REGULAMENT-CADRU din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 bis din 14 mai 2007  Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 86 din 20 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2007.

  ANEXĂ

  privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

  nr. ................. /...............

  1. 1. Părțile contractante

   Între S.C. ...................................... cu sediul în localitatea ,

   județul/sectorul ............................., str. ..................................., nr. ............, telefon nr. ,

   fax nr. ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul. ,

   CUI nr. ........................., cont nr. .................................... deschis la Banca ,

   reprezentată prin ............................................ având funcția de ............................................ și prin

   ....................................... având funcția de ................................., în calitate de proprietar al sistemului de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare Proprietar,

   și:

   Consiliul local/Primăria localității..................................... județul/sectorul, telefon nr. ,

   fax nr. ...................., reprezentată prin .............................. având funcția de și

   prin ................................. având funcția de ............................................., în calitate de autoritate a administrației publice locale, denumit în continuare Autoritate locală,

   denumite în continuare Părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

  2. 2. Obiectul contractului

   Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice aparținând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul localității ...................... conform anexei nr.1.

  3. 3. Durata contractului

   Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata existenței acesteia, respectiv .............

  4. 4. Prețul contractului

   Folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice aparținând Proprietarului

   de către Autoritatea locală, pentru realizarea serviciului de iluminat public, se face în mod gratuit.

  5. 5. Intrarea în vigoare a contractului

   Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, respectiv........

  6. 6. Definiții

   Termenii și expresiile care se regăsesc redactate cu caractere italice au semnificația prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract.

  7. 7. Documentele contractului

   Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, după caz:

   1. a) documentația tehnică a sistemului de distribuție a energiei electrice și a sistemului de iluminat public, care va conține planul cu schema detaliată a rețelei de distribuție și a instalațiilor de iluminat public (anexa nr.1) cu:

    • posturile de transformare, cu precizarea celor din care se alimentează rețeaua de iluminat public;

    • traseul rețelei de distribuție și, respectiv, al circuitelor de iluminat public, indicându-se lungimile pe tronsoane, numărul, secțiunea și tipul conductoarelor;

    • punctele de conectare/deconectare a iluminatului;

    • punctele de delimitare a celor două sisteme;

    • schema de acționare și a cascadei pentru conectare/deconectare automată a iluminatului;

    • amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului de stâlp, a tipului și numărului de corpuri, a numărului și puterii lămpilor etc.;

    • locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor și a puterii totale absorbite;

   2. b) convenția de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice și/sau la contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (anexa nr. 3);

   3. c) convenția de lucrări, cu precizarea tipurilor de lucrări și a condițiilor pentru executarea acestora conform normelor. Convenția se încheie pe baza unei convenții-cadru propuse de operatorul de distribuție și aprobată de autoritățile de reglementare competente;

   4. d) copii ale/a avizelor tehnice de racordare.

  8. 8. Puncte de delimitare

   Punctele de delimitare sunt:

   1. 8.1 În cazul sistemelor folosite atât pentru distribuția energiei electrice, cât și pentru iluminatul public, la clemele la care se racordează coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public în rețeaua aeriană; clemele și implicit contactele electrice se consideră ca făcând parte din sistemul de iluminat public;

   2. 8.2 În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regulă în tablourile de distribuție, la punctele de racord ale cablurilor de plecare către punctele de aprindere; dacă acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la punctele de racord ale cablurilor care le alimentează; în primul caz, șuruburile de prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice, iar în cel de-al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de măsurare este în sarcina distribuitorului de energie electrică.

  9. 9. Drepturile Autorității locale

   1. 9.1 Autoritatea locală are dreptul de a executa exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, respectiv de a efectua lucrări operative, revizii tehnice și reparații curente, cum ar fi:

    • analiza stării tehnice a instalațiilor;

    • intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;

    • controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură etc.;

    • demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;

    • intervenții în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări;

    • revizia și, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat și accesoriilor (lămpi, balasturi, ignitere, condensatoare, siguranțe, coloane de alimentare etc.);

    • înlocuirea consolelor (brațelor pentru corpuri de iluminat) și a corpurilor de iluminat;

    • acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea și deconectarea ghirlandelor etc.).

   2. 9.2 Autoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice a Proprietarului, în condițiile legii, și cu respectarea prevederilor acesteia și a obligației precizate la pct. 11 lit. g).

   3. 9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, tăierile de modelare a vegetației dacă aceasta afectează funcționarea corespunzătoare a instalațiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare; Lucrările se execută cu anunțarea proprietarului.

  10. 10. Drepturile Proprietarului

   Proprietarul are următoarele drepturi, în condițiile legii:

   1. a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a sistemului de distribuție a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea acestuia;

   2. b) servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană, care cuprinde dreptul de acces

    și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de distribuție a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenției pentru modernizări, revizii, reparații și avarii;

   3. c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz și de servitute cu titlu gratuit;

   4. d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrișare a vegetației și/sau tăierile de modelare pentru crearea și menținerea distanței minime față de rețeaua electrică de distribuție din localitate;

   5. e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite și alte obligații de plată, instituite de către autoritățile publice;

   6. f) să solicite despăgubiri Autorității locale în cazul în care, ca urmare a unor intervenții neautorizate sau ca urmare a unor defecțiuni produse în instalația acestuia, s-au produs daune la instalațiile aflate în exploatarea Proprietarului.

  11. 11. Obligațiile Autorității locale

   Autoritatea locală are următoarele obligații:

   1. a) să asigure exploatarea și întreținerea/mentenanța sistemului de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat și autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici atestați conform îRegulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic“;

   2. b) să respecte, la realizarea lucrărilor de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public, reglementările de securitate a muncii în vigoare și instrucțiunile proprii de securitate a muncii pentru instalații electrice în exploatare, elaborate conform legii;

   3. c) să solicite prin cerere Proprietarului luarea de măsuri suplimentare de protecție și securitate a muncii în instalațiile proprii, dacă acestea sunt necesare și prevăzute de norme, pentru executarea unor lucrări în instalațiile Autorității locale;

   4. d) să asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzător, funcționarea selectivă a protecțiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul de distribuție a energiei electrice;

   5. e) să nu execute manevre sau lucrări în instalațiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenția de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. f);

   6. f) să solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrări pentru fiecare lucrare în parte, din categoriile prevăzute în convenția de la pct. 7 lit. c), care necesită intervenții și în instalațiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare și să execute lucrările numai în baza acestui program;

   7. g) să respecte etapele și procedurile prevăzute de reglementările în vigoare privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție, în cazul în care vrea să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice a Proprietarului,

    și să suporte, în condițiile legii, costurile acestei dezvoltări; lucrările respective se proiectează și se execută numai cu operatori economici titulari de atestat conform îRegulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic“;

   8. h) să obțină avizele, acordurile și autorizațiile stabilite de actele normative în vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console, brațe, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin înlocuirea celor existente cu altele de alt tip;

   9. i) să încheie cu Proprietarul o convenție de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice și/sau la contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părți pentru desfășurarea activităților menționate la pct. 9.1, precum și cu nominalizarea personalului Părților cu competență în exploatarea instalațiilor proprii și modalitățile de contactare;

   10. j) la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestați, pentru realizarea lucrărilor de exploatare și întreținere/ mentenanță a sistemului de iluminat public, să impună acestora obligațiile specifice ce derivă din prezentul contract;

   11. k) să restituie Proprietarului, pe bază de proces verbal, în vederea casării și valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public;

   12. l) să programeze lucrările în sistemul de iluminat public care necesită scoaterea de sub tensiune și a rețelei de distribuție a energiei electrice astfel încât, pe cât posibil, acestea să coincidă ca perioadă de execuție cu lucrările planificate ale Proprietarului și să colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puțin alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

  12. 12. Obligațiile Proprietarului Proprietarul are următoarele obligații:

   1. a) să permită, în condițiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice care îi aparține pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală;

   2. b) să respecte reglementările și normele generale și specifice de protecție și securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuție și utilizare a energiei electrice;

   3. c) să ia măsuri de protecție și securitate a muncii în instalațiile proprii, dacă acestea sunt necesare și prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în instalațiile Autorității locale, la cererea acesteia;

   4. d) să nu execute manevre sau lucrări în instalațiile Autorității locale situate în aval de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenția de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. e);

   5. e) să încheie program de lucrări cu Autoritatea locală, la solicitarea acesteia, pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenția de la pct. 7 lit. c), ce se execută în instalația Autorității locale, dar necesită intervenții și în instalațiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare;

   6. f) să încheie cu Autoritatea locală o convenție de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice și/sau la contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părți pentru desfășurarea activității de exploatare, pentru remedierea deranjamentelor, precum și cu nominalizarea personalului Părților cu competență în exploatarea instalațiilor proprii și modalitățile de contactare.

  13. 13. Norme

   Activitățile de exploatare și de mentenanță a sistemului de distribuție a energiei electrice,

   respectiv a sistemului de iluminat public se fac de către Părți, cu respectarea normelor.

  14. 14. Forța majoră

   1. 14.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

   2. 14.2 Forța majoră exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

   3. 14.3 Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părți, complet, în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră și certificarea ei de către Camera de Comerț și Industrie.

   4. 14.4 Partea care invocă forța majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

   5. 14.5 Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația Părții care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părți contractante prin faptul necomunicării.

   6. 14.6 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acestora

  15. 15. Modificarea contractului

   1. 15.1 Contractul se modifică în situațiile în care intervin modificări sau extinderi în instalațiile menționate în anexa nr.1.

   2. 15.2 Modificarea contractului se face prin acte adiționale în care se menționează modificările intervenite în anexa nr.1 și prin actualizarea acesteia.

  16. 16. Rezilierea contractului

   1. 16.1 Contractul se reziliază, după caz:

    1. a) la cererea Autorității locale, în cazul realizării unui sistem de iluminat public cu infrastructură proprie;

    2. b) prin acordul părților

   2. 16.2 Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuție a energiei electrice sau în sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se suportă, după caz, de către Autoritatea locală, respectiv de către Proprietar, conform legii.

  17. 17. Plata de daune

   Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părți dă dreptul Părții lezate de a pretinde plata de daune — interese.

  18. 18. Soluționarea litigiilor

    1. 18.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

    2. 18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, Părțile își vor îndeplini în continuare obligațiile care le revin conform prezentului contract.

  19. 19. Limba care guvernează contractul.

   Limba care guvernează contractul este limba română.

  20. 20. Comunicări.

    1. 20.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

    2. 20.2. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

    3. 20.3. Orice schimbare privind numele uneia din Părțile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părți, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

  21. 21. Legea aplicabilă contractului.

   Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

  22. 22. Dispoziții finale

   1. 22.1 În cazul extinderii sistemului de distribuție a energiei electrice, finanțată în condițiile legii, sau al reconstrucției celui existent, Părțile vor stabili, de comun acord, dacă aceasta va fi folosită

    și pentru iluminatul public. Dimensionarea extinderii sistemului de distribuție a energiei electrice se va face în mod corespunzător deciziei părților.

   2. 22.2 În cazul în care Proprietarul modifică traseul liniei electrice aeriene, infrastructura aferentă sistemului de distribuție care nu mai este necesară acestuia, poate fi preluată de către Autoritatea locală, cu justa despăgubire, calculată la valoarea neamortizată a infrastructurii disponibilizate.

  22.3. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, Părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

  22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Părțile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părți, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

  22.5. Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele Părți.

  22.6 Propunerea de contract se inițiază de către Autoritatea locală și se transmite Proprietarului. După completarea cu anexe, Proprietarul transmite Autorității locale propunerea de contract.

  22.7 Operatorii de distribuție vor elabora și transmite spre aprobare până la 30 aprilie a.c. propuneri pentru convenția—cadru prevăzută la pct. 7 lit. c) a prezentului contract.

  Prezentul contract s-a încheiat astăzi ...............în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, din care unul la Proprietar și unul la Autoritatea locală.

  Proprietar, Autoritate locală,

  DEFINIȚII

  ANEXA Nr. 2

  la contractul-cadru

  Amonte, aval Noțiuni asociate sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre instalațiile sistemului de distribuție a energiei electrice spre instalațiile sistemului de iluminat public

  Atestat Act tehnic și juridic, emis în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, prin care se acordă o permisiune unui operator economic, persoană juridică, pentru desfășurarea de activități de proiectare sau executare de instalații electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Național

  Autorități de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de reglementare Utilități Publice (ANRSC) și Autoritatea Națională de Reglementare în competente Domeniul Energiei (ANRE)

  Aviz tehnic Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de

  de racordare către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților

  și condițiilor de racordare la rețeaua electrică, în vederea satisfacerii cerințelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului

  Balast Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară

  Convenție Act juridic încheiat între operatorul de distribuție (distribuitor) și un

  de exploatare utilizator al rețelei de distribuție, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalațiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervenții în caz de incidente/ deranjamente etc.

  Corp de iluminat Aparat care servește la distribuția, filtrarea și transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării și protejării lămpilor, circuitele auxiliare și componentele electrice de conectare la rețeaua de alimentare, care asigură amorsarea și funcționarea stabilă a surselor de lumină

  Daune Prejudicii suferite de una sau ambele părți semnatare ale contractului

  Daune interese Daune interese acordate pentru neexecutarea totală sau parțială, sau

  compensatorii pentru executarea necorespunzătoare a obligației contractuale

  Daune interese Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei

  moratorii obligații contractuale

  Forță majoră Un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți

  Igniter Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor

  Licență Actul tehnic și juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacități energetice din sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcționării coordonate a SEN, respectiv pieței de energie electrică

  Lucrări operative Ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor

  Mentenanță Ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra structurilor, instalațiilor (sistemelor) și componentelor considerate mijloace fixe aflate în exploatare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate

  Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementări, prescripții energetice, instrucțiuni, hotărâri și alte acte normative, contracte sau alte documente oficiale

  Operator de distribuție Orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție

  și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice

  Operator de iluminat Persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare-prestare, emisă de

  public autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public

  Punct de delimitare În cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice reprezintă punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public

  Reparații curente Ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător

  Rețea electrica de Rețeaua electrica cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv

  distribuție (RED)

  Revizii tehnice Ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățirea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată

  Serviciul de iluminat Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de public utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și

  responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public

  Sistem de distribuție Totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde a energiei electrice ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente

  electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică

  Sistem de iluminat Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de public trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console,

  corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția acelora dintre elementele care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice

  Sursă de lumină/lampă Obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile produse prin conversie de energie și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice

  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

  O R D I N

  pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public*)

  Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 15 alin. (1), ale art. 17 alin. (2) și ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,

  în temeiul art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală — A.N.R.S.C.**) nr. 373/2002, cu modificările și completările ulterioare,

  președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

  Art. 1. — Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2. — Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

  Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, Jeanina Preda

  București, 20 martie 2007.

  Nr. 86.

  image

  *) Ordinul nr. 86/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2007 și este reprodus și în acest număr bis.

  **) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

  ANEXĂ

  R E G U L A M E N T - C A D R U

  al serviciului de iluminat public

  CAPITOLUL I

  Dispoziții generale

  Art. 1. — (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului de iluminat public din localitățile în care există sisteme de iluminat public, indiferent de mărimea acestora.

  1. (2) Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de iluminat public, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator în comune, orașe și municipii.

  2. (3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, utilizarea și întreținerea componentelor sistemului de iluminat public.

  3. (4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

  4. (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot aproba și alte condiții tehnice sau alți indicatori de performanță pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

  5. (6) Orice dezvoltare a rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament-cadru.

   Art. 2. — Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

   1. a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

   2. b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

   3. c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

   4. d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

   5. e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului.

  Art. 3. — În sensul prezentului regulament-cadru, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

   1. 3.1 autorități de reglementare competente — Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

   2. 3.2 balast — dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

   3. 3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public — comunitățile locale în ansamblul lor;

   4. 3.4 caracteristici tehnice — totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;

   5. 3.5 dispozitiv (corp) de iluminat — aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

   6. 3.6 echipament de măsurare — aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

   7. 3.7 efect de grotă neagră — senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o alta mult mai mică;

   8. 3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public — ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico- economice și de siguranță corespunzătoare;

   9. 3.9 factor de menținere a fluxului luminos — raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

   10. 3.10 flux luminos Ø — mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;

   11. 3.11 grad de asigurare în furnizare — nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

   12. 3.12 igniter — dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

   13. 3.13 iluminare E — raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

   14. 3.14 iluminare medie Em — media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;

   15. 3.15 iluminare minimă Emin — cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;

   16. 3.16 iluminat arhitectural — iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

   17. 3.17 iluminat ornamental — iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

   18. 3.18 iluminat ornamental-festiv — iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;

   19. 3.19 iluminat stradal-pietonal — iluminatul căilor de acces pietonal;

   20. 3.20 iluminat stradal-rutier — iluminatul căilor de circulație rutieră;

   21. 3.21 indicatori de performanță garantați — parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

   22. 3.22 indicatori de performanță generali — parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

   23. 3.23 indice de prag TI — creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație;

   24. 3.24 intensitate luminoasă I — raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dată;

   25. 3.25 întreținere — ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

   26. 3.26 lămpi cu descărcări — lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;

   27. 3.27 lămpi cu incandescență — lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;

   28. 3.28 lămpi cu incandescență cu halogen — lămpi incandescente având, în balonul de construcție specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

   29. 3.29 lămpi cu incandescență cu utilizări speciale — lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

   30. 3.30 licența — actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

   31. 3.31 luminanța L — raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie;

   32. 3.32 luminanța maximă Lmax — cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

   33. 3.33 luminanța medie Lm — media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în vedere;

   34. 3.34 luminanța minimă Lmin — cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

   35. 3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanță — nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței;

   36. 3.36 operator — persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;

   37. 3.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public — punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

   38. 3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice — punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice

    și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

   39. 3.39 raport de zonă alăturată SR — raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea medie a căii de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

   40. 3.40 reabilitare — ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

   41. 3.41 rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public — ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

   42. 3.42 serviciu de iluminat public — activitate de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulație auto, arhitectural, pietonal, ornamental și ornamental-festiv;

   43. 3.43 sistem de distribuție a energiei electrice — totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

   44. 3.44 sistem de iluminat public — ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, sport, circulației, a unui efect luminos estetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

    • linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;

    • corpuri de iluminat, console și accesorii;

    • puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;

    • echipamente de comandă, automatizare și măsurare;

    • fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

   45. 3.45 sursă de lumină/lampă — obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;

   46. 3.46 tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare — ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

   47. 3.47 temperatura de culoare corelată Tc — temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire;

   48. 3.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] — raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

   49. 3.49 uniformitate generală a luminanței U(0)[L] — raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

   50. 3.50 uniformitatea longitudinală a luminanței U(l)[L] — raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

   51. 3.51 utilizatori — autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunității locale;

   52. 3.52 zonă alăturată — suprafața din vecinătatea imediată a căii de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

   53. 3.53 C.N.R.I. — Comitetul Național Român de Iluminat;

   54. 3.54 C.I.E. — Comisia Internațională de Iluminat.

  Art. 4. — (1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea,

  dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților administrației publice locale.

  1. (2) Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

  2. (3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată, autoritățile administrației publice locale vor urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităților locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E.

  Art. 5. — (1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

  (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și activități publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităților administrației publice locale.

  Art. 6. — (1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunităților locale, în întregul lor, indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament-cadru, aprobați prin hotărâri ale consiliilor locale, ale asociațiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.

  1. (2) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot aproba și alți indicatori de performanță în baza unor studii de oportunitate în care se va

   ține seama cu prioritate de necesitățile comunităților locale, de starea tehnică și eficiența sistemelor de iluminat public existente, precum și de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu.

  2. (3) Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament- cadru al serviciului.

  Art. 7. — (1) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul tuturor localităților urbane sau rurale, indiferent de mărimea și gradul de dezvoltare economico-socială a acestora, care dispun sau înființează un sistem de iluminat public.

  1. (2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulație publică din localitățile urbane și rurale, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice.

   Art. 8. — Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiții de funcționare:

   1. a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

   2. b) adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

   3. c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

   4. d) tarifarea pe bază de competiție a serviciului prestat;

   5. e) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

   6. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

   7. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

  CAPITOLUL II

  Desfășurarea serviciului de iluminat public

  SECȚIUNEA 1

  Principiile și obiectivele realizării serviciului de iluminat public

  Art. 9. — Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului:

  1. a) autonomiei locale;

  2. b) descentralizării serviciilor publice;

  3. c) subsidiarității și proporționalității;

  4. d) responsabilității și legalității;

  5. e) asocierii intercomunitare;

  6. f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

  7. g) protecției și conservării mediului natural și construit;

  8. h) asigurării igienei și sănătății populației;

  9. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;

  10. j) participării și consultării cetățenilor;

  11. k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

  Art. 10. — Funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru:

  1. a) satisfacerea interesului general al comunității;

  2. b) satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarilor;

  3. c) protejarea intereselor beneficiarilor;

  4. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale;

  5. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale;

  6. f) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale;

  7. g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților;

  8. h) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

  9. i) mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

  10. j) crearea unui ambient plăcut;

  11. k) creșterea oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului;

  12. l) asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

  Art. 11. — În exercitarea atribuțiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalității de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară vor urmări atingerea următoarelor obiective:

  1. a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunității;

  2. b) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

  3. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

  4. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;

  5. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;

  6. f) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;

  7. g) asigurarea, la nivelul localităților, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

  8. h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

  9. i) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

  10. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

  11. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

  12. l) promovarea formelor de gestiune delegată;

  13. m) promovarea metodelor moderne de management;

  14. n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

  SECȚIUNEA a 2-a

  Documentație tehnică

  Art. 12. — (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară desfășurării serviciului.

  1. (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, obligațiile proiectantului de specialitate, ale unităților de execuție cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea și manipularea acestor documente.

  2. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, păstrare

   și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalații.

  3. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru.

  4. (5) Proiectarea și executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental și iluminat ornamental-festiv sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare, avizate de autoritățile de reglementare din domeniile de competență; la proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului. Art. 13. — (1) Fiecare operator trebuie să dețină, să păstreze la sediul său documentația pusă la dispoziție de autoritatea administrației publice locale, după caz, necesară desfășurării în

  condiții de siguranță a serviciului de iluminat public.

  1. (2) Operatorul, în condițiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:

   1. a) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

   2. b) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

   3. c) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;

   4. d) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;

   5. e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

   6. f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

   7. g) planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

   8. h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

   9. i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

    • procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

    • procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

    • procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

    • procese-verbale de punere în funcțiune;

    • procese-verbale de dare în exploatare;

    • lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

    • procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

   10. j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

   11. k) parametrii luminotehnici de proiect și/sau rezultați din calcul, aferenți tuturor instalațiilor de iluminat public exploatate;

   12. l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

   13. m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

   14. n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

   15. o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

   16. p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

   17. q) instrucțiuni privind accesul în instalații;

   18. r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

   19. s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.

  2. (3) Arhivarea se poate realiza și în format digital.

  Art. 14. — (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmite de agenți economici specializați în proiectare, se predau titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

  1. (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

  2. (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

  3. (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

  Art. 15. — (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații de iluminat public, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

  1. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele

   și documentele aflate în arhivă.

  2. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

  3. (4) La încheierea activității operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

  4. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

   1. a) data întocmirii documentului;

   2. b) numărul de exemplare originale;

   3. c) calitatea celui care a întocmit documentul;

   4. d) numărul de copii executate;

   5. e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

   6. f) data fiecărei revizii sau actualizări;

   7. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

   8. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

   9. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;

   10. j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

  Art. 16. — (1) Toate echipamentele trebuie să aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

  1. (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se trec, după caz, date privind:

   1. a) incidentele sau avariile;

   2. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

   3. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

   4. d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;

   5. e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;

   6. f) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;

   7. g) comportarea în exploatare între două reparații planificate;

   8. h) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

   9. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;

   10. j) buletinele de încercări periodice și după reparații.

  2. (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundații, instalațiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecție și pentru instalațiile de teletransmisie și telecomunicații.

  3. (4) Pentru instalațiile de ridicat se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

  4. (5) Separat, se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

  Art. 17. — (1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

  1. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.

  2. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalațiilor conform alineatului (1).

  3. (4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

  Art. 18. — (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

  1. (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

   1. a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire;

   2. b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;

   3. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune);

   4. d) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

   5. e) reguli de anunțare și adresare;

   6. f) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii

    și promovarea unui examen sau autorizarea;

   7. g) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

  2. (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă

   și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

  3. (4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ștampile îvalabil pe anul. “.

  Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

  Art. 19. — (1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

  1. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toți operatorii vor întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

   1. a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;

   2. b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:

    • rețelele de transport și distribuție a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

    • instalații de măsură și automatizare;

    • instalațiile de comandă, semnalizări și protecții;

   3. c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

   4. d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

   5. e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

   6. f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

  Art. 20. — (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

  1. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.

  2. (3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de deservire.

  Art. 21. — Personalul angrenat în desfășurarea serviciului va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem

  informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

  Art. 22. — Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

  SECȚIUNEA a 3-a

  Îndatoririle personalului

  Art. 23. — (1) Personalul de deservire se compune din toți salariații care deservesc instalațiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

  1. (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile

   și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

  2. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

   1. a) gradul de periculozitate a instalațiilor și al procesului tehnologic;

   2. b) gradul de automatizare a instalațiilor;

   3. c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

   4. d) necesitatea supravegherii instalațiilor;

   5. e) existența unui sistem de transmisie a datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;

   6. f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor și avariilor.

  3. (4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații amplasate în locuri diferite.

  4. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuție, constau în:

   1. a) supravegherea instalațiilor;

   2. b) controlul curent al instalațiilor;

   3. c) executarea de manevre;

   4. d) lucrări de întreținere periodică;

   5. e) lucrări de întreținere neprogramate;

   6. f) lucrări de intervenții accidentale.

  Art. 24. — (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.

  (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

  SECȚIUNEA a 4-a

  Analiza și evidența incidentelor și avariilor

  Art. 25. — (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de iluminat și a continuității acestuia, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere, reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

  1. (2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

   1. a) defecțiuni curente;

   2. b) deranjamente din rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalațiilor de iluminat sau nu;

   3. c) incidentele și avariile;

   4. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situații existente la un moment dat.

  Art. 26. — (1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție a energiei electrice sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

  1. (2) Deranjamentele constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod substanțial asupra calității serviciului, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă.

   Art. 27. — Se consideră incidente următoarele evenimente :

   1. a) declanșarea prin protecție sau oprirea voită a instalațiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

   2. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

  Art. 28. — Prin excepție de la art. 27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:

  1. a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

  2. b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

  3. c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

  4. d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;

  5. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

  6. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. Art. 29. — Se consideră avarii următoarele evenimente:

  1. a) întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepția celui arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;

  2. b) întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

  3. c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;

  4. d) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

  5. e) dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

  Art. 30. — (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităților administrației publice locale.

  (2) Operatorul are obligația ca cel puțin trimestrial să informeze autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare comunitară asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

  Art. 31. — (1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

  1. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

   1. a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

   2. b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

   3. c) cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

   4. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

   5. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

   6. f) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

   7. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

   8. h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

   9. i) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

   10. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

   11. k) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

   12. l) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

   13. m) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

  2. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

  3. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, deficiențe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

  4. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorității administrației publice locale.

  5. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

  Art. 32. — (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit îfișă de incident“, iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

  (2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1). Art. 33. — (1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților comunității locale, operatorii vor urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorului și a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze

  în instalațiile terților, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

  (2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorității administrației publice locale.

  Art. 34. — (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiții de exploatare.

  1. (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit îfișă pentru echipament deteriorat“, care se anexează la fișa incidentului.

  2. (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

  3. (4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

  Art. 35. — (1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

  (2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

  SECȚIUNEA a 5-a

  Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

  Art. 36. — (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a asigurării continuității acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de iluminat public.

  1. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

   Art. 37. — Manevrele în instalații se execută pentru:

   1. a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

   2. b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

   3. c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații executate, cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

  Art. 38. — În sensul prezentului regulament-cadru, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare

  și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

  Art. 39. — (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

  1. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:

   1. a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

   2. b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;

   3. c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;

   4. d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranței în exploatare;

   5. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

   6. f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

   7. g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. Art. 40. — Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris,

  denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conțină :

  1. a) tema manevrei;

  2. b) scopul manevrei;

  3. c) succesiunea operațiilor;

  4. d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

  5. e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor. Art. 41. — După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

  1. a) foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

   • manevre curente;

   • anumite manevre programate, cu caracter curent;

   • anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

  2. b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

  Art. 42. — Prin excepție de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

  Art. 43. — (1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

  1. (2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

  2. (3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

  3. (4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză, conform procedurilor aprobate.

  4. (5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

  5. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

  Art. 44. — (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal, chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

  1. (2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.

  2. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

  Art. 45. — (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament.

  (2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

  Art. 46. — (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

  (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

  SECȚIUNEA a 6-a

  Condiții tehnice de desfășurare a serviciului de iluminat public

  Art. 47. — (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub și supraterane.

  1. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulație principale și secundare. Pentru anumite căi de circulație înguste, din zonele declarate istorice ale localităților, unde se dorește o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă (Tc=2700 K).

  2. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu

   excepția căilor de circulație declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescență pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se dorește a fi scos în evidență.

  3. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

  4. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

  Art. 48. — (1) În zonele urbane, corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condițiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.

  1. (2) În cvartale de locuințe și în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

  2. (3) Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, aerian.

  3. (4) În cazul alimentării cu energie electrică prin rețea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri:

   1. a) prin manșon de derivație, montat la baza fiecărui stâlp;

   2. b) prin cleme de intrare-ieșire în nișa stâlpului sau cutie de intrare-ieșire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se și asigurarea locală a derivației.

  Art. 49. — (1) În cazuri bine justificate și cu aprobarea autorităților administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, se admite scăderea uniformității normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

  1. (2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanță, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toți stâlpii simultan și în aceeași măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte.

   Art. 50. — Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

   1. a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

   2. b) condițiile de mediu — normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

   3. c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea;

   4. d) protecția împotriva electrocutării;

   5. e) condițiile de exploatare — vibrații, șocuri mecanice, medii agresive;

   6. f) randamentul corpurilor de iluminat;

   7. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

   8. h) cerințele estetice și arhitecturale;

   9. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

   10. j) posibilitățile de exploatare și întreținere.

  Art. 51. — (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu distanța dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele de distribuție a intensității luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

  1. (2) Distribuțiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

   1. a) pentru iluminatul căilor de circulație principale și secundare: exclusiv direct;

   2. b) pentru iluminatul unor căi de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

  Art. 52. — (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinați acestui scop și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate, încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

  1. (2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condițiilor existente și cerințelor utilizatorului.

   Art. 53. — Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ținându-se cont de:

   1. a) tipul corpului de iluminat;

   2. b) importanța căii de circulație pe care se montează;

   3. c) tipul stâlpului;

   4. d) cerințele de ordin estetic impuse.

  Art. 54. — Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale, se va face prin proiectarea și realizarea de soluții specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înțelegerilor dintre utilizator și operator.

  Art. 55. — (1) De regulă, programul de funcționare va fi asigurat prin comandă automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

  1. (2) Programul de funcționare a iluminatului public va ține cont de:

   1. a) longitudinea localității;

   2. b) luna calendaristică;

   3. c) ora oficială de vară;

   4. d) nivelul de luminanță sau de iluminare necesar, corelat cu condițiile meteorologice.

  Art. 56. — În cazul instalațiilor de iluminat public montate pe aceiași stâlpi pe care este montată și o altă instalație de transport sau distribuție a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluții:

  1. a) acționare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice;

  2. b) acționare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acționează contactorul rețelei de iluminat seara și dimineața, în cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice;

  3. c) acționare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistență care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

  Art. 57. — (1) Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere pe piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei electrice

  și economisirea acesteia.

  1. (2) Distanța dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.

  2. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătățirea factorului de putere la acele instalații de iluminat public care necesită această operațiune.

  Art. 58. — (1) Rețelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluție buclată, cu funcționare radială. Punctele de separație se amenajează în tablouri (nișe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.

  1. (2) Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

  2. (3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuție, care poate fi:

   1. a) tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune;

   2. b) cutia de distribuție supraterană sau subterană;

   3. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

  3. (4) Pe căi de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu rețeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

  4. (5) Pe căi de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea luminanței sau iluminării.

  5. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se pot monta stâlpi de înălțime mică între 3 și 6 m.

  6. (7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

  Art. 59. — (1) În localitățile urbane cu mai multe puncte de alimentare a rețelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, urmărindu-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

  1. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menține un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

  2. (3) În orașele mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor.

  3. (4) Legătura dintre punctele centrale de comandă și punctele de execuție — cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă, cât și de semnalizare a existenței tensiunii la sfârșitul tuturor cascadelor.

  Art. 60. — (1) În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

  1. (2) Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

  2. (3) Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum 4 Ω.

  3. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

  4. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

   1. a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoți conductele electrice de alimentare;

   2. b) conectarea la instalația de legare la pământ la care este legat nulul rețelei.

  5. (6) Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiții și cele de exploatare.

  Art. 61. — (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcție de tipul corpului de iluminat, de importanța căii de circulație pe care se montează, de tipul stâlpului și de cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

  1. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecție de minimum IK 08.

  2. (3) Întreținerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanență, prin curățarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menținere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operațiuni succesive de întreținere.

  3. (4) Realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței sau iluminării, după caz, pe suprafața căilor de circulație se va asigura prin alegerea corectă a înălțimii de montare, în funcție de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  SECȚIUNEA a 7-a

  Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi

  Art. 62. — (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă măsurați parametrii luminotehnici ai căilor de circulație din localitate.

  (2) Autoritățile administrației publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliți prin prezentul regulament, având ca referință și standardul SR 13433:1999.

  Art. 63. — (1) Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranței circulației pe căile de circulație, în funcție de intensitatea traficului și de reflectanța suprafeței căii de circulație și a zonei adiacente.

  1. (2) Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

  2. (3) Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării.

  3. (4) Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

  4. (5) Parametrii cantitativi sunt:

   1. a) nivelul de luminanță, pentru căile de circulație auto;

   2. b) nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

  5. (6) Parametrii calitativi sunt:

   1. a) uniformitatea pe zona de calcul;

   2. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.

  Art. 64. — (1) Iluminatul piețelor și al intersecțiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecție, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  1. (2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat față de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  2. (3) Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecțiilor.

  3. (4) Iluminatul intersecțiilor dintre străzile principale și cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulație principale în fața căilor de circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră.

  Art. 65. — (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul parții carosabile a căii de circulație respective, potrivit factorului îraport de zonă alăturată“ rezultat din proiectare, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  (2) Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

  Art. 66. — (1) Iluminatul podurilor și pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanță egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecție IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcționare.

  (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referință cu 50% și, suplimentar, marcarea structurii construcției.

  Art. 67. — (1) Iluminatul căilor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50%.

  1. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulație, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

  2. (3) Stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanța dintre aceștia micșorându-se în funcție de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referință.

  3. (4) În cazul intersecțiilor unor căi de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe calea de circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic.

  Art. 68. — (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce

  șoc vizual și estetic perturbator.

  1. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

  2. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

  3. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulație.

  4. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

  5. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulație, în perioada în care este necesară funcționarea instalațiilor de iluminat nivelul de luminanță menționat la alin. (1) se poate mări până la 100%.

  Art. 69. — (1) Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere tehnic și economic.

  1. (2) Înălțimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcție de fluxul luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire.

  2. (3) În cazul în care înălțimea stâlpilor este dată de situația existentă în teren și din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluțiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenți, supraînălțarea celor existenți, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuției luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.

  3. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piețe și intersecții sursele de lumină și corpurile de iluminat se montează la înălțimi cu unghiuri de protecție corespunzătoare.

  4. (5) Poziționarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulație auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

  5. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulație rutieră.

  6. (7) Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreținere și arhitecturale.

  7. (8) În funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km și numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  Art. 70. — (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de iluminat rutier, sunt situați între copacii plantați pe părțile laterale ale străzii, se va adopta o soluție de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort.

  (2) În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă căilor de circulație și de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

  Art. 71. — Poziționarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în același timp și uniformitatea necesară.

  Art. 72. — (1) Iluminatul căilor de circulație foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii și nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuția fluxului luminos, iar vegetația trebuie ajustată periodic.

  1. (2) În cazul arborilor de înălțime mică, se va utiliza distribuția axială a corpurilor de iluminat.

  2. (3) În cazul arborilor de înălțime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluția este acceptabilă.

  3. (4) Pentru căile de circulație cu arbori pe ambele părți se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.

  4. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălțime de 3—6 m de la sol.

  Art. 73. — (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura și va funcționa în bune condiții și în timpul zilei.

  1. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanță, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

  2. (3) Luminanța ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum:

   1. a) 100 cd/m2 în zonele de acces în tunel;

   2. b) 10 cd/m2 în zona de tranziție a tunelului;

   3. c) 6 cd/m2 în zona centrală a tunelului.

  3. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcției de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuși conducătorii auto și pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.

  4. (5) În zona de apropiere și în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanței, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

  Art. 74. — (1) Pe căile de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță.

  1. (2) Pentru realizarea cerințelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute și fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2—0,5.

  2. (3) Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a instalațiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit în caietul de sarcini.

  Art. 75. — (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligația de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condițiilor de iluminat, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  1. (2) Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zonă alăturată, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanță la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referință la standardul SR 13433:1999 pentru:

   1. a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulație destinate traficului rutier;

   2. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

   3. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete.

  2. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obține în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

  3. (4) Autoritățile administrației publice locale eliberează autorizația de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creșterea gradului de siguranță a circulației.

  4. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populației sau pe stâlpii din curțile agenților economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorității administrației publice locale, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat și/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanților la trafic în localități, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora.

  Art. 76. — (1) Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața căii de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, având ca referință standardul SR 13433:1999.

  1. (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

   1. a) unilateral;

   2. b) bilateral alternat;

   3. c) bilateral față în față;

   4. d) axial;

   5. e) central;

   6. f) catenar.

  Art. 77. — (1) Iluminatul public al căilor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația căii de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naționale.

  1. (2) În mediul rural, căile de circulație principale, cu excepția drumurilor naționale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulație cu trafic mediu, iar căile de circulație secundare se pot asimila cu căile de circulație cu trafic foarte redus.

  2. (3) Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ținându-se cont ca durata de bună funcționare să fie de cel puțin 10.000 de ore, cu excepția cazurilor în care se dorește o redare foarte bună a culorilor.

   SECȚIUNEA a 8-a

   Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public

   Art. 78. — În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentație tehnică va fi și anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii:

   1. a) planul detaliat al instalațiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:

    • posturile de transformare din care se alimentează rețeaua de iluminat public;

    • traseul rețelei;

    • punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

    • schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

    • amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului și puterii lămpii;

    • locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor și a puterii totale consumate;

   2. b) documentația tehnică pentru căile de circulație pe care sunt montate instalațiile de iluminat public, împărțită pe categorii de căi de circulație, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:

    • denumirea;

    • lungimea și lățimea;

    • tipul de îmbrăcăminte rutieră;

    • modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

    • tipul rețelei electrice de alimentare;

    • punctele de alimentare și conectare/deconectare;

    • tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora și puterea lămpilor;

    • tipul și distanța dintre stâlpi, înălțimea de montare și unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;

   3. c) proiectele de execuție a instalațiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obținute;

   4. d) procesele-verbale de recepție, însoțite de certificatele de calitate. Art. 79. — Operațiile de exploatare vor cuprinde:

  1. a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;

  2. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;

  3. c) reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

  Art. 80. — În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

  1. a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;

  2. b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;

  3. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

  4. d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

  5. e) analiza stării tehnice a instalațiilor;

  6. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

  7. g) supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

  8. h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură;

  9. i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

  10. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

  11. k) intervenții ca urmare a unor sesizări.

  Art. 81. — Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

  1. a) admitere la lucru;

  2. b) supravegherea lucrărilor;

  3. c) scoatere și punere sub tensiune a instalației;

  4. d) control al lucrărilor.

  Art. 82. — În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații:

  1. a) revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);

  2. b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;

  3. c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.

  Art. 83. — (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

  1. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operații:

   1. a) ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);

   2. b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;

   3. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

  Art. 84. — La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/ deconectare se vor realiza următoarele operații:

  1. a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;

  2. b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;

  3. c) înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

  4. d) refacerea inscripționărilor, dacă este cazul.

  Art. 85. — La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operații:

  1. a) verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;

  2. b) îndreptarea stâlpilor înclinați;

  3. c) verificarea ancorelor și întinderea lor;

  4. d) verificarea stării conductoarelor electrice;

  5. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

  6. f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

  7. g) verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;

  8. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

  9. i) verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

  10. j) măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ. Art. 86. — Reparațiile curente se execută la:

  1. a) corpuri de iluminat și accesorii;

  2. b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;

  3. c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

  Art. 87. — În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:

  1. a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea și culoarea aparentă;

  2. b) ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului corpului de iluminat;

  3. c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

  4. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;

  5. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;

  6. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

  Art. 88. — În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

  1. a) verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;

  2. b) vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

  3. c) verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);

  4. d) verificarea și strângerea contactelor;

  5. e) verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;

  6. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

  7. g) verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

  Art. 89. — În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

  1. a) verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

  2. b) evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

  3. c) solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administrația domeniului public;

  4. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

  5. e) verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

  6. f) verificarea și refacerea inscripționărilor;

  7. g) repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;

  8. h) verificarea stării conductoarelor electrice;

  9. i) verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;

  10. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface legătura;

  11. k) la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

  12. l) la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;

  13. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

  14. n) la instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604:1988;

  15. o) în cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

  Art. 90. — (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcție de specificațiile fabricantului.

  1. (2) Autoritățile administrației publice locale împreună cu organele de poliție vor stabili, în funcție de condițiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulație, locurile și intersecțiile cu grad mare de periculozitate, precum și marile aglomerări urbane.

  2. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcție de numărul de vehicule/oră și bandă astfel:

   1. a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;

   2. b) intens, între 360 și 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;

   3. c) mediu, între 160 și 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;

   4. d) redus, între 30 și 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;

   5. e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

  Art. 91. — Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

  CAPITOLUL III

  Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de iluminat public

  Art. 92. — Drepturile și obligațiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în:

  1. a) regulamentul serviciului;

  2. b) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

  3. c) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

  Art. 93. — Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

  1. a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

  2. b) servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

  3. c) dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național. Art. 94. — Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații:

  1. a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

  2. b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

  3. c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;

  4. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;

  5. e) să respecte și să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini

   și hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

  6. f) să furnizeze autorităților administrației publice locale, A.N.R.S.C. și C.N.R.I. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;

  7. g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

  8. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice le permit;

  9. i) să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

  Art. 95. — (1) Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.

  1. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 94.

   Art. 96. — Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

   1. a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu și-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările și/sau penalitățile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;

   2. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;

   3. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;

   4. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;

   5. e) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

  Art. 97. — (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.

  1. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale componente.

  2. (3) Autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităților locale și de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

   Art. 98. — Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

   Art. 99. — Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

   1. a) să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;

   2. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;

   3. c) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale încredințate pentru realizarea serviciului;

   4. d) să aprobe stabilirea prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

   5. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situația în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

   6. f) să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;

   7. g) să își asume plata integrală sau parțială a energiei electrice aferentă consumului instalațiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz.

  Art. 100. — Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

  1. a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condițiile respectării regulamentelor specifice;

  2. b) să aibă acces la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informați periodic despre:

   • starea sistemului de iluminat public;

   • planurile anuale și de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

   • planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

   • stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public;

   • tarifele aprobate pentru prestarea serviciului și evoluția în timp a acestuia;

   • eficiența măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creșterea securității individuale și colective și altele asemenea;

  3. c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public.

  Art. 101. — Beneficiarii persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public și de a-și achita obligațiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

  CAPITOLUL IV

  Indicatori de performanță

  Art. 102. — (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

  1. (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

   1. a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

   2. b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

   3. c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

   4. d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

   5. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

   6. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.

  Art. 103. — Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:

  1. a) calitatea și eficiența serviciului de iluminat public;

  2. b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

  3. c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

  4. d) soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

  5. e) creșterea gradului de siguranță rutieră;

  6. f) scăderea infracționalității.

  Art. 104. — În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

  1. a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

  2. b) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciului efectuate;

  3. c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliție și gardienilor publici și soluționarea acestora;

  4. d) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

  • modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

  • calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în regulamentul de serviciu;

  • modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare

   și/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

  • modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

  • stadiului de realizare a investițiilor;

  • modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

  Art. 105. — Indicatorii de performanță generali și garantați pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliți în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

  CAPITOLUL V

  Dispoziții finale și tranzitorii

  Art. 106. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, în condițiile legii.

  Art. 107. — (1) Regulamentele de serviciu proprii se elaborează și se aprobă de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau de Consiliul General al Municipiului București sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prezentul regulament-cadru, în termen de 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, și vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.

  1. (2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea și modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulație.

  2. (3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activității operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

  3. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuți în normativele în vigoare.

  4. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozițiilor alin. (1), operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.

   Art. 108. — În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

   Art. 109. — Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligația de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligațiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privința inventarierii instalațiilor de iluminat, calculării și măsurării parametrilor luminotehnici.

   Art. 110. — În vederea creșterii siguranței cetățenilor și scăderii infracționalității, organele administrației publice locale împreună cu organele de poliție vor stabili modalități de semnalare operativă a cazurilor de nefuncționare sau de funcționare defectuoasă a sistemului de iluminat public.

   ANEXA Nr. 1

   la regulamentul serviciului de iluminat public

   INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

   Nr. crt.

   Indicatori de performanță

     Trimestrul    Total I II III IV an

   0

   1

   2 3 4 5 6

   1.

   INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

   1.1.

   CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

   1. a) numărul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public pe

    tipuri de iluminat — stradal, pietonal, ornamental etc.;                           

   2. b) numărul de constatări de nerespectare a calității iluminatului public constatate de autoritățile administrației publice locale; pe tipuri de

    iluminat — stradal, pietonal, ornamental etc. — notificate operatorului;                     

   3. c) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare;                     

   4. d) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c)

    rezolvate în 48 de ore;                                  

   5. e) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucrătoare.

  image

   1. 1.2. ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

    image

    1. 1.2.1. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

     image

     1. a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de

      iluminat — stradal, pietonal, ornamental etc.;                                          

     2. b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;                 

     3. c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat — stradal, pietonal, ornamental etc.

      image

    2. 1.2.2. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

     image

     1. a) numărul de întreruperi programate, anunțate utilizatorilor, pe tipuri de

      iluminat — stradal, pietonal, ornamental etc.;                                          

     2. b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;                

     3. c) durata medie a întreruperilor programate;                                                

      image

     4. d) numărul de întreruperi programate, care au depășit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat — stradal, pietonal, ornamental etc.

    3. 1.2.3. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

     image

     1. a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte

      aparținând sistemului de iluminat public;                                                 

     2. b) durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperile de la punctul a).

      image

   2. 1.3. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

  image

  1. a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu

   răspunsul operatorului;                                  

  2. b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

  image

  1. 2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

   image

   1. 2.1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚĂ

    image

    1. a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către

     operator a obligațiilor din licență;                                                             

    2. b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele

     și controalele ANRSC și modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații.

     image

   2. 2.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

    image

    1. a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din

     cauze imputabile lui a instalațiilor utilizatorului;                                        

    2. b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea

     parametrilor de furnizare;                                  

    3. c) numărul de facturi contestate de utilizator;                                              

    4. d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;                

    5. e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora.

  image

  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE

  PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

  O R D I N

  pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public*)

  Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (2) și art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,

  în temeiul art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală — A.N.R.S.C.**) nr. 373/2002, cu modificările și completările ulterioare,

  președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

  Art. 1. — Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2. — Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

  Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

  Jeanina Preda

  București, 20 martie 2007.

  Nr. 87.

  image

  *) Ordinul nr. 87/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2007 și este reprodus și în acest număr bis.

  **) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

  ANEXĂ

  CAIET DE SARCINI-CADRU

  al serviciului de iluminat public

  OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI-CADRU

  Art. 1. — Prezentul caiet de sarcini-cadru stabilește modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciul de iluminat public și care au totodată atribuția și responsabilitatea de a monitoriza și de a controla gestiunea și administrarea acestuia, precum și modul de funcționare și exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, indiferent de forma de gestiune adoptată.

  Art. 2. — (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității administrației publice locale sau ale asociației de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru și în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.

  1. (2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale, consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz. Art. 3. — La întocmirea caietelor de sarcini, consiliul local sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de

   sarcini-cadru, după cum urmează:

   1. a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

   2. b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;

   3. c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

  Art. 4. — Consiliul local sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, are obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

  CAPITOLUL I

  Obiectul caietului de sarcini

  Art. 1. — Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

  Art. 2. — Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică

  și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.

  Art. 3. — Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

  Art. 4. — (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

  1. (2) Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

  2. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

   Art. 5. — Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

   CAPITOLUL II

   Cerințe organizatorice minimale

   Art. 6. — Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

   1. a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea

    și combaterea incendiilor;

   2. b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

   3. c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de iluminat public;

   4. d) întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

   5. e) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

   6. f) creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;

   7. g) prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ- teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

   8. h) personal de intervenție operativă;

   9. i) conducerea operativă prin dispecer;

   10. j) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

   11. k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

   12. l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

   13. m) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

   14. n) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

   15. o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

   16. p) lichidarea operativă a incidentelor;

   17. q) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

   18. r) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

   19. s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

   20. t) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

   21. u) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

   22. v) elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

   23. w) corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

   24. x) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

   25. y) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   26. ``) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

  Art. 7. — Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmește pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

  Art. 8. — În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor (curente și capitale), a investițiilor precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

  CAPITOLUL III

  Sistemul de iluminat public

  Art. 9. — Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială (se va completa aria

  administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea cu delimitările acesteia).

  Art. 10. — Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public și cele disponibile sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se

  va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele de identificare a surselor de alimentare cu energie electrică).

  Art. 11. — Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează instalațiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va

  completa cu datele din tabelul nr. 2, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării rețelei de alimentare cu energie electrică).

  Art. 12. — Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr. (se trece numărul anexei).

  Art. 13. — Instalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu schemele monofilare: branșamente, instalații de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în anexa nr. (se va preciza numărul anexei).

  Art. 14. — Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 3, anexă la

  prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulație).

  Art. 15. — Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. (se trece numărul

  anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 4, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulație).

  Art. 16. — Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și podurile este prezentat în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 5, anexă la

  prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulație).

  Art. 17. — Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt prezentate în anexa nr. (se va preciza numărul anexei).

  Art. 18. — Documentația tehnică pentru arterele de circulație prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulație, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul rețelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat și puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor și distanța dintre aceștia, înălțimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

  Art. 19. — Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu

  datele din tabelul nr. 6, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării monumentelor de artă, istorice, de importanță publică sau culturală, la care trebuie realizat iluminatul ornamental-festiv).

  Art. 20. — Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 7, anexă la prezentul caiet

  de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării acestora).

  Art. 21. — Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 8, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării podurilor și a pasarelelor).

  Art. 22. — Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din Tabelul nr. 9, anexă la

  prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării căilor de circulație destinate pietonilor și bicicliștilor).

  Art. 23. — Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 10,

  anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării parcurilor, spațiilor de agrement, sportive, piețelor, târgurilor și altora asemenea).

  Art. 24. — În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz:

  1. a) factorul de menținere va fi de ...% (se va trece valoarea factorului de menținere. Valoarea stabilită va fi de minim 70%);

  2. b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei);

  3. c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei);

  4. d) programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa nr. (se trece numărul anexei);

  5. e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.

  Art. 25. — Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

  1. a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție si a corpurilor de iluminat;

  2. b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

  3. c) controlul calității serviciului asigurat;

  4. d) întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

  5. e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

  6. f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

  7. g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

  8. h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

  9. i) funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

  10. j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

  11. k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în condițiile legii;

  12. l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

  13. m) menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

  14. n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

  15. o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

  16. p) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;

  17. q) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;

  18. r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

  19. s) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

   ș) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta autorității administrației publice locale modul de organizare a acestui sistem;

  20. t) informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

  Tabelul nr. 1

  Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

  Nr. Puterea

  crt. Locația Denumirea nominală

  Anul punerii în funcțiune

  Ultimul RK

  Tensiunea nominală Up/Us

  Puterea instalată

  Puterea disponibilă

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  ...

  n

  Tabelul nr. 2

  Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice

  image

  Nr. Locația Subteran/ Anul Ultima Trifazic/

  crt. tronsonului aerian Secțiunea Materialul punerii în revizie monofazic Lungimea

  de rețea funcțiune

  image

  1.

  image

  2.

  image

  3.

  image

  4.

  image

  5.

  image

  6.

  image

  7.

  image

  8.

  image

  ...

  image

  n

  image

  Tabelul nr. 3

  Clasificarea căilor de circulație

  Nr. Denumirea Clasa Amplasarea Lățimea

  Lungimea

  Tipul

  crt. tronsonului sistemului dispozitivelor tronsonului

  tronsonului

  carosabil2

  de iluminat de iluminat1

  1.

  image

  2.

  image

  3.

  image

  4.

  image

  5.

  image

  6.

  image

  7.

  image

  8.

  image

  ...

  image

  n

  image

  1 bilateral alternat, bilateral față în față, axial, central, catenar

  2 asfalt, beton, pavaj, altele

  Tabelul nr. 4

  Inventarul corpurilor de iluminat

  Nr. crt.

  Denumirea tronsonului

  Numărul stâlpilor de susținere

  Numărul corpurilor/ stâlpilor

  Tipul sursei de lumină1

  Puterea instalată

  Denumirea stației

  de alimentare

  Identificarea punctului de conectare/ deconectare

  Identificarea punctului de

  măsură2

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  ...

  n

  1 incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

  2 locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadența metrologică

  Tabelul nr. 5

  Zonele de risc, altele decât tunelurile și pasajele subterane rutiere

  image

  crt. de iluminat

  Nr. Tipul zonei de risc1 Locația Lungimea/suprafața2 Clasa sistemului

  image

  1.

  image

  2.

  image

  3.

  image

  4.

  image

  5.

  image

  6.

  image

  7.

  image

  8.

  image

  ...

  image

  n

  image

  1 treceri de pietoni, intersecții semaforizate și nesemaforizate, zone cu risc infracțional, școli, grădinițe etc.

  2 se va specifica, după caz, lungimea sau suprafața, în funcție de tipul zonei de risc.

  Tabelul nr. 6

  Monumente de artă, istorice, obiective de importanță publică sau culturală

  Nr. Amplasarea Specificația

  Numărul dispozitivelor

  Tipul sursei

  Puterea

  crt. obiectivului

  de iluminat

  de lumină1

  instalată

  1.

  image

  2.

  image

  3.

  image

  4.

  image

  5.

  image

  6.

  image

  7.

  image

  8.

  image

  ...

  image

  n

  image

  1 incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

  image

  Situația tunelurilor/pasajelor subterane rutiere

  Iluminat normal

  Tabelul nr. 7

  Nr. crt.

  image

  puterea

  Locația Lungimea Lățimea Orientarea nr. corpuri tip sursă distanța dintre înălțime

  instalată

  de de corpuri montare iluminat lumină iluminat corp

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  ...

  n

  Iluminat de siguranță

  Nr. Locația crt.

  Lungimea

  Lățimea

  Orientarea

  nr. corpuri de iluminat

  tip sursă de lumină

  distanța dintre corpuri iluminat

  înălțime

  montare puterea

  corp instalată

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  ...

  n

  Tabelul nr. 8

  Caracteristicile podurilor și pasarelelor

  Nr.

  crt. Locația

  Lungimea

  Lățimea

  Nr. corpuri/ stâlp

  Numărul stâlpilor

  de susținere

  Tipul sursei de lumină

  Distanța dintre stâlpi

  Înălțime Puterea

  montare instalată corp

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  ...

  n

  Tabelul nr. 9

  Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor

  Nr.

  crt. Locația

  Clasa sistemului de iluminat

  Numărul corpurilor/ stâlpilor

  Numărul stâlpilor

  de susținere

  Tipul Puterea

  sursei instalată de lumină

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  ...

  n

  Tabelul nr. 10

  image

  Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea

  Nr. Tipul

  crt. locației

  Locația Zona1

  Nr. stâlpi susținere

  Lungimea Lățimea

  Nr. corpuri de Puterea iluminat/stâlp instalată

  image

  image

  1.

  image

  2.

  image

  3.

  image

  4.

  image

  5.

  image

  6.

  image

  7.

  image

  8.

  image

  ...

  image

  n

  1 date necesare identificării amplasării aleilor, căilor de circulație interioare etc.

  P R E Ț U R I L E

  publicațiilor legislative pentru anul 2007

  — pe suport fizic —

  Prețul

  Denumirea publicației abonamentului

  anual (lei)

  Prețul abonamentului trimestrial (lei)

  Prețul abonamentului lunar (lei)

  • Monitorul Oficial, Partea I, în limba română

  1.560

  400

  140

  • Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*

  260

  • Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară

  1.400

  350

  • Monitorul Oficial, Partea a II-a

  2.100

  525

  • Monitorul Oficial, Partea a III-a

  400

  100

  • Monitorul Oficial, Partea a IV-a

  1.600

  400

  • Monitorul Oficial, Partea a VI-a

  1.500

  375

  • Monitorul Oficial, Partea a VII-a

  500

  125

  • Colecția Legislația României

  400

  100

  • Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative

  660

  165

  • Breviar Legislativ

  60

  15

  • Repertoriul actelor normative

  109

  * Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

  Legislație în format electronic (opțional pe CD sau DVD)

  Preț

  • Decizii ale Curții Constituționale

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I și Partea I bis

  1989—2006

  80

  1.400

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I Maghiară

  2000—2006

  900

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a II-a

  1995—2006

  1.200

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a III-a

  2001—2006

  400

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a IV-a

  2001—2006

  1.700

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a VI-a

  2001—2006

  800

  • Colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea a VII-a

  2005—2006

  80

  Prețurile includ T.V.A. 9%.

  Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

  u COMPANIA NAȚIONALĂ îPOȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale

  u RODIPET — S.A. — prin toate filialele

  u ACTA LEGIS — S.R.L. — București, str. Banul Udrea nr. 10, (telefon/fax: 411.91.79)

  u INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)

  u INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6 (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

  u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2

  (tel. 311.97.84, fax 311.97.85)

  u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

  u PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

  u ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Călin Ottoi nr. 29

  (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

  u ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)

  u CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36 (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

  u CARTEXIM — S.R.L. — Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter (telefon/fax: 0243/22.06.95)

  u CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/47.05.96)

  u MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)

  u ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, ap. 18 (telefon/fax: 0248/72.11.43)

  u VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, str. Domnească nr. 68

  (telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)