HOTĂRÂRE nr. 1.724 din 21 decembrie 2005 (*actualizata*)privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România(actualizata până la data de 4 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 4 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, denumit în continuare Institut, institutie publică cu personalitate juridica, aflata în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. (3) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, într-un imobil ce va fi asigurat cu titlu gratuit de Guvernul României.  +  Articolul 2Institutul are ca scop investigarea stiintifica şi identificarea crimelor, abuzurilor şi incalcarilor drepturilor omului pe întreaga durata a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii.-------------Art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 2 Institutul are urmatoarele atribuţii principale: a) analizeaza din punct de vedere instituţional regimul comunist, sistemul de putere în cadrul acestui regim; b) evidentiaza natura relatiilor dintre activul de partid şi fosta Securitate, dintre aceasta şi celelalte verigi ale sistemului represiv din România; c) descrie modul de organizare şi de functionare al acestor institutii în administrarea actului de politie politica; d) prezinta activistii de partid, ofiterii şi magistratii care lucrau în cadrul aparatului de represiune; e) identifica abuzurile şi crimele savarsite, ordonate sau inspirate de către persoanele care au ocupat functiile prevăzute la lit. d); f) aduna date, documente şi marturii cu privire la toate actiunile care au lezat drepturile şi libertatile omului în anii regimului comunist şi pe baza acestora sesizeaza organele de cercetare penala, indiferent de timpul şi de circumstantele în care acestea s-au petrecut; g) identifica responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative şi deciziile economice care au generat manifestari ale represiunii în viaţa sociala şi culturala, de la cartelarea hranei zilnice până la limitarea accesului la informatie, arta şi cultura, prin acte de cenzura; h) aduce la cunoştinţa opiniei publice crimele, abuzurile, instigarile la crime în numele "luptei de clasa", savarsite de persoanele care au ocupat functiile prevăzute la lit. d). i) sustine, în condiţiile legii, prin asistenţa de specialitate proprie sau prin colaboratori externi, demersurile legale pentru obtinerea reparatiilor morale şi materiale de către victimele regimului comunist şi ale fostei Securitati;------------Litera i) a art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. j) organizeaza activităţi muzeale în locatii puse la dispoziţie de institutii şi autorităţi publice centrale şi locale;------------Litera j) a art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. k) organizeaza activităţi de cercetare stiintifica, conferinte, expozitii sau seminarii cu caracter informativ-educativ, publică studii şi documente rezultate, în urma cercetarilor;------------Litera k) a art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. l) formuleaza puncte de vedere privind crimele, abuzurile şi incalcarile drepturilor omului, savarsite în perioada regimului comunist în România, care ar putea conduce la elaborarea unor proiecte de acte normative cu scop reparatoriu;------------Litera l) a art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. m) elaboreaza, coordonează şi participa la programe şi/sau proiecte de cercetare, stagii de pregatire şi instruire în domeniul de studiu şi investigare prevăzut de art. 2.------------Litera m) a art. 3 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. (2) În vederea indeplinirii atribuţiilor care îi revin, Institutul se poate adresa Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum şi autorităţilor şi persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 187/1999privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obtinerii de informaţii, documente sau acte în legătură cu domeniul sau de activitate, în condiţiile legii.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007.  +  Articolul 4Pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 Institutul urmareste: a) alcatuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului pe întreaga perioadă a regimului comunist şi stabilirea responsabilitatilor decizionale şi de execuţie pentru fiecare dintre acestea; b) crearea unei baze de date care să cuprindă numele fostilor activisti de partid din nomenclatura, numele cadrelor fostei Securitati, numele fostilor ofiteri de armata, militieni şi magistraţi care au participat la acţiuni de politie politica; c) identificarea acelor legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Ministri, decizii ministeriale, regulamente interne şi alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizarii şi funcţionarii aparatului represiv; d) publicarea unor rapoarte trimestriale şi a unui raport final anual, care vor sintetiza rezultatele investigatiilor intreprinse. e) stabilirea de parteneriate publice şi private cu organizaţii neguvernamentale, universitati, institute de cercetare din tara şi strainatate, autorităţi publice centrale şi locale, în vederea derularii unor proiecte şi programe de cercetare în domeniul sau de activitate, la propunerea Comitetului director al Institutului şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite.------------Litera e) a art. 4 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 35, cu incadrarea în alocatiile bugetare aprobate. (2) Organizarea şi functionarea Institutului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Institutului.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007.  +  Articolul 6 (1) Institutul este condus de un consiliu, alcătuit din 11 personalitati ale societatii civile, numite prin decizie a primului-ministru în termen de o luna de la adoptarea prezentei hotărâri. (2) Rolul consiliului este de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului şi de a aviza rapoartele acestuia. (3) Consiliul funcţionează după principiul egalitatii membrilor săi. În termen de 5 zile de la constituire, acestia aleg comitetul director, format din presedinte şi 2 membri. (4) Comitetul director conduce activitatea curenta a Institutului.(4^1) Preşedintele este numit prin decizie a primului-ministru, în condiţiile legii, la propunerea consiliului, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singură dată a mandatului.------------Alin. (4^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007. (5) Preşedintele este ordonator tertiar de credite şi reprezinta institutia în raporturile cu terte persoane fizice şi juridice. (6) Preşedintele poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale unuia dintre membrii comitetului director.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006. (7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi ordine. Ordinele presedintelui Institutului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) editarea şi vanzarea de cărţi, publicatii, lucrari şi studii de specialitate; b) cofinantari de programe şi proiecte; c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi efectuarea de prestări de servicii; d) exploatarea bunurilor pe care Institutul le are în administrare; e) sponsorizari şi donatii, în condiţiile legii; f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 8 (1) În anul 2006 finantarea cheltuielilor necesare organizarii şi funcţionarii Institutului se asigura de la bugetul de stat. (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.  +  Articolul 9Pentru realizarea activităţilor specifice, Institutul are în dotare un numar de 4 autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanti de 300 litri/luna/autovehicul, cu incadrarea în alocatiile bugetare aprobate.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 4 mai 2007.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,Dan PetrescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 1.724.-------------