ORDIN nr. 101 din 9 mai 2007pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 mai 2007    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune următoarele prevederi din Directiva Consiliului 96/67/CE privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturile din Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 272/1996, cu modificările ulterioare: art. 1 paragrafele 1-3, art. 2-8, art. 9 paragrafele 1-3 şi 6, art. 11, 13, 14, 15-17, 19-21 şi art. 23 paragraful 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.458/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 02/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, se abrogă.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 101.  +  AnexăREGLEMENTARI 09/05/2007