ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
EMITENT
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 3 mai 2007  În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică,având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Institutului
  Național de Statistică,
  Vergil Voineagu
  București, 20 aprilie 2007.Nr. 337.  +  AnexăCLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂEdiție revizuităCAEN Rev. 2IntroducereCe este CAEN?CAEN*1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unități statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producție, factori de producție, formarea de capital și tranzacțiile financiare) ale acestor unități.----*1) CAEN - Clasificarea activităților din economia națională.Ce sunt clasificările statistice?O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:a) organizare ierarhică strictă și detaliată care face posibilă culegerea și prezentarea informațiilor la diverse nivele de agregare (în funcție de disponibilitatea datelor);b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entități ce se exclud reciproc);d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.Integrarea clasificărilor la nivel internaționalÎn decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaționale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate și au fost corelate cu clasificările activităților economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite), alte organizații regionale, de pildă Uniunea Europeană sau țările Americii de Nord, și-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.Aceasta a dat naștere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate și corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene și fiecare țară a realizat sistemul național corespunzător. Activități ProduseNivelul ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────┐mondial │ISIC Rev. 4│ │ CPC │ │ HS ├──>│SITC │ └─────┬─────┘ └─────┬──────┘ └────┬────┘ └─────┘ │ │ │ v v vNivelul ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ UE │NACE Rev. 2│ │ CPA │ │ PRODCOM │ │ CN │ └─────┬─────┘ └─────┬──────┘ └─────┬──────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ v v v v ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ │CAEN Rev. 2│ │ CPSA │ │ │ │ TVIR │Nivelul │(Versiune │ │(Versiune │ │ PRODROM │ │(Versiune│național │naționala a│ │naționala a │ │ (Versiune) │ │naționala│ │NACE Rev.2)│ │ CPA) │ │ │ │ a CN) │ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └─────────┘Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experți în clasificări internaționale economice și sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcție de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referință, derivate și conexe.Clasificările de referință sunt acele clasificări economice și sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaționale aprobate de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internațional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internațional (IMF), UNESCO etc., în funcție de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referință au dobândit o largă acceptare și un acord oficial amplu și sunt aprobate și recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări.Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internațională Standard a Națiunilor Unite, pentru toate activitățile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referință. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii și categoriilor din clasificarea de referință, și atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare față de clasificările de referință, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziții din una ori mai multe clasificări de referință.Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel național sau multinațional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.Clasificările conexe sunt cele care se referă parțial la clasificările de referință sau care sunt asociate cu clasificările de referință numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei și Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).De ce sunt necesare revizuirile?Schimbarea structurilor economice și tehnologiile noi generează noi activități și produse care le depășesc ca importanță pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanța clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include și modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.De ce o revizuire acum?Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuși, un astfel de sistem impune restricții părților participante.Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (și segmentul european conex din NACE/CPA)*2) se bazează pe Sistemul armonizat*3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice și celelalte clasificări.----*2) CPC - Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizația Națiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităților, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.*3) Sistemul armonizat de codificare și descriere a mărfurilor elaborat și actualizat de Organizația Internațională a Vămilor (înființată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menține un sistem de clasificări corelat la nivel internațional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european și clasificările naționale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 și creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediția revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.Disponibilitatea clasificărilor europene și naționaleRAMON, serverul Eurostat conținând clasificări, are drept scop să pună la dispoziție cât mai multe informații în legătură cu principalele clasificări statistice internaționale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învățământ, ocupații, conturi naționale etc.Sunt disponibile informații care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri și titluri); note explicative; tabele de corespondență între clasificări; documente metodologice, alte informații generale referitoare la clasificări.Ori de câte ori sunt disponibile, informațiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.Obiectivul este acela de a construi un loc central de referință pentru utilizatorii care solicită diverse informații despre clasificările statistice internaționale.ISIC/CPC și NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă:http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/SENIN, serverul conținând clasificările naționale elaborate de Institutul Național de Statistică, este pus la dispoziția utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.Sistemul de codificare al clasificării CAENSistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:– un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secțiuni);– un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);– un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);– un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).Relația cu alte clasificări de activitățiCAEN Rev. 2NACE Rev. 2CAEN Rev. 2ISIC Rev. 4NACE reprezintă Nomenclatorul de activități utilizat în cadrul Comunității Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2.ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internațională standard a activităților economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite.Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2, rezultă:– CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;– primul nivel din ISIC Rev. 4 (secțiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;– la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;– la nivel de grupă și clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerințele impuse de NACE Rev. 2.Relația cu clasificările de produseCPSA 2008Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA.Legătura între CPSA 2008 și CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.PRODROMNomenclatorul de produse și servicii industriale este elaborat de Institutul Național de Statistică și este utilizat pentru anchetele statistice de producție. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunității Europene și reprezintă o detaliere a acestuia.Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât pozițiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.TVIRTariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea și clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziție PRODROM are atașat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producției cu cele din sfera comerțului exterior.IstoricCAENClasificarea activităților din economia națională a fost elaborată de către Institutul Național de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informațiilor corespunzătoare cerințelor economiei de piață și trecerii la sistemul conturilor naționale.CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naționale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.Introducerea CAEN în sistemul statistic și economic național a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și Camerei de Comerț și Industrie a României.Omologarea și implementarea CAEN la nivel național prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană (NACE).CAEN a cunoscut în perioada 1997-2007 două actualizări:– în 2002 - actualizarea CAEN și implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002);– în 2007 - actualizarea CAEN și implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007).Principiile de elaborare a CAEN țin seama de corespondența cu clasificările internaționale și, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiași structuri de clasificare (națională și europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internațională standard a activităților elaborată de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.CAEN Rev. 2Având în vedere necesitățile impuse de evoluția economiei românești și principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Național de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât și dorința de a mări convergența dintre clasificările europene și cele utilizate în țările din America de Nord.Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerințele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.Din experiența utilizării clasificării CAEN, a reieșit că economia României nu prezintă particularități față de economia Uniunii Europene și, în consecință, menținerea unor diferențe între CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2 nu se justifică.CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.Principii utilizate în elaborarea CAENCriterii pentru diviziuni și grupe CAENPrincipalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor și a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două și, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităților unităților productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităților și anumite relații economice. Principalele aspecte de grupare pentru activități sunt următoarele:(i) caracterul bunurilor și al serviciilor realizate;(ii) utilizările cărora sunt destinate produsele și serviciile;(iii) mijloacele, procesul și tehnologia de producție.Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecții și pielărie, industria construcțiilor de mașini și echipamente și domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor își pierde semnificația.În cazul produselor intermediare, componența fizică și stadiul de fabricație capătă adesea o pondere importantă.În cazul produselor care implică procese de producție complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei și fluxului de producție al produselor respective, în detrimentul compoziției fizice a produselor.Criterii pentru clase CAENCriteriile privind maniera în care sunt grupate activitățile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităților de producție sau al întreprinderilor în funcție de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unitățile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privința tipului de activitate exercitată.Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiții:(i) categoria de produse și servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producției unităților clasificate în acea clasă;(ii) o clasă să conțină unitățile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri și servicii ce o caracterizează.Forma de proprietate și forma juridicăCAEN nu face distincții în funcție de forma de proprietate și forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activității în sine. Unitățile angajate în același tip de activitate economică sunt clasificate în același mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparține unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unități.Clasificările "forma de proprietate" și "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităților.În mod similar, unitățile de producție sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de mașini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul față de tradițional nu reprezintă un criteriu.Scop comercial sau necomercialÎn structura CAEN Rev. 2 distincția dintre scop comercial sau necomercial (market și nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deși există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăți comerciale, cât și de instituții de stat.DefinițiiDefiniția activitățilorActivitateSe spune că o activitate are loc atunci când prin combinația de resurse-echipamente, forță de muncă, tehnici de producție, fluxuri de informații sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producție și ieșirile de produse (bunuri sau servicii).În practică, majoritatea unităților de producție efectuează activități cu caracter mixt.Identificarea unei activități principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziție din CAEN Rev. 2.Activitate principalăActivitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unității luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unității.Activitate secundarăO activitate secundară este oricare altă activitate a unității, activitate care produce bunuri sau servicii.Activități auxiliareActivitățile principale și secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activități auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziționarea, condiționarea, promovarea, repararea și întreținerea etc. Astfel, activitățile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activitățile productive principale și secundare ale unei unități. Activitățile auxiliare asigură bunuri și servicii consumabile pentru uzul acelei unități.Însă, dacă activitățile unei unități statistice și activitățile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfășoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unități pentru a se obține categorii de date care să fie clasificate în funcție de zona geografică.Ce este o activitate auxiliară?O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să servească unitatea sau unitățile de care aparține; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacțiilor pe piață;b) o activitate similară să se desfășoare în unități de producție similare independente;c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepționale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unității;d) să contribuie la costurile curente ale unității în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).Ce nu este o activitate auxiliară?Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiția de mai sus, următoarele activități nu trebuie să fie considerate drept activități auxiliare:a) producerea de bunuri și servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcții pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcții, dacă există date disponibile privind volumul activității;b) producția, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activității principale;c) producția de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producției realizate de activitățile principale sau secundare (de exemplu, producția de cutii a unei secții dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);d) producția de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producție este consumată în unitatea producătoare;e) achiziția de bunuri pentru revânzare ca atare;f) cercetarea și dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producției curente.În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activități, trebuie considerate unități separate și ele trebuie considerate ca fiind unități cu un tip de activitate propriu și clasificate în conformitate cu activitatea lor.Unități statisticeDisponibilitatea datelorEste necesară o gamă largă de informații pentru a construi o imagine statistică completă a activității economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informații variază în funcție de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central și ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locațiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locație). Pentru a observa și a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o "familie de unități statistice". Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare și determinarea datelor care pot fi culese.Tipuri de unități statisticeDiferitele tipuri de unități statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversități de cerințe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în așa fel încât să poată fi recunoscută și identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unității de producție omogene, o "unitate" statistică.Comparabilitatea internaționalăPentru a asigura comparabilitatea internațională, definițiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internațională standard a tuturor activităților economice a Organizației Națiunilor Unite" (ISIC Rev. 4) și Sistemul conturilor naționale al Organizației Națiunilor Unite.UnitățileUnitățile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unitățile statistice, sunt următoarele:– grupul de întreprinderi;– întreprinderea;– unitatea cu activitate (UTA);– unitatea locală;– unitatea locală cu activitate (UTA locală);– unitatea instituțională;– unitatea de producție omogenă (UPO);– unitatea locală de producție omogenă (UPO locală)Relația dintre diferitele tipuri de unități statistice este ilustrată în tabelul următor:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Una sau mai multe subunități O singură locație (locații)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Una sau mai multe Întreprindere Unitate localăactivități Unitate instituțională────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────O singură activitate UTA UTA locală UPO UPO locală────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reguli de clasificare pentru unitățiUnitățile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasă. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităților efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relațiile acesteia cu alte unități de care trebuie să se țină seama.Unitățile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziția care le descrie cel mai bine activitatea, ținându-se cont nu numai de natura produselor, ci și de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producție.Reguli fundamentale de clasificareValoarea adăugatăValoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activității principale a unei unități, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferența dintre producție și consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuției fiecărei unități economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuții se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor și a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvențiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producție.Activitățile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activități care aparțin uneia ori mai multor poziții din CAEN Rev. 2. Unitățile sunt clasificate conform activității lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unității.Doar într-o clasă CAEN?În cazul simplu în care o unitate desfășoară doar o singură activitate, clasificarea activității acelei unități este determinată de poziția din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.Acolo unde o unitate desfășoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparțin aceleiași poziții din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activității acelei unități este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activități.În mai multe clase?În cazul în care o unitate desfășoară activități care ocupă poziții diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activității principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.Acolo unde o unitate desfășoară activități care ocupă două poziții diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziție care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepția cazului foarte puțin probabil în care ambele activități cu poziții diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.În cazul mai complex în care o unitate desfășoară mai mult de două activități care aparțin mai multor poziții diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activității principale a acelei unități se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unități la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanță cu clasificarea unității la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiție, procesul începe cu identificarea poziției relevante la nivelul cel mai înalt și evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:Identificarea secțiunii care are cea mai mare contribuție relativă la valoarea adăugată.În cadrul acestei secțiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.Toate nivelele concordanteMetoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.La nivelele inferioare ale clasificării, contribuția valorii adăugate a poziției care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unități. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situație.Până la ce nivel coborâți?În principiu, metoda top-down permite stabilirea activității principale a unei unități până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităților.Dar dacă nu se cunoaște valoarea adăugată?Pentru a determina activitatea principală a unei unități trebuie să fie cunoscute contribuțiile la valoarea adăugată pentru activitățile care ocupă diverse poziții în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obținerea informațiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activități desfășurate și determinarea activității trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceștia pot fi:Substitute bazate pe producție– producția brută a unității care este atribuită mărfurilor și serviciilor asociate fiecărei activități;– valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparținând fiecărei activități.Substitute bazate pe cheltuielile de producție (input)– câștiguri și salarii ce se pot atribui diferitelor activități;– numărul de angajați în activități, respectiv proporția personalului angajat în diverse activități ale unității.Dar acestea reprezintă doar aproximațiiTrebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obținem cea mai bună aproximație posibilă, în comparație cu rezultatul care ar fi fost obținut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activității principale. Ele reprezintă doar aproximări operaționale ale datelor despre valoarea adăugată.Totuși, utilizarea simplă a criteriilor de substituție enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituție nu este proporțională cu valoarea adăugată (necunoscută).Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producțieFolosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporționalitatea cifrei de afaceri și a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerț are de obicei o contribuție mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producție relația dintre cifra de afaceri și valoarea adăugată rezultată poate varia între activități și în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităților de intermediere financiară sau al activităților de asigurări. Aceleași considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituție date privind producția brută.Multe unități se ocupă de comerț și de alte activități. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerț nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activității comerciale. În astfel de cazuri trebuie ținut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerțul cu amănuntul, așa cum sunt stabilite în cele ce urmează.Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producțieAtunci când se aplică criteriile de substituție bazate pe cheltuielile de producție, trebuie avute în vedere precauții similare. Proporționalitatea dintre salarii sau numărul de angajați și valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activități este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare și o contribuție mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanțial între diferite activități economice, precum și între activități din aceeași clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deșeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuși, ambele activități intră în aceeași clasă din CAEN Rev. 2.Schimbări în clasificarea unitățilorUnitățile își pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producției. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităților. De asemenea, o schimbare în structura producției sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câțiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unității. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.Regula de stabilitatePentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât niște artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depășească, timp de 2 ani, activitatea principală a unității înainte ca încadrarea să fie schimbată.Schimbările de încadrare a unităților, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informațiile devin disponibile.Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanță între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) și cele pe termen lung.GlosarAcest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizați în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanța descrierilor cu definițiile termenilor utilizați în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.Produse destinate consumului intermediarUn produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producția altor produse din aceeași grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producția zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obișnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparținător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică și în cocsificarea cărbunelui și este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).Bunuri de capitalBunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime și combustibilul, utilizate pentru producția altor bunuri și/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.MarfăMarfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obținută la o linie de producție, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.Proces industrialUn proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiții), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.Aparatură casnică sau de uz gospodărescAparatură și echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, mașini de spălat pentru menaj.Echipamente industrialeMașini și echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, mașini-unelte și mașini de spălat pentru spălătorii).Industria prelucrătoareÎn secțiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie, cât și activitățile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalațiilor și mașinilor grele nu este exclusivă secțiunii C.ProdusUn produs este rezultatul activității economice. Este termenul generic aplicat bunurilor și serviciilor.Produs finitProduse pentru care prelucrarea s-a încheiat.Produs semifabricatProduse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuințare. Ele pot fi vândute altor fabricanți pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.ProducțieProducția este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităților economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, și pentru sectorul serviciilor. În funcție de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producția: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producția poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unități fizice, fie în termeni valorici.TransformareTransformarea este un proces care modifică natura, compoziția sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obținerii de produse noi.TratareUn proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăți sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezultă din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor și reziduurilor.Valoare adăugatăValoarea adăugată brută este valoarea producției brute minus costul materialelor și al altor costuri intermediare.Clasificare activităților din economia naționala - CAEN Rev. 2
  n.c.a.: neclasificate altundeva *par-te din
  Divi- ziune GrupaClasa CAEN Rev. 2 CAEN Rev.1ISIC Rev.4
  SECȚIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  011 Cultivarea plantelor nepermanente
  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) pantelorleguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111*0112*0111
  0112 Cultivarea orezului 0111*0112
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0111*0112*0113
  0114 Cultivarea trestiei de zahăr 0111*0114
  0115 Cultivarea tutunului 0111*0115*
  0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0111*0116
  0119 Cultivarea altor plante din culturi neperma- nente 0111*0112*0119
  012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121 Cultivarea strugurilor 0113*0121
  0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale0113*0122
  0123 Cultivarea fructelor citrice 0113*0123
  0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase 0113*0124
  0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 0112*0113*0125
  0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0111*0113*0126
  0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0113*0127
  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0111*0112*0113*0128
  0129 Cultivarea altor plante permanente 0111*0201*0129
  013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0112*0130
  014 Creșterea animalelor
  0141 Creșterea bovinelor de lapte 0121*0141*
  0142 Creșterea altor bovine 0121*0141*
  0143 Creșterea cailor și a altor cabaline 0122*0142
  0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor 0125*0143
  0145 Creșterea ovinelor și caprinelor 0122*0144
  0146 Creșterea porcinelor 0123 0145
  0147 Creșterea pasărilor 0124 0146
  0149 Creșterea altor animale 0122*0125*0149
  015 Activităti în ferme mixte (cultura vegetală combinata cu creșterea animalelor)
  0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 0130 0150
  016 Activități auxiliare agriculturii și activi- tati după recoltare
  0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală0141*0161
  0162 Activități auxiliare pentru creșterea animale-lor 0142 9272*0162
  0163 Activități după recoltare 0141*0111*0113*0163
  0164 Pregătirea semințelor 0111*0112*0113*0141*0164
  017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
  0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activităti de servicii anexe vânatorii 0150*0170
  02 Silvicultură și exploatare forestieră
  021 Silvicultură și alte activități forestiere
  0210 Silvicultură și alte activități forestiere 0112*0201*0210
  022 Exploatarea forestieră
  0220 Exploatarea forestieră 0201*0220
  023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0112*0113*0201*0230
  024 Activități de servicii anexe silviculturii
  0240 Activități de servicii anexe silviculturii 0202 7414*0240
  03 Pescuitul și acvacultura
  031 Pescuitul
  0311 Pescuitul maritim 0501*0311
  0312 Pescuitul în ape dulci 0501*0312
  032 Acvacultura
  0321 Acvacultura maritimă 0502*0321
  0322 Acvacultura în ape dulci 0502*0125*0322
  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  05 Extracția cărbunelui superior și inferior
  051 Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
  0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 1010*0510
  052 Extracția cărbunelui inferior(PCS<23865 kJ/kg)
  0520 Extracția carbunelui inferior(PCS<23865 kJ/kg)1020*0520
  06 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
  061 Extracția petrolului brut
  0610 Extracția petrolului brut 1110*0610
  062 Extracția gazelor naturale
  0620 Extracția gazelor naturale 1110*0620
  07 Extracția minereurilor metalifere
  071 Extracția minereurilor feroase
  0710 Extracția minereurilor feroase 1310*0710
  072 Extracția minereurilor metalifere neferoase
  0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu 1200*0721
  0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase1320*0729
  08 Alte activități extractive
  081 Extracția pietrei, nisipului și argilei
  0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calca- roase, gipsului, cretei și a ardeziei 1411*1412*1413*0810*
  0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 1421*1422*0810*
  089 Alte activități extractive n.c.a.
  0891 Extracția mineralelor pentru industria chimicași a îngrășămintelor naturale 1430*0891
  0892 Extracția turbei 1030*0892
  0893 Extracția sării 1440*0893
  0899 Alte activităti extractive n.c.a 1450*0899
  09 Activități de servicii anexe extracției
  091 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 1120 1110*0910
  099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 1010*1020*1030*1200*1310*1320*1411*1412*1413*1421*1422*1430*1440*1450*0990
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE
  10 Industria alimentara
  101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
  1011 Prelucrarea și conservarea cărnii 1511 1512*1010*
  1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare 1512*1010*
  1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1513*1010*
  102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 1520*1020
  103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
  1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1531 1030*
  1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1532 1030*
  1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 0141*1533*5131*1030*
  104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetaleși animale
  1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1541 1542 0113*1040*
  1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1543 1040*
  105 Fabricarea produselor lactate
  1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1551 1050*
  1052 Fabricarea înghetatei 1552 1050*
  106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonuluiși produselor din amidon
  1061 Fabricarea produselor de morărit 1561 1061
  1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1562*1062
  107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
  1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1581*1071*
  1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1582 1071*
  1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare 1585*1074
  108 Fabricarea altor produse alimentare
  1081 Fabricarea zahărului 1583 1072
  1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1584 1073
  1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 1586 1079*
  1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1587 1440*1079*
  1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 1513*1520*1533*1581*1585*1075
  1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizateși alimentelor dietetice 1588 1079*
  1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1513*1589 1562*1581*1079*
  109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
  1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1571 1080*
  1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1572 1080*
  11 Fabricarea băuturilor
  110 Fabricarea băuturilor
  1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1591 1592*5134*1101
  1102 Fabricarea vinurilor din struguri 0113*1593 5134*1102*
  1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1594 1102*
  1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținuteprin fermentare 1595 1102*
  1105 Fabricarea berii 1596 1103*
  1106 Fabricarea malțului 1597 1103*
  1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate 1598 1104
  12 Fabricarea produselor din tutun
  120 Fabricarea produselor din tutun
  1200 Fabricarea produselor din tutun 1600 1200
  13 Fabricarea produselor textile
  131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1311
  132 Producția de țesături
  1320 Producția de țesături 1721 1722 1723 1724 1725 1830*1312
  133 Finisarea materialelor textile
  1330 Finisarea materialelor textile 1730 5271*1313
  139 Fabricarea altor articole textile
  1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1760 1830*1391
  1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1740*1392
  1393 Fabricarea de covoare și mochete 1751 1393
  1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1752*1394
  1395 Fabricarea de textile nețesute și articole dinacestea, cu excepția confecțiilor de imbracaminte 1753 1399*
  1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1754*1399
  1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1754*3663*1399
  14 Fabricarea articolelor de imbrăcaminte
  141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
  1411 Fabricarea articolelor de imbrăcaminte din piele 1810*1410*
  1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1821 1410*
  1413 Fabricarea altor articole de imbrăcăminte exclusiv lenjeria de corp 1822 1410*
  1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*
  1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1771*1824*1410*
  142 Fabricarea articolelor din blană
  1420 Fabricarea articolelor din blană 1830*1420
  143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
  1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1771*1430*
  1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a articolelor de imbracaminte 1772 1430*
  15 Tăbacirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harna- șamentelor și încălțamintei; prepararea și vopsirea blanurilor
  151 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor
  1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blanurilor 1910 1830*1511
  1512 Fabricarea, articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnașament 1920*3663*1512
  152 Fabricarea încălțămintei
  1520 Fabricarea incaltamintei 1930*1520
  16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  161 Tăierea și rindeluirea lemnului
  1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 2010 1610
  162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie șidin alte materiale vegetale
  1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn2020 1621
  1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030*1622*
  1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 2030*1622*
  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040*1623
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1930*2051*2052*3663*1629
  17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  171 Fabricarea celulozei hârtiei și cartonului
  1711 Fabricarea celulozei 2111 1701*
  1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 2112 1701*
  172 Fabricarea articolelor din hârtie și carton
  1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton 2121 1702
  1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 1754*2122*1709*
  1723 Fabricarea articolelor de papetarie 2123 2222*1709*
  1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
  1729 Fabricarea altor articole din hârtie și cartonn.c.a. 2125*3663*1709*
  18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrarilor
  181 Tipărire și activități de servicii conexe tiparirii
  1811 Tipărirea ziarelor 2221 1811*
  1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 2222*2122*2125*1811*
  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 2224 2225 1812*
  1814 Legătorie și servicii conexe 2223 1812*
  182 Reproducerea înregistrărilor
  1820 Reproducerea înregistrărilor 2231 2232 2233 1820
  19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea titeiului
  191 Fabricarea produselor de cocserie
  1910 Fabricarea produselor de cocserie 2310 2414*1910
  192 Fabricarea produselor obținute din prelucrareațițeiului
  1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrareațițeiului 2320 1010*1020*1030*1920
  20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
  201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrașămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare
  2011 Fabricarea gazelor industriale 2411 2011*
  2012 Fabricarea colorantilor și a pigmentilor 2412 2011*
  2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază 2413 2330*2011*
  2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2414*1592*2011*
  2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2415 2012
  2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2416 2013*
  2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2417 2013*
  202 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2420 2021
  203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
  2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2430 2022
  204 Fabricarea sapunurilor, detergenților și a produselor de întreținere cosmetice și de parfumerie
  2041 Fabricarea săpunurilor, detergentilor și a produselor de întreținere 2451*2023*
  2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2452 2451*2023*
  205 Fabricarea altor produse chimice
  2051 Fabricarea explozivilor 2461 3663*2029*
  2052 Fabricarea cleiurilor 2462*2029*
  2053 Fabricarea uleiurilor esențiale 2463 2029*
  2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2462*2464 2466*2029*
  206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2470 2030
  21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
  211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2441 2100*
  212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
  2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2442*2330*2100*
  22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
  221 Fabricarea articolelor din cauciuc
  2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2511 2512 2211
  2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513*1930*3663*2219
  222 Fabricarea articolelor din material plastic
  2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2521*2220*
  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din materialplastic 2522 2220*
  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2523*3663*2220*
  2229 Fabricarea altor produse din material plastic2524*1930*3663*2220*
  23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
  231 Fabricarea sticlei și a articolelor din, sticlă
  2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
  2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2612 2310*
  2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2613 2310*
  2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2614 2310*
  2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2615*2310*
  232 Fabricarea de produse refractare
  2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391
  233 Fabricarea materialelor de constructii din argilă
  2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2630 2392*
  2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă 2640* 2392*
  234 Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan
  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2621 2393*
  2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 2622 2393*
  2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2623 2393*
  2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2624 3162*2393*
  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*
  235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
  2351 Fabricarea cimentului 2651 2394*
  2352 Fabricarea varului și ipsosului 2652 2653 2394*
  236 Fabricarea articolelor din beton,ciment și ipsos
  2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2661 2395*
  2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2662 2395*
  2363 Fabricarea betonului 2663 2395*
  2364 Fabricarea mortarului 2664 2395*
  2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*
  2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment șiipsos 2666 2395*
  237 Tăierea,fasonarea și finisarea pietrei
  2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2670 2396
  239 Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  2391 Fabricarea de produse abrazive 2681*2399*
  2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2682 2399*
  24 Industria metalurgica
  241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2710 2410*
  242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare șiaccesorii pentru acestea, din otel 2722 2410*
  243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului
  2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
  2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
  2433 Producția de profile obținute la rece 2733 2811*2410*
  2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*
  244 Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase
  2441 Producția metalelor prețioase 2741 2420*
  2442 Metalurgia aluminiului 2742 2420*
  2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 2743 2420*
  2444 Metalurgia cuprului 2744 2420*
  2445 Producția altor metale neferoase 2745 2420*
  2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 2330*2420*
  245 Turnarea metalelor
  2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*
  2452 Turnarea oțelului 2752 2431*
  2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2753 2432*
  2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*
  25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
  251 Fabricarea de construcții metalice
  2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2811*2511*
  2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2812*2511*
  252 Producția de rezervoare, cisterne și containe-re metalice; producția de radiatoare și cazanepentru incalzire centrală
  2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încalzire centrală 2822*2512*
  2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2821*2512*
  253 Producția generatoarelor de aburi (cu excepțiacazanelor pentru încălzire centrală)
  2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepțiacazanelor pentru încălzire centrală) 2830*2513
  254 Fabricarea armamentului și munitiei
  2540 Fabricarea armamentului și muniției 2960*2520
  255 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2840 2591
  256 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
  2561 Tratarea și acoperirea metalelor 2851 2592*
  2562 Operațiuni de mecanică generală 2852 2592*
  257 Producția de unelte și articole de fierărie
  2571 Fabricarea produselor de tăiat 2861*2875*2593*
  2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863*2593*
  2573 Fabricarea uneltelor 2862*2956*2593*
  259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
  2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2871*2599*
  2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2872 2599*
  2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2873 2874*2599*
  2594 Fabricarea de șuruburi, bidoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2874*2599*
  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2875*3162*3663* 2599*
  26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
  261 Fabricarea componentelor electronice
  2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2466*3110*3120*3130*3210*3230*2610*
  2612 Fabricarea altor componente electronice 3210*2610*
  262 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelorperiferice
  2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelorperiferice 3002*3230*2620
  263 Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 3220*3230*3162*3320*2630
  264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230*3650*2640
  265 Fabricarea de echipamente de măsura, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
  2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigatie 3162*3320*2651*
  2652 Producția de ceasuri 3350*2652
  266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 3310*2660
  267 Fabricarea de instrumente optice și echipamen-te fotografice
  2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamen-te fotografice 3340*3320*3230*2670
  268 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2465 2680
  27 Fabricarea echipamentelor electrice
  271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoare- lor și transformatoarelor electrice și a apa- ratelor de distribuție și control a electricității
  2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 3110*3162*2710*
  2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricitatii 3120*2710*
  272 Fabricarea de acumulatori și baterii
  2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 3140 2720
  273 Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
  2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 3130*3340*2731
  2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 3130*2523*2732
  2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 3130*2524*3120* 2733
  274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150 3161*3162*2740
  275 Fabricarea de echipamente casnice
  2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2971*2956*2750*
  2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972*2750*
  279 Fabricarea altor echipamente electrice
  2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2943*3162*3120*3130*3210*2790
  28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
  281 Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală
  2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane autovehicule și motociclete) 2911*3430*2811
  2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2912*2913*2812
  2813 Fabricarea de pompe și compresoare 2912*2813*
  2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2913*2813*
  2815 Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor deviteză și elementelor mecanice de transmisie 2914*2814
  282 Fabricarea altor masini și utilaje de utilizare generală
  2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2921*2971*2972*2815
  2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2922*3550*2816
  2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 3001 3230*3612*2817
  2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2941*2818
  2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2923*2971*2819*
  2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utili- zare generală n.c.a. 2924*2943*3320*2819*
  283 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2931*2932*2953*2821
  284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte
  2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2862*2942*3162*2822*
  2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2943*2862*2822*
  289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
  2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951*2823
  2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2952*2862*3410*2824
  2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului2953*2825
  2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilăa îmbrăcămintei și a pielăriei 2954*2956*2826
  2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtieiși cartonului 2955*2829*
  2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2956*2829*
  2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 2956*3162*3320*3340*3530*3650*3663*2829*
  29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutiera remorcilor și semiremorcilor
  291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410*2910
  292 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 3420*2920
  293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 3161*2930*
  2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3430*3611*2930*
  30 Fabricarea altor mijloace de transport
  301 Construcția de nave și bărci
  3011 Construcția de nave și structuri plutitoare 3511*3611*3011
  3012 Construcția de ambarcatiuni sportive și de agrement 3512*3012
  302 Fabricarea materialului rulant
  3020 Fabricarea materialului rulant 3162*3520*3611*3020
  303 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 2960*3530*3611*3030
  304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 2960*3040
  309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
  3091 Fabricarea de motociclete 3541 3410*3091
  3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3542 3543*3663*3092
  3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550*3099
  31 Fabricarea de mobilă
  310 Fabricarea de mobilă
  3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3310*3550*3611*3612*3100*
  3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3611*3613 3100*
  3103 Fabricarea de saltele și somiere 3615 3100*
  3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3611*3614*3100*
  32 Alte activități industriale n.c.a.
  321 Fabricarea bijuteriilor imitațiilor de bijuterii și articolelor similare
  3211 Baterea monedelor 3621 3211*
  3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3622 3350*3211*
  3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3661 3350*3212
  322 Fabricarea instrumentelor muzicale
  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630*3220
  323 Fabricarea articolelor pentru sport
  3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640*3230
  324 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3240 Fabricarea jocurilor și jucariilor 3650*3240
  325 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice 2442*3310*3320*3340*1740*2924*3250
  329 Alte activități industriale
  3291 Fabricarea maturilor și periilor 3662 3290*
  3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.1810*1824*1920*2052*2211*2524*2875*3640*3663*3310*2051*3290*
  33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor
  3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811*2821*2822*2830*2861*2862*2863*3550*2871*2875*2960*3420*3311
  3312 Repararea mașinilor 2911*2912*2913*2914*2921*2922*2923*2924*2932*2931*2941*2942*2943*2951*2952*2953*2954*2955*2956*7250* 3312
  3313 Repararea echipamentelor electronice și optice2924*3110*3162*3210*3230*3310*3320*3340*3350*3313
  3314 Repararea echipamentelor electrice 2971*3110*3120*3162*3310*3320*3314
  3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3511*3512*3315*
  3316 Repararea și intreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3530*3315*
  3317 Repararea și intreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 3520*3543*3550*3315*
  3319 Repararea altor echipamente 1740*1752*2040*2051*2513*2521*2524*2615*2640*2681*3630*3650*3319
  332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 2521*2615*2640*2681*28* 29* 30* 31* 32* 33* 34* 35* 36* 3320*3330*3320
  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA ȘI TERMICA, GAZE, APA CALDA ȘI AER CONDIȚIONAT
  35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice
  3511 Producția de energie electrica 4011*3510*
  3512 Transportul energiei electrice 4012 3510*
  3513 Distribuția energiei electrice 4013*3510*
  3514 Comercializarea energiei electrice 4013*3510*
  352 Producția gazelor; distribuția combustibililorgazoși prin conducte
  3521 Producția gazelor 4021 3520*
  3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 4022*3520*
  3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 4022*3520*
  353 Furnizarea de abur și aer condiționat
  3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 4030*3530
  SECȚIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE
  36 Captarea, tratarea și distribuția apei
  360 Captarea tratarea și distribuția apei
  3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 4100 3600
  37 Colectarea și epurarea apelor uzate
  370 Colectarea și epurarea apelor uzate
  3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 9001 3700
  38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor;activități de recuperare a materialelor reciclabile
  381 Colectarea deșeurilor
  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 9002*9003*3811
  3812 Colectarea deșeurilor periculoase 4011*9002*2330*3812
  382 Tratarea și eliminarea deșeurilor
  3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 1450*2415*9002*3821
  3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 9002*2330*3822
  383 Recuperarea materialelor
  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3710*3830*
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710*3720 3830*
  39 Activități și servicii de decontaminare
  390 Activități și servicii de decontaminare
  3900 Activități și servicii de decontaminare 9003*3900
  SECȚIUNEA F - CONSTRUCTII
  41 Construcții de clădiri
  411 Dezvoltare (promovare) imobiliară
  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 7011*4100*
  412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4521*4523*4100*
  42 Lucrări de geniu civil
  421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
  4211 Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4523*4210*
  4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4523*4521*4210*
  4213 Construcția de poduri și tuneluri 4521*4210*
  422 Lucrări de constructii a proiectelor utilitare
  4221 Lucrări de constructii a proiectelor utilitarepentru fluide 4521*4524*4525*4220*
  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitarepentru electricitate și telecomunicații 4521*4220*
  429 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
  4291 Construcții hidrotehnice 4524*4290*
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. 4521*4523*4290*
  43 Lucrări speciale de construcții
  431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4511*4311
  4312 Lucrari de pregătire a terenului 4511*4312*
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4512 4312*
  432 Lucrări de instalații electrice și tehnico- sanitare și alte lucrări de instalații pentru constructii
  4321 Lucrări de instalații electrice 4531*4534*4321
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4531*4533 4322
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2922*4532 4534*4531*4329
  433 Lucrări de finisare
  4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*
  4332 Lucrari de tâmplărie și dulgherie 2030*2523*2812*4542 4330*
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4543 4330*
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4544 4330*
  4339 Alte lucrări de finisare 4545*4330*
  439 Alte lucrări speciale de constructii
  4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2030*4522*4390*
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4521*4522*4524*4525*4545*4550 4390*
  SECȚIUNEA G - COMERT CU RIDICATA ȘI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  45 Comert cu ridicata și cu amănuntul, întretinerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
  451 Comert cu autovehicule
  4511