LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*)pentru alegerea Presedintelui României(actualizata până la data de 9 octombrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României. (2) Preşedintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prezentei legi. (3) Alegatorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) şi (3) din Constitutia României, republicată.  +  Articolul 2 (1) În unitatile administrativ-teritoriale operaţiunile electorale pentru alegerea Presedintelui României se fac în circumscriptiile electorale şi sectiile de votare, sub conducerea şi supravegherea birourilor electorale prevăzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, pe baza acelorasi liste electorale. (2) Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutia României, republicată, vegheaza la respectarea în întreaga tara a prevederilor prezentei legi şi confirma rezultatele sufragiului.  +  Articolul 3 (1) La alegerile pentru Preşedintele României se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum şi candidati independenti. Partidele şi alianţele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice care propune un candidat nu pot propune şi candidati în mod separat. (2) Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.  +  Articolul 4 (1) Data alegerilor se stabileste şi se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votării şi până la implinirea a 5 zile de la data expirarii mandatului Presedintelui în functie sau, după caz, de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 97 alin. (2) din Constitutia României, Republicată. (2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care este numai duminica.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea alegerilor  +  Secţiunea 1 Atribuţiile birourilor electorale  +  Articolul 5Biroul Electoral Central are urmatoarele atribuţii: a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegerea Presedintelui României pe intreg teritoriul tarii şi asigura aplicarea lor uniforma; b) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor şi înregistrează candidaturile care indeplinesc aceste condiţii; în acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3); c) comunică birourilor electorale de circumscriptie candidaturile înregistrate şi le face cunoscute prin presa; d) rezolva intampinarile la propria activitate şi contestaţiile trimise de birourile electorale de circumscriptie; solutiile date sunt definitive; e) centralizeaza rezultatele alegerilor, constata candidatul ales şi prezinta Curtii Constitutionale documentaţia necesară validarii mandatului de Presedinte al României; f) indeplineste orice alte obligaţii ce îi revin potrivit prezentei legi.  +  Articolul 6Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atribuţii: a) fac publicatiile şi afisarile prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la primirea comunicarii privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central; b) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare; c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampilele de control şi stampilele cu menţiunea "Votat"; d) centralizeaza rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorala şi inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand aceste rezultate, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare; e) indeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege în sarcina lor.  +  Articolul 7Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului.  +  Articolul 8Birourile electorale lucreaza şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Secţiunea a 2-a Candidaturile  +  Articolul 9 (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor. (2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă: a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent; b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data nasterii, starea civila, domiciliul, studiile, ocupatia şi profesia candidatului şi precizarea ca indeplineste condiţiile prevăzute de lege pentru a candida; c) sunt insotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata şi datata de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, precum şi de lista sau listele sustinatorilor, al caror numar nu poate fi mai mic de 200.000 de alegatori. (3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinatorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnatura alegatorilor care sustin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care să ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor. Modelul listei sustinatorilor şi al declaraţiei pe propria raspundere sunt prevăzute în anexa nr. 1. (4) Propunerea de candidatura se depune şi se înregistrează la Biroul Electoral Central în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii. Exemplarul original şi o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul se inainteaza la Curtea Constituţională, iar al patrulea, certificat de preşedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului.  +  Articolul 10Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 37 din Constitutia României, republicată, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al României.  +  Articolul 11 (1) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică, prin presa, şi afişează, la sediul sau, propunerile de candidati pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare. (2) Până la 20 de zile înainte de data alegerilor candidatul, partidele politice, alianţele politice şi cetatenii pot contesta inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii. Contestaţia se depune la Biroul Electoral Central, care o inainteaza împreună cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore, spre solutionare, Curtii Constitutionale. (3) Curtea Constituţională solutioneaza contestaţia în termen de 48 de ore de la înregistrare. Solutia este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) A doua zi după expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prevăzut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale de circumscriptie candidaturile definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse.  +  Secţiunea a 3-a Buletinele de vot  +  Articolul 12 (1) Buletinele de vot se tiparesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ţinând seama de numărul candidaţilor şi de spatiul necesar pentru imprimarea lor, şi se transmit birourilor electorale de circumscriptie o dată cu comunicarea candidaturilor. (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie prin intermediul prefectilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, care se aplică în mod corespunzător. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 3 zile înainte de data alegerilor. (4) Înscrierea candidaţilor pe buletinul de vot se face în ordinea depunerii candidaturilor.  +  Articolul 13 (1) Semnele electorale se declara la Biroul Electoral Central o dată cu depunerea candidaturii. (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor şi Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul alegerilor pentru cele două Camere. Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputatilor şi Senat. În cazul partidelor politice sau al aliantelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplică prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, referitoare la semnele electorale şi la denumiri.  +  Articolul 14Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, referitoare la stampilele sectiilor de votare şi la predarea, distribuirea şi afisarea buletinelor de vot sau la eliberarea unor buletine vizate şi anulate, se aplică şi pentru alegerile privind Preşedintele României.  +  Secţiunea a 4-a Campania electorala şi desfăşurarea alegerilor  +  Articolul 15 (1) Campania electorala şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României se fac potrivit dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune. (2) Preşedintele în functie poate participa la campania prezidentiala a partidului politic sau a aliantei politice care l-a propus sau îi sustine candidatura, potrivit art. 9.  +  Articolul 16 (1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui României, accesul la serviciile publice de radio şi televiziune este egal şi gratuit. (2) Orarul pentru campania electorala şi repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal şi gratuit al candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune se fac, după incheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor. (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor şi Senat, se vor avea în vedere şi orarul şi repartizarea timpilor de antena pentru campania electorala privind alegerea celor două Camere.  +  Articolul 17Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie la plangerile ce îi sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei aliante politice ori a unui candidat de a-şi desfăşura campania electorala, contestaţiile se solutioneaza de Curtea Constituţională, în termen de 3 zile de la sesizare.  +  Articolul 18 (1) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor şi Senat, persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operaţiunilor electorale pentru alegerea deputatilor şi senatorilor pot asista şi la efectuarea celor pentru alegerea Presedintelui României. (2) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita, acreditarea pentru a asista la operaţiunile electorale a delegatilor presei, cinematografiei, radioului şi televiziunii, române sau straine, a organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apararea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicită aceasta se face de către Biroul Electoral Central. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) partidele şi alianţele politice care au propus candidati vor putea desemna cate un singur delegat, pentru fiecare secţie de votare şi birou electoral de circumscriptie, care să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui şi domiciliului reprezentantului, sub semnatura conducerii partidului sau a aliantei politice. Dacă mai multe partide sau aliante politice au propus acelasi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.  +  Articolul 19 (1) Alegatorul va vota aplicand stampila cu menţiunea "Votat" inauntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care îl voteaza. (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor şi Senat, după exprimarea votului se va aplica stampila cu menţiunea "Votat" pe cartea de alegator pe un singur numar de scrutin. (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferita de cele pentru Camera Deputatilor şi Senat, după exprimarea votului stampila se aplică pe cartea de alegator la numărul de scrutin adus la cunoştinţa publică de Guvern o dată cu data votării. (4) La al doilea tur de scrutin stampila se aplică la numărul de scrutin care urmeaza.  +  Capitolul III Stabilirea rezultatului alegerilor  +  Articolul 20 (1) Operaţiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votării la sectiile de votare, contestaţiile şi intampinarile cu privire la operaţiunile de votare şi de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului. (2) Rezultatul votării la sectia de votare se consemneaza într-un tabel. (3) Candidatii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus şi candidati pentru alegerea Presedintelui României au dreptul sa intocmeasca şi ei un tabel. Dacă alegerile pentru cele două Camere şi pentru Preşedintele României nu au loc concomitent, acest drept revine delegatilor partidelor politice care au propus candidatii în alegerile pentru Preşedintele României. (4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele şi numele candidaţilor şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.  +  Articolul 21 (1) După deschiderea urnelor şi numararea voturilor, preşedintele biroului secţiei de votare incheie un proces-verbal în 3 exemplare, care va cuprinde: a) numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale;------------Litera a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale existente la sectia de votare care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale;------------Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat; f) expunerea pe scurt a intampinarilor şi contestatiilor şi a modului lor de solutionare, precum şi a contestatiilor inaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie;f^1) starea sigiliilor de pe urne, la incheierea votării;------------Litera f^1) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004.f^2) numărul buletinelor de vot primite;------------Litera f^2) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. g) numărul total al buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate. (2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte şi de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afişează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare. (3) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de către toţi cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata înainte de intocmirea procesului-verbal. (4) Lipsa semnaturii unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au impiedicat semnarea. (5) Procesele-verbale, împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate vor alcatui un dosar, care, sigilat şi stampilat, va fi inaintat biroului electoral de circumscriptie, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu paza militara, în cel mult 24 de ore. (6) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui raza teritoriala este circumscripţia electorala; candidatii sau partidele şi alianţele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.  +  Articolul 22 (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare şi după solutionarea contestatiilor şi intampinarilor primite, biroul electoral de circumscriptie incheie un proces-verbal care va cuprinde: a) numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale;------------Litera a) a alin. (1) al art. 22 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale existente la sectia de votare care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale;------------Litera b) a alin. (1) al art. 22 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul circumscriptiei electorale;e^1) numărul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;------------Litera e^1) a alin. (1) al art. 22 a fost introdusa de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. f) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor şi hotărârilor luate de biroul electoral de circumscriptie; g) numărul total al buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate. (2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător. (3) Procesul-verbal, împreună cu intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand un dosar, incheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza cu paza militara la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.  +  Articolul 23 (1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile şi contestaţiile depuse, deciziile date fiind definitive, după care incheie un proces-verbal care cuprinde: a) numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale;------------Litera a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale existente la sectia de votare care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale;------------Litera b) a alin. (1) al art. 23 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. c) numărul total al voturilor nule; d) numărul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga tara, pentru fiecare candidat şi constatarea indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 81 din Constitutia României, republicată; în situaţia în care aceste condiţii nu sunt intrunite, prenumele şi numele candidaţilor care vor participa la al doilea tur de scrutin; e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor lit. a)-d), care se aplică în mod corespunzător, prenumele şi numele candidatului a cărui alegere a fost constatata;e^1) numărul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;------------Litera e^1) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusa de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004. f) modul de solutionare a contestatiilor şi intampinarilor primite. (2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător. (3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu dosarele birourilor electorale de circumscriptie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se inainteaza cu paza militara la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la inregistrarea ultimului dosar.  +  Articolul 24 (1) Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În aceasta situaţie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminica de la data anularii alegerilor. (2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele şi candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivata şi însoţită de dovezile pe care se intemeiaza. (3) Cererea poate fi admisa numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei. (4) Solutionarea cererii de către Curtea Constituţională se face până la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor.  +  Articolul 25 (1) Curtea Constituţională publică rezultatul alegerilor în presa şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin şi valideaza rezultatul alegerilor pentru preşedintele ales. (2) Actul de validare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea Constituţională, unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramantului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constitutia României, republicată, iar al treilea se inmaneaza candidatului ales.  +  Articolul 26 (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constitutia României, republicată, la doua saptamani de la primul tur de scrutin, în aceleasi sectii de votare şi circumscriptii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleasi birouri electorale şi pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur. (2) În al doilea tur de scrutin participa primii 2 candidati care au obţinut cel mai mare numar de voturi, valabil exprimate pe întreaga tara la primul tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea Constituţională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunoştinţa publică a prenumelui şi numelui celor doi candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin şi a zilei votării stabilite potrivit alin. (1). (3) Campania electorala pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoştinţa publică ziua votării. (4) În termen de doua zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfăşurarea acesteia la serviciile publice de radio şi televiziune şi repartizarea timpilor de antena, potrivit art. 16 care se aplică în mod corespunzător. (5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27Sanctiunile contraventionale şi pedepsele, prevăzute de lege pentru incalcarea dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, se aplică şi în ceea ce priveste incalcarea dispoziţiilor legale corespunzătoare privind alegerea Presedintelui României.  +  Articolul 28Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de către Guvern a activităţii birourilor electorale şi a oficiilor electorale, materialele utilizate în procesul electoral, actul de identitate şi cartea de alegator, precum şi la judecarea de către instante a intampinarilor, a contestatiilor şi a oricăror alte cereri se aplică şi în ceea ce priveste alegerile pentru Preşedintele României.  +  Articolul 28^1Dispozitiile din cuprinsul prezentei legi referitoare la alianţele politice se aplică în mod corespunzător şi aliantelor electorale care se constituie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 373/2004pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului.------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004.  +  Articolul 29Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 30 (1) Alegerile din anul 2004 pentru Preşedintele României vor avea loc o dată cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului. (2) Data alegerilor şi durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Preşedintele României se stabilesc prin lege.  +  Articolul 31La data intrarii în vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 septembrie 2004.Nr. 370.  +  Anexa 1    Denumirea partidului politic sau aliantei politice (ori menţiunea    "Candidat independent", după caz)    Semnul electoral al partidului politic sau aliantei politice                               LISTA SUSTINATORILOR                      pentru alegerea Presedintelui României                          - ..... (data alegerilor) -    Candidatul ............. (prenume şi nume)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Data Act de identitate Sem-crt Prenume Nume nasterii Adresa ─────────────────────── natu-                                               Denumire Seria Numărul ra*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────DECLARATIESubsemnatul ..........(prenume şi nume), domiciliat în ........, nascut la data de ..... în comuna/orasul/municipiul ...... judeţul ...... posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ........ declar pe propria răspundere că toate datele şi semnaturile cuprinse în prezenta lista, care are un numar de ...... pozitii, corespund realitatii.Data, Localitatea, Semnatura,-------------*) Lista este act public şi se afla sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisa semnarea mai multor liste.  +  Anexa 2MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI-----------*) Se trece data alegerilor 1) Se trece denumirea completa a partidului politic sau aliantei politice ori menţiunea "Candidat independent". 2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic sau aliantei politice şi semnul electoral trebuie să se pastreze distanta de 3 litere. 3) Se trec prenumele şi numele candidatului.NOTĂ:Se imprima atitea patrulatere cati candidati sunt, în ordinea depunerii candidaturilor.Hartia pentru buletinele de vot va fi de culoare alba şi suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat şi votul dat.Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagina, care va ramine alba pentru stampila de control.Toate numele, prenumele şi cuvintele ce se inscriu în interiorul patrulaterului se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care va rămâne alba, vor fi numerotate.Pe teritoriul unei circumscriptii electorale se va folosi tus, pentru stampile, de aceeasi culoare.Semnul electoral se va imprima într-un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.-----------------