LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 (*actualizata*)privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea(actualizata până la data de 7 aprilie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1În infaptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru judecatori şi procurori, competenţa acestei categorii de personal şi indeplinirea corecta a sarcinilor care le revin jucand un rol important în buna desfăşurare a intregii activităţi a instanţelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 2Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 116-118 din Legea nr. 304/2004privind organizarea judiciara, republicată, cu modificările ulterioare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 3 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori şi grefieri informaticieni.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii. (3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea functiile de agent procedural, aprod şi sofer.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 4Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3, este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi libertatile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei şi sa participe la formarea profesionala continua.  +  Capitolul II Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaRecrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Secţiunea 1 Recrutarea grefierilorRecrutarea grefierilor  +  Articolul 5Recrutarea grefierilor se face, de regula, prin Şcoala Naţionala de Grefieri.  +  Articolul 6 (1) Concursul de admitere în Şcoala Naţionala de Grefieri se organizeaza anual, la nivel naţional, de către Şcoala Naţionala de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Numărul de locuri se stabileste în functie de necesarul de personal calificat al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea. (3) Concursul se desfăşoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii.  +  Articolul 7Modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Secţiunea a 2-a Recrutarea informaticienilorRecrutarea informaticienilor  +  Articolul 8 (1) Informaticienii se recruteaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul fiecarei curti de apel sau fiecarui parchet de pe lângă curtea de apel ori, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau Parchetul Naţional Anticoruptie, cu sprijinul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justiţiei, care coordonează din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori al Parchetului Naţional Anticoruptie, după caz. (3) Concursul se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi al Departamentului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor şi a personalului conexRecrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 9 (1) Grefierii arhivari, grefierii registratori şi personalul conex se recruteaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul fiecarei curti de apel sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticoruptie, cu sprijinul Scolii Naţionale de Grefieri, potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 10Grefierii arhivari şi grefierii registratori care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de doua luni în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Capitolul III Şcoala Naţionala de GrefieriŞcoala Naţionala de Grefieri  +  Secţiunea 1 Organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de GrefieriOrganizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri  +  Articolul 11 (1) Şcoala Naţionala de Grefieri este o institutie publică, cu personalitate juridica, aflata în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea initiala a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi formarea profesionala continua a acestora, în condiţiile legii. (2) Şcoala Naţionala de Grefieri nu face parte din sistemul naţional de invatamant şi educatie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de invatamant şi recunoasterea diplomelor. (3) Şcoala Naţionala de Grefieri are sediul în municipiul Bucureşti. (4) Şcoala Naţionala de Grefieri îşi poate desfăşura activitatea şi în teritoriu, în centre şi puncte zonale de formare profesionala, organizate potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Şcoala Naţionala de Grefieri este condusa de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel: a) un judecator şi un procuror desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii; b) 2 reprezentanti aleşi din cadrul personalului de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri; c) directorul Institutului Naţional al Magistraturii; d) un reprezentant al Directiei organizarea instanţelor şi resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; e) 2 reprezentanti ai cursantilor, unul dintre cursantii cu studii superioare şi unul dintre cursantii cu studii medii, aleşi pe durata cursurilor; f) directorul Scolii Naţionale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere şi prezideaza sedintele acestuia. (2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu excepţia mandatului reprezentantilor cursantilor, care sunt aleşi pe durata studiilor.  +  Articolul 13Consiliul de conducere propune proiectul de buget şi hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri, la propunerea directorului acestei institutii.  +  Articolul 14 (1) Şcoala Naţionala de Grefieri este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. (2) Directorul Scolii Naţionale de Grefieri este ordonator tertiar de credite.  +  Articolul 15 (1) Numărul maxim de posturi pentru Şcoala Naţionala de Grefieri este stabilit prin hotărâre a Guvernului. (2) Structura organizatorica, statele de functii şi statele de personal ale Scolii Naţionale de Grefieri se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 16 (1) Conducerea curenta a Scolii Naţionale de Grefieri este asigurata de director, 2 directori adjuncţi şi un director economic. (2) Directorul şi directorii adjuncţi sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii din randul personalului de instruire care are calitatea de judecator sau procuror, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) Directorul economic se recruteaza prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.-------------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 17Organizarea şi functionarea Scolii Naţionale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 18 (1) Personalul de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecatori sau procurori, grefieri cu studii superioare ori alti specialisti.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii şi prin detasare în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) Salarizarea personalului de conducere şi de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autorităţii judecătorești. (2) Salarizarea personalului de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri la plata cu ora se face în functie de numărul de ore de seminar sau de curs susţinute, de indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator de curte de apel şi de norma didactica stabilita conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru formatorii care desfăşoară activitate didactica în cadrul formarii initiale a grefierilor cu studii superioare juridice şi conform art. 43 lit. c) din aceeasi lege pentru formatorii care desfăşoară activităţi didactice în cadrul formarii initiale a grefierilor fără studii superioare juridice sau în cadrul formarii continue*).-------------Alin. (2) al art. 19 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.-------------  +  Articolul 20 (1) Cadrele didactice din învăţământul superior juridic care deţin functii de conducere sau de execuţie în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri sunt asimilate judecatorilor şi procurorilor, pe perioada exercitarii functiilor.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Grefierii cu studii superioare care desfăşoară activităţi de instruire în cadrul Scolii Naţionale de Grefieri sunt incadrati potrivit functiei corespunzătoare din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie.  +  Secţiunea a 2-a Formarea initiala a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaFormarea initiala a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 21 (1) Formarea initiala se desfăşoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de alta specialitate şi grefierii cu studii medii. (2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de 6 luni şi consta în pregătirea teoretica şi stagiu practic.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) Pentru grefierii cu studii superioare de alta specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an şi include pregatire teoretica şi stagiu practic.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (4) Stagiile practice se desfăşoară la instantele judecătorești şi la parchetele de pe lângă acestea.  +  Articolul 22 (1) La absolvirea cursurilor Scolii Naţionale de Grefieri cursantii vor sustine un examen final. (2) Media de absolvire a Scolii Naţionale de Grefieri este cel puţin 6. (3) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire a Scolii Naţionale de Grefieri li se elibereaza atestate.  +  Articolul 23Absolventii cu atestat ai Scolii Naţionale de Grefieri vor fi repartizati, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instantele judecătorești şi parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori la Parchetul Naţional Anticoruptie, pentru care au sustinut concursul de admitere.  +  Articolul 24 (1) Absolventii care au obţinut media de absolvire cel puţin 7 vor fi incadrati în treapta profesionala imediat superioara celei de debutant. (2) Absolventii care au obţinut medii între 6 şi 7 vor fi incadrati ca debutanti.  +  Articolul 25 (1) În perioada studiilor, Şcoala Naţionala de Grefieri acorda cursantilor o indemnizatie lunara de cursant, în cuantum egal cu salariul de baza brut pentru functia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite. (2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se plateste din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 26 (1) Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Scolii Naţionale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Scolii Naţionale de Grefieri, constituie vechime în munca şi vechime în specialitate. (2) Atestatul eliberat absolventilor Scolii Naţionale de Grefieri constituie actul doveditor pentru vechimea în munca.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) Perioada de scolarizare prevăzută în contractul de scolarizare va fi asimilata vechimii în specialitate, în raport cu nivelul studiilor de absolvire.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 27 (1) Absolventii Scolii Naţionale de Grefieri au obligaţia de a rămâne 5 ani în cadrul instituţiilor autorităţii judecătorești. (2) În cazul în care un absolvent al Scolii Naţionale de Grefieri este eliberat din functie înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat sa restituie indemnizatia de cursant şi cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas până la implinirea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 28Stagiul de specializare prevăzut la art. 10 are loc în cadrul instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, pentru care au sustinut concursul, sub indrumarea personalului de instruire al Scolii Naţionale de Grefieri.  +  Secţiunea a 3-a Formarea profesionala continuaFormarea profesionala continua  +  Articolul 29 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are obligaţia de a participa cel puţin o dată la 5 ani la o formă de pregatire profesionala continua, organizata de Şcoala Naţionala de Grefieri. (2) În cazul informaticienilor, pregătirea profesionala continua se realizează prin participarea, cel puţin o dată pe an, la cursuri de specialitate organizate la institutii de profil, pe baza convenţiilor de colaborare incheiate cu curtile de apel ori cu parchetele de pe lângă curtile de apel sau, după caz, cu Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori cu Parchetul Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 30 (1) Formarea continua se desfăşoară sub forma de seminarii, sesiuni de pregatire, conferinte, vizite de lucru, stagii de formare în strainatate. (2) Seminariile şi sesiunile de formare continua a grefierilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea se realizează pe baza unui program anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care este comunicat tuturor instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea în luna decembrie a anului anterior. (3) Grefierii vor avea posibilitatea sa opteze, în limita locurilor disponibile, pentru activităţile de formare continua care îi intereseaza.  +  Articolul 31 (1) La sfârşitul fiecarui seminar sau fiecarei sesiuni de formare continua, organizata potrivit art. 30, personalul primeste o adeverinta în care sunt consemnate şi rezultatele obtinute în urma evaluării cunoştinţelor acumulate. (2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua, organizata de Şcoala Naţionala de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil, constituie un punctaj care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea.-------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 32În completarea formarii continue organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri, la nivelul fiecarei instante şi al fiecarui parchet se vor organiza, trimestrial, ore de pregatire profesionala a personalului auxiliar de specialitate, sub indrumarea unui judecator sau procuror desemnat de conducatorul fiecarei instante judecătorești, respectiv al fiecarui parchet de pe lângă aceasta.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Capitolul IV Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaNumirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Secţiunea 1 Numirea în functieNumirea în functie  +  Articolul 33 (1) Poate fi numita în functia de grefier persoana care indeplineste urmatoarele condiţii: a) are cetatenia română, domiciliul în România şi capacitate deplina de exercitiu; b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucura de o buna reputatie; c) cunoaste limba română; d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei; e) are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere; f) este absolventa a Scolii Naţionale de Grefieri. (2) La numirea în functia de grefier, pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii. Persoanele care au studii superioare de alta specialitate, altele decat cele prevăzute la alin. (3) şi (4), sunt asimilate celor cu studii medii din punct de vedere al încadrării.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) Pentru numirea în functia de grefier statistician, pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare economice, studii superioare juridice sau studii medii economice. (4) Pentru numirea în functia de grefier documentarist, pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administratie publică sau filologice ori studii medii.  +  Articolul 34Pentru numirea în functia de grefier informatician sunt necesare indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d) şi absolvirea de studii superioare de specialitate.------------Art. 34 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006, prin inlocuirea notiunii de "informatician" cu notiunea de "grefier informatician".  +  Articolul 35Functiile de grefier informatician pot fi nominalizate potrivit nomenclatorului de functii de specialitate prevăzute de lege pentru functiile de specialitate informatica.------------Art. 35 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006, prin inlocuirea notiunii de "informatician" cu notiunea de "grefier informatician".  +  Articolul 36 (1) În cazul în care activitatea instanţelor sau parchetelor nu se poate desfăşura în condiţii normale din cauza numarului mare de posturi vacante, recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Concursul se desfăşoară la nivelul curtilor de apel, parchetelor de pe lângă curtile de apel, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi Departamentului Naţional Anticoruptie, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Posturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de către instantele şi parchetele prevăzute la alin. (1), potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (3) La concurs pot participa persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-e).-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 37Grefierii şi informaticienii sunt numiti prin decizie de către presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, în a caror circumscriptie teritoriala urmeaza să îşi desfasoare activitatea.  +  Articolul 38 (1) Poate fi numita în functia de grefier arhivar, grefier registrator, agent procedural, aprod sau sofer persoana care are studii medii şi indeplineste condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d).-------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Numirea pe posturile prevăzute la alin. (1) se face pe bază de concurs, organizat la nivelul curtilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticoruptie. (3) Modul de organizare şi desfăşurare a concursului se stabileste prin regulamentul prevăzut la art. 9 alin. (2).-------------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 39Grefierii arhivari, grefierii registratori, agentii procedurali, aprozii şi soferii sunt numiti prin decizie de către presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea în a caror circumscriptie teritoriala urmeaza să îşi desfasoare activitatea.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 40 (1) Înainte de a începe să îşi exercite functia, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea depune juramantul în faţa conducătorului instanţei judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta, la care este numit. (2) Dispozitiile art. 34 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 41Informaticienii sunt subordonati, din punct de vedere administrativ, conducătorului instanţei sau parchetului din care fac parte şi, din punct de vedere profesional, Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, compartimentului corespunzător din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Secţiunea a 2-a Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaPromovarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 42 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, incadrat pentru prima data după terminarea studiilor, are calitatea de debutant o perioadă de 6 luni de la încadrare, fiind definitivat în functie pe bază de examen, cu excepţia absolventilor prevăzuţi la art. 24 alin. (1). (2) În cazul nepromovarii examenului de definitivare în functie, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungita cu inca 6 luni. Nepromovarea pentru a doua oara a examenului de definitivare atrage eliberarea din functie ca necorespunzator profesional.  +  Articolul 43Promovarea în functii de execuţie se face prin concurs sau examen, în functia imediat superioara.  +  Articolul 44 (1) Promovarea în functii de execuţie în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, se face prin examen. (2) Promovarea la instante sau parchete superioare se face numai prin concurs, organizat la nivelul curtilor de apel ori al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori la Parchetul Naţional Anticoruptie, pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, care are o vechime de cel puţin 3 ani în functia în care este incadrat şi calificativul "foarte bine" în această perioadă. (3) Modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Pentru promovarea în functii de execuţie în cazul informaticienilor, la elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (3) vor fi avute în vedere, după caz, şi propunerile ministrului justiţiei, ale presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.  +  Articolul 45 (1) Promovarea în functii de conducere de prim-grefier, de grefier-sef, grefier sef secţie sau de grefier informatician-sef se face prin concurs de verificare a pregatirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale candidaţilor. Concursul se organizeaza la nivelul curtilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Departamentul Naţional Anticoruptie, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) La concursul pentru promovarea în functii de conducere a grefierilor şi grefierilor informaticieni se are în vedere indeplinirea urmatoarelor criterii: a) o vechime de minimum 3 ani în functia de grefier, respectiv de grefier informatician. În cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în functia de grefier; b) activitate profesionala deosebită, evaluata cu calificativul «Foarte bine» în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 46 (1) Numirea în functia de prim-grefier, grefier-sef, grefier sef secţie se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă.-------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.(1^1) În cazul în care nu sunt candidati care să intruneasca condiţiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozitiile alin. (1), persoanele numite în functiile de prim-grefier, grefier-sef, grefier sef secţie pot fi reinvestite în functie, pe durata a inca unui mandat, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă.-------------Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Numirea în functia de grefier informatician-sef se face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă.-------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.(2^1) În cazul în care nu sunt candidati care să intruneasca condiţiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozitiile alin. (1), persoana numita în functia de grefier informatician-sef poate fi reinvestita în functie pe durata a inca unui mandat, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă.-------------Alin. (2^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) În cazul numirii în functia de grefier informatician-sef la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, nu este necesar avizul prevăzut la alin. (2).------------Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006, prin inlocuirea notiunii de "informatician" cu notiunea de "grefier informatician". (4) La încetarea mandatului functiei de conducere, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea poate ocupa, în condiţiile prevăzute la art. 45, o functie de conducere la aceeasi instanţa sau la acelasi parchet ori la alta instanţa sau parchet ori revin la instantele sau parchetele de unde provin ori la o instanţa sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii.-------------Alin. (4) al art. 46 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 47Dispozitiile art. 45 şi 46 se aplică în mod corespunzător şi în cazul promovarii în functia de grefier arhivar-sef, în cadrul instanţelor şi al parchetelor de pe lângă acestea la care aceasta functie se impune.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Suspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaSuspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 48 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este suspendat din functie în urmatoarele cazuri: a) când a fost pusa în miscare actiunea penala împotriva sa prin ordonanţa sau rechizitoriu;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 48 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. b) când sufera de o boala psihica, care îl împiedica să îşi exercite functia în mod corespunzător; c) când savarseste o abatere disciplinara grava, în condiţiile art. 88. (2) Suspendarea din functie se dispune de preşedintele curtii de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea persoana în cauza. Pentru personalul auxiliar de specialitate al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi al Departamentului Naţional Anticoruptie, suspendarea din functie se dispune de conducătorii acestora.-------------Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) În perioada suspendarii din functie, potrivit alin. (1) lit. a) şi c), celui suspendat nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime în munca şi în specialitate.  +  Articolul 49 (1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. a), preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi al Departamentului Naţional Anticoruptie, preşedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta comunică de îndată persoanei în cauza şi conducerii instanţei sau parchetului unde aceasta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din functie.-------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penala, încetarea urmaririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de persoana în cauza, suspendarea din functie inceteaza, iar aceasta este repusa în situaţia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsita pe perioada suspendarii din functie şi i se recunoaste vechimea în munca şi în specialitate pentru această perioadă. (3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. c), dacă se constata nevinovatia persoanei în cauza.  +  Articolul 50 (1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instanţei sau, după caz, a conducătorului parchetului, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicală de specialitate. (2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), preşedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, pe baza unei noi expertize, poate hotari încetarea suspendarii şi repunerea în functie a persoanei în cauza, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibila, o elibereaza din functie. (3) În perioada suspendarii, persoanei în cauza i se platesc drepturile de asigurări sociale pentru boala, potrivit legii.  +  Articolul 51Decizia de suspendare din functie poate fi contestata la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul reclamantul.  +  Secţiunea a 4-a Eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaEliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 52Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este eliberat din functia de execuţie sau de conducere în urmatoarele cazuri: a) demisie; b) pensionare, în condiţiile legii; c) constatarea nepregatirii profesionale corespunzătoare sau, după caz, indeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor specifice functiei de conducere; d) neindeplinirea oricareia dintre condiţiile prevăzute pentru numirea în functie; e) ca sanctiune disciplinara; f) condamnarea definitivă pentru savarsirea unei infractiuni.  +  Articolul 53 (1) Eliberarea din functie se dispune prin decizie a conducătorului instanţei judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta, care a dispus numirea în functie. (2) Pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea care a urmat cursurile Scolii Naţionale de Grefieri, decizia de eliberare din functie prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoştinţa Scolii Naţionale de Grefieri, în termen de 30 de zile de la emitere, dacă eliberarea din functie are loc înainte de implinirea termenului de 5 ani prevăzut de art. 27 alin. (1). (3) Pentru informaticieni, în cazul prevăzut de art. 52 lit. c), decizia de eliberare din functie se emite cu avizul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori al Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 54Decizia de eliberare din functie prevăzută pentru cazurile menţionate la art. 52 lit. c)-f) poate fi contestata la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul reclamantul.  +  Capitolul V Delegarea, detasarea şi transferul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaDelegarea, detasarea şi transferul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 55 (1) În cazul în care o instanţa judecătorească sau un parchet nu poate functiona normal datorita lipsei temporare a unor categorii de personal auxiliar de specialitate, a existentei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze, preşedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă această instanţă, la propunerea conducătorului instanţei ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate delega personal auxiliar de specialitate din circumscripţia teritoriala a aceleiasi curti de apel sau a aceluiasi parchet de pe lângă această instanţă. (2) Delegarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungita, cu acordul persoanei delegate, cel mult 60 de zile într-un an. (3) Delegarea informaticienilor se poate dispune cu avizul prealabil al compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.  +  Articolul 56 (1) Preşedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, cu avizul conducătorului instanţei judecătorești ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate dispune detasarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul altor instante judecătorești sau parchete de pe lângă acestea, în cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii ori al unităţilor subordonate acestora sau al celor aflate în coordonarea acestora.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Durata detaşării este de cel mult un an. În mod excepţional, durata detaşării poate fi prelungita, pentru motive obiective, din 6 în 6 luni, cu respectarea acelorasi condiţii.  +  Articolul 57Pe perioada delegării şi detaşării, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul din unitatile bugetare. Când salariul şi celelalte drepturi banesti prevăzute pentru functia în care este detasat personalul auxiliar de specialitate sunt inferioare celor de care acesta beneficiaza la instanţa judecătorească sau la parchetul de pe lângă aceasta, la care este incadrat, acesta îşi păstrează salariul de încadrare şi celelalte drepturi banesti ale functiei pe care o detine.  +  Articolul 58Transferul personalului auxiliar de specialitate între instantele judecătorești sau parchetele de pe lângă acestea se aproba, la cererea acestuia ori a unităţilor interesate, de presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instante.  +  Capitolul VI Drepturile şi indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaDrepturile şi indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 59Stabilirea drepturilor şi indatoririlor personalului auxiliar se face ţinându-se seama de locul şi rolul acestuia în desfăşurarea activităţii de justiţie, de raspunderea şi complexitatea fiecarei functii, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru persoanele care sunt incadrate în instituţiile publice.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaDrepturile personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 60 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la o salarizare stabilita în raport cu nivelul instanţei sau parchetului, cu functia deţinută, cu vechimea în munca şi în specialitate, precum şi cu alte criterii prevăzute de lege. (2) Informaticienii cu functii de execuţie şi functii de conducere beneficiaza de prevederile privind salarizarea şi celelalte drepturi corespunzătoare grefierilor cu studii superioare cu functii de execuţie şi de conducere. (3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de salarii de baza, spor de vechime, prime şi de alte drepturi salariale, în condiţiile legii. (4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a functionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instanţelor judecătorești, parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional al Magistraturii şi Scolii Naţionale de Grefieri se stabileste prin lege speciala.-------------Alin. (4) al art. 60 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (5) Până la intrarea în vigoare a legii speciale de salarizare, rămân aplicabile în continuare dispozitiile legale referitoare la salarizarea personalului prevăzut la alin. (4).-------------Alin. (5) al art. 60 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 61Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este liber să se asocieze ori sa adere la organizaţii sindicale, precum şi la organizaţii profesionale, locale, naţionale sau internationale, în scopul apararii intereselor sale profesionale, sociale şi economice.  +  Articolul 62 (1) Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea îi este recunoscut dreptul la greva, în condiţiile legii, cu respectarea principiilor continuitatii şi al celeritatii activităţii de justiţie. (2) În timpul grevei se vor asigura serviciile esentiale, nu mai puţin de o treime din activitatea normala, asigurandu-se participarea grefierilor la sedintele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penala pentru solutionarea cauzelor cu arestati în materie penala şi în alte materii, pentru cauzele privind oblibaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, solutionarea cererilor de ordonanţa preşedinţială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţa.  +  Articolul 63 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul de a-şi perfectiona în mod continuu pregătirea profesionala. (2) Pe perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt: a) organizate la iniţiativa ori în interesul instanţei sau parchetului la care este incadrat; b) urmate la iniţiativa personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu acordul presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta, în a caror circumscriptie teritoriala funcţionează; c) organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri, de centrele zonale de formare continua, în condiţiile legii, sau de alte institutii specializate din tara sau din strainatate. (3) În cazul în care formarea şi perfectionarea profesionala, în formele prevăzute la alin. (2), se organizeaza în afara localităţii în care îşi are sediul instanţa sau parchetul, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de drepturile de delegare, în condiţiile art. 57. (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare şi perfectionare profesionala a personalului auxiliar de specialitate, organizate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c), curtile de apel şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi, după caz, Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Departamentul Naţional Anticoruptie şi Şcoala Naţionala de Grefieri au obligaţia sa prevada în bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective*).-------------Alin. (4) al art. 63 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.------------- (5) Cheltuielile privind masa şi cazarea personalului care participa la cursurile de perfectionare profesionala, organizate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c), se suporta de Şcoala Naţionala de Grefieri, iar cheltuielile de transport, de către instanţa sau parchetul al cărui angajat este.Alin. (5) al art. 63 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 64Instantele şi parchetele au obligaţia să asigure personalului auxiliar de specialitate condiţii normale de muncă şi igiena, de natura să le asigure sănătatea şi integritatea fizica şi psihica.  +  Articolul 65 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza anual de un concediu de odihnă platit de 30 de zile lucratoare. (2) În perioada concediului de odihnă personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-intors între localitatea de domiciliu şi localitatea din tara în care îşi petrece concediul de odihnă. (3) Condiţiile de efectuare şi de plată a concediului de odihnă se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.  +  Articolul 66 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la concedii fără plata, pentru studii sau pentru alte evenimente, în condiţii stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 65 alin. (3). (2) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la concedii medicale, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 67 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, precum şi sotul/sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestuia beneficiaza în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sănătate. (2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 68 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, beneficiaza, la implinirea varstei de 65 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionarii. În calcularea mediei salariilor de baza brute lunare se includ şi sporurile cu caracter permanent.-------------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.(1^1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea este pensionat la cerere, înainte de implinirea varstei prevăzute de lege, şi beneficiaza de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste functii*).-------------Alin. (1^1) al art. 68 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.-------------- (2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din salariul de baza brut lunar, fără a se putea depăşi salariul de baza brut lunar avut la data pensionarii.Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) De pensia de serviciu beneficiaza şi personalul auxiliar cu o vechime între 20 şi 25 de ani în aceasta functie, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) se micsoreaza cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrală. (4) De prevederile alin. (1), (2) şi (3) beneficiaza şi personalul auxiliar pensionat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi.Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.(4^1) Persoanele care indeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai în functia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza de pensie de serviciu chiar dacă la data pensionarii au avut sau au o alta ocupatie. În acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale ale personalului auxiliar de specialitate în functie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.Alin. (4^1) al art. 68 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.(4^2) De prevederile alin. (4^1) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi parchetelor de pe lângă acestea din motive neimputabile.Alin. (4^2) al art. 68 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (5) Sotul supravietuitor şi copiii personalului prevăzut la alin. (1), care au dreptul la pensie de serviciu, beneficiaza de pensie de urmas dacă indeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat. (7) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se actualizeaza anual, în raport cu media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni ale personalului auxiliar de specialitate în activitate.Alin. (7) al art. 68 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 68^1Dispozitiile art. 67 şi ale art. 68 se aplică în mod corespunzător şi executorilor judecătorești, pensionati anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 188/2000privind executorii judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 68^1 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 69 (1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continua în justiţie de 25 de ani la data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru motive neimputabile beneficiaza de o indemnizatie egala cu 3 salarii de baza de încadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.-------------Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul activităţii de personal auxiliar de specialitate şi se înregistrează în dosarul personal, potrivit legii. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul decesului personalului auxiliar de specialitate aflat în activitate. În acest caz indemnizatia se acordă sotului sau, după caz, sotiei şi copiilor care se aflau în întreţinerea persoanei în cauza la data decesului.  +  Articolul 70Grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime în specialitate juridica, pentru perioada în care desfăşoară aceasta activitate.  +  Articolul 71 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate, cu o vechime de 25 de ani şi, respectiv, 20 de ani, poate fi distins cu Diploma Meritul judiciar clasele II şi III, prevăzută de Legea nr. 303/2004, pentru merite deosebite în activitate, respectarea în mod exemplar a indatoririlor de serviciu şi obtinerea în decursul intregii activităţi numai a calificativului "foarte bine". (2) Modalitatea de propunere şi condiţiile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele II şi III se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 72Grefierii de sedinta au dreptul la asigurarea în mod gratuit a tinutei vestimentare corespunzătoare instanţei la care funcţionează, potrivit legii.  +  Articolul 73Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiaza şi de alte drepturi prevăzute de legislatia muncii şi de legislatia asigurarilor sociale.  +  Articolul 74 (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este evaluata anual de către conducatorul instanţei judecătorești sau al parchetului de pe lângă aceasta în care îşi desfăşoară activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" şi "nesatisfacator". (2) Evaluarile şi calificativele anuale se păstrează la dosarul profesional personal. (3) În cazul informaticienilor, evaluarea se realizează cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, din cadrul Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie ori din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie şi se semneaza atât de preşedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă această instanţă, cat şi de către seful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau al Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 75 (1) Evolutia activităţii personalului de la intrarea în justiţie şi până la încetarea functiei se consemneaza în fisa profesionala aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, aflata la dosarele profesionale care se intocmesc şi se păstrează de curtea de apel sau parchetul de pe lângă această instanţă, în a cărui circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea ori, după caz, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau la Parchetul Naţional Anticoruptie. (2) Datele continute în dosarul profesional sunt confidentiale, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are acces la propriul dosar profesional şi poate obtine copii ale actelor existente în dosar.  +  Secţiunea a 3-a Indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaIndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 76Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea are obligaţia să îşi indeplineasca indatoririle de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi celeritate, în conformitate cu legea, şi să se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului justiţiei.  +  Articolul 77 (1) Functia de grefier este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, cu excepţia functiilor didactice.-------------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Grefierilor le este interzis: a) sa desfasoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) sa desfasoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura; c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau la alte institutii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic. (3) Prin derogare de la regula prevăzută la alin. (2) lit. c), grefierii pot fi actionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masa.  +  Articolul 78 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat sa pastreze secretul profesional, confidentialitatea în legătură cu faptele şi informaţiile despre care ia cunoştinţa în exercitarea functiei, cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. (2) Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea nu îi este permis sa comenteze sau să justifice în presa ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau solutiile date în dosarele despre care a luat cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 79Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să respecte programul de lucru şi sa rezolve lucrarile în termenele stabilite.  +  Articolul 80 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să aibă, în timpul sedintelor de judecată, ţinuta vestimentara corespunzătoare instanţei la care funcţionează. (2) Ţinuta vestimentara se stabileste prin hotărâre a Guvernului şi se asigura potrivit art. 72.  +  Articolul 81Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea este obligat să prezinte, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege, declaratia de avere şi declaratia de interes.  +  Capitolul VII Raspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acesteaRaspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea  +  Articolul 82Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea raspunde civil, disciplinar, administrativ şi penal, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 83Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum şi pentru comportarile care dauneaza intereselor serviciului sau prestigiului justiţiei.  +  Articolul 84Constituie abateri disciplinare: a) intarzierea nejustificata în efectuarea lucrărilor; b) absentele nemotivate de la serviciu, precum şi incalcarea dispoziţiilor din regulamentele privind organizarea şi functionarea instanţelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea, referitoare la programul de lucru; c) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor persoane, precum şi orice ale imixtiuni în activitatea judecatorilor sau a procurorilor; d) atitudinile ireverentioase în timpul exercitarii atribuţiilor de serviciu faţă de judecatori şi procurori, faţă de colegi, avocati, experti, martori, justiţiabili sau orice altă persoană cu care intră în relatii; e) nerespectarea confidentialitatii lucrărilor care au acest caracter; f) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementeaza modul de comunicare faţă de terte persoane a datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instanţelor judecătorești; g) manifestari care aduc atingere demnitatii sau probitatii profesionale; h) refuzul nejustificat de a îndeplini o indatorire ce îi revine potrivit legii şi regulamentelor privind organizarea şi functionarea instanţelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea ori alte atribuţii stabilite de conducătorii instanţelor judecătorești sau ai parchetelor de pe lângă acestea; i) neglijenta grava ori neglijente repetate în rezolvarea lucrărilor; j) incalcarea incompatibilitatilor şi a interdictiilor prevăzute de lege; k) omisiunea grava de a-şi îndeplini atribuţiile ce îi revin potrivit legii; l) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea.  +  Articolul 85 (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: a) avertismentul; b) reducerea cu 5-15% a salariului şi/sau a indemnizatiei de conducere, pe o durată de 1-3 luni; c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesionala în cadrul aceleiasi functii, pe o durată de 1-3 luni; d) revocarea din functia de conducere ocupata; e) mutarea disciplinara la o alta instanţa sau parchet din circumscripţia teritoriala a aceleiasi curti de apel sau, după caz, a aceluiasi parchet de pe lângă curtea de apel, pe o durată de 1-3 luni; f) excluderea din profesie. (2) În cazul nerespectarii prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, conducatorul instanţei sau al parchetului care aplica sancţiunea poate dispune ca, pe lângă sancţiunea disciplinara aplicata, acesta să urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Şcoala Naţionala de Grefieri.  +  Articolul 86 (1) Sancţiunea prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a) se aplică de conducatorul instanţei sau al parchetului în cadrul caruia îşi desfăşoară activitatea cel sanctionat. (2) Sanctiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b)-f) se aplică de către preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau al Departamentului Naţional Anticoruptie ori, după caz, de preşedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea cel sanctionat.-------------Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 87 (1) În cazul în care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, conducătorii instanţelor judecătorești sau ai parchetelor de pe lângă acestea, prevăzuţi la art. 86, vor dispune efectuarea cercetării prealabile. (2) Cercetarea prealabila este obligatorie în toate cazurile şi se efectueaza prin judecatori sau procurori desemnaţi de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, al Departamentului Naţional Anticoruptie ori, după caz, de preşedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel. Cercetarea prealabila se finalizează printr-un act de constatare.-------------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.-------------Alin. (3) al art. 87 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (4) În cadrul cercetării prealabile se vor stabili faptele şi urmarile acestora, imprejurarile în care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum şi orice date concludente. (5) Citarea şi ascultarea persoanei în cauza şi verificarea apararilor acesteia sunt obligatorii. (6) Refuzul persoanei cercetate de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării.  +  Articolul 88 (1) Pe perioada cercetării prealabile, conducatorul instanţei sau parchetului prevăzut la art. 86 va putea dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din functie a persoanei în cauza.-------------Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (2) Persoana cercetata poate contesta această măsură în termen de 30 de zile de la data comunicarii, la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul.  +  Articolul 89 (1) Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul conducătorului instanţei sau al parchetului competent să aplice sancţiunea, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii disciplinare. (2) Sanctiunile disciplinare se aplică prin decizie emisa în forma scrisa, în termenul prevăzut la alin. (1), şi se comunică persoanei sanctionate în cel mult 5 zile de la data emiterii; decizia produce efecte de la data comunicarii. (3) Sub sancţiunea nulitatii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost incalcate de cel sanctionat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat în timpul cercetării disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citata sau ascultata; d) temeiul de drept în baza caruia se aplică sancţiunea disciplinara; e) termenul în care sancţiunea disciplinara poate fi contestata; f) instanţa competenţa la care sancţiunea disciplinara poate fi contestata. (4) Decizia de sanctionare poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are domiciliul contestatorul. (5) Contestaţia formulata potrivit alin. (4) nu suspenda executarea. La cererea contestatorului, tribunalul poate dispune suspendarea executarii.  +  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 90Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului auxiliar de specialitate de la instantele şi parchetele militare, precum şi de la Sectia militara a Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi Sectia de combatere a infracţiunilor de corupţie savarsite de militari a Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 91 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, aflat în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se considera ca indeplineste condiţiile legale pentru ocuparea functiilor în care este numit. (2) Grefierii dactilografi ale caror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmeaza să fie salarizati corespunzător legii speciale de salarizare. Tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor sunt asimilati grefierilor.-------------Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006. (3) La intrarea în vigoare a prezentei legi, registratorii şi informaticienii în functie vor fi incadrati ca grefieri registratori, respectiv grefieri informaticieni, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, urmand să fie salarizati corespunzător legii speciale de salarizare.-------------Alin. (3) al art. 91 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 92Dispozitiile prevăzute de prezenta lege pentru presedintii curtilor de apel şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instante, în legătură cu numirea, promovarea, suspendarea, sanctionarea şi eliberarea din functie, precum şi cu alte aspecte privind raporturile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se exercită de preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru personalul auxiliar de specialitate din aceste institutii.  +  Articolul 93 (1) Constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea a indeplinit oricare dintre functiile prevăzute la art. 3, precum şi perioadele în care a indeplinit, în cadrul instanţelor judecătorești, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi fostelor notariate de stat, functia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, conducator de carte funciara, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, sef de cabinet, functionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator. (2) Constituie vechime în specialitate şi perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea a indeplinit functia de executor judecătoresc, până la data intrarii în vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea a exercitat functii de aceeasi natura în cadrul Curtii Constitutionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi constituie vechime în specialitate. (4) Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate la instantele judecătorești, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.-------------Art. 93 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006.  +  Articolul 94 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aproba Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii aproba regulamentele prevăzute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 65 alin. (3) şi art. 71 alin. (2).  +  Articolul 95 (1) Litigiile în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de tribunalele de muncă şi asigurări sociale. (2) Până la înfiinţarea tribunalelor de muncă şi asigurări sociale, litigiile prevăzute la alin. (1) se solutioneaza de sectiile sau completele specializate pentru solutionarea conflictelor de muncă.  +  Articolul 96Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia dispoziţiilor privind formarea profesionala, care intră în vigoare la 16 iulie 2005.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 567.________________