REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 9 mai 2007privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 mai 2007



     +  Articolul 1Scop (1) Prezenta reglementare se aplică tuturor aeroporturilor de pe teritoriul României, deschise traficului comercial, în următoarele condiţii: a) prevederile art. 7 alin. (1) referitoare la categoriile de servicii de handling la sol, altele decât cele la care se face referire în art. 7 alin. (2), se aplică oricărui aeroport, indiferent de volumul traficului; b) prevederile referitoare la categoriile de servicii de handling la sol, la care se face referire în art. 7 alin. (2), se aplică aeroporturilor al căror trafic anual este mai mare de un milion de pasageri sau 25.000 tone de marfă; c) prevederile referitoare la categoriile de servicii de handling la sol, la care se face referire în art. 6, se aplică aeroporturilor care au un trafic anual mai mare de 2 milioane de pasageri sau 50.000 tone de marfă. (2) În situaţia în care un aeroport atinge pragul de trafic de marfă menţionat în prezentul articol, fără a atinge pragul corespunzător de trafic de pasageri, prevederile prezentei reglementări nu se vor aplica la categoriile de servicii de handling la sol care sunt rezervate exclusiv pentru pasageri. (3) Ministerul Transporturilor va prezenta Comisiei, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, datele necesare pentru întocmirea listei cu aeroporturile din România la care se face referire în prezentul articol.  +  Articolul 2Definiţii şi abrevieri (1) În accepţiunea prezentei reglementări: a) aeroport are înţelesul conform definiţiei date la art. 3 pct. 3.9 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) sistem de aeroporturi înseamnă două sau mai multe aeroporturi grupate, care deservesc acelaşi oraş sau conurbaţie, prevăzut în anexa II la Regulamentul Consiliului CEE nr. 2.048/92 din 23 iulie 1992 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe rute aeriene intercomunitare; c) organ de conducere al aeroportului înseamnă o entitate care, în legătură cu alte activităţi sau fără legătură cu acestea, după cum este cazul, are drept obiectiv, în condiţiile respectării legislaţiei şi reglementărilor naţionale, administrarea şi conducerea infrastructurii aeroportului sau coordonarea şi controlul activităţilor diverşilor operatori prezenţi pe aeroport ori pe sistemul de aeroporturi; d) utilizator al aeroportului înseamnă orice persoană fizică ori juridică, responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la ori către aeroportul în cauză; e) handling la sol înseamnă serviciile oferite utilizatorilor aeroportului, pe aeroporturi, conform descrierii din anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare; f) handling propriu înseamnă o situaţie în care un utilizator al unui aeroport prestează direct pentru el însuşi una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol şi nu încheie niciun fel de contracte cu terţi pentru prestarea de astfel de servicii; în sensul acestei definiţii, utilizatorii aeroportului, între ei, nu vor fi consideraţi terţe părţi atunci când:- unul dintre ei deţine pachetul majoritar de acţiuni al altuia; sau- o entitate deţine pachetul majoritar al fiecăruia dintre aceştia; g) prestator de servicii de handling la sol înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce prestează unor terţe părţi una ori mai multe categorii de servicii de handling la sol. (2) Abrevierile utilizate în textul prezentei reglementări au următorul înţeles: a) MT - Ministerul Transporturilor; b) AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"; c) ROMATSA - Regia Autonomă "Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA; d) Comisia - Comisia Europeană.  +  Articolul 3Organul de conducere al aeroportului (1) În sensul prezentei reglementări, atunci când un aeroport nu este administrat şi operat de o singură entitate, ci de mai multe entităţi distincte, fiecare dintre acestea va fi considerată parte a organului de conducere al aeroportului. (2) În mod similar, în sensul prezentei reglementări, acolo unde a fost instituit un singur organ de conducere pentru mai multe aeroporturi sau sisteme de aeroporturi, fiecare dintre aceste aeroporturi ori sisteme de aeroporturi va fi luat în considerare în mod distinct. (3) MT va asigura aplicarea prezentei reglementări în contextul obligaţiilor legale ce îi revin.  +  Articolul 4Separarea conturilor (1) Atunci când organul de conducere al aeroportului, un utilizator al aeroportului sau un prestator de servicii de handling la sol efectuează servicii de handling la sol, aceştia au obligaţia de a separa în mod riguros conturile aferente activităţii de handling la sol de cele aferente celorlalte activităţi. (2) Sunt interzise transferurile financiare între activitatea de prestator de servicii de handling la sol efectuată de organul de conducere al aeroportului şi celelalte activităţi desfăşurate de acesta conform obligaţiilor legale ce îi revin. (3) Modul în care sunt respectate prevederile alin. (1) şi (2) este controlat de AACR şi constituie un element obligatoriu în scopul eliberării sau prelungirii certificatului de exploatare al aeroportului.  +  Articolul 5Comitetul utilizatorilor aeroportului (1) Cel târziu în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, aeroporturile au obligaţia de a asigura înfiinţarea unui comitet al reprezentanţilor utilizatorilor aeroportului sau al unor organizaţii care să îi reprezinte. (2) Toţi utilizatorii aeroportului vor avea dreptul să facă parte din acest comitet sau, în funcţie de opţiunea acestora, să fie reprezentaţi în cadrul acestuia printr-o organizaţie numită în acest scop.  +  Articolul 6Handlingul la sol pentru terţe părţi (1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul liber pe piaţă al prestatorilor de servicii de handling la sol, pentru furnizarea de asemenea servicii către terţe părţi. Cu aprobarea MT, aeroportul poate impune ca prestatorii de servicii de handling la sol să fie rezidenţi ai Comunităţii. (2) Cu aprobarea MT, aeroportul poate limita numărul de prestatori autorizaţi de servicii de handling la sol pentru următoarele categorii de servicii:- handlingul de bagaje;- handlingul de rampă;- handlingul de combustibili şi lubrifianţi;- handlingul de marfă şi poştă, în ceea ce priveşte handlingul efectiv de marfă şi poştă la sosire, plecare şi/sau transfer între terminale şi aeronavă.Limitarea numărului de prestatori nu poate fi făcută la mai puţin de 2 prestatori pentru fiecare serviciu de handling la sol. (3) În plus, cel puţin unul dintre prestatorii autorizaţi nu va fi, direct sau indirect, sub controlul:- organului de conducere al aeroportului;- oricărui utilizator al aeroportului care a transportat mai mult de 25% din pasageri sau mărfuri, pe acel aeroport, în decursul anului precedent celui în care au fost selectaţi acei prestatori;- unei entităţi controlate direct sau indirect de respectivul organ de conducere al aeroportului ori utilizator al aeroportului. (4) Acolo unde, în baza alin. (2), este limitat numărul de prestatori autorizaţi, aeroportul nu va împiedica un utilizator al aeroportului, căruia îi este alocată oricare parte a aeroportului, să facă o alegere efectivă între cel puţin 2 prestatori de servicii de handling la sol, pentru fiecare dintre categoriile de servicii de handling la sol care sunt supuse restricţiilor, în condiţiile stabilite la alin. (2) şi (3).  +  Articolul 7Handling propriu (1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru a asigura libertatea de efectuare a handlingului propriu. (2) Totuşi, pentru următoarele categorii de servicii de handling la sol:- handlingul bagajelor;- handlingul de rampă;- handlingul de combustibili şi lubrifianţi;- handlingul de marfă şi poştă, în ceea ce priveşte handlingul efectiv de marfă şi poştă la sosire, plecare şi/sau transfer între terminale şi aeronavă, aeroporturile pot rezerva, cu aprobarea MT, dreptul de handling propriu pentru cel puţin 2 utilizatori ai aeroportului, cu condiţia ca aceştia să fie aleşi pe baza unor criterii relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii.  +  Articolul 8Infrastructuri centralizate (1) Prin exceptare de la aplicarea art. 6 şi 7, aeroportul, cu aprobarea MT, poate rezerva pentru sine sau pentru altă entitate managementul infrastructurilor centralizate utilizate pentru prestarea serviciilor de handling la sol ale căror complexitate, cost şi impact asupra mediului ambiant nu permit diviziunea sau duplicarea, cum ar fi: sortarea bagajelor, degivrarea, purificarea apei şi sistemele de distribuire a combustibilului. El poate impune, pentru prestatorii de servicii de handling la sol şi utilizatorii aeroportului cu handling propriu, utilizarea infrastructurilor respective. (2) Aeroportul în cauză va lua măsurile necesare pentru ca managementul acestor infrastructuri să fie transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu şi, în mod special, pentru a nu împiedica accesul prestatorilor de servicii de handling la sol sau al utilizatorilor de aeroport cu handling propriu, în limitele stabilite prin prezenta reglementare.  +  Articolul 9Exceptări (1) În situaţia în care, pe un aeroport, constrângeri specifice privind capacitatea sau spaţiul disponibil, ce iau naştere în special din gradul de aglomerare şi utilizare al spaţiului, fac imposibilă deschiderea pieţei şi/sau implementarea handlingului propriu, conform prezentei reglementări, aeroportul poate decide, cu aprobarea MT: a) să limiteze numărul de prestatori pentru una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol, altele decât cele la care se face referire în art. 6 alin. (2), pe întregul aeroport sau doar în parte; în acest caz prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică; b) să rezerve pentru un singur prestator una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol, la care se face referire în art. 6 alin. (2); c) să rezerve handlingul propriu pentru un număr limitat de utilizatori ai aeroportului pentru categoriile de servicii de handling la sol, altele decât cele la care se face referire în art. 7 alin. (2), cu condiţia ca acei utilizatori să fie aleşi pe bază de criterii relevante, obiective şi nediscriminatorii; d) să interzică handlingul propriu sau să îl limiteze la un singur utilizator al aeroportului pentru categoriile de servicii de handling la sol la care se face referire în art. 7 alin. (2). (2) Pentru toate exceptările decise în baza paragrafului 1, trebuie: a) să se specifice categoria sau categoriile de servicii de handling la sol pentru care a fost acordată exceptarea, precum şi restricţiile specifice de spaţiu disponibil sau capacitate care să justifice această decizie; b) să fie însoţite de un plan de măsuri adecvate pentru depăşirea acestor constrângeri.În plus, exceptările nu trebuie:(i) să prejudicieze în mod nejustificat scopurile prezentei reglementări;(îi) să distorsioneze concurenţa între prestatorii de servicii de handling la sol şi/sau utilizatorii de aeroport cu handling propriu;(iii) să se extindă mai mult decât este necesar. (3) MT va notifica Comisia atât asupra oricăror exceptări acordate în baza alin. (1), cu cel puţin 3 luni înaintea intrării în vigoare a acestora, cât şi asupra motivelor care au stat la baza acordării acestor exceptări. Exceptările vor intra în vigoare numai după aprobarea Comisiei şi publicarea deciziei acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) Exceptările acordate în baza alin. (1) nu pot depăşi o durată de 3 ani, excepţie făcând cele acordate în baza alin. (1) lit. b). În termen de cel mult 3 luni înainte de sfârşitul acestei perioade, aeroportul trebuie să ia o nouă hotărâre asupra oricărei cereri de exceptare, care va fi de asemenea supusă procedurii descrise în cadrul acestui articol. Exceptările acordate în baza alin. (1) lit. b) nu pot depăşi o durată de 2 ani. Cu toate acestea, aeroportul poate să solicite, în baza prevederilor alin. (1), ca această perioadă să fie prelungită o singură dată, cu încă 2 ani. O astfel de solicitare va fi supusă procedurii de aprobare descrise în cadrul acestui articol.  +  Articolul 10Selecţia prestatorilor de servicii de handling (1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru organizarea unei proceduri de selecţie a prestatorilor autorizaţi să furnizeze servicii de handling la sol, în situaţia în care numărul lor este limitat conform prevederilor art. 6 alin. (2) sau ale art. 9. Această procedură trebuie să respecte următoarele principii: a) în cazul în care aeroportul stabileşte obligativitatea îndeplinirii unor standarde sau specificaţii tehnice de către prestatorii de servicii de handling la sol, atunci acele standarde ori specificaţii vor fi stabilite după consultări cu Comitetul utilizatorilor aeroportului. Criteriile de selecţie prevăzute prin standardele sau specificaţiile tehnice menţionate trebuie să fie relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii; MT poate impune, după notificarea Comisiei, ca în cadrul standardelor şi specificaţiilor tehnice pe care prestatorii de servicii de handling la sol trebuie să le îndeplinească să fie incluse şi obligaţii de serviciu public aferente unor aeroporturi ce deservesc zone periferice sau în curs de dezvoltare, ţară care nu prezintă interes comercial, dar care sunt de importanţă majoră pentru România; b) invitaţia de participare la licitaţie trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât să permită participarea oricărui prestator de servicii de handling la sol interesat; c) prestatorii de servicii de handling la sol vor fi aleşi:(i) de către organul de conducere al aeroportului, după consultarea cu Comitetul utilizatorilor aeroportului, cu condiţia ca acesta:- să nu ofere servicii similare de handling la sol; şi- să nu aibă controlul direct sau indirect asupra oricărui furnizor de astfel de servicii; şi- să nu fie implicat în niciun fel în furnizarea unor astfel de servicii;(îi) în toate celelalte cazuri, de către o comisie independentă de organul de conducere al aeroportului în cauză, numită prin ordin al ministrului transporturilor, după consultarea cu Comitetul utilizatorilor aeroportului şi cu organul de conducere al aeroportului respectiv; d) prestatorii de servicii de handling la sol vor fi selectaţi pentru o perioadă de maximum 7 ani; e) atunci când un prestator de servicii de handling la sol îşi încetează activitatea înainte de sfârşitul perioadei pentru care a fost desemnat, el va fi înlocuit pe baza aceleiaşi proceduri. (2) Acolo unde numărul prestatorilor de servicii de handling la sol este limitat conform prevederilor art. 6 alin. (2) sau ale art. 9, organul de conducere al aeroportului poate furniza el însuşi servicii de handling la sol, fără a se supune procedurii de selecţie descrise în alin. (1). În mod similar, poate autoriza antrepriza acestor servicii pe aeroportul în cauză, fără parcurgerea procedurii sus-amintite, dacă:- controlează antreprenorul direct ori indirect; sau- este controlat de antreprenor direct sau indirect. (3) Organul de conducere al aeroportului va informa Comitetul utilizatorilor aeroportului asupra deciziilor luate în conformitate cu acest articol.  +  Articolul 11ConsultăriAeroporturile vor asigura organizarea unei proceduri obligatorii de consultare în legătură cu aplicarea prezentei reglementări, între organul de conducere al aeroportului, Comitetul utilizatorilor aeroportului şi furnizorii de servicii de handling la sol. La astfel de consultări vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai MT. Această consultare va cuprinde, între altele, atât tarifele acelor servicii pentru care a fost acordată o exceptare în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. b), cât şi organizarea prestării respectivelor servicii. O astfel de consultare va fi organizată cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 12Aprobări (1) În scopul derulării activităţii de handling la sol, un prestator de servicii de handling la sol sau un utilizator al aeroportului care efectuează handling propriu trebuie să deţină o autorizaţie valabilă emisă de AACR, conform prevederilor reglementărilor aeronautice specifice. (2) Criteriile pentru obţinerea autorizaţiei menţionate la paragraful anterior trebuie să fie legate atât de o situaţie financiară solidă şi o acoperire asiguratorie suficientă, de securitatea şi siguranţa instalaţiilor, a aeronavelor, a echipamentelor şi persoanelor, cât şi de asigurarea protecţiei mediului şi respectarea legislaţiei sociale în vigoare. (3) Criteriile trebuie să respecte următoarele principii: a) trebuie aplicate într-o manieră nediscriminatorie faţă de diverşii prestatori de servicii de handling la sol şi faţă de utilizatorii aeroportului; b) trebuie să răspundă obiectivului propus; c) nu trebuie să reducă, în practică, accesul pe piaţă sau dreptul de a efectua handling propriu, la un nivel inferior celui precizat prin prezenta reglementare. Aceste criterii vor fi făcute publice, iar prestatorul de servicii de handling la sol sau utilizatorul de aeroport care efectuează handling propriu va fi informat din timp asupra procedurii de obţinere a autorizaţiei. (4) Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă numai dacă prestatorul de servicii de handling la sol sau utilizatorul de aeroport care efectuează handling propriu nu respectă, din cauze imputabile lui, criteriile la care se face referire în alin. (2) şi (3). Motivele care au dus la suspendarea sau retragerea autorizaţiei trebuie comunicate prestatorului sau utilizatorului interesat şi organului de conducere al aeroportului.  +  Articolul 13Reguli de conduităMT poate, la propunerea organului de conducere al aeroportului şi în condiţii bine justificate:- să interzică unui prestator de servicii de handling la sol ori unui utilizator al aeroportului să furnizeze servicii de handling la sol sau de handling propriu, dacă acel prestator ori utilizator nu se conformează regulilor impuse pentru asigurarea bunei funcţionări a aeroportului. Aceste reguli trebuie să respecte următoarele principii: a) trebuie aplicate într-o manieră nediscriminatorie faţă de prestatorii de servicii de handling la sol şi utilizatorii aeroportului; b) trebuie să răspundă obiectivului propus; c) nu trebuie să reducă, în practică, accesul pe piaţă sau dreptul de a efectua handling propriu, la un nivel inferior celui stabilit prin prezenta reglementare;- să ceară, în mod particular, prestatorilor de servicii de handling la sol de pe un aeroport să participe într-o manieră corectă şi nediscriminatorie la îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public, în conformitate cu reglementările şi legislaţia naţională, incluzând şi obligaţia asigurării continue a serviciului.  +  Articolul 14Accesul la instalaţii (1) Aeroporturile vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul prestatorilor de servicii de handling la sol şi utilizatorilor de aeroport cu handling propriu la instalaţiile aeroportului, în măsura în care acestea le sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii. Dacă organul de conducere al aeroportului sau, după caz, oricare altă entitate sub al cărei control se află acesta impune condiţii privind accesul, aceste condiţii vor trebui să fie relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii. (2) Spaţiul disponibil pentru handlingul la sol pe un aeroport trebuie împărţit între diverşii prestatori de servicii de handling la sol şi utilizatorii de aeroport cu handling propriu, inclusiv nou-veniţii în domeniu, în măsura necesară exercitării drepturilor lor şi pentru a asigura o concurenţă efectivă şi corectă, în baza unor reguli şi criterii relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii. (3) Acolo unde accesul la instalaţiile aeroportului presupune aplicarea unor tarife, acestea vor fi stabilite în conformitate cu criterii relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii.  +  Articolul 15Siguranţa şi securitateaPrevederile prezentei reglementări nu afectează în niciun fel drepturile şi obligaţiile specifice cu privire la ordinea publică, siguranţa şi securitatea aeroporturilor.  +  Articolul 16Compatibilitatea cu legislaţia naţionalăPrestatorii de servicii de handling la sol au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale, compatibile cu legislaţia comunitară.  +  Articolul 17Reciprocitate (1) În legătură cu accesul pe piaţa de handling propriu sau de handling la sol, fără a se aduce vreun prejudiciu angajamentelor şi obligaţiilor internaţionale ale Comunităţii, atunci când un stat terţ: a) nu oferă prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din România un tratament de jure sau de facto care să fie comparabil celui acordat de România prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din acea ţară; sau b) nu oferă, de jure sau de facto, prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din România un tratament naţional; sau c) oferă prestatorilor de servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din alte ţări un tratament preferenţial faţă de cel oferit celor din România, MT poate suspenda, total sau parţial, obligaţiile ce decurg din prezenta reglementare faţă de prestatorii de servicii de handling la sol sau utilizatorii de aeroport cu handling propriu din acea ţară. (2) Dacă este luată o astfel de decizie, MT va informa în acest sens Comisia.  +  Articolul 18Dreptul de contestaţieEventualele contestaţii ale deciziilor sau măsurile individuale luate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi ale art. 10-12 se pot face cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice.  +  Anexa la reglementarea aeronautică românăLISTAserviciilor de handling la sol1. Supravegherea şi administrarea la sol cuprind:1.1. servicii de reprezentare şi legătură cu autorităţile locale sau cu oricare alte organisme/entităţi, decontări în numele aeroportului şi asigurarea spaţiului de birouri pentru reprezentanţii săi;1.2. servicii de control al încărcării, mesagerie şi telecomunicaţii;1.3. manevrarea, depozitarea şi administrarea dispozitivelor de încărcare ale serviciului (aparţinând serviciului);1.4. orice alte servicii de supraveghere înainte de, pe durata sau după încheierea zborului şi orice servicii administrative cerute de utilizatorul aeroportului.2. Handlingul pasagerilor cuprinde orice fel de asistenţă acordată pasagerilor care sosesc, pleacă sau sunt în tranzit, inclusiv verificarea biletelor şi a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor şi transportarea acestora la locul unde se sortează.3. Handlingul bagajelor cuprinde mânuirea bagajelor la locul de sortare, pregătirea de plecare, încărcarea în şi descărcarea din dispozitivele care le transportă de la sortare la banda de recuperare a lor de către călători.4. Handlingul mărfii şi poştei cuprinde:4.1. pentru marfă: mânuirea fizică a mărfii de export, de transfer şi de import, a documentelor însoţitoare, procedurile vamale şi implementarea oricărei proceduri de securitate agreate între părţi sau cerute de circumstanţe;4.2. pentru poştă: mânuirea fizică a poştei care s-a primit sau se expediază, a documentelor însoţitoare şi implementarea oricărei proceduri de securitate agreate între părţi ori cerute de circumstanţe.5. Handlingul pe platformă cuprinde:5.1. dirijarea aeronavei de către dispecerul de sol la sosire şi la plecare, cu condiţia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;5.2. asistenţa la parcarea aeronavei şi asigurarea dispozitivelor corespunzătoare, cu condiţia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;5.3. comunicaţii între aeronavă şi furnizorii de servicii de platformă, cu condiţia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;5.4. încărcarea şi descărcarea aeronavei, inclusiv asigurarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare, precum şi transportul echipajului şi al pasagerilor între aeronavă şi aerogară, transportarea bagajelor între aeronavă şi aerogară;5.5. asigurarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare pentru pornirea motoarelor;5.6. mişcarea aeronavei la sosire şi la plecare, inclusiv asigurarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare;5.7. transportarea, încărcarea şi descărcarea alimentelor şi băuturilor.6. Deservirea aeronavei cuprinde:6.1. curăţarea în interior şi în exterior a aeronavei, a toaletelor şi alimentarea cu apă;6.2. încălzirea şi răcirea cabinei de pasageri, îndepărtarea gheţii şi a zăpezii, degivrarea aeronavei;6.3. rearanjarea cabinei de pasageri prin asigurarea echipamentului corespunzător de cabină, depozitarea acestui echipament.7. Handlingul combustibilului cuprinde:7.1. organizarea şi executarea operaţiunilor de alimentare cu şi golire de combustibil, inclusiv depozitarea combustibilului, precum şi controlul calităţii şi cantităţii combustibilului la livrare;7.2. completarea uleiurilor şi a altor lichide.8. Deservirea tehnică a aeronavelor cuprinde:8.1. deservirea de rutină executată înaintea zborului;8.2. servicii non-routine solicitate de utilizatorul aeroportului;8.3. asigurarea şi administrarea de piese de schimb şi de echipamente corespunzătoare;8.4. solicitarea sau rezervarea unui spaţiu corespunzător de parcare şi/sau de hangar.9. Operaţiunile de zbor şi administrarea echipajelor cuprind:9.1. pregătirea zborului la aeroportul de plecare sau în orice alt punct;9.2. asistenţa în zbor, inclusiv redirecţionarea, dacă este necesară;9.3. activităţi după zbor;9.4. administrarea echipajului.10. Suprafaţa de transport cuprinde:10.1. organizarea şi executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei între diferitele aerogări/terminale ale aceluiaşi aeroport, dar excluzând transportul celor de mai sus între aeronavă şi orice alt punct din perimetrul aceluiaşi aeroport;10.2. orice transport special cerut de utilizatorul aeroportului.11. Serviciile de catering cuprind:11.1. legătura cu furnizorii şi administrarea;11.2. depozitarea alimentelor şi băuturilor, precum şi a echipamentelor necesare preparării lor;11.3. curăţarea acestor echipamente;11.4. pregătirea şi livrarea echipamentului, precum şi a alimentelor şi băuturilor.-----