LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizată*)privind calitatea în construcţii(actualizată până la data de 12 mai 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinaţie - denumite în continuare construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.  +  Articolul 3Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.  +  Articolul 4Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţa ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.Clasificarea în categorii de importanţa a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerentele economice.  +  Articolul 5Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale: a) rezistenta mecanică şi stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sănătate şi mediu; d) siguranţa în exploatare; e) protecţie împotriva zgomotului; f) economie de energie şi izolare termica.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007.  +  Articolul 6Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor fiecăruia.Aceşti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.  +  Articolul 7În contractele care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit, factorii prevăzuţi la articolul precedent sunt obligaţi sa înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor esenţiale, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe esenţiale, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerinţele esenţiale prevăzute la art. 5.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".  +  Capitolul II Sistemul calităţii în construcţii  +  Articolul 8Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concura la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.  +  Articolul 9Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii; b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor; c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee; d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor; e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii; g) activitatea metrologica în construcţii; h) recepţia construcţiilor; i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp; j) postutilizarea construcţiilor; k) controlul de stat al calităţii în construcţii.  +  Articolul 10Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect conceptia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora.  +  Articolul 11Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.La lucrările de construcţii se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale.-------------Alin. 2 al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".  +  Articolul 12Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în opera şi de întreţinerea a acestora.La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor esenţiale se vor folosi produse, procedee şi echipamente traditionale, precum şi altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzătoare.-------------Alin. 2 al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".  +  Articolul 13Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe esenţiale, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decît specialiştii elaboratori ai proiectelor.-------------Alin. 1 al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent.Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţa specializaţi.Expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi.  +  Articolul 14Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implica o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.Agenţii economici care executa lucrări de construcţii asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.-------------Alin. 2 al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".  +  Articolul 15Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 16Asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.  +  Articolul 17Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnica a construcţiei.Cartea tehnica a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se preda proprietarului construcţiei, care are obligaţia sa o păstreze şi sa o completeze la zi ; prevederile din cartea tehnica a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.Recepţia construcţiilor se face de către investitor - proprietar, în prezenta proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia.  +  Articolul 18Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenta a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor esenţiale.-------------Alin. 1 al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnica a construcţiei.  +  Articolul 19Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de reconditionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.  +  Articolul 20Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenta şi respectarea sistemului calităţii în construcţii.Controlul de stat al calităţii în construcţii se executa de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.  +  Capitolul III Obligaţii şi raspunderi  +  Secţiunea 1 Obligaţii şi raspunderi ale investitorilor  +  Articolul 21Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor. a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate; b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire; c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi; d) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginti de specialitate sau agenţi economici de consultanţa specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor; e) actionarea în vederea soluţionării neconformitatilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor; f) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie; g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar; h) expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se executa lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.  +  Secţiunea 2 Obligaţii şi raspunderi ale proiectanţilor  +  Articolul 22Proiectantii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţa a construcţiei; b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;-------------Litera b) a art. 22 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformitatilor şi neconcordantelor semnalate; d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului; e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;-------------Litera e) a art. 22 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;-------------Litera f) a art. 22 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.  +  Secţiunea 3 Obligaţii şi raspunderi ale executanţilor  +  Articolul 23Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor şi neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării; b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; c) asigurarea nivelului de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; e) soluţionarea neconformitatilor, a defectelor şi a neconcordantelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor esenţiale, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;-------------Litera f) a art. 23 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale;-------------Litera g) a art. 23 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul procedurii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor esenţiale de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;-------------Litera i) a art. 23 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cît şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; m) stabilirea raspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea 4 Obligaţii şi raspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi  +  Articolul 24Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale ale proiectului.-------------Alin. 1 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.-------------Alin. 2 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale".Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.Obligaţiile specialiştilor atestaţi se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.  +  Secţiunea 5 Obligaţii şi raspunderi ale proprietarilor construcţiilor  +  Articolul 25Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnica a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor; b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar; c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnica şi reglementărilor tehnice; d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii; e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale; f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor în vigoare.  +  Secţiunea 6 Obligaţii şi raspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor  +  Articolul 26Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnica a construcţiei; b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin conform contractului; c) efectuarea de lucrări de intervenţie la construcţia existenta în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale; d) efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul; e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.  +  Secţiunea 7 Obligaţii şi raspunderi în activitatea de cercetare  +  Articolul 27Unităţile care prestează activităţi de cercetare în construcţii au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale preliminare, în vederea fundamentarii reglementărilor tehnice în construcţii; b) fundamentarea, elaborarea şi experimentarea de soluţii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii; c) verificarea şi controlul noilor produse şi procedee la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea 8 Obligaţii şi raspunderi comune  +  Articolul 28Răspunderea pentru realizarea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta, a unor construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin procedurile şi regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.  +  Articolul 29Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.  +  Secţiunea 9 Obligaţiile şi răspunderile Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului  +  Articolul 30Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.Controlul de stat al calităţii în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii, se realizează de către organele proprii abilitate în acest scop.Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 31Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări a acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenta, dacă acestea ar putea produce una sau mai multe dintre următoarele consecinţe : pierderi de vieţi omeneşti, vătămare grava a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a construcţiei, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante, ori alte consecinţe deosebit de grave.Fapta prevăzută în alineatul precedent se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totală sau parţială a construcţiei, moartea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante, ori alte consecinţe deosebit de grave.  +  Articolul 32Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă continuarea lucrărilor de construcţii executate necorespunzător şi oprite prin dispoziţii ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afectează rezistenta şi stabilitatea.  +  Articolul 33Constituie contravenţie la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă:I. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:------------------Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la pct. I al art. 33 au fost modificate în funcţie de rata inflaţiei şi majorate prin HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia; b) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor de complexitate şi importanţa deosebită, referitoare la stabilitate şi rezistenta.II. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:------------------Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la pct. II al art. 33 au fost modificate în funcţie de rata inflaţiei şi majorate prin HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale; b) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, a lucrărilor de întreţinere, de reparaţii şi de consolidări; c) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta cerinţele esenţiale, fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;-------------Litera c) a pct. II al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". d) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici cu execuţia atestaţi corespunzător prevederilor art. 14.III. De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei:------------------Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la pct. III al art. 33 au fost modificate în funcţie de rata inflaţiei şi majorate prin HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinând neconcordante între diferitele secţiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor esenţiale, precum şi însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;-------------Litera a) a pct. III al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". b) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerinţele esenţiale ale construcţiei;-------------Litera b) a pct. III al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". c) receptionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale; d) necompletarea şi nepastrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale; e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuţie sau lucrări de construcţii, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor esenţiale;-------------Litera e) a pct. III al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii; g) neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginti de specialitate sau agenţi economici de consultanţa specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21; h) interzicerea sau obstructionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control, conform prevederilor legale.IV. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei------------------Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la pct. IV al art. 33 au fost modificate în funcţie de rata inflaţiei şi majorate prin HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţa a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii; b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale;-------------Litera b) a pct. IV al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate şi a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinţe esenţiale;-------------Litera c) a pct. IV al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". d) neexecutarea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţii care revin proprietarilor potrivit legii şi care afectează nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale;-------------Litera d) a pct. IV al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". e) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare.V. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:------------------Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la pct. V al art. 33 au fost modificate în funcţie de rata inflaţiei şi majorate prin HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001. a) lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare convocării făcute de executant, precum şi convocarea nejustificată, de către acesta, a factorilor interesaţi; b) nesolicitarea de către investitor sau executant a soluţiilor de remediere a defectelor apărute în timpul execuţiei, referitoare la cerinţe esenţiale;-------------Litera b) a pct. V al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinţe esenţiale;-------------Litera c) a pct. V al art. 33 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin înlocuirea cuvantului "cerinţe" cu sintagma "cerinţe esenţiale". d) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor apărute în timpul execuţiei; e) nesesizarea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare; f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control.  +  Articolul 34Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 33 se aplică persoanelor juridice şi fizice.  +  Articolul 35Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 33 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii.  +  Articolul 36Contravenţiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.În art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că, ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 37Regulamentele şi procedurile pentru clasificarea construcţiilor în categorii de importanţa şi pentru componentele sistemului calităţii în construcţii prevăzute la art. 9 se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 38Regulamentele prevăzute la art. 37 se aproba prin hotărâri ale Guvernului.Procedurile prevăzute la art. 37 şi normele pentru elaborarea şi aplicarea componentelor sistemului calităţii în construcţii se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 39Autorizaţia de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 50/1991*) se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.-----------*) Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997.  +  Articolul 40Investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei o sumă echivalenta cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art. 2 şi pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire, cu excepţia proprietarilor, persoane fizice, care executa lucrări de consolidare şi reparaţii la locuintele din proprietate. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor. Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit prevederilor legale, şi virează 30% din acest fond în contul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care îl utilizează pentru: a) elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a cercetărilor, testarilor, documentaţiilor, studiilor, auditului, băncilor de date şi realizării de prototipuri necesare fundamentarii reglementărilor specifice domeniului. Tipurile de reglementări şi de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobat prin hotărâre a Guvernului; b) executarea prin Compania Naţionala de Investiţii - <> - S.A. a unor lucrări de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, în vederea asigurării cerinței de rezistenta şi stabilitate, a prevenirii şi atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasari şi/sau prabusiri de teren şi, după caz, pentru expertizarea şi proiectarea lucrărilor necesare. Criteriile şi modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. 1 al art. 40 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 12 noiembrie 2002.Întârzierile la plata a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. 1, se penalizeaza cu 0,15 % pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată.Cheltuielile necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii se suporta de către partea interesată.Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.Cheltuielile necesare certificării calităţii produselor şi procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee şi echipamente, autorizării şi acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de construcţii, conducerii şi asigurării calităţii, verificărilor metrologice, recepţiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare şi intervenţii în timp, precum şi postutilizarii construcţiilor se suporta de către factorii interesaţi, cu excepţia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).-------------Alin. 5 al art. 40 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 12 noiembrie 2002.  +  Articolul 41Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor, Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------------------