii pot sa inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizica şi sediile unde colocarea a fost refuzata pe motiv de capacitate insuficienta.C. Sisteme informationaleCondiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistenţa operationala, sisteme informationale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, comanda, întreţinere, solicitări de reparatii şi facturare.------------Litera C din anexa a fost modificata de pct. 21 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.D. Condiţii de furnizare1. Termenul sau termenele în care operatorul trebuie să răspundă la cererile de furnizare a serviciilor şi a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului şi parametri de calitate a serviciilor.2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, functie şi element al infrastructurii asociate, prevăzut în prezenta anexa.────────────────