ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002 (*actualizata*)privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat(actualizata până la data de 23 ianuarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 26 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se acorda gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat produse lactate şi de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev. Limita valorica cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.(1^1) Drepturile prevăzute la alin. (1) se pot acorda în cursul anului 2003 prescolarilor, precum şi altor categorii de elevi din învăţământul de stat, pe măsura asigurarii resurselor financiare necesare.-------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003. (2) Limita valorii zilnice pentru un elev, prevăzută la alin. (1), se actualizeaza anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia preturilor şi a tarifelor. (3) Regulamentul pentru desfăşurarea licitaţiei electronice, cantitatea, calitatea, lista sortimentelor de produse lactate şi de panificatie, modul de prezentare, precum şi condiţiile de eligibilitate ale ofertanţilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003.  +  Articolul 2 (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenţi la cursuri. (2) Unitatile scolare raspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, receptie şi distribuţie a produselor lactate şi de panificatie, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza platii acestora.  +  Articolul 3 (1) Sumele aferente acordarii drepturilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetele consiliilor judetene şi, respectiv, din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Sumele aferente acordarii drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în anul 2002 vor fi alocate bugetelor consiliilor judetene şi, respectiv, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale ale consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003.  +  Articolul 4 (1) Achizitionarea produselor lactate şi de panificatie, transportul şi distributia acestora la unitatile de invatamant vor fi contractate de către consiliile judetene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului scolar al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Desemnarea furnizorilor de produse lactate şi de panificatie se va face prin procedura de licitaţie electronică organizata la nivel judetean şi, respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se va efectua la solicitarea furnizorilor pe baza documentelor de receptie calitativa şi cantitativa, intocmite de unitatile scolare şi aprobate de presedintii consiliilor judetene şi, respectiv, de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Consiliile locale şi primarii au obligaţia sa urmareasca şi sa verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distributia către elevi a produselor lactate şi de panificatie.  +  Articolul 6 (1) Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se constituie la nivelul judetelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcatuita din: prefect, preşedintele consiliului judetean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general al inspectoratului scolar, directorul general al directiei de sănătate publică şi directorul general al directiei generale a finanţelor publice. (2) Componenta nominala a comisiei prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia. (3) Ordonatorul principal de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori este preşedintele consiliului judetean, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, după caz.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educatiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul agriculturii,alimentatiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protectia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 96.-----------