ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004 (*actualizata*)privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de sedere în România, precum şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European**)(actualizata până la data de 20 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • **) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă se urmareste facilitarea integrarii sociale a urmatoarelor categorii de persoane: a) strainii care au dobândit o formă de protecţie în România, prin asigurarea accesului la urmatoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinta, dreptul la asistenţa medicală şi asistenţa sociala, asigurări sociale, dreptul la educatie, precum şi prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii române, reunite în programe de integrare; b) strainii care au dobândit un drept de sedere în România şi cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii române.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) strainii care au dobândit o formă de protecţie în România sunt strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare;a^1) strainii care au dobândit un drept de sedere în România sunt cetatenii straini sau apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de a rămâne pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002privind regimul juridic al strainilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;--------------Litera a^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. b) integrarea sociala reprezinta procesul de participare activa a strainilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de sedere în România şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European la viaţa economica, sociala şi culturala a societatii româneşti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale, respectiv în vederea adaptarii la condiţiile societatii româneşti;--------------Litera b) a art. 2 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. c) programele de integrare sunt ansambluri de măsuri şi activităţi necesare facilitarii integrarii sociale a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, desfăşurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituţiilor publice, a comunitatilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest domeniu, sub coordonarea Oficiului Naţional pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 3Programele de integrare a strainilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de sedere în România şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, precum şi activităţile în vederea facilitarii integrarii sociale a acestora se stabilesc şi se implementeaza pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Capitolul II Accesul la drepturile sociale  +  Secţiunea 1 Accesul la un loc de muncă şi la o locuinta  +  Articolul 4Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiaza de acces pe piaţa forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români, precum şi de condiţii de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetatenii români.  +  Articolul 5 (1) Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la sistemul asigurarilor pentru şomaj, la masurile de prevenire a somajului şi la masurile pentru stimularea ocuparii forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (2) Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.  +  Articolul 6Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la dobandirea unei locuinte în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la asistenţa medicală, la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenţa sociala  +  Articolul 7Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la asistenţa medicală în aceleasi condiţii stabilite de lege pentru cetatenii români.  +  Articolul 8Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenţa sociala, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetatenii români.  +  Secţiunea a 3-a Accesul la sistemul de invatamant  +  Articolul 9Accesul strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România la toate formele de invatamant se realizează în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români.  +  Articolul 10 (1) În vederea integrarii în sistemul de invatamant românesc, minorii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiaza pe durata unui an scolar de un curs gratuit de iniţiere în limba română. (2) În perioada urmarii cursului de iniţiere în limba română minorii care au dobândit o formă de protecţie în România participa gratuit, în cadrul unităţilor scolare, la activităţi didactice cu caracter teoretic, practic şi recreativ, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale. (3) La finalul cursului de iniţiere în limba română o comisie de evaluare, ale carei componenta şi functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării şi tineretului, apreciaza nivelul de cunoastere a limbii române şi stabileste înscrierea minorilor care au dobândit o formă de protecţie în România în anul de studiu corespunzător.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei asigura, la cerere, recunoasterea diplomelor, atestarea studiilor şi calificarilor din tara de origine, în condiţiile stabilite de legea română.(1^1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor elaboreaza o metodologie speciala de atestare a studiilor preuniversitare pentru strainii care au obţinut o formă de protecţie în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoasterii şi atestării studiilor strainilor în România, în scopul facilitarii accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuarii studiilor.--------------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.(1^2) Metodologia prevăzută la alin. (1^1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării.--------------Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 73 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educatiei şi Cercetarii".  +  Articolul 12Minorii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiaza de alocatia de stat pentru copii, în aceleasi condiţii stabilite de lege pentru copiii români.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la activităţile specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii române  +  Articolul 13 (1) Oficiul Naţional pentru Refugiati organizeaza sesiuni de acomodare culturala şi activităţi de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit o formă de protecţie în România cu traditiile, obiceiurile şi specificul societatii româneşti. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate colabora cu alte institutii publice şi organizaţii neguvernamentale în vederea organizarii şi desfăşurării sesiunilor de acomodare culturala şi a activităţilor de consiliere.  +  Articolul 14 (1) Strainii adulti care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiaza de cursuri gratuite de invatare a limbii române, organizate de structurile specializate din Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiati. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati pune la dispoziţie spatiile necesare organizarii şi desfăşurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile. (3) Personalul calificat necesar pentru desfăşurarea cursurilor de invatare a limbii române pentru adulti şi a anului pregatitor pentru minori, precum şi pregătirea adecvata a acestuia se asigura de Ministerul Educatiei şi Cercetarii. (4) Modul de organizare, durata şi programa cursurilor de invatare a limbii române vor fi reglementate prin metodologii elaborate şi aprobate de către Ministerul Educatiei şi Cercetarii. (5) La terminarea cursurilor pregatitoare de invatare a limbii române Ministerul Educatiei şi Cercetarii elibereaza, gratuit, documente care să ateste faptul ca persoana respectiva a absolvit aceste cursuri, precum şi nivelul cunoştinţelor dobandite.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educatiei şi Cercetarii".  +  Capitolul III Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea şi ajutorul financiar  +  Articolul 15Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România sunt inclusi în programele de integrare, pe baza cererilor individuale şi conform unui protocol incheiat între persoana care solicită includerea în programul de integrare şi Oficiul Naţional pentru Refugiati, denumit în continuare protocol.  +  Articolul 16Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului Naţional pentru Refugiati, în termen de 30 de zile de la dobandirea formei de protecţie sau de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, în cazul strainilor care au dobândit o formă de protecţie anterior acestei date şi care nu au beneficiat de programe de integrare.  +  Articolul 17După inregistrarea cererii, strainul care solicită admiterea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat al Oficiului Naţional pentru Refugiati, ocazie cu care se întocmeşte o fisa de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistenţa sau a activităţilor necesare pentru integrarea sociala a celui în cauza.  +  Articolul 18 (1) Pe baza fisei de evaluare se întocmeşte un plan individual de măsuri în vederea integrarii, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, instituţiile şi/sau organizaţiile responsabile, care se comunică beneficiarului şi a cărui implementare este monitorizata de personalul desemnat al Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) Activităţile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului prevăzut la alin. (1) sunt, în principal, urmatoarele: a) activităţi de consiliere şi sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art. 1; b) sesiuni de acomodare culturala; c) cursuri de invatare a limbii române.  +  Articolul 19 (1) Protocolul prevăzut la art. 15 cuprinde: datele de identificare a părţilor, drepturile şi oblibaţiile fiecarei părţi, perioada de implementare a planului de măsuri şi condiţiile de prelungire a acesteia, situaţiile în care inceteaza sau se modifica aplicarea masurilor prevăzute în planul individual. (2) La protocol se anexeaza fisa de evaluare şi planul individual.  +  Articolul 20 (1) Durata aplicarii planului individual este de până la 6 luni de la data semnarii protocolului sau de la data prevăzută în protocol. (2) La cererea motivata a beneficiarului şi pe baza evaluării situaţiei la incheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Oficiului Naţional pentru Refugiati poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a duratei de aplicare a planului individual.  +  Articolul 21 (1) Persoanele care participa la programele de integrare şi care nu au mijloace de întreţinere pot beneficia, la cerere, de cazare în spatiile special destinate acestui scop, care se afla în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita locurilor disponibile. (2) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) poate fi facuta pentru o perioadă de până la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 6 luni pentru motive bine intemeiate, cu aprobarea conducerii Oficiului Naţional pentru Refugiati, fără a se depăşi perioada de implementare a programului de integrare. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiati, în cadrul unor programe derulate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, poate pune la dispoziţie spatii suplimentare de cazare persoanelor care participa la programele de integrare. În acest sens Oficiul Naţional pentru Refugiati poate incheia conventii de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii. (4) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe baza platii unei chirii, stabilita la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, şi a cheltuielilor de întreţinere. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), strainii care au obţinut o formă de protecţie în România se pot caza, la cerere, în locuintele puse la dispoziţie prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiati, în limita numarului celor existente şi disponibile.--------------Alin. (5) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (6) În vederea asigurarii locuintelor prevăzute la alin. (5), Oficiul Naţional pentru Refugiati este abilitat, după caz: a) sa administreze astfel de locuinte în condiţiile legii; b) să deţină în folosinţă, în acest scop, locuinte administrate de Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) sa achizitioneze locuinte în limita alocatiilor bugetare cu aceasta destinatie şi, după caz, a fondurilor alocate în acest scop de către organizaţii internationale la care România este parte.--------------Alin. (6) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (7) Locuintele prevăzute la alin. (5) pot fi puse la dispoziţie strainilor care au obţinut o formă de protecţie în România numai prin închiriere. Condiţiile în care aceste locuinte se pot închiria beneficiarilor prevederilor alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (7) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 22--------------Alin. (1) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (2) Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România, participanti în programul de integrare, care nu indeplinesc condiţiile pentru a beneficia de ajutorul rambursabil şi care nu au mijloace de întreţinere, sunt sprijiniti în vederea indeplinirii condiţiilor legale pentru obtinerea venitului minim garantat. (3) Conţinutul dosarului necesar obtinerii venitului minim garantat se stabileste ţinându-se cont de specificul situaţiei în care se afla strainii care au dobândit o formă de protecţie în România. (4) Până în prima luna de plată a ajutorului rambursabil, strainii care au dobândit o formă de protecţie în România şi care nu au mijloace de întreţinere beneficiaza din partea Oficiului Naţional pentru Refugiati de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitantilor statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de doua luni.-------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogata de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 23 (1) Strainii care au dobândit o formă de protecţie în România după semnarea protocolului au în principal urmatoarele obligaţii: a) sa participe în mod regulat la activităţile stabilite în planul individual; b) să depună eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat; c) să respecte normele de disciplina, conduita şi cele stabilite de conducătorii cursurilor, precum şi regulamentele interne ale centrelor de cazare; d) sa informeze Oficiul Naţional pentru Refugiati asupra oricarei schimbari de natura sa afecteze prezenta la activităţile de integrare. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicarii uneia sau mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare şi a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (4).  +  Capitolul IV Rolul instituţiilor statului şi al autorităţilor administraţiei publice locale  +  Secţiunea 1 Rolul Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  +  Articolul 24Strainii care participa în programul de integrare se înregistrează ca persoane în cautarea unui loc de muncă la Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 30 zile de la semnarea protocolului.  +  Articolul 25În vederea realizării masurilor pentru stimularea ocuparii forţei de muncă, Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoana înscrisă în programul de integrare şi înregistrată ca persoana în cautarea unui loc de muncă, planul individual de mediere, colaborand cu Oficiul Naţional pentru Refugiati în ceea ce priveste profilul cultural, educational şi familial al unei astfel de persoane.  +  Articolul 26Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a identifica la angajatori locurile de muncă vacante şi de a le face cunoscute persoanelor incluse în programul de integrare, înregistrate ca persoane în cautarea unui loc de muncă.  +  Articolul 27 (1) Persoanele incluse în programul de integrare nu pot refuza fără un motiv temeinic un loc de muncă, participarea la măsuri pentru stimularea ocuparii forţei de muncă ori la programe de formare profesionala, oferite de Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi sunt obligate să respecte decizia Oficiului Naţional pentru Refugiati în legătură cu comunitatea locala în care urmeaza sa primeasca un loc de muncă şi să îşi stabileasca reşedinţa. (2) În cazul în care nu se respecta dispozitiile alin. (1), asistenţa oferita de Oficiul Naţional pentru Refugiati în vederea integrarii inceteaza.  +  Secţiunea a 2-a Rolul autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 28După incheierea programului de integrare sau în momentul identificarii unui loc de muncă, Oficiul Naţional pentru Refugiati îndrumă persoana asistată către comunitatea în care exista locuri de muncă vacante şi o informeaza cu privire la modalitatea de a obtine o locuinta sociala, în condiţiile legii.  +  Articolul 29 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuinte sociale persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi care urmeaza să se mute în comunitatea respectiva, în aceleasi condiţii ca şi cetatenilor români, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea respectiva.--------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu pot asigura o locuinta sociala, beneficiarul formei de protecţie poate închiria o locuinta în cadrul comunităţii locale respective, pe bază de contract de închiriere. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiati subventioneaza chiria locuinţei prevăzute la alin. (2) cu până la 50% din valoarea chiriei, în măsura fondurilor disponibile, pentru o perioadă de maximum un an. (4) Nu fac obiectul subventionarii chiriei în condiţiile alin. (3) contractele de închiriere având ca obiect locuintele prevăzute la art. 21 alin. (5).--------------Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini accesul strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România la asistenţa sociala şi medicală şi la educatie, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Rolul Oficiului Naţional pentru Refugiati  +  Articolul 31Oficiul Naţional pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor coordonează activitatea celorlalte institutii ale statului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organizaţii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România şi monitorizează cazurile individuale.  +  Articolul 32 (1) În fiecare an, nu mai tarziu de 1 iulie, Oficiul Naţional pentru Refugiati inainteaza Ministerului Educatiei şi Cercetarii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Agentiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie o nota privind numărul de persoane estimat sa beneficieze de activităţile în vederea integrarii, pentru anul următor.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educatiei şi Cercetarii". (2) Acest numar estimativ poate fi rectificat de către Oficiul Naţional pentru Refugiati dacă circumstantele datorate evenimentelor din anul următor necesita acest lucru.  +  Capitolul V Asistenţa cazurilor speciale  +  Articolul 33 (1) Prin cazuri speciale, în sensul prezentei ordonante, se înţelege strainii care au dobândit o formă de protecţie în România şi care au potenţial redus de autointretinere, generat de factori de natura obiectiva şi independent de voinţa sau dorinţa acestora. (2) Sunt considerate cazuri speciale: a) persoanele cu handicap; b) persoanele care au atins vârsta pensionarii şi nu beneficiaza de pensie; c) minorii neinsotiti; d) victime ale torturii; e) familii monoparentale cu copii minori.  +  Articolul 34 (1) Cazurile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a), b), d) şi e) beneficiaza de acelasi regim de protecţie prevăzut de legislatia în vigoare pentru cetatenii români aflati în situaţii similare şi de asistenţa oferita de instituţiile statului cu atribuţii în aceste domenii. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate oferi cazare în centrele sale persoanelor vulnerabile prevăzute la alin. (1) care nu necesita asistenţa specializata şi care nu pot beneficia de o locuinta din partea instituţiilor abilitate, în limita spatiilor şi fondurilor disponibile. (3) Pentru motive bine intemeiate Oficiul Naţional pentru Refugiati poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi peste limita prevăzută la art. 20.  +  Articolul 35 (1) Pentru minorii neinsotiti care au dobândit o formă de protecţie în România se tine cont, în alegerea formei specifice de protecţie, de interesul superior al copilului, care include şi menţinerea identităţii culturale. (2) Minorii neinsotiti care au dobândit o formă de protecţie în România sunt inclusi în sistemul de protecţie a copilului, conform legislaţiei în domeniu. (3) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neinsotiti care au dobândit o formă de protecţie în România.  +  Capitolul V^1Activităţi vizand facilitarea integrarii sociale pentru strainii care au dobândit drept de sedere în România şi pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European--------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^1 (1) Strainii care au dobândit drept de sedere în România şi cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European beneficiaza, la cerere şi gratuit, de cursuri de invatare a limbii române şi de sesiuni de acomodare culturala şi consiliere. (2) Sesiunile de acomodare culturala se organizeaza în scopul familiarizarii persoanelor prevăzute la alin. (1) cu traditiile, obiceiurile şi valorile culturii române şi pentru oferirea de informaţii practice privind societatea românească.--------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^2 (1) Cursurile de invatare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) sunt organizate de Ministerul Educatiei şi Cercetarii în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiati şi urmaresc familiarizarea participantilor cu limba română. (2) Metodologia desfăşurării cursurilor de invatare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se elaboreaza de Ministerul Educatiei şi Cercetarii. (3) În situaţia în care Ministerul Educatiei şi Cercetarii nu dispune de spatii corespunzătoare desfăşurării cursurilor de invatare a limbii române, Oficiul Naţional pentru Refugiati pune la dispoziţie spatiile necesare în sediile centrelor teritoriale. (4) La finalul cursului de invatare a limbii române, o comisie desemnata de Ministerul Educatiei şi Cercetarii evalueaza nivelul de cunoştinţe al participantilor şi elibereaza un certificat de participare. (5) Certificatele prevăzute la alin. (4) nu pot fi utilizate de persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) în vederea inscrierii în sistemul de invatamant.--------------Art. 35^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^3 (1) Sesiunile de acomodare culturala prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se organizeaza de Oficiul Naţional pentru Refugiati. (2) Sesiunile de acomodare culturala se realizează de personalul specializat al Oficiului Naţional pentru Refugiati în spatiile special amenajate în centrele teritoriale şi trebuie adaptate la nevoile individuale ale participantilor. (3) Persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturala şi de cursurile de invatare a limbii române.--------------Art. 35^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^4 (1) În cadrul centrelor teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiati se infiinteaza birouri de informare şi consiliere în cadrul cărora persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia, la cerere, de informare şi consiliere privind drepturile lor în România şi modalitatile concrete de exercitare a acestor drepturi. (2) Posturile necesare pentru înfiinţarea birourilor de informare şi consiliere se asigura, prin redistribuire, din numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şi functionarea birourilor de informare şi consiliere se asigura din creditele bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de informare şi consiliere, Oficiul Naţional pentru Refugiati coopereaza cu Autoritatea pentru Straini, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Educatiei şi Cercetarii, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Afacerilor Externe, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile internationale şi organizaţiile neguvernamentale.--------------Art. 35^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^5Oficiul Naţional pentru Refugiati poate contracta, în condiţiile legii, în functie de numărul de beneficiari şi în măsura fondurilor disponibile, serviciile organizaţiilor neguvernamentale în vederea organizarii sesiunilor de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) şi pentru strainii care au dobândit o formă de protecţie în România.--------------Art. 35^5 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Capitolul VI Bugetul  +  Articolul 36În functie de numărul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul Naţional pentru Refugiati propune includerea în buget a fondurilor necesare desfăşurării activităţilor proprii prevăzute de prezenta ordonanţă, pentru integrarea strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător şi Ministerului Educatiei şi Cercetarii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţii.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educatiei şi Cercetarii".  +  Articolul 38 (1) În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor prevăzute în programele de integrare, instituţiile care au competente, potrivit prezentei ordonante, în cadrul acestor programe pot sa apeleze la servicii oferite de interpreţi şi experti, în condiţiile legii. (2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează, în condiţiile prevăzute de lege, din fondurile destinate activităţilor de integrare a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, cuprinse în bugetele instituţiilor respective.  +  Capitolul VII Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 39 (1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonante, în cadrul Oficiului Naţional pentu Refugiati se infiinteaza o structura specializata de integrare. (2) Atribuţiile structurii specializate de integrare şi organigrama acesteia se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 40Oficiul Naţional pentru Refugiati împreună cu celelalte institutii publice competente coopereaza, potrivit competentelor, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu organizaţiile internationale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derularii programelor de integrare a strainilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de sedere în România şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European.--------------Art. 40 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 41În măsura fondurilor disponibile, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate realiza sau contracta, în condiţiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a strainilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de sedere în România şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European şi poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice.--------------Art. 41 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 42La articolul 53 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmatorul cuprins:"(5) Strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contribuţia legala începând cu data obtinerii respectivei forme de protecţie. (6) Strainii cărora li s-a acordat, anterior intrarii în vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contribuţia legala începând cu data intrarii în vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România."  +  Articolul 43Articolul 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobata şi modificata prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 39 - Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiati, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi cu celelalte institutii publice competente, initiaza şi deruleaza, în condiţiile legii, programe pentru integrarea sociala a strainilor care au dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b)."  +  Articolul 44Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 45În vederea aplicarii prezentei ordonante, Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii, elaboreaza normele metodologice, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobândit statutul de refugiat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administratia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 44.---------------