REGULAMENT din 23 aprilie 2007privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 4 mai 2007    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.040 din 23 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 4 mai 2007.
    (la 24-08-2007, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.141/C din 20 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Poate ocupa o funcție vacantă, de conducere sau de execuție, de funcționar public cu statut special în aparatul propriu al Ministerului Justiției persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română și domiciliul stabil în România;b) cunoaște limba română;c) îndeplinește condițiile de studii și de vechime corespunzătoare funcției pentru care candidează;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;g) îndeplinește cerințele specifice postului;h) nu a fost eliberată din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;i) are un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;j) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică. (la 24-08-2007, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.141/C din 20 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007 )  +  Articolul 2(1) Pentru înscrierea la concurs, candidatul va prezenta:a) copie a actului de identitate;b) copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;c) copie a actului doveditor al studiilor urmate;d) curriculum vitae (conform formatului afișat pe pagina web a Ministerului Justiției);e) copie a carnetului de muncă, dacă este cazul;f) adeverință medicală care să ateste că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;g) declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;h) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică;i) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost eliberat din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani, dacă este cazul;j) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevăzute la lit. a), b), c) și e);k) dovada achitării taxei de înscriere la concurs.(2) În momentul angajării, candidații declarați admiși își completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar și prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformității acestor copii cu originalul.(3) Cuantumul taxei de concurs se stabilește de către ministrul justiției, prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării și desfășurării concursului.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea concursului  +  Articolul 3(1) Concursul constă într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor și un interviu. Înainte de proba scrisă candidații vor susține:a) pentru funcțiile de execuție, un test psihologic cu caracter eliminatoriu;b) pentru funcțiile de conducere, un test psihologic și un test pentru verificarea aptitudinilor manageriale, ambele cu caracter eliminatoriu.(2) Data și locul susținerii concursului, tematica și bibliografia, numărul posturilor vacante, condițiile și cerințele specifice pentru ocuparea fiecărui post, prezentarea generală a postului, regulamentul și probele de concurs, datele de contact, actele necesare pentru depunerea dosarului de înscriere, termenul limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs și cuantumul taxei de concurs se aduc la cunoștință celor interesați prin afișare la sediul Ministerului Justiției, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și pe pagina web a Ministerului Justiției, cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea testului psihologic.(2^1) În situații excepționale, ministrul justiției poate decide reducerea termenului prevăzut la alin. (2) cu maximum 10 zile. Termenul astfel redus va fi adus la cunoștință persoanelor interesate prin anunțul de concurs. (la 06-09-2007, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.266/C din 4 septembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 06 septembrie 2007 ) (3) În situația în care se modifică data sau locul desfășurării testului psihologic, se va publică un nou anunț cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data acestuia.  +  Articolul 4(1) În funcție de specificul posturilor scoase la concurs, ministrul justiției stabilește, prin ordin, comisia sau comisiile de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Prin nota de aprobare a organizării concursului se desemnează și persoanele din cadrul Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii care sunt responsabile pentru organizarea și desfășurarea concursului.(3) Fiecare comisie are în componența sa un președinte, membri și un secretar. Din comisia sau comisiile de concurs, precum și din comisia de soluționare a contestațiilor face parte cel puțin un funcționar public cu statut special. Secretariatul fiecărei comisii este asigurat de o persoană din cadrul Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii.(4) Comisia sau comisiile de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de desfășurarea testării psihologice. Președinții acestor comisii stabilesc responsabilitățile și termenele de realizare a acestora pentru fiecare membru în procesul de recrutare și selecție.(5) Din comisia ori comisiile de concurs sau din comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte acele persoane care sunt soți, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidații înscriși la concurs. Situația de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de orice angajat al Ministerului Justiției sau de către oricare altă persoană interesată.(6) O persoană nu poate fi membru decât al uneia dintre comisiile menționate la alin. (1), în cadrul aceluiași concurs. Această dispoziție nu se aplică și pentru secretarii acestor comisii.(7) Fiecare membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor semnează după numirea ca membru o declarație pe propria răspundere în care precizează că:a) nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5);b) va respecta secretul și confidențialitatea lucrărilor comisiei și a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.(8) Membrii comisiei sau comisiilor de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi retribuiți pentru munca depusă, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 5(1) Comisia sau comisiile de concurs au următoarele atribuții principale:a) verifică cererile de înscriere și actele depuse la dosarul candidatului, conform art. 2 alin. (1), și resping cererile de înscriere ale candidaților care nu îndeplinesc toate condițiile pentru a putea participa la concurs;b) stabilesc subiectele pentru testul de verificare a aptitudinilor manageriale, proba scrisă, și corectează lucrările;c) stabilesc planul interviului și realizează interviul;d) stabilesc baremele de notare aferente testului de verificare a aptitudinilor manageriale, probei scrise și probei interviului;e) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului;f) recorectează și stabilesc nota finală acordată la fiecare probă a concursului, dacă există o diferență în notare mai mare de două puncte între corectori;g) transmit în scris Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii, prin secretariatul comisiei, rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării dosarelor acestora, precum și contestațiile cu privire la rezultatul testului de verificare a aptitudinilor manageriale, după caz;b) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;c) transmite, prin secretariatul comisiei, Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.(3) Persoanele responsabile pentru organizarea concursului au, în principal, următoarele atribuții:a) îndeplinesc atribuțiile specifice în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului;b) asigură afișarea rezultatelor verificării dosarelor candidaților;c) asigură afișarea rezultatelor probelor de concurs și a rezultatelor finale ale concursului;d) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.(4) Secretariatul fiecăreia dintre comisiile menționate la alin. (1) are următoarele atribuții principale:a) întocmește, redactează și semnează alături de comisie întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei sesiuni de lucru a comisiei;b) asigură transmiterea rezultatelor concursului Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a fi comunicate candidaților;c) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.  +  Articolul 6(1) Cererea de înscriere și actele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru susținerea testului psihologic, la secretariatul Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului Justiției. Cererea de înscriere va fi adresată directorului Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Formularul-tip pentru cererea de înscriere și modelul de curriculum vitae se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar un exemplar al formularului-tip pentru cererea de înscriere la concurs este pus la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.(3) În cuprinsul cererii de înscriere la concurs candidatul specifică:a) postul pentru care dorește să susțină concursul;b) lista actelor depuse la dosarul de concurs.(4) Comisia de concurs are obligația de a verifica dosarele candidaților cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării testului psihologic. Cererile de înscriere la concurs sunt respinse dacă nu sunt însoțite de actele prevăzute la art. 2 alin. (1) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea postului.(5) Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției cu mențiunea "admis sau "respins", cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de desfășurarea testului psihologic.(6) În termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, candidații respinși în urma verificării pot formula contestație.(7) Contestațiile vor fi soluționate la expirarea termenului prevăzut la alin. (6) de către comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor vor fi afișate cu minimum două zile lucrătoare înainte de desfășurarea testului psihologic.  +  Articolul 7(1) Candidații pentru funcțiile de execuție declarați admiși în urma verificării dosarelor de înscriere conform art. 6 alin. (4), (5), (6) și (7) susțin testul psihologic.(2) Rezultatele testării psihologice se afișează, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data susținerii acesteia, pe pagina web a Ministerului Justiției, cu mențiunea "admis" sau "respins".(3) Candidații declarați admiși în urma testului psihologic vor susține proba scrisă de verificare a cunoștințelor în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor conform alin. (2).  +  Articolul 8(1) Candidații pentru funcțiile de conducere declarați admiși în urma verificării dosarelor de înscriere conform art. 6 alin. (4), (5), (6) și (7) susțin testul psihologic. Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(2) Candidații declarați admiși în urma testului psihologic susțin, în termen de maximum două zile lucrătoare, un test pentru verificarea aptitudinilor manageriale.(3) Testul pentru verificarea aptitudinilor manageriale constă în examinarea unor cunoștințe teoretice prin intermediul unor teste-grilă sau întrebări deschise. Tematica și bibliografia pentru acest test sunt incluse în anunțul de concurs și se afișează pe pagina web a Ministerului Justiției.(4) Rezultatele testului se afișează, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la susținerea acestuia, pe pagina web a Ministerului Justiției, cu mențiunea "admis" sau "respins". Candidații sunt declarați admiși dacă întrunesc minimum 70% din punctajul maxim aferent acestui test.(5) Candidații pentru funcțiile de conducere declarați respinși în urma testului pot depune contestație în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4). Contestațiile au ca obiect doar rezultatul testului pentru verificarea aptitudinilor manageriale.(6) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).(7) Candidații declarați admiși în urma testului psihologic sau, după caz, a testului de verificare a aptitudinilor manageriale vor susține proba scrisă de verificare a cunoștințelor în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor conform alin. (6).  +  Articolul 9(1) Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a aptitudinilor manageriale, pentru proba scrisă și pentru interviu se propun de către conducătorii compartimentelor în care există posturi vacante scoase la concurs, în acord cu specificațiile generale ale posturilor vacante, și se prezintă spre aprobare ministrului justiției de către Direcția pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore, începând din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 10(1) Comisia de concurs stabilește modalitatea de testare în cadrul probei scrise, respectiv tip grilă sau sinteză.(2) Comisia de concurs are obligația de a elabora minimum 3 variante de subiecte de concurs. Dacă proba scrisă este sub formă de test-grilă, comisia de concurs trebuie să elaboreze un număr de 3 ori mai mare decât numărul de întrebări stabilit pentru fiecare test-grilă.(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii și bibliografiei prevăzute în anunțul de concurs, în concordanță cu nivelul și specificul funcției sau funcțiilor pentru care se organizează concursul, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților și cunoștințele de specialitate ale acestora.(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de concurs este introdusă într-un plic sigilat semnat de toți membrii comisiei de concurs cu cel puțin două ore înainte de desfășurarea probei scrise. Membrii comisiei de concurs semnează fiecare set de subiecte.  +  Articolul 11(1) Intrarea candidaților în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a buletinului/cărții de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Lista cu repartiția pe săli a candidaților se afișează, cu o zi înainte de prima probă de concurs, pe pagina web a Ministerului Justiției. După verificarea identității, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se menționează prezența fiecărui candidat.(2) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă. Este interzisă intrarea în sală a candidaților cu mijloace de comunicare la distanță, computere personale, PDA-uri etc.(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidații își scriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ștampila Ministerului Justiției, respectiv cea a Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii. Ștampila pe lucrările scrise și semnătura pe ștampilă se aplică de către președintele comisiei de concurs.(4) Plicul cu subiectele de concurs este ales și desfăcut de către un candidat dintre cele 3 plicuri cu variantele de subiecte. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua susținerii probei scrise.(5) Pe toată durata desfășurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs și persoanele care supraveghează candidații.(6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidații vor primi coli de hârtie având ștampila Ministerului Justiției. Se va putea folosi numai cerneală sau pix de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziție în mod suplimentar coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.(7) La expirarea timpului prevăzut la art. 9 alin. (2), delegatul care a supravegheat desfășurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor de către candidați, sub semnătură, după care le predă numerotate comisiei de concurs, care le înscrie într-un borderou.(8) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmește câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.(9) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfășurarea probei și după semnarea borderoului de către candidat.(10) Pe toată durata desfășurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însoțitor.(11) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancționează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, delegații care supraveghează lucrările îl sesizează de îndată pe președintele comisiei de concurs, care întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă".  +  Articolul 12(1) Pentru a fi declarați admiși în urma probei scrise candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.(2) Dacă în proba scrisă au fost incluse discipline de concurs distincte, candidații vor fi declarați admiși dacă au obținut minimum 5 la fiecare disciplină de concurs și minimum nota 7 pentru întreaga probă.(3) Lucrările scrise se corectează sigilate. Acele lucrări care prezintă însemnări în scopul identificării candidaților se anulează și nu vor mai fi notate. Mențiunea "anulat" se face atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare. După corectare de către toți membrii comisiei, lucrările se desigilează, iar notele se trec în borderoul de notare.  +  Articolul 13(1) Rezultatele la proba scrisă se afișează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei.(2) Candidații nemulțumiți de notele acordate la proba scrisă pot depune contestație la secretariatul Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justiției, în termen de două zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor. Contestațiile au ca obiect doar nota obținută în urma probei scrise.(3) În vederea soluționării contestațiilor, colțurile lucrărilor se lipesc din nou.(4) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(5) Nota obținută în urma contestației nu poate fi mai mică decât nota contestată.(6) Contestația este admisă, iar comisia de soluționare a contestațiilor modifică nota finală acordată de comisia de concurs, în situația în care:a) constată că nota nu a fost acordată potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă;b) acordă o notă mai mare decât cea acordată de comisia de concurs.(7) Contestația va fi respinsă în următoarele situații:a) dacă în urma analizării contestației se constată că nota a fost acordată potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă;b) dacă nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mică sau egală cu nota acordată de comisia de concurs.  +  Articolul 14(1) Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.(2) Interviul se susține în termen de maximum două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 13 alin. (2), în cazul în care nu au fost depuse contestații.(3) Planul de interviu trebuie să conțină elemente care să evidențieze în persoana candidatului:a) abilitățile de comunicare;b) factorii care motivează sau demotivează candidatul;c) gândirea sintetică;d) rezistența la stres;e) comportamentul în situațiile de criză;f) cunoștințele impuse de post;g) abilitățile impuse de post;h) alte elemente considerate relevante.(4) Pentru funcțiile de conducere planul de interviu include și elemente referitoare la:a) abilitățile de comunicare și capacitatea de a lucra în echipă;b) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;c) exercitarea controlului decizional;d) capacitatea managerială;e) capacitatea profesională.(5) Întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează audio. În acest sens, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs candidații își vor exprima acordul în vederea înregistrării interviului, urmând ca această înregistrare să fie pusă la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul.(6) Planul interviului se afișează pe ușa sălii de concurs și pe pagina web a Ministerului Justiției după încheierea interviului.(7) Candidații sunt considerați admiși la proba interviului dacă obțin minimum nota 7.(8) Notele obținute în urma probei interviului pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare.Contestația se depune la secretariatul Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justiției.(9) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8).  +  Articolul 15Media generală (nota) de promovare a concursului este de cel puțin 7.  +  Capitolul III Notarea probelor  +  Articolul 16(1) Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 0 la 10. Nu se acordă punct din oficiu.(2) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor teoretice și aprecierea notei pentru interviu se fac pe baza unui punctaj/barem stabilit de toți membrii comisiei de concurs.(3) Baremul de corectare corespunzător probei scrise, precum și modul de notare a etapelor interviului se afișează pe ușa fiecărei săli de concurs și pe pagina web a Ministerului Justiției după încheierea fiecărei probe de concurs.(4) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere și în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiei de concurs.(5) Nota finală a fiecărei probe de concurs este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.(6) Nota finală a concursului este media aritmetică a probelor de concurs.  +  Articolul 17(1) Admiterea candidaților reușiți la concurs se face în ordinea descrescătoare a notelor finale ale concursului obținute, în funcție de posturile vacante pentru care s-a înscris fiecare candidat.(2) La note finale de concurs egale, comisia stabilește candidatul admis în raport cu nota obținută la proba scrisă.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 18Comisiile de concurs, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data finalizării concursului, predau întregul material de concurs Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justiției.  +  Articolul 19(1) Candidatul admis trebuie să se prezinte la post în maximum 15 zile de la data afișării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menționat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, directorului Direcției pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii, în care prezintă motivele întârzierii și termenul la care se poate prezenta la post.(2) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit sau al nemotivării prezentării la post, postul este declarat vacant, urmând să i se comunice următoarei persoane, declarată reușită la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.  +  Articolul 20(1) Numirea candidaților declarați admiși în urma concursului se face prin ordin al ministrului justiției.(2) Persoanele admise la concurs care au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite ori care au cel puțin 3 ani vechime în instituții de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sunt încadrate ca funcționari publici definitivi, în condițiile legii.(3) După numire, funcționarii publici cu statut special definitivi admiși depun jurământul de credință în fața ministrului justiției sau a unui secretar de stat, în prezența a doi martori, dintre care unul este conducătorul compartimentului în care a fost numit funcționarul public cu statut special, iar celălalt, un alt funcționar public definitiv.(4) Jurământul de credință are următorul conținut: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică." Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului de numire în funcție.(5) Procesul-verbal în care s-a consemnat jurământul, semnat de persoanele menționate la alin. (3), se depune la dosarul profesional al funcționarului public cu statut special. (la 24-08-2007, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.141/C din 20 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007 )  +  Articolul 21Lucrările scrise, fișele interviului și procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidaților declarați admiși.  +  Articolul 22Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalți candidați și alte lucrări privind concursul se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.  +  Articolul 23Taxa de înscriere se restituie candidaților care își anunță retragerea cu cel puțin 5 zile înainte de prima probă de concurs.  +  Articolul 24Nerespectarea prevederilor regulamentului de concurs de către comisiile prevăzute la art. 4 alin. (1) constituie faptă de natură a atrage răspunderea disciplinară a persoanei vinovate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a responsabilităților stabilite în condițiile art. 4 alin. (4) atrage neplata sau reducerea corespunzătoare a indemnizației plătite pentru participarea în comisia de organizare a concursului, în comisia de concurs ori în comisia de soluționare a contestațiilor.-------