DECIZIE nr. 1 din 16 februarie 2007privind întocmirea și eliberarea Certificatului profesional curent
EMITENT
 • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007  În temeiul art. 579 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Normelor privind întocmirea, emiterea și utilizarea dovezilor de onorabilitate și moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentiști și ale farmaciștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006,Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul Certificatului profesional curent.(2) Modelul Certificatului profesional curent este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2(1) Certificatul profesional curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciștilor din România și va fi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul.(2) Valabilitatea Certificatului profesional curent este de 3 luni de la data emiterii.  +  Articolul 3(1) În termen de maximum 3 zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului profesional curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciștilor din România în vederea întocmirii și eliberării documentului cererea tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii, Colegiul Farmaciștilor din România va întocmi Certificatul profesional curent și îl va transmite colegiului teritorial.  +  Articolul 4Pentru obținerea Certificatului profesional curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial un dosar care va cuprinde următoarele documente:1. cerere tip, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie;2. copie a diplomei de licență;3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România;4. copia actului de identitate sau a pașaportului solicitantului;5. copii ale documentelor privind specialitățile obținute;6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind suspendarea/nesuspendarea dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori interdicția temporară sau definitivă în acest sens.  +  Articolul 5(1) Certificatul profesional curent se va emite de către Colegiul Farmaciștilor din România care, pe baza cererii prevăzute în anexa nr. 3, îl va transmite colegiului teritorial.(2) Colegiul teritorial va întocmi un registru de evidență cu datele de identificare a certificatelor profesionale curente eliberate farmaciștilor din județul respectiv și pe care le va remite solicitanților sub semnătură de primire.  +  Articolul 6Eliberarea și utilizarea Certificatului profesional curent se vor face cu respectarea procedurilor prevăzute în Normele privind întocmirea, emiterea și utilizarea dovezilor de onorabilitate și moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentiști și ale farmaciștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006.  +  Articolul 7Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Colegiului Farmaciștilor din România,
  Dumitru Lupuliasa
  București, 16 februarie 2007.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1 (la 24-07-2019, Anexa 1 a fost modificată de Alineatul (1), Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 21 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 24 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 2 (la 24-07-2019, Anexa 2 a fost modificată de Alineatul (1), Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 21 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 24 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 3 (la 24-07-2019, Anexa 3 a fost modificată de Alineatul (1), Articolul I din DECIZIA nr. 2 din 21 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 24 iulie 2019 )