ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind regimul drumurilor(actualizată până la data de 19 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea I Domeniul drumurilor  +  Articolul 1 (1) Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplica integral tuturor drumurilor publice si, parţial, drumurilor de utilitate privată.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 2 (1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport. (2) Drumurile sunt cai de comunicaţie terestra special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. (3) Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. (4) De asemenea, se considera ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente. (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public al statului;4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă.------------Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.  +  Secţiunea a II-a Clasificarea şi încadrarea drumurilor  +  Articolul 3Din punct de vedere al destinaţiei drumurilese împart in: a) drumuri publice - drumuri de utilitate publica destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a tarii; acestea sunt proprietate publica; b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizarile de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 4Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart in: a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor; b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publica închise temporar circulaţiei publice.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 5Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importantei, drumurile publice se împart în următoarele categorii; a) drumuri de interes naţional; b) drumuri de interes judeţean; c) drumuri de interes local.  +  Articolul 6 (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigura legăturile cu capitala tarii, cu resedintele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi: a) autostrăzi; b) drumuri expres; c) drumuri naţionale europene (E); d) drumuri naţionale principale; e) drumuri naţionale secundare. (2) Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*), cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*).-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 7Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publica a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigura legătura între: a) resedintele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu resedintele de comuna, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea tarii şi cu obiectivele istorice importante; b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi resedintele de comuna; c) resedinte de comuna.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 8Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se afla şi cuprind: a) drumurile comunale, care asigura legăturile:- între reşedinţa de comuna cu satele componente sau alte sate;- între oraşul cu satele care ii aparţin, precum şi cu alte sate;- între sate; b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; c) străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.  +  Articolul 9Străzile din localităţile urbane se clasifica în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel: a) străzi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principala de legătura cu acest drum; b) străzi de categoria a II-a - de legătura, care asigura circulaţia majoră între zonele functionale şi de locuit; c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale şi le dirijeaza spre străzile de legătura sau magistrale; d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţa locală, care asigura accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.  +  Articolul 10Străzile din localităţile rurale se clasifica in: a) străzi principale; b) străzi secundare.  +  Articolul 11Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. In cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 12Încadrarea în categorii functionale a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale se face prin hotărâre a Guvernului, iar a drumurilor vicinale şi a străzilor, prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz.  +  Articolul 13 (1) Propunerile de încadrare în categorii functionale pentru drumurile naţionale şi judeţene se fac de către administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de către consiliile locale interesate, prin consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*). (2) Propunerile de modificare a încadrării unui drum vicinal sau a unei străzi în drum comunal şi invers se fac prin hotărâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe autorităţi administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. In toate cazurile este necesar avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*).-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Capitolul II Administrarea drumurilor  +  Secţiunea I Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice  +  Articolul 14Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţa şi zonele de protecţie.  +  Articolul 15Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elemente constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin şi alte lucrări de arta.  +  Articolul 16 (1) Zonele de siguranţa sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţa fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilitatii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea. In afară localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţa a drumurilor, în cale curenta şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţa. (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţa este interzisă.  +  Articolul 17 (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţa, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţa a traficului prin: a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa împiedice vizibilitatea pe drum; c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafaţa. d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 18Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi sa permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra inzapezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca aceasta operaţiune sa nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi sa nu producă degradari culturilor de pe aceste terenuri.  +  Articolul 19 (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separa sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclisti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionari sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi ciclistilor prin amenajări de trotuare şi piste. (3) Zonele de siguranţa şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. (4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanta între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale. (5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform alin. (4), se realizează de către administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a II-a Administrarea drumurilor  +  Articolul 20Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) este organul administraţiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului în domeniul drumurilor naţionale.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 21 (1) Administrarea drumurilor naţionale se realizează de Administraţia Naţionala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor se va aproba prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul resedintelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective.  +  Articolul 22Administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.  +  Articolul 22^1 (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes national si european, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, se preiau de catre administratorul drumurilor nationale sectoare de drum de interes national, judetean sau local situate in intravilanul/extravilanul unor localitati, in vederea realizarii lucrarilor respective. (2) Dupa finalizarea lucrarilor, sectoarele de drum se retransmit autoritatilor administratiei publice locale de care au apartinut.-----------Art. 22^1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007.  +  Articolul 23Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora.  +  Secţiunea a III-a Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri  +  Articolul 24La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 25Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice.  +  Articolul 26Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 27 (1) Intersecţiile între drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei. (2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere sunt în sarcina administratorului respectiv.  +  Articolul 28Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.  +  Articolul 29Realizarea unei noi intersecţii la acelaşi nivel cu calea ferată sau modificarea unei asemenea intersecţii cu calea ferată este în sarcina solicitantului lucrării.  +  Articolul 30La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor între drumurile publice, precum şi dintre acestea cu căile ferate se va obţine şi acordul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin direcţiile sale de specialitate.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 31Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel între drum şi calea ferată se realizează de către administratorul caii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa şi viteza de circulaţie a trenurilor.  +  Articolul 32 (1) Întreţinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului caii de comunicaţie situate pe pasaj. (2) Întreţinerea trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea în limitele zonei de siguranţa a caii ferate revin deţinătorilor acestei cai. (3) Modificarea cotelor şi declivitatilor pe oricare dintre căile de comunicaţie care se intersectează atrage după sine obligaţia deţinătorului de a suporta costul lucrărilor necesare şi pe cealaltă cale de comunicaţie. (4) Pentru poduri, baraje, diguri şi altele asemenea, care cuprind părţi ale mai multor deţinători, sarcinile ce revin fiecăruia dintre aceştia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.  +  Articolul 33Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigura de către administraţia publica locală în locuri special amenajate, în afară benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 34In zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere.  +  Articolul 35In funcţie de programele de circulaţie aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afară fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigura de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare şi refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilităţi, telefonie pentru apel de urgenta şi cu grupuri sanitare.-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 36Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 37 (1) Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afară intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic. (2) Accesul la zonele functionale care cuprind în perimetrul lor drumurile de interes naţional se va realiza numai prin artere colectoare în intersecţiile existente, amenajate corespunzător volumelor de trafic.-----------Alin. (2) al art. 37 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 38Pe sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţi rurale, locuitorii sunt obligaţi sa întreţină şanţurile, rigolele, podetele de la intrările în curţi, plantaţiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuinţelor şi al terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 39In vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Secţiunea a IV-a Condiţii de exploatare a drumurilor  +  Articolul 40 (1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate şi menţinute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţa. (2) Masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe axă, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum şi condiţiile impuse vehiculelor admise în circulaţie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat prin înlocuirea termenului "osie" cu termenul "axă", conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005. (3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu masele maxime admise şi dimensiunile prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită periodic sau, pe măsura finalizării lucrărilor de reabilitare, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I--------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005. (4) Masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor.-----------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 2 februarie 2003. (5) Transportatorilor străini şi romani li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice.-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 41 (1) Transporturile efectuate cu vehicule a căror masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe axă si/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*).------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat prin înlocuirea termenului "osie" cu termenul "axă", conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005. (2) In condiţiile în care drumurile naţionale sau judeţene, pe care se efectuează transporturile prevăzute la alin. (1), traversează o localitate urbana, este necesar şi avizul administraţiei publice locale care administrează porţiunea de drum respectiva. (3) In cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor şi a lucrărilor de arta, precum şi modificarea instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suporta de beneficiarul transporturilor. (4) Pentru transporturile prevăzute la alin. (1) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanta parcursă, care constituie surse financiare în contul emitentului autorizaţiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina şi se propun de administratorii drumurilor publice şi se aproba:------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 41 a fost modificată prin înlocuirea termenului "osie" cu termenul "axă", conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005. a) pentru drumurile de interes naţional, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului; b) pentru drumurile de interes judeţean, prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*); c) pentru drumurile de interes local, prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene.(4^1) Ansamblul de vehicule cu mai mult de 6 axe şi care depăşeşte limitele maselor totale maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic şi va fi tarifat în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.------------Alin. (4^1) al art. 41 a fost modificat prin înlocuirea termenului "osie" cu termenul "axă", conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005. (5) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (4) autovehiculele care aparţin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri şi administratorului drumului public respectiv.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 42Abrogat.-----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 43Pe drumurile publice sunt interzise: a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poarta răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioara a drumului pentru circulaţia publica, în condiţiile existente anterior organizării competiţiei; b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum şi pierderea, prin scurgerea din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii; c) curăţarea sau spalarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului; d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura; e) ocuparea, sub orice forma, a partii carosabile, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi zonelor de siguranţa a drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;-----------Lit. e) a art. 43 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe santuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţa ale drumurilor ori pe banda de urgenta sau mediana a autostrăzilor;-----------Lit. f) a art. 43 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale; prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării*) sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul în care nu exista posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora.  +  Articolul 44 (1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri administratorii acestora pot institui restricţii cu caracter temporar, semnalizate corespunzător, privind viteza, masa totală maxima admisă şi masa maxima admisă pe axă ale vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv, cu informarea Poliţiei rutiere, a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a utilizatorilor.------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat prin înlocuirea termenului "osie" cu termenul "axă", conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005. (3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de Poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător.-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 45 (1) In cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de calamitaţi naturale sau în alte cazuri de forta majoră, administratorii acestora vor lua de urgenta măsuri pentru restabilirea operativă a circulaţiei, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz.-----------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (2) Atunci când aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesita ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afară acesteia, administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autorităţile publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi sa se stabilească conform dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea a V-a Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public  +  Articolul 46Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, care sa nu pericliteze siguranţa circulaţiei, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.-----------Art. 46 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 47 (1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 47 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.(1^1) In vederea fluidizarii traficului în afară localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean.-----------Alin. (1^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001. (2) In zona mediana a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei. (3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării*), care au caracter de urgenta, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept sa se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demonteaza într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului. (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu sunt deţinători. Perceperea şi folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie proprietate privată se realizează de către deţinătorul terenului respectiv. (5) Deţinătorii panourilor publicitare, ai construcţiilor sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi sa execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a fost convenit cu administratorul drumului la momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.-----------Alin. (5) al art. 47 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (6) Administratorul drumului este obligat sa înştiinţeze pe deţinătorul de construcţii sau instalaţii acceptate în zona drumului asupra lucrărilor ce se vor executa la drum, după cum urmează: a) cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea sau modificarea, pentru construcţii şi instalaţii autorizate cu caracter definitiv; b) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor şi instalaţiilor acceptate cu caracter provizoriu.-----------Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 48Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regula, în afară partii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 49 (1) Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, fără respectarea condiţiilor din prezenta secţiune sau cu nerespectarea condiţiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator. (2) In cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiinţarea sau la mutarea lucrărilor, pe cheltuiala proprietarului.  +  Articolul 50Deţinătorii de construcţii sau de instalaţii amplasate în zona drumului public sunt obligaţi sa execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 51 (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii. (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie sa afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane si/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului. In caz contrar responsabilitatea revine administratorului drumului.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Secţiunea a VI-a Cai de acces la drumurile publiceCai de acces la drumurile deschise circulaţiei publice-----------Titlul Secţiunii a VI-a din Cap. II a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 52 (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere. (2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice sunt în sarcina celor care le deţin.-----------Art. 52 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 53Căile de acces realizate fără acordul administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere, precum şi căile de acces neutilizate vor fi desfiinţate de cei care le deţin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Capitolul III Dobândirea sau folosirea unor terenuri  +  Articolul 54 (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitari, largiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publica.-----------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la aceasta lege.-----------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 55 (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi rămâne în circulaţie pana la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat. (2) In situaţia în care proprietarul terenului primit în schimb doreşte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajările aferente sunt în sarcina administratorului drumului. (3) Dacă terenul necesar rectificarii traseului se dobândeşte prin cumpărare sau expropriere pentru cauza de utilitate publica, terenul ocupat de drumul vechi, rămas liber în urma dării în folosinţa a noului traseu, devine proprietatea publica a statului sau a administraţiei publice locale, după caz.  +  Articolul 56 (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile aparţinând obiectivelor Ministerului Apărării*) şi zonelor de siguranţa ale acestora, pentru care se solicita în prealabil acordul acestuia. Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local si, în scris, deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. In cazul în care totuşi sunt cauzate prejudicii, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului.-----------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (2) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări si, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor.  +  Capitolul IV Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii de administrare a drumurilor-----------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 57Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. In aceasta calitate are următoarele atribuţii:-----------Partea introductivă a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. a) asigura administrarea drumurilor publice de interes naţional; b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului; c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrata a întregii reţele de drumuri deschise circulaţiei publice;-----------Lit. c) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. d) asigura gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional; e) asigura, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi locale, după caz; f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice; g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectiva privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional, iar împreună cu consiliile judeţene, programele finanţate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judeţene şi comunale;-----------Lit. g) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. h) elaborează norme şi reglementări, în concordanta cu prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor si, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice, care se supun aprobării potrivit prevederilor legale;*) i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile deschise circulaţiei publice;-----------Lit. i) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. j) elaborează norme, studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri; k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea evoluţiei traficului rutier; l) elaborează o concepţie unitară privind aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri.-----------Lit. l) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 58In exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 59 (1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene şi a celor de interes local revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24. (2) Pentru proiectarea şi modernizarea străzilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-----------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 60 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 38 şi ale art. 49 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice; b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1 )-(5), ale art. 48, 50, 52 şi 53 se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice; c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autorizaţia specială de transport emisă pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată transportatorului, aşa cum este menţionat în autorizaţia specială de transport; d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumului, se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menţionat în licenţa de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; e) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea masei maxime admise pe axe până la masa maximă ce poate fi autorizată, fără autorizaţie specială de transport, se sancţionează cu avertisment scris sau cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menţionat în licenţa de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizată, fără autorizaţie specială de transport, se sancţionează cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menţionat în licenţa de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; g) încălcarea restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto; h) refuzul de a se supune verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor vehiculului se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto; i) blocarea accesului la instalaţiile de cântărire aparţinând administratorului drumului se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto, dacă prin aceasta s-a încercat sustragerea sa sau a altor persoane de la obligaţia de a se supune verificării prevăzute la lit. h).------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 mai 2005. (2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum şi a restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va plăti, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport. În aceste situaţii agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plată a autorizaţiei speciale de transport, calculată şi eliberată potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu fără învestire sau altă formalitate şi cu privire la obligaţia de plată a autorizaţiei speciale de transport. (3) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenda contravenţională se aplică în toate cazurile conducătorului auto. (4) Amenda contravenţională şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport se pot achita şi în punctele de trecere a frontierei.(5^1) În cazul în care la locul producerii contravenţiei nu se găseşte un spaţiu amenajat pentru imobilizarea vehiculului, trebuie să se asigure în condiţii de siguranţă, pe cheltuiala contravenientului, transportul vehiculului până la cel mai apropiat spaţiu.------------Alin. (5^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 98 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 mai 2005. (5) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi a restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (1) şi (2) şi sancţionate potrivit alin. (1) lit. c), d), f) şi g), vehiculul va fi imobilizat în spaţii amenajate pe reţeaua internă sau în punctele de trecere a frontierei până la achitarea contravalorii autorizaţiei speciale de transport. (6) La data aderării României la Uniunea Europeană, verificarea privind masele şi dimensiunile maxime admise se va efectua în trafic şi în punctele de trecere de la frontiera cu statele nemembre ale Uniunii Europene. (7) La data aderării României la Uniunea Europeană agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflate la frontiera cu statele membre ale Uniunii Europene, devin agenţii de încasare a tarifelor datorate administratorului drumului. (8) Contravenientul care achită integral contravaloarea autorizaţiei speciale de transport în termen de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei poate achita, în acelaşi termen, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 61Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (5) se fac de către: a) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) administratorul drumului, prin personal împuternicit; c) ofiţerii şi agenţii de poliţie, după caz.--------------Art. 61 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 62Prevederile art. 60 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.-----------Art. 62 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 63Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 60 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 64Dispoziţiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30 şi 31, art. 38 şi 42 se aplica şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 şi 51.  +  Articolul 65Abrogat.-----------Art. 65 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 66Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.  +  Articolul 67Prevederile prezentei ordonanţe intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeaşi data se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicată în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificările ulterioare, şi prevederile referitoare la drumuri din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 257/1959 privind raţionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, precum şi orice prevederi contrare.  +  Anexa 1 LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR a) Zonele de siguranţa ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului pana la:* 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;* 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;* 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea pana la 5,00 m inclusiv;* 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţa şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:--------------------------------------------------------------------------------   Categoria drumului Autostrăzi Drumuri Drumuri Drumuri                                           naţionale judeţene comunale--------------------------------------------------------------------------------  Distanta de la  axul drumului pana  la marginea  exterioară a zonei  drumului (m) 50 22 20 18--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2 Mase şi dimensiuni maxime admiseCategoriile de drumuri din punct de vedere al maselor sidimensiunilor maxime admise:ER = drum European ReabilitatE = drum EuropeanM = drum ModernizatP = drum Pietruit───────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┐                                           │ ER │ E │ M │ P │────────┬──────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┤1. │DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri) │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤1.1. │Lungime │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤        │Autovehicul, altul decât autobuz │12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Remorca │12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Vehicul articulat │16,50 m│ 16,50 m│ 16,50 m│ 16,50 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Tren rutier │18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz cu doua axe │13,50 m│ 13,50 m│ 13,50 m│ 13,50 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz cu mai mult de doua axe │15,00 m│ 15,00 m│ 15,00 m│ 15,00 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz cu remorca │18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz articulat │18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤1.2. │Laţime │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤  (a) │Orice vehicul, cu excepţia celor │ │ │ │ │        │frigorifice având caroseria │ 2,55 m│ 2,55 m│ 2,55 m│ 2,55 m │        │izoterma │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤  (b) │Vehicul frigorific având caroseria│ │ │ │ │        │izoterma │ 2,60 m│ 2,60 m│ 2,60 m│ 2,60 m │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤1.3. │Înălţime (orice vehicul) │ 4,00 m│ 4,00 m│ 4,00 m│ 4,00 m │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤1.4. │Suprastructuri demontabile şi unităţi de transport standardizate cum │        │ar fi containerele vor respecta dimensiunile precizate la 1.1., 1.2., │        │1.3., 1.6., 1.7., 1.8. şi 4.4. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤        │Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detasabile │        │exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului│1.4.a. │inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie sa depăşească lungimea maxima │        │prevăzută la pct. 1.1. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤1.5. │Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie sa aibă │        │posibilitatea de a întoarce într-o coroana circulara cu o raza │        │exterioară de 12,5 m şi o raza interioară de 5,3 m │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤1.5.a. │Cerinţe suplimentare pentru autobuze. │        │Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se │        │fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasata spre │        │cercul exterior. In cazul unui vehicul articulat, cele doua părţi │        │rigide ale acestuia trebuie sa fie pe acelaşi aliniament cu planul. │        │Atunci când vehiculul intra, după o traiectorie liniara, pe suprafaţa │        │circulara descrisă la pct. 1.5., nici o parte a vehiculului nu │        │trebuie sa depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m. │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤1.6. │Distanta maxima între axa │ │ │ │ │        │pivotului de cuplare al │12,00 m│12,00 m │12,00 m │12,00 m │        │semiremorcii şi partea din spate │ │ │ │ │        │a semiremorcii │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Distanta maxima masurata paralel │ │ │ │ │        │cu axa longitudinala a trenului │ │ │ │ │        │rutier din punctul extern aflat │ │ │ │ │        │cel mai în fata al zonei de │ │ │ │ │1.7. │încărcare din spatele cabinei, │ │ │ │ │        │pana la punctul cel mai din spate │ │ │ │ │        │al remorcii din ansamblu, │15,65 m│15,65 m │15,65 m │15,65 m │        │minus distanta dintre partea din │ │ │ │ │        │spate a autovehiculului şi partea │ │ │ │ │        │din fata a remorcii │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Distanta maxima masurata paralel │ │ │ │ │        │cu axa longitudinala a trenului │ │ │ │ │1.8. │rutier din punctul extern aflat │ │ │ │ │        │cel mai în fata al zonei de │ │ │ │ │        │încărcare din spatele cabinei │ │ │ │ │        │pana la punctul cel mai din │16,40 m│16,4O m │16,40 m │16,40 m │        │spate al remorcii din ansamblu │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2. │MASA TOTALĂ MAXIMA ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone) │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤2.1. │Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤2.1.1. │Remorca cu doua axe │18 t │ 17 t │ 17 t │ 16 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.1.2. │Remorca cu trei axe │24 t │ 22 t │ 22 t │ 20 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.2. │Ansamblu de vehicule │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤2.2.1. │Tren rutier cu cinci sau şase axe │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤   (a) │Autovehicul cu doua axe cu │ │ │ │ │        │remorca cu trei axe │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤   (b) │Autovehicul cu trei axe cu │ │ │ │ │        │remorca cu doua sau trei axe │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.2.2. │Vehicul articulat cu cinci sau şase axe │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤  (a) │Autovehicul cu doua axe cu │ │ │ │ │        │semiremorca cu trei axe │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autovehicul cu trei axe cu │ │ │ │ │  (b) │semiremorca cu doua sau trei │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │        │axe │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autovehicul cu trei axe cu │ │ │ │ │        │semiremorca cu doua sau trei │ │ │ │ │  (c) │axe care transporta un container │ │ │ │ │        │ISO de 40 de picioare într-o │44 t │ 42 t │ 40 t │ 40 t │        │operaţiune de transport combinat │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.2.3. │Tren rutier cu patru axe compus │ │ │ │ │        │dintr-un autovehicul cu doua │36 t │ 36 t │ 36 t │ 34 t │        │axe şi o remorca cu doua axe │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.2.4. │Vehicul articulat cu patru axe compus dintr-un autovehicul cu │        │doua axe şi o semiremorca cu doua osii, dacă distanta (d) │        │dintre axele semiremorcii este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤2.2.4.1.│mai mare sau egala cu 1,3 m dar │ │ │ │ │        │mai mica sau egala cu 1,8 m │36 t │ 36 t │ 36 t │ 34 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.2.4.2.│mai mare de 1,8 m │36 t* │ 36 t │ 36 t │ 34 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.3. │Autovehicule │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤2.3.1. │Autovehicul cu doua axe │ 18 │ 17 t │ 16 t │ 16 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.3.2. │Autovehicul cu trei axe │25 t/ │22 t/ │ 22 t │ 22 t │        │ │26 t** │24 t** │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.3.3. │Autovehicul cu patru axe din │ │ │ │ │        │care doua axe de direcţie │ 32 t**│ 30 t │ 30 t │ 28 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.4. │Autobuz articulat cu trei axe │ 28 t │ 28 t │ 26 t │ 26 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3. │MASA MAXIMA ADMISĂ PE AXE (în tone) │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤3.1. │Axa simpla │        ├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤        │Axa simpla nemotoare │10 t │ 10 t │ 8 t │ 7,5 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.2. │Axa dubla (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor │        │Suma maselor pe axele componente, dacă distanta (d) dintre ele este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤3.2.1. │mai mica de 1,0 m (d < 1,0) │ 11 t │ 11 t │ 11 t │ 11 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │mai mare sau egala cu 1,0 m dar │ │ │ │ │        │mai mica de 1,3 m │ 16 t │ 16 t │ 15 t │ 14 t │3.2.2. │(1,0 ≤ d < 1,3) │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │mai mare sau egala cu 1,3 m dar │ │ │ │ │        │mai mica de 1,8 m │ 18 t │ 17 t │ 16 t │ 15 t │3.2.3. │(1,3 ≤ d < 1,8) │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤3.2.4. │mai mare sau egala cu 1,8 m │ │ │ │ │        │(1,8 ≤ d) │ 20 t │ 20 t │ 16 t │ 15 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.3. │Axa tripla (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor │        │Suma maselor pe axele componente, dacă distanta (d) dintre ele este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤3.3.1. │mai mica sau egala cu 1,3 m │ │ │ │ │        │(d ≤ 1,3) │ 21 t │ 21 t │ 19 t │ 16,5 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │mai mare de 1,3 m dar mai mica │ │ │ │ │        │sau egala cu 1,4 m │ 24 t │ 22 t │ 20 t │ 18 t │3.3.2. │(1,3 < d ≤ 1,4) │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.4. │Axa simpla motoare │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤        │Axa motoare a vehiculelor la care │ │ │ │ │3.4.1. │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t │        │ 2.2.1. şi 2.2.2. │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Axa motoare a vehiculelor la care │ │ │ │ │        │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t │3.4.2. │2.2.3., 2.2.4., 2.3. şi 2.4. │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.5. │Axa dubla (tandem) a autovehiculelor │        │Suma maselor pe axele componente, dacă distanta (d) dintre ele este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤3.5.1. │mai mica de 1,0 m (d < 1,0) │11,5 t │ 10 t │ 10 t │ 10 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤3.5.2. │mai mare sau egala cu 1,0 m │ │ │ │ │        │dar mai mica de 1,3 m │ 16 t │ 15 t │ 14 t/ │ 13 t │        │(1,0 ≤ d < 1,3) │ │ │15 t*** │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤3.5.3. │mai mare sau egala cu 1,3 m dar │ │ │ │ │        │mai mica de 1,8 m │18 t/ │ 17 t/ │ 16 t │ 15 t │        │(1,3 ≤ d < 1,8) │19 t** │18 t*** │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤4. │ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.1. │Pentru toate vehiculele │        │Masa suportată de axa motoare sau osiile motoare ale unui vehicul │        │sau ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu │        │încărcătura a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când │        │acestea sunt utilizate în trafic internaţional. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.2. │Trenuri rutiere │        │Distanta dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din fata │        │a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.3. │Masa maxima admisă în funcţie de ampatament │        │Masa maxima admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu patru │        │axe nu poate depăşi de cinci ori distanta, exprimată în metri, │        │dintre axele extreme ale autovehiculului. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.4. │Semiremorci │        │Distanta masurata în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi │        │orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie sa │        │depăşească 2,04 m. │────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Plus o limita de 2 tone, atunci când masa maxima admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maxima admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi axa motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.**) Se aplica în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia, sau în cazul în care fiecare axa motoare este prevăzută cu roti jumelate şi masa maxima a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone.***) Se aplica în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.------------Anexa 2 a fost modificată prin înlocuirea termenului "osie" cu termenul "axă", conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005.-------