ORDIN nr. 225 din 3 mai 2007pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2007  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Contravenţia se constată şi sancţiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 3 mai 2007.Nr. 225.  +  Anexa MINISTERUL COMUNICAŢIILORŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEIS.N. RADIOCOMUNICATII S.A.Adresa: B-dul Libertatii nr. 14ACod fiscal: R10881986BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
  *Font 8*
                                                                                     - mii lei(RON) -
  INDICATORI Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %
  0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
  I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 366.623,00 318.591,00 -48.032,00 86,90
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 275.346,00 305.691,00 30.345,00 111,02
  a) producţia vanduta 3 266.270,00 300.351,00 34.081,00 112,80
  b) venituri din vanzarea marfurilor 4 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00
  - subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) producţia imobilizata 6 2.644,00 3.000,00 356,00 113,46
  e) alte venituri din exploatare, din care: 7 6.432,00 2.340,00 -4.092,00 36,38
  - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 0,00 0,00 0,00 0,00
  - alte venituri din exploatare 9 6.432,00 2.340,00 -4.092,00 36,38
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 91.277,00 12.900,00 -78.377,00 14,13
  a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) venituri din dobanzi 13 2.793,00 2.500,00 -293,00 89,51
  d) alte venituri financiare 14 88.484,00 10.400,00 -78.084,00 11,75
  3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00
  II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 280.369,00 312.621,06 32.252,06 111,50
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 236.165,00 271.518,06 35.353,06 114,97
  a) cheltuieli materiale 18 10.261,00 19.000,00 8.739,00 185,17
  b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) 19 20.175,00 27.000,00 6.825,00 133,83
  c) cheltuieli privind marfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 97.335,00 102.837,52 5.502,52 105,65
  - salarii 22 71.321,00 68.006,00 -3.315,00 95,35
  - cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 21.249,00 19.721,52 -1.527,48 92,81
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 13.948,00 13.941,01 -6,99 99,95
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.772,00 1.700,15 -71,85 95,95
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.529,00 4.080,36 -1.448,64 73,80
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.765,00 4.110,00 -655,00 86,25
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 1.326,00 1.100,00 -226,00 82,96
  -tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tichete de masa 29 3.439,00 3.010,00 -429,00 87,53
  -cheltuieli aferente disponibilizarii 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
  e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 65.603,00 73.490,00 7.887,00 112,02
  f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 0,00 0,00 0,00
  g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 42.791,00 49.190,54 6.399,54 114,96
  - cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 36.110,00 40.590,54 4.480,54 112,41
  - cheltuieli de protocol, din care: 34 290,00 400,00 110,00 137,93
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - cheltuieli de reclama şi publicitate din care: 35 3.000,00 7.200,00 4.200,00 240,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b 0,00 0,00 0,00 0,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 36 150,00 1.000,00 850,00 666,67
  - alte cheltuieli, din care: 37 6.681,00 8.600,00 1.919,00 128,72
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 1.305,00 1.396,00 91,00 106,97
  - transferuri şi/sau subventii 41 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 44.204,00 41.103,00 -3.101,00 92,98
  - cheltuieli privind dobanzile 43 32.848,00 37.500,00 4.652,00 114,16
  - alte cheltuieli financiare 44 11.356,00 3.603,00 -7.753,00 31,73
  3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 86.254,00 5.969,94 -80.284,06 6,92
  IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 4.312,70 298,50 -4.014,20 6,92
  - fond de rezerva 48 4.312,70 298,50 -4.014,20 6,92
  V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 50 13.111,00 907,00 -12.204,00 6,92
  VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 73.143,00 5.062,94 -68.080,06 6,92
  1 Rezerve legale 52 4.312,70 298,50 -4.014,20 6,92
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 6.883,00 476,00 -6.407,00 6,92
  7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 34.415,00 2.382,00 -32.033,00 6,92
  8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 27.532,30 1.906,44 -25.625,86 6,92
  VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 117.185,00 261.500,00 144.315,00 223,15
  1 Surse proprii 61 76.034,00 137.030,00 60.996,00 180,22
  2 Alocatii de la buget 62 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Credite bancare 63 41.151,00 124.470,00 83.319,00 302,47
  - interne 64 0,00 124.470,00 124.470,00 0,00
  - externe 65 41.151,00 0,00 -41.151,00 0,00
  4 Alte surse 66 0,00 0,00 0,00 0,00
  IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 117.185,00 261.500,00 144.315,00 223,15
  1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 86.946,00 214.500,00 127.554,00 246,70
  2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 30.239,00 47.000,00 16.761,00 155,43
  - interne 70 11.891,00 5.750,00 -6.141,00 48,36
  - externe 71 18.348,00 41.250,00 22.902,00 224,82
  X REZERVE, din care: 72 4.312,70 298,50 -4.014,20 6,92
  1 Rezerve legale 73 4.312,70 298,50 -4.014,20 6,92
  2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Alte rezerve 75 0,00 0,00 0,00 0,00
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Venituri totale 77 366.623,00 318.591,00 -48.032,00 86,90
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 280.369,00 312.621,06 32.252,06 111,50
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 2.357,00 1.970,00 -387,00 83,58
  4 Nr. mediu de personal total 80 2.343,00 2.195,00 -148,00 93,68
  5 Fond de salarii, din care: 81 71.321,00 68.006,00 -3.315,00 95,35
  a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00
  b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 138,48 159,30 20,82 115,03
  - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 29,34 33,50 4,16 114,18
  - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 50,46 58,70 8,24 116,33
  c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 70.799,52 69.295,70 -1.503,82 97,88
  d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 192,00 345,00 153,00 179,69
  e) alte cheltuieli cu personalul 88 270,00 300,00 30,00 111,11
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei) 89 30,44 30,98 0,54 101,78
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente 90 156,48 145,14 -11,33 92,76
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 91 0,00 0,00
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 92 0,00 0,00
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x 1000 93 765,00 981,00 216,00 128,24
  11 Plati restante - total 94
  - preţuri curente 95 0,00 0,00 0,00 0,00
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 0,00 0,00
  12 Creante restante - total 97
  - preţuri curente 98 3.500,00 4.000,00 500,00 114,29
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 3.670,45 4.172,00 501,55 113,66