LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 (*actualizata*)privind bursele private(actualizata până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 4 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 319 din 10 noiembrie 2005; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Bursa privată reprezinta sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridica de drept privat sau de către o persoană fizica unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tara sau din strainatate. (2) Cuantumul bursei private se stabileste la incheierea contractului şi se poate modifica ulterior numai prin act aditional la acesta.  +  Articolul 2 (1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să îşi indeplineasca oblibaţiile de studiu, precum şi celelalte condiţii în care se ofera bursa. (2) Contractul se semneaza de beneficiar sau, în functie de vârsta, de beneficiar, cu acordul reprezentantului sau legal, şi de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizica ce ofera bursa. (3) Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, în vederea avizarii, la institutia/unitatea de invatamant în care studiaza. (4) Contractul poate contine clauze prin care să se stabileasca obligaţia beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumita perioada, pentru persoana juridica sau fizica ce acorda bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.------------Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 319 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.  +  Articolul 3Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durata a studiilor sau pe o perioadă mai scurta de timp, stabilita prin contract.  +  Articolul 4Cuantumul lunar al bursei private trebuie să acopere cel puţin masa, cazarea şi cheltuielile de întreţinere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.  +  Articolul 7Bursa privată nu poate fi acordată, în condiţiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.-------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii vor emite instrucţiuni pentru aplicarea acesteia, care se aproba prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educatiei şi cercetării.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 376.________________