LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizata*)privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii(actualizata până la data de 10 mai 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005; LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006; LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 117 din 2 mai 2007.------------**) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante şi ordonante de urgenta ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobata prin Legea nr. 455/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.  +  Capitolul I Autorizarea executarii lucrărilor de constructii  +  Articolul 1 (1) Executarea lucrărilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizatia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau constructii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi. (2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în condiţiile prezentei legi, şi a reglementarilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.  +  Articolul 2 (1) Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi functionarea construcţiilor. (2) Autorizatia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. (3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa în extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a cladirilor de orice fel, cu condiţia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol şi a volumetriei acestora; b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a functionalitatii acestora; c) lucrari de reparare privind imprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri şi gradini publice, piete pietonale şi celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice; d) lucrari de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavari -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatari; e) organizarea de tabere de corturi.  +  Articolul 3Autorizatia de construire se elibereaza pentru: a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza să fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii; c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele şi dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalaţii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; d) imprejmuiri şi mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete şi alte lucrari de amenajare a spatiilor publice; e) lucrari de foraje şi excavari necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatari de suprafaţa sau subterane; f) lucrari, amenajari şi constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote; h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile şi spatiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi.  +  Articolul 4Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmeaza: a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa:1. pe terenuri care depasesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;2. În extravilanul comunelor, cu excepţia celor de la lit. f) pct. 3;---------------Punctul 2 al literei a) a art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrarile care se executa:1. pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector şi cele din extravilan;2. la constructii reprezentand monumente istorice, clasate sau în procedura de clasare potrivit legii;----------------Punctul 2 al literei c) a art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.3. lucrari de modernizari, reabilitări, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţa, de transport şi de distribuţie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, precum şi lucrari de modernizari şi/sau reabilitări pentru strazile care sunt în administrarea Primariei Municipiului Bucureşti;----------------Punctul 3 al literei c) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv bransamente şi racorduri aferente retelelor edilitare;-------------Litera d) a art. 4 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. e) de primarii oraşelor, pentru lucrarile care se executa:1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-sef al judeţului;-------------Punctul 2 al literei e) a art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. f) de primarii comunelor, pentru lucrarile care se executa:1. în intravilanul localitatilor componente, în vederea realizării de locuinte individuale şi a anexelor gospodaresti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, potrivit art. 45 alin. (3), în vederea executarii lucrărilor la celelalte categorii de constructii;2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) şi cu avizul arhitectului-sef al judeţului;-------------Punctul 2 al literei f) a art. 4 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.3. în extravilanul comunelor pentru constructii reprezentand anexe gospodaresti şi ale exploatatiilor agricole, până la 100 mp.-------------Punctul 3 al literei f) a art. 4 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.-------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) În vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligaţia sa organizeze structuri de specialitate, în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii, pentru: a) racordarea la retelele de utilitati, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii; c) prevenirea şi stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului şi a sănătăţii populatiei. (2) Pentru asigurarea funcţionarii structurilor de specialitate, consiliile judetene şi locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrari, în raport cu numărul de avize necesare, în condiţiile legii. (3) În vederea organizarii structurii de specialitate pentru emiterea acordului unic, prevăzută la alin. (1), regiile şi societăţile comerciale publice ori private care administreaza şi/sau exploateaza utilitati urbane au obligaţia desemnarii unui reprezentant cu drepturi depline*).---------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Conform art. III din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, dispozitiile art. 5 alin. (3) se pun în aplicare în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitarii şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmeaza să fie indeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzand avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizarii. (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, şi se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, mentionandu-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semneaza de către preşedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-sef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (4) În vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizica sau juridica interesata - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat şi elementele care definesc scopul solicitarii. (5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrari de constructii. (6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitaţie a proiectarii lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operaţiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizării de lucrari de constructii, precum şi constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectueaza numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.  +  Articolul 7 (1) Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentatiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care va cuprinde: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor; c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii; d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; e) dovada privind achitarea taxelor legale. (2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii este extras din proiectul tehnic şi se elaboreaza în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semneaza şi se verifica, potrivit legii. (3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completarii acesteia. (4) Executarea lucrărilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. (5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. În aceasta situaţie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic. (6) Neinceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizatiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizatiei cu cel puţin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizatiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. (8) Investitorul are obligaţia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de incepere a lucrărilor fără instiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrărilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei. (9) Autorizatia de construire se emite dacă sunt indeplinite cumulativ condiţiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătorești privind imobilul - teren şi/sau constructii - aparţinând exclusiv solicitantului.----------------Alin. (9) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (10) Lucrarile de consolidare la cladirile incadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezinta pericol public se autorizeaza în regim de urgenta, în condiţiile prevăzute la alin. (16).-----------------Alin. (10) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii. (12) Autorizatiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (16). (13) Autorizatia de construire se semneaza de preşedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (14) Valabilitatea autorizatiei se menţine în cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrărilor, cu condiţia respectarii prevederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire. (15) În situaţia în care în timpul executiei lucrărilor, şi numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind construcţia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligaţia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizaţii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu condiţia încadrării noilor propuneri în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate şi numai în limitele avizelor şi acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism. (16) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la constructiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice abilitata, conform legii, urmand ca documentaţia legala necesară să fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrărilor, cu respectarea avizelor legale. (17) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizatie de desfiinţare emisa în condiţiile alin. (16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1. (18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii. (19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare. (20) Instituţiile abilitate prin lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizarii lucrărilor de constructii, altele decat cele prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligaţia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentatiei, după caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene şi locale sau, după caz, solicitantului.  +  Articolul 8 (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totala, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatari de suprafaţa şi subterane, precum şi a oricăror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiinţare obtinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Autorizatia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii ca şi autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.  +  Articolul 9 (1) Proiectele pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc şi se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru constructii, astfel: a) de arhitect cu diploma recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalatiile aferente acestora; c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru cladiri de importanţa redusa şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. (3) Semnarea documentatiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează raspunderea acestora în condiţiile legii.  +  Articolul 10Pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmeaza: a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectura şi siturile arheologice, solicitantul va obtine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii;----------------Litera a) a art. 10 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. b) în cazul lucrărilor de interventii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obtine avizele specifice cerințelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale; c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; d) în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obtine şi autorizatia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor legale; e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.  +  Articolul 11 (1) Se pot executa fără autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparatii şi inlocuiri de tamplarie interioara şi exterioara, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei, inclusiv în situaţia în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu excepţia cladirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 117 din 2 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 7 mai 2007. c) reparatii şi inlocuiri de sobe de încălzit; d) zugraveli şi vopsitorii interioare; e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile cladirilor; f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de incalzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilitati; g) reparatii şi inlocuiri la pardoseli; h) reparatii şi inlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scari de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive; i) lucrari de întreţinere la caile de comunicatie şi la instalatiile aferente; j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judetene sau locale, după caz; k) lucrari de foraje şi sondaje geotehnice pentru constructii de importanţa normala sau redusa, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zacaminte acvifere; l) lucrari de constructii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. (2) Se pot executa fără autorizatie de construire şi lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzarii şi comercializarii presei, cartilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundatii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau bransamente la utilitati urbane, cu excepţia energiei electrice. (3) Dacă lucrarile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se executa la constructiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.  +  Articolul 12 (1) Autorizatiile de construire sau de desfiinţare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi ceruta, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii. (2) O dată cu introducerea actiunii se pot solicita instanţei judecătorești suspendarea autorizatiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executarii lucrărilor, până la solutionarea pe fond a cauzei.----------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.  +  Capitolul II Concesionarea terenurilor pentru constructii  +  Articolul 13 (1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei. (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de constructii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului.  +  Articolul 14Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de fostii proprietari.  +  Articolul 15Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în urmatoarele situaţii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decat cele care se realizează de către colectivitatile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuinte de către Agentia Naţionala pentru Locuinte, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri până la implinirea varstei de 35 de ani; d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; f) pentru lucrari de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate potrivit legii.---------------Litera f) a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.  +  Articolul 16 (1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţa publică de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora şi tiparita în cel puţin două ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei. (2) Publicatiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum şi taxa anuală minimala de redeventa. (3) Oferta solicitantilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzand în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii şi a capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4) Licitaţia se efectueaza, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.  +  Articolul 17Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, după caz, prin hotărârea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, în condiţii de piaţa, la care se adauga costul lucrărilor de infrastructura aferente.  +  Articolul 18Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte şi spatii construite asociate acestora, în functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete: a) în localităţile urbane:1. până la 450 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter şi etaj;2. până la 300 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter şi etaj, cu doua apartamente;3. până la 250 mp pentru un apartament, în cazul cladirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;4. pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism; b) în localităţile rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinta.  +  Articolul 19Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafaţa de până la 250 mp.  +  Articolul 20Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecarii, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesata, la judecatoria în a carei raza teritoriala are loc licitaţia. Contestaţia suspenda desfăşurarea licitaţiei până la solutionarea sa definitivă.  +  Articolul 21Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 15, se va incheia actul de concesiune, care se va inregistra de către concesionar în evidentele de publicitate imobiliara, în termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotărârii.  +  Articolul 22Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de către consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism şi de natura construcţiei.  +  Articolul 23 (1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. (2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localitatilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.  +  Capitolul III Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 24 (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a) executarea, fără autorizatie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executarii lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. c) intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara, în condiţiile prevăzute la art. 9. (2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 25În cazul savarsirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penala.  +  Articolul 26 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni: a) executarea sau desfiintarea, totala ori parţială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant; b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către investitor şi executant; c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente şi racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate; d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizatie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizatie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajarilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea terenului la starea initiala de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curatare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o dată cu incheierea lucrărilor de baza; f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 7 alin. (1); h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzand avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal; i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiinţare;- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţa a intregii constructii, în cazul lucrărilor de consolidare;- în baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege; j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de constructii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene şi al primariilor, în unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3); k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior; l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7); m) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizarii lucrărilor de constructii, conform prevederilor art. 7 alin. (20). (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmeaza:- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);- de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevăzute la lit. c);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h) şi i);- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);- de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi m);- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).---------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicata şi reprezentantului persoanei juridice. (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.  +  Articolul 27 (1) Presedintii consiliilor judetene, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judetene au obligaţia sa urmareasca respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrărilor în constructii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în functie de incalcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătorești şi organelor de urmărire penala, după caz.--------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Arhitectul-sef al judeţului şi personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrărilor de constructii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a construcţiilor. (3) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h) - m), se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele savarsite în unitatea lor administrativ-teritoriala sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (4) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele savarsite pe teritoriul judeţului respectiv, şi, după caz, de către cele ale municipiului Bucureşti. (5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale administraţiei publice locale, se inainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza s-a savarsit contraventia.--------------Alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (6) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea construcţiilor fără autorizaţii, prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c) şi e), pot fi constatate şi de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndată autorităţii administraţiei publice pe teritoriul careia s-a savarsit contraventia, care va aplica sancţiunea potrivit legii.  +  Articolul 28 (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executarii lucrărilor, precum şi, după caz, luarea masurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei. (2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii construcţiilor realizate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţa. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Măsura desfiintarii construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obţinut autorizatia necesară.  +  Articolul 29 (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executarii lucrărilor de constructii se exercită de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe intregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile şi sanctiunile prevăzute de prezenta lege. (2) Inspectoratul de Stat în Constructii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constata ca acestea se realizează cu incalcarea dispoziţiilor legale, a cerințelor privind asigurarea calităţii în constructii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. (3) Inspectoratul de Stat în Constructii şi inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administraţiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor şi masurilor dispuse. În aceasta situaţie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, după caz, au obligaţia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.  +  Articolul 30 (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executarii lucrărilor de constructii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lacasurilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Intarzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fără a se depăşi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul următor şi au aceeasi destinatie. (3) Cota stabilita la alin. (1) se aplică şi diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu receptia la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 31Dreptul de a constata contraventiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instantele judecătorești pentru a dispune, după caz: a) incadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei; b) desfiintarea construcţiilor realizate nelegal. (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de executare a masurilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanţa, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand să fie suportate de către persoanele vinovate. (4) În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanţei sa dispună, prin hotărârea de condamnare, masurile menţionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penala sesizate şi, după caz, instanţei sa dispună oprirea temporara a executarii lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.---------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinte şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobanzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.  +  Articolul 33 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului vor putea fi desfiinţate pe cale administrativa de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se afla construcţia, fără sesizarea instanţelor judecătorești şi pe cheltuiala contravenientului. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declansa din oficiu de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se afla construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului. (3) În cazul neindeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii prevăzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiintarea construcţiilor executate fără autorizatie de construire. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 32, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judetelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativa de autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătorești şi pe cheltuiala contravenientului. (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autorităţile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale specializate în astfel de lucrari, în condiţiile legii.---------------Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.  +  Articolul 34 (1) Studiile de teren şi documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institutii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti. (2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentatiile menţionate la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialitati, breviare de calcul, avizele şi acordurile obtinute, precum şi piesele desenate. (3) Arhivele cuprinzand studiile şi documentatiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societatilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judetene şi din municipiul Bucureşti, se gestioneaza, potrivit legii, de către consiliile judetene, respectiv de Primaria Municipiului Bucureşti. (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (5) Refuzul inventarierii şi/sau al predarii studiilor şi documentatiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. (6) În situaţia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene şi/sau Primaria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătorești, care vor solutiona cererile în procedura de urgenta, potrivit legii. Actiunea în instanţa este scutita de taxa de timbru.---------------Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzand documentatiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentatiilor de execuţie, se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 35 (1) În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei şi orei constatarii, în conformitate cu dispozitiile art. 31. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sanctionare a contraventiei se poate face plangere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda măsura de oprire a executarii lucrărilor, dispusa o dată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). (3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29.*)-------------*) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr. 401/2003, era alcătuit din 4 alineate.Alin. (4), al cărui continut era: "(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.Alin. (3) al art. 35, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text incetand o dată cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.  +  Capitolul IV Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 36 (1) Persoanele fizice şi juridice, care beneficiaza de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizatiei de construire şi sa inceapa construcţia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului. (2) În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. (1) concesionarea îşi pierde valabilitatea.  +  Articolul 37 (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrari de constructii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrarile până la termenul prevăzut în autorizatie. (2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizatie şi dacă s-a efectuat receptia la terminarea lucrărilor. Efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrari în regie proprie. Receptia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire.---------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligaţia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii. (4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege. (5) Constructiile executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciara. În aceasta situaţie se aplică în continuare sanctiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 38 (1) Sunt de utilitate publică lucrarile privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. (2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 39Toate constructiile proprietate particulara, realizate în condiţiile prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevăzut în autorizatia de construire.  +  Articolul 40 (1) În cazul când intr-o cladire se realizează mai multe apartamente şi suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobândesc şi o cota-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor. (2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobandeste şi o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafaţa construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafeţelor cu alta destinatie din cladire, după caz.  +  Articolul 41Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de instrainare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleasi condiţii se transmite şi autorizatia de construire.  +  Articolul 42 (1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie în scopul asigurarii cerințelor de rezistenta, stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea intregii constructii. (2) Emiterea autorizatiei de construire în vederea executarii lucrărilor de interventie pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinte, a monumentelor istorice inscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, precum şi a lacasurilor de cult este scutita de taxa de autorizare.  +  Articolul 43Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate.  +  Articolul 44 (1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de constructii, toate reglementarile tehnice - norme, normative, instrucţiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea avizarii în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilitatii acestora.  +  Articolul 45 (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru indeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului şi autorizarii executarii lucrărilor de constructii, şi pentru: a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism; b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic; c) intocmirea şi eliberarea autorizatiei de construire/desfiinţare; d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în constructii. (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens. (3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judetene acorda asistenţa tehnica de specialitate, analizeaza şi avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora.------------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3). (5) Functia de arhitect-sef, prevăzută la alin. (1), se inscrie în nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene şi locale şi se echivaleaza după cum urmeaza: a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucureşti, respectiv pentru arhitectul-sef al judeţului, arhitectii-şefi ai municipiilor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti; b) sef serviciu, pentru arhitectii-şefi ai oraşelor; c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului şi al autorizarii executarii lucrărilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, şefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de retele tehnico-edilitare, supra- şi subterane sunt obligati sa transmita administraţiei publice judetene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzand traseele retelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localitatilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse de Primaria Municipiului Bucureşti la dispoziţie primariilor de sector*).--------------Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Conform art. III din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, dispozitiile art. 45 alin. (6) se pun în aplicare în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.  +  Articolul 47Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de constructii şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 48Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinte şi vanzarea de locuinte din fondul de stat către populatie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat către populatie şi construirea de case de odihnă proprietate personala, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la instrainarile şi impartelile terenurilor cu sau fără constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrari sau unor acţiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, repararii şi desfiintarii construcţiilor şi a altor lucrari, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.  +  Anexa 1CONTINUTUL-CADRUal proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructiiProiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.Proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii se întocmeşte pentru:- autorizarea executarii lucrărilor de construire - P.A.C.;- autorizarea executarii lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;- autorizarea executarii organizarii lucrărilor - P.O.E.Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.În situaţii cu totul excepţionale, în functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii - P.A.C./P.A.D.A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de construire - P.A.C.I. Piese scrise1. Lista şi semnaturile proiectantilorSe completeaza cu numele în clar şi calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.2. Memoriu2.1. Date generale:Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de constructii, facandu-se referiri la:- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;- clima şi fenomenele naturale specifice;- geologia şi seismicitatea;- categoria de importanţa a obiectivului.2.2. Memorii pe specialitatiDescrierea lucrărilor de:- arhitectura;- structura;- instalaţii;- dotari şi instalaţii tehnologice, după caz;- amenajari exterioare şi sistematizare verticala.2.3. Date şi indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:- suprafetele - construita desfăşurată, construita la sol şi utila;- inaltimile cladirilor şi numărul de niveluri;- volumul construcţiilor;- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare2.5. Anexe la memoriu2.5.1. Studiul geotehnic2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi agreati de investitor.2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului şi a sănătăţii populatiei.2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementarilor legale în vigoare.2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinatate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente, precum şi în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.II. Piese desenate1. Planuri generale1.1. Plan de încadrare în teritoriu- plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie*), întocmită la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz1.2. Plan de situaţie- privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizeaza:● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topo-grafice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia şi înălţimea la coama a calcanelor limitrofe, precum şi pozitia reperelor fixe şi mobile de trasare;● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinta sau se vor construi;● cotele construcţiilor proiectate şi mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);● denumirile şi destinatiile fiecarui corp de construcţie;● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;● accesele pietonale şi carosabile din incinta şi cladiri, plantatiile prevăzute.------------*) Conform art. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiinţat Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, iar oficiile judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti s-au reorganizat în oficii de cadastru şi publicitate imobiliara la nivelul fiecarui judet şi în municipiul Bucureşti.Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara a fost organizata şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.1.3. Planul privind constructiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.2. Planse pe specialitati2.1. ArhitecturaPiesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmeaza:- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama şi la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;- toate fatadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;- în situaţia integrarii construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.2.2. Structura2.2.1. Planul fundatiilorSe redacteaza la scara 1:50 şi va releva:- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.2.2.2. Detalii de fundatii2.2.3. Proiect de structura completSe prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.2.3. Instalaţii2.3.1. Schemele instalaţiilorSe prezinta parametrii principali şi schemele functionale ale instalaţiilor proiectate.2.4. Dotari şi instalaţii tehnologiceÎn situaţia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a construcţiilor, se vor prezenta:2.4.1. Desene de ansamblu2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologicFiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de inmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborarii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale sefului de proiect.B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.I. Piese scrise1. Lista şi semnaturile proiectantilorSe completeaza cu numele în clar şi calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.2. Memoriu2.1. Date generaleDescrierea construcţiei care urmeaza să fie desfiintata:- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei şi cerute prin certificatul de urbanism.II. Piese desenate1. Plan de încadrare în teritoriu- plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.2. Plan de situaţie a imobilelor- plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizeaza:● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinta;● modul de amenajare a terenului după desfiintarea construcţiilor;● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;● plantatiile existente şi care se mentin după desfiinţare.Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza şi cele propuse - plan de situaţie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., după caz.3. Planul privind constructiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.4. Releveul construcţiilor care urmeaza să fie desfiinţatePlansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidentierea spatiilor şi a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperisului;- principalele secţiuni: transversala, longitudinala, alte secţiuni caracteristice, după caz;- toate fatadele.În situaţia în care desfiintarea necesita operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de inmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborarii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale sefului de proiect.C. Proiectul de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E.Proiectul de organizare a executiei lucrărilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezinta împreună cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.Proiectul de organizare a executiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregatitoare şi necesare în vederea asigurarii tehnologiei de execuţie a investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cat şi pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmeaza:I. Piese scrise1. Lista şi semnaturile proiectantilorSe completeaza cu numele în clar şi calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.2. MemoriuAcesta va cuprinde:- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajarilor şi depozitelor de materiale;- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;- precizări cu privire la accese şi imprejmuiri;- precizări privind protectia muncii.Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fiselor tehnice intocmite în Proiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii - P.A.C. sau P.A.D., după caz.II. Piese desenatePlan general a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei şi toate amenajarile şi constructiile provizorii necesare realizării acesteia; b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii.Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de inmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborarii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale sefului de proiect.  +  Anexa 2DEFINIREAunor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii● Acord unicDocumentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizatiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinarii şi aprobării documentatiilor tehnice depuse în vederea autorizarii, insumand condiţiile şi recomandarile formulate prin: a) avizele şi acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului şi a organizarii executiei lucrărilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban); b) avizele şi acordurile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului şi a sănătăţii populatiei.Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 5 alin. (1).● Autorizatia de construire/desfiinţareActul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judetene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiinţare este reglementata prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.● Anexe gospodarestiConstructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activităţi specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinatatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate functionala distincta.În categoria anexelor gospodaresti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite şi altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.● Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricoleConstructiile situate în zone izolate în extravilan şi indepartate de localitatea de reşedinţa a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole.● Avizare/aprobareAvizare - procedura de analiza şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrărilor de constructii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritoriala şi urbanistica, precum şi al autorizarii lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investitii.● Cladiri de importanţa redusaConstructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un numar redus de oameni: a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora; b) cladiri pentru invatamant cu cel mult 4 unităţi functionale; c) dispensare comunale fără stationar; d) sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale şi altele asemenea; e) cladiri pentru comert şi alimentatie publică, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi cu deschideri până la 6 m; f) hale şi ateliere pentru activităţi mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi deschideri până la 6 m; g) dependinte şi anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri şi altele asemenea; h) constructii cu caracter provizoriu.● Constructii cu caracter provizoriuConstructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenta limitata, precizata şi prin autorizatia de construire.De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile şi în spatiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se autorizeaza în aceleasi condiţii în care se autorizeaza constructiile definitive.● Constructii specialeConstructiile cu caracter militar care se autorizeaza în condiţiile prevăzute la art. 43.● Documentatiile de amenajare a teritoriului şi de urbanismAnsamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, actiunile şi masurile de dezvoltare pe o perioadă determinata.Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism.Definirea şi conţinutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului şi urbanismului.● Drept de execuţie a lucrărilor de constructiiDreptul real sau, după caz, dreptul de creanta privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizatia de construire sau de desfiinţare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept.● FirmaElementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societăţi comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizica sau juridica îşi exercită activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.● Instalaţii aferente construcţiilorTotalitatea conductelor şi echipamentelor care asigura utilitatile necesare funcţionarii construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu incorporate în construcţie. Instalatiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau, după caz, separat.● Intravilanul localităţiiTeritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără constructii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, în condiţiile legii.Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii.● Extravilanul localităţiiTeritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritoriala a unităţii de baza (municipiu, oras, comuna), inauntrul caruia autorizarea executarii lucrărilor de constructii este restrictionata, în condiţiile prezentei legi.● ImprejmuiriConstructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantii specifice.● Lucrari de constructiiOperaţiunile specifice prin care:- se realizează constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;- se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.● Lucrari de modificareLucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, privind:- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;- modificarea volumetriei.În toate cazurile este necesară emiterea unei autorizaţii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.● Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construireLucrarile de întreţinere care nu necesita proiect şi deviz general, constand dintr-un complex de lucrari care se executa în mod permanent, în vederea mentinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplina siguranţa a circulaţiei, la nivelul traficului maxim.● Mobilier urbanElementele functionale şi/sau decorative amplasate în spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.● ParcelareOperaţiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate.● Proiect tehnic (P.Th.)Documentaţia - piese scrise şi desenate -, care cuprinde solutiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investitii şi pe baza careia se executa lucrarile autorizate.● Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructiiProiectul pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) şi se elaboreaza în condiţiile prevederilor prezentei legi şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.● Receptia lucrărilorReceptia lucrărilor constituie o componenta a sistemului calităţii în constructii şi este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.Receptia lucrărilor de constructii de orice categorie şi de instalaţii se efectueaza atât la lucrari noi, cat şi la interventii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii. Receptia lucrărilor de constructii se realizează în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmeaza:- receptia la terminarea lucrărilor;- receptia finala.● Schimbare de destinatieÎn înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.● Zone protejateTeritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebită.  +  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor, ale art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, care nu sunt incorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991:- art. III din Legea nr. 453/2001:"Art. III. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum şi orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.";- art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 401/2003:"(2) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentatiilor necesare acestei proceduri. În acelasi termen se vor efectua operaţiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a documentatiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin proces-verbal incheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la art. I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în intarziere.Art. III. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:"(2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare."-----------