ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*)privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta(actualizată până la data de 10 martie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005, în cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, sintagma Inspectoratul General se înlocuieşte cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta.Având în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional şi îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO, în special cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui număr din ce în ce mai mare de persoane, asa cum au fost cele din Turcia, Rusia şi seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morţi şi 1.500 de răniţi,în contextul geostrategic actual şi al multiplicării, pe de o parte, şi al creşterii gravitatii, pe de altă parte, a riscurilor nonmilitare la adresa securităţii naţionale, pe fondul accelerarii tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale - şi nu numai - care utilizează, produc şi comercializează substanţe periculoase,având în vedere persistenta, în domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenta, a unui sistem instituţional parţial inchegat, cu funcţionare temporară şi care se activează abia la momentul producerii situaţiilor de urgenta - incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocari la adresa securităţii naţionale,pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfectionate, menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenta, care să permită restabilirea rapida a stării de normalitate,şi ţinând seama de necesitatea accelerarii procesului de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, denumit în continuare Sistem Naţional, se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de alta natura necesare restabilirii stării de normalitate. (2) Sistemul Naţional este organizat de autorităţile administraţiei publice şi se compune dintr-o reţea de organisme, organe şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenta, constituite pe niveluri sau domenii de competenţa, care dispune de infrastructura şi de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles: a) situaţia de urgenta - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninta viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; b) amploarea situaţiei de urgenta - mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia în care sunt amenintate sau afectate viaţa persoanelor, funcţionarea instituţiilor statului democratic, valorile şi interesele comunităţii; c) intensitatea situaţiei de urgenta - viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi gradul de perturbare a stării de normalitate; d) starea potenţial generatoare de situaţii de urgenta - complex de factori de risc care, prin evoluţia lor necontrolata şi iminenta ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu;--------------Litera d) a art. 23 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. e) iminenta ameninţării - parametrii de stare şi timp care determina declanşarea inevitabila a unei situaţii de urgenta; f) starea de alerta - se declara potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi inlaturare a consecinţelor situaţiei de urgenta; g) managementul situaţiei de urgenta - ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate; h) monitorizarea situaţiei de urgenta - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensitatii evenimentului, evoluţiei şi implicatiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenta; i) factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; j) tipuri de risc - cazuri de forta majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prabusiri de teren, îmbolnăviri în masa, prabusiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamitati naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;--------------Litera j) a art. 23 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. k) gestionarea situaţiilor de urgenta - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective; l) intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravarii situaţiei de urgenta, limitării sau inlaturarii, după caz, a consecinţelor acesteia; m) evacuarea - măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alerta ori producerii unei situaţii de urgenta şi care consta în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigura condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.  +  Articolul 3Principiile managementului situaţiilor de urgenta sunt: a) previziunea şi prevenirea; b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor; c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenta de către autorităţile administraţiei publice; e) cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare; f) transparenta activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, astfel încât acestea sa nu conducă la agravarea efectelor produse; g) continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenta, de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora; h) operativitatea, conlucrarea activa şi subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului Naţional.  +  Articolul 4 (1) Pe durata situaţiilor de urgenta sau a starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru: a) avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol; b) declararea stării de alerta în cazul iminentei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenta; c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuarii din zona afectată sau parţial afectată; d) intervenţia operativă cu forte şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative; e) acordarea de ajutoare de urgenta; f) instituirea regimului stării de urgenta, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată; g) solicitarea sau acordarea de asistenţa internationala; h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice; i) alte măsuri prevăzute de lege. (2) Pe timpul stării de alerta se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forta majoră.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplică cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (4) Acţiunile şi măsurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziţii emise conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5Autorităţile şi organismele din componenta Sistemului Naţional cooperează, în exercitarea atribuţiilor specifice, atât între ele, cat şi cu alte instituţii şi organisme din afară acestuia, din ţara sau din străinătate, guvernamentale sau neguvernamentale.  +  Capitolul II Organizarea Sistemului Naţional  +  Articolul 6Sistemul Naţional are în compunere: a) comitete pentru situaţii de urgenta; b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta; c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta; d) centre operative pentru situaţii de urgenta; e) comandantul acţiunii.  +  Articolul 7 (1) Comitetele pentru situaţii de urgenta sunt: a) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenta; b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenta; c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenta; d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta; e) comitetele locale pentru situaţii de urgenta. (2) Comitetele pentru situaţii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului şi se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia impune.  +  Articolul 8 (1) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenta, denumit în continuare Comitet Naţional, se constituie şi funcţionează sub conducerea nemijlocită a ministrului administraţiei şi internelor şi sub coordonarea primului-ministru. (2) Comitetul Naţional este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experţi şi specialişti desemnaţi de ministerele cu atribuţii complexe în gestionarea situaţiilor de urgenta. (3) Organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 9 (1) La ministere şi la alte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenta se constituie şi funcţionează sub conducerea ministrilor, respectiv a conducătorilor instituţiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare comitete ministeriale. (2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducătorului instituţiei publice centrale, după caz, şi are în componenta persoane cu putere de decizie, experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului şi din unele instituţii şi unităţi aflate în subordinea acestuia, cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenta. (3) În componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptati şi reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii cu atribuţii în domeniu.  +  Articolul 10 (1) La nivelul municipiului Bucureşti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenta. (2) Din comitetul prevăzut la alin. (1) fac parte primarul general, primării de sectoare, şefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, manageri ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenta, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenta. (3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al prefectului.  +  Articolul 11 (1) La nivelul judeţelor se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete judeţene pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare comitete judeţene. (2) Din comitetul judeţean fac parte preşedintele consiliului judeţean, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenta, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenta. (3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor judeţene se stabilesc prin ordine ale prefecţilor.  +  Articolul 12 (1) La nivelul municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare comitete locale. (2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului, sectorului sau municipiului, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativ-teritorială respectiva, precum şi manageri sau conducatori ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenta. (3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziţie a primarului.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 13 (1) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, asigura coordonarea unitară şi permanenta a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta.--------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (2) În cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta se organizează inspecţia de prevenire, centrul operational naţional şi alte structuri adecvate pentru managementul situaţiilor de urgenta, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicaţii, informatica şi relaţii publice.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (3) Centrul operational îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnica operationala la nivel naţional a situaţiilor de urgenta. (4) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, prin centrul operational naţional, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional, preluand în acest sens, la data desfiinţării Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic permanent al acesteia.-------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (5) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta asigura, potrivit competentelor legale, cooperarea şi reprezentarea la nivel naţional în domeniile protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi gestionării situaţiilor de urgenta.-------------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 14 (1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare servicii de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care funcţionează ca inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti, asigura în zonele de competenţa coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta. (2) În cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizează inspecţii de prevenire, centre operationale şi alte structuri adecvate pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicaţii, informatica şi relaţii publice. (3) Centrele operationale prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti. (4) Serviciile de urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judeţene şi al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenta. (5) Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale în unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează, cooperarea în domeniile protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi gestionării situaţiilor de urgenta.  +  Articolul 15 (1) La nivelul ministerelor, al altor instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenta, al municipiilor - cu excepţia municipiului Bucureşti -, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor se constituie centre operative pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare centre operative.--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (2) La ministerele şi instituţiile publice centrale cu atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta, prevăzute în anexa nr. 1, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanenta. (3) Centrele operative prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3), în domeniile de competenţa, ale ministerelor şi instituţiilor publice centrale respective. (4) Centrele operative prevăzute la alin. (2) se constituie din personalul aparatului propriu al autorităţii respective, prin ordin al ministrului, conducătorului instituţiei publice centrale sau prin dispoziţie a primarului. (5) Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autorităţilor publice centrale sau locale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16 (1) În situaţii de urgenta, coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepţional a acţiunii tuturor forţelor stabilite pentru intervenţie se realizează de către o persoană imputernicita, după caz, de către Comitetul Naţional, ministerial, judeţean sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de mărimea categoriilor de forte concentrate, denumita comandantul acţiunii. (2) Comandantul acţiunii poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă şi punctul operativ avansat, constituite potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 17Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor, centrelor operationale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18 (1) Sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi de stocare a datelor necesare funcţionarii Sistemului Naţional se asigura prin mijloace proprii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale celor din dotarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale altor componente ale sistemului naţional de apărare. (2) Modalităţile de utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin protocoale de colaborare.  +  Articolul 19Principalele funcţii de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale şi unele organizaţii neguvernamentale în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional  +  Articolul 20Comitetul Naţional are următoarele atribuţii principale: a) examinează şi propune spre adoptare Guvernului Planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenta; b) analizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operationale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta, precum şi fluxul informationaldecizional; c) declara, cu acordul primului-ministru, starea de alerta la nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, coordonează gestionarea situaţiilor de urgenta şi declara încetarea stării de alerta; d) hotărăşte, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judeţene sau al municipiului Bucureşti; e) propune Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, instituirea de către Preşedintele României a "stării de urgenta" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens; f) propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistenţa umanitara internationala în cazul situaţiilor de urgenta cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor întocmite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;-------------Litera f) a art. 20 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. g) coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor internaţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de urgenta, îndeosebi în domeniul inlaturarii efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române; h) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, inclusiv pentru operationalizarea Sistemului Naţional şi a structurilor de intervenţie în afară frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaţionale cu atribuţii în domeniu; i) stabileşte repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; j) iniţiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situaţiilor de urgenta şi le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi al municipiului Bucureşti; k) analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii de urgenta; l) stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi organisme ale statului român sau internaţionale abilitate în managementul starilor excepţionale; m) coordonează informarea opiniei publice privind managementul situaţiilor de urgenta; n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii.  +  Articolul 21Comitetele ministeriale au următoarele atribuţii principale: a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;-------------Litera a) a art. 21 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. b) elaborează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţa ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenta şi le prezintă spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi Comitetului Naţional;-------------Litera b) a art. 21 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. c) evalueaza situaţiile de urgenta produse în domeniile de competenţa, stabilesc măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenta din domeniile de competenţa ale ministerelor, şi propun, după caz, declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta; d) analizează şi avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta; e) informează Comitetul Naţional şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate; f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.  +  Articolul 22Comitetele judeţene au următoarele atribuţii principale: a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;-------------Litera a) a art. 22 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. b) evalueaza situaţiile de urgenta produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenta; d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta; e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate; f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.  +  Articolul 23Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenta are următoarele atribuţii principale: a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;-------------Litera a) a art. 23 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. b) evalueaza situaţiile de urgenta produse pe teritoriul municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta pe teritoriul municipiului Bucureşti şi propune instituirea stării de urgenta; d) analizează şi avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta; e) informează Comitetul Naţional şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asupra activităţii desfăşurate; f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.  +  Articolul 24Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: a) informează prin centrul operational judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora; b) evalueaza situaţiile de urgenta produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; c) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenta; e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.  +  Articolul 25Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta are următoarele atribuţii principale:-------------Partea introductivă a art. 25 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. a) analizează, evalueaza şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze asupra evoluţiei acestora în scopul identificarii starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta, propunand totodată măsuri pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravarii situaţiei; b) asigura coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul tarii, a măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta; c) asigura informarea operativă a ministrului administraţiei şi internelor şi a instituţiilor interesate asupra starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta sau producerii situaţiilor de urgenta în teritoriu, printr-un sistem informaţional propriu; d) coordonează derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor; e) coordonează activităţile de prevenire şi de intervenţie desfăşurate de serviciile publice comunitare profesioniste, precum şi constituirea grupelor operative pentru coordonarea şi sprijinul răspunsului în situaţii de urgenta în zonele grav afectate; f) transmite şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Comitetului Naţional; g) asigura informarea populaţiei prin mass-media despre iminenta ameninţării ori producerea situaţiilor de urgenta, precum şi asupra măsurilor întreprinse pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora; h) asigura coordonarea tehnica şi de specialitate a centrelor operationale şi a centrelor operative şi asigura menţinerea permanenta a fluxului informaţional cu acestea; i) cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii în domeniul situaţiilor de urgenta; j) avizează şi propune Comitetului Naţional, spre aprobare, planurile de intervenţie, de cooperare sau de asistenţa tehnica cu alte structuri ori organizaţii internaţionale, în vederea îmbunătăţirii managementului situaţiilor de urgenta; k) constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenta şi pune la dispoziţia instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru soluţionarea situaţiilor de urgenta; l) avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre aprobare; m) acorda asistenţa tehnica de specialitate autorităţilor publice centrale şi locale privind gestionarea situaţiilor de urgenta; n) propune ministrului administraţiei şi internelor participarea cu forte şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenta în afară teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte; o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenta la nivel naţional şi elaborează proiectul planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru astfel de situaţii; p) elaborează rapoarte şi alte documente pentru informarea Comitetului Naţional, primului-ministru, Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, Preşedintelui României şi comisiilor de specialitate ale Parlamentului; q) cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stării de urgenta, stării de asediu sau al altor stări excepţionale; r) funcţionează ca punct naţional de contact în relaţiile cu organismele şi organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenta; s) elaborează Regulamentul-cadru privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor, centrelor operationale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta; t) informează Colegiul Ministerului Administraţiei şi Internelor asupra activităţii desfăşurate; u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Comitetul Naţional sau de primul-ministru privind managementul situaţiilor de urgenta şi prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 26Serviciile de urgenta profesioniste au următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenta; b) participa la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenţa, pe care le supun aprobării prefecţilor; c) exercita coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta; d) acorda asistenţa tehnica de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenta; e) monitorizează prin centrele operationale evoluţia situaţiilor de urgenta şi informează operativ prefectii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;-------------Litera e) a art. 26 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. f) planifica, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenta, a subunitatilor de intervenţie din subordine; g) fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenta şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenta;-------------Litera g) a art. 26 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenta şi a planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri; i) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele operationale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; j) centralizează solicitarile de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenta şi le înaintează organismelor şi organelor abilitate; k) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenta din zonele de competenţa; l) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenta, prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate.  +  Articolul 27 (1) Centrele operative cu activitate permanenta au următoarele atribuţii principale: a) centralizează şi transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. b) monitorizează situaţiile de urgenta şi informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi celelalte centre operationale şi operative interesate;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenta şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; d) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operationale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; e) centralizează solicitarile de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenta şi fac propuneri pentru asigurarea lor; f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenta; g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenta, prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru menţionat la art. 17. (2) Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alerta, pe timpul funcţionarii lor, îndeplinesc atribuţii similare celor prevăzute la alin. (1). Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenta, deţinute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităţilor respective.  +  Articolul 28Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale au obligaţia, potrivit competentelor lor, sa transmită Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta sau, după caz, direct ministrului administraţiei şi internelor ori primului-ministru datele şi informaţiile referitoare la situaţiile potenţial generatoare de situaţii de urgenta, precum şi despre evoluţia şi consecinţele acestora.-------------Art. 28 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 29Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta asigura transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul Naţional către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea gestionării, în mod unitar, a situaţiilor de urgenta.-------------Art. 29 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Capitolul IV Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare  +  Secţiunea 1 Resursele umane  +  Articolul 30 (1) Resursele umane necesare funcţionarii Sistemului Naţional se asigura prin intermediul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale. (2) Personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, centrelor operationale şi al centrelor operative este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 31 (1) Numărul de posturi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta se stabileşte prin organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia, aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi se asigura prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor prin legile bugetare anuale.-------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (2) Numărul de posturi pentru centrele operationale din structura serviciilor de urgenta profesioniste judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor la propunerile prefecţilor, în limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevăzut la art. 17. (3) Numărul de posturi pentru centrele operative cu activitate permanenta se stabileşte prin ordin al ministrilor respectivi, în limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevăzut la art. 17.  +  Secţiunea a 2-a Resursele materiale  +  Articolul 32 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (2) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operationale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanţează din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau din bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează, după caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare funcţionarii Sistemului Naţional se face conform legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Resursele financiare  +  Articolul 33Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenta la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.  +  Articolul 34 (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operationale se stabilesc şi se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, respectiv în serviciile de urgenta profesioniste.-------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. (2) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc şi se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele respective.  +  Articolul 35Finanţarea acţiunilor de inlaturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenta se efectuează potrivit legii.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 36Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, potrivit dispoziţiilor legale, răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 37Constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele fapte: a) neconstituirea comitetelor pentru situaţii de urgenta; b) neconstituirea centrelor operative pentru situaţii de urgenta; c) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri; d) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenta; e) neintocmirea planurilor de evacuare; f) neintocmirea planurilor de intervenţie şi de cooperare; g) netransmiterea mesajelor de avertizare a populaţiei despre declararea stării de alerta în cazul situaţiilor de urgenta sau pentru evacuare.  +  Articolul 38 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 37 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei faptele prevăzute la lit. a) şi b); b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei faptele prevăzute la lit. c), d), e) şi f); c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei faptele prevăzute la lit. g). (2) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.  +  Articolul 39Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi al serviciilor publice comunitare profesioniste cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, anume desemnat de inspectorul general.-------------Art. 39 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 40Contravenţiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 40 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 41 (1) Regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri se aproba prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului care coordonează managementul situaţiilor de urgenta specifice riscurilor respective. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aproba în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42Declararea stării de alerta în cazul situaţiilor de urgenta la nivel naţional sau pe teritoriul mai multor judeţe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, în Monitorul Oficial al autorităţii administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 43Serviciile publice pentru situaţii de urgenta şi celelalte forte, organe şi organizaţii prevăzute în regulamentele, planurile, programele şi documentele operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenta răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de îndeplinirea acţiunilor, măsurilor, funcţiilor de sprijin şi sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 44 (1) Pe măsura constituirii organismelor, organelor şi structurilor din compunerea Sistemului Naţional, acestea preiau, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atribuţiile comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, comisiilor de protecţie civilă şi ale comisiilor de evacuare, iar comisiile respective îşi încetează activitatea. (2) Mijloacele tehnice şi de comunicaţii, precum şi documentele comisiilor prevăzute la alin. (1) se predau noilor structuri pe bază de protocol.  +  Articolul 45 (1) Pe timpul situaţiilor de urgenta, societăţile comerciale periclitate sau afectate constituie celule de urgenta, care conlucreaza cu structurile Sistemului Naţional. (2) Actele administrative emise pe timpul sau în legătură cu situaţiile de urgenta, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar, pot fi atacate la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii contenciosului administrativ.--------------Alin. (2) al art. 45 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 46Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 47Pentru integrarea în ansamblul legislaţiei a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 180 de zile de la publicarea acesteia, Guvernul României va modifica sau va propune modificarea, după caz, a următoarelor acte normative: a) Legea protecţiei civile nr. 106/1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare; c) Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public; d) Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; e) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta; f) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare; g) Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002; i) Hotărârea Guvernului nr. 635/1995 privind culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul apărării împotriva dezastrelor; j) Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecarilor de teren, cu modificările ulterioare; k) Hotărârea Guvernului nr. 209/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, cu modificările ulterioare; l) Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţii Hidrotehnice, cu modificările ulterioare; m) Hotărârea Guvernului nr. 222/1997 privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile; n) Hotărârea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masa; o) Hotărârea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheturilor; p) Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masa; q) Hotărârea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane; r) Hotărârea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 21.  +  Anexa 1 LISTAministerelor şi instituţiilor publice în cadrul cărora se constituie şi funcţionează centre operationale sau centre operative pentru situaţii de urgenta cu activitate permanenta1. Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul:● Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;● serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta.2. Ministerul Apărării Naţionale3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului5. Ministerul Economiei şi Comerţului6. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale7. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor8. Ministerul Sănătăţii9. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei10. Serviciul Roman de Informaţii11. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale12. Serviciul de Protecţie şi Paza13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale  +  Anexa 2 PRINCIPALELE FUNCŢII DE SPRIJINpe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale şi unele organizaţii neguvernamentale în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Funcţii de sprijin──────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice,      precum şi a efectelor negative ale acestora   2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea   3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor   4. Comunicaţii şi informatica   5. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor   6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate   7. Acordarea asistenţei medicale de urgenta   8. Prevenirea imbolnavirilor în masa   9. Localizarea şi stingerea incendiilor  10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase  11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de      intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse  12. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la      construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate  13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele      afectate sau evacuate  14. Asigurarea cazarii şi adapostirii persoanelor afectate sau      evacuate  15. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte      utilităţi  16. Efectuarea depoluarii şi decontaminarii  17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice  18. Logistica interventiilor  19. Reabilitarea zonei afectate  20. Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despăgubiri      şi asistenţa socială şi religioasă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────