LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*actualizata*)privind protectia martorilor(actualizata până la data de 24 noiembrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de 1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 şi LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 noiembrie 2005 şi este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza asigurarea protectiei şi asistentei martorilor a caror viaţa, integritate corporala sau libertate este amenintata ca urmare a detinerii de către acestia a unor informaţii ori date cu privire la savarsirea unor infractiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în descoperirea infractorilor şi în solutionarea unor cauze.  +  Articolul 2În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au urmatorul înţeles: a) martorul este persoana care se afla în una dintre urmatoarele situaţii:1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedura penala, şi prin declaratiile sale furnizeaza informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevarului cu privire la infractiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni;2. fără a avea o calitate procesuala în cauza, prin informaţii şi date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevarului în cauze privind infractiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusa şi persoana care are calitatea de inculpat intr-o alta cauza;3. se afla în cursul executarii unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi datele cu caracter determinant pe care le furnizeaza, contribuie la aflarea adevarului în cauze privind infractiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni; b) starea de pericol este situaţia în care se afla martorul, în sensul prevăzut la lit. a), membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a caror viaţa, integritate corporala sau libertate este amenintata, ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declaratiilor sale; c) martorul protejat este martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de protecţie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi; d) membrii de familie ai martorului protejat sunt sotul sau sotia, parintii şi copiii acestuia; e) persoana apropiata martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat prin puternice legaturi afective; f) Programul de protecţie a martorilor, denumit în continuare Program, reprezinta activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Protectia Martorilor prevăzut la art. 3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în scopul apararii vietii, integritatii corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobândit calitatea de martori protejati, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; g) masurile urgente sunt activităţile specifice temporare care pot fi desfăşurate de unitatea de politie care cerceteaza cauza sau, după caz, de organul care administreaza locul de detinere, de îndată ce constata starea de pericol la care este expus martorul; h) infractiunea grava este infractiunea care face parte din una dintre urmatoarele categorii: infractiunile contra pacii şi omenirii, infractiunile contra sigurantei statului sau contra sigurantei naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infractiunile privind traficul de droguri şi traficul de persoane, spalarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infractiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor şi munitiilor, infractiunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infractiunile de corupţie, infractiunile contra patrimoniului care au produs consecinte deosebit de grave, precum şi orice alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii al carei minim special este de cel puţin 10 ani sau mai mare; i) Protocolul de protecţie reprezinta înţelegerea confidentiala între Oficiul Naţional pentru Protectia Martorilor şi martorul protejat privind protectia şi asistenţa care trebuie acordate martorului protejat, oblibaţiile acestora, precum şi situaţiile în care protectia şi asistenţa inceteaza; j) schema de sprijin cuprinde ansamblul masurilor de protecţie şi asistenţa luate cu privire la fiecare martor protejat; k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infractiune, care depăşeşte echivalentul în lei a 50.000 euro; l) grupul sau organizaţia criminala reprezinta grupul structurat, alcătuit din trei sau mai multe persoane, care exista de o anumita perioada şi acţionează în înţelegere, în scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de alta natură.  +  Capitolul II Programul de protecţie a martorilor  +  Articolul 3 (1) În cadrul Ministerului de Interne şi în subordinea Inspectoratului General al Politiei Române se infiinteaza Oficiul Naţional pentru Protectia Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la nivel de direcţie. (2) O.N.P.M. are urmatoarele atribuţii: a) primeste propunerile de includere în Program şi ordonanţa, respectiv incheierea, prevăzute la art. 8, după caz; b) ia toate masurile necesare în vederea includerii Programului şi urmareste realizarea acestuia în cele mai bune condiţii; c) desemneaza o persoană de legătură între martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă persoană nominalizata în Protocolul de protecţie, care să asigure aceasta legătură în situaţii critice; d) incheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte şi include schema de sprijin a acestuia; e) organizeaza o baza de date proprie, în care include, stocheaza şi prelucreaza propunerile de includere în Program; f) asigura confidentialitatea deplina a informaţiilor şi datelor gestionate; g) gestioneaza, cu aprobarea ministrului de interne, fondurile banesti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externa. (3) Fondurile banesti necesare pentru derularea Programului vor fi incluse în capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţa naţionala», titlul II «Cheltuieli materiale şi servicii».-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 24 noiembrie 2005.  +  Articolul 4 (1) Includerea unei persoane în Program se poate realiza numai dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) persoana are calitatea prevăzută la art. 2 lit. a), d) sau e); b) persoana se afla în stare de pericol, în sensul art. 2 lit. b); c) exista o propunere motivata din partea organelor abilitate. (2) Poate fi inclusa în Program o persoană care are, intr-o alta cauza, calitatea de: a) organizator ori conducator de grup sau organizaţie criminala; b) instigator ori autor al infractiunii de omor, omor calificat sau omor deosebit de grav.  +  Articolul 5Organul de cercetare penala, în faza urmaririi penale, şi procurorul, în faza judecatii, pot solicita procurorului, respectiv instanţei, includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, după caz, formuland propuneri motivate în acest sens.  +  Articolul 6 (1) Propunerea de includere în Program trebuie să cuprindă: a) informaţiile referitoare la cauza penala respectiva; b) datele personale ale martorului; c) datele şi informaţiile furnizate de martor, precum şi caracterul determinant al acestora în aflarea adevarului; d) circumstantele în care martorul a intrat în posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau pe care le va furniza; e) orice elemente care pot evidentia starea de pericol în care se afla martorul; f) estimarea posibilitatilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infractiune; g) persoanele care au cunoştinţa despre datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre faptul ca acesta le-a furnizat organelor judiciare sau ca are intentia de a le furniza; h) o evaluare a profilului psihologic al martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program; i) riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicita includerea în Program îl prezinta pentru comunitatea în care urmeaza să fie relocati; j) date referitoare la situaţia financiară a martorului; k) orice alte date care prezinta relevanta pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru includerea acestuia în Program. (2) Propunerea de includere în Program trebuie să fie însoţită de acordul scris al persoanei pentru care se cere includerea în Program, precum şi de o evaluare realizata de O.N.P.M. cu privire la posibilitatea includerii în Program a persoanei în cauza.  +  Articolul 7Procurorul sau instanţa, după caz, se va pronunţă în cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonanţa, respectiv încheiere, asupra propunerii de includere în Program.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care este de acord cu propunerea, procurorul sau instanţa va comunică O.N.P.M. ordonanţa, respectiv incheierea de includere a persoanei respective în Program, iar O.N.P.M. va lua toate masurile necesare în vederea elaborarii şi implementarii schemei de sprijin. (2) Dacă în cursul urmaririi penale sau al judecatii au intervenit elemente noi faţă de cele cuprinse în propunerea initiala, se poate formula o noua propunere de includere în Program.  +  Articolul 9 (1) În termen de 7 zile de la data emiterii ordonantei sau a incheierii de includere în Program O.N.P.M. incheie în scris un protocol de protecţie cu fiecare martor, membru de familie sau persoana apropiata martorului pentru care s-a dispus includerea în Program. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) dobândesc calitatea de martor protejat în momentul semnarii Protocolului de protecţie. (3) Protocolul de protecţie se semneaza, în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt minori, de reprezentantii legali ai acestora. Dacă semnarea Protocolului de protecţie de către reprezentantul legal nu poate fi facuta sau dacă semnarea de către aceasta persoana contravine intereselor minorului ori dacă reprezentantul legal refuza să semneze, desi procurorul sau, după caz, instanţa considera ca includerea în Program este în interesul minorului, Protocolul de protecţie va fi semnat personal de către minor, cu aprobarea prealabila a procurorului sau, după caz, a instanţei. (4) În termen de 3 zile de la data incheierii Protocolului de protecţie O.N.P.M. va comunică procurorului sau, după caz, instanţei faptul ca a inceput includerea Programului.  +  Articolul 10Protocolul de protecţie cuprinde: a) oblibaţiile martorului protejat; b) oblibaţiile O.N.P.M.; c) persoanele de legătură desemnate şi condiţiile în care acestea îşi desfăşoară activitatea; d) situaţiile în care protectia şi asistenţa inceteaza.  +  Articolul 11Martorul protejat are, în principal, urmatoarele obligaţii: a) sa furnizeze informaţiile şi datele pe care le detine, cu caracter determinant în aflarea adevarului în cauza; b) să se conformeze masurilor stabilite în schema de sprijin; c) să se abtina de la orice activitate care l-ar putea pune în pericol sau care ar putea compromite punerea în aplicare a Programului; d) sa nu contacteze nici o persoană cunoscuta sau persoane din medii infractionale, în cazul luării masurilor de protecţie prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e)-h) şi a masurilor de asistenţa prevăzute la art. 12 alin. (3); e) sa informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare aparuta în viaţa personala şi în activităţile pe care le desfăşoară în perioada aplicarii Programului, precum şi în cazul intrarii involuntare în contact cu persoanele prevăzute la lit. d).  +  Articolul 12 (1) O.N.P.M. are obligaţia de a întocmi o schema de sprijin pentru fiecare martor protejat, care să cuprindă măsuri de protecţie şi asistenţa, precum şi obligaţia de a le implementa. (2) Masurile de protecţie ce pot fi prevăzute, singure sau cumulat, în cadrul schemei de sprijin sunt: a) protectia datelor de identitate a martorului protejat; b) protectia declaraţiei acestuia; c) ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o alta identitate decat cea reala sau prin modalităţi speciale de distorsionare a imaginii şi vocii; d) protectia martorului aflat în stare de retinere, arestare preventiva sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administreaza locurile de detinere; e) măsuri sporite de siguranţă la domiciliu, precum şi de protejare a deplasarii martorului la şi de la organele judiciare; f) schimbarea domiciliului; g) schimbarea identităţii; h) schimbarea infatisarii. (3) Masurile de asistenţa ce pot fi prevăzute, după caz, în cadrul schemei de sprijin sunt: a) reinsertia în alt mediu social; b) recalificarea profesionala; c) schimbarea sau asigurarea locului de muncă; d) asigurarea unui venit până la gasirea unui loc de muncă.  +  Articolul 13 (1) Martorul protejat tine legătură cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură desemnata de către acesta, conform condiţiilor stipulate în Protocolul de protecţie. (2) Dacă martorul protejat constata ca exista posibilitatea deconspirarii domiciliului sau a identităţii sale din cauza neindeplinirii ori indeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de legătură, are posibilitatea de a contacta o altă persoană nominalizata în Protocolul de protecţie pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c).  +  Articolul 14 (1) Protectia şi asistenţa acordate martorului aflat în stare de pericol şi martorului protejat sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, de unitatile de politie, respectiv de O.N.P.M. (2) Protectia şi asistenţa martorului aflat în stare de pericol şi ale martorului protejat, dacă acestia executa o pedeapsă privativa de libertate, sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, de organele care administreaza locurile de detinere sau, după caz, de O.N.P.M.  +  Articolul 15 (1) Faţa de martorul aflat în stare de pericol, care necesita măsuri imediate de protecţie, se pot lua măsuri urgente de către unitatea de politie sau, după caz, de organul care administreaza locul de detinere, care trebuie comunicate în termen de 24 de ore procurorului. (2) Masurile urgente se pot aplica pe o perioadă determinata, până la încetarea pericolului iminent ori până la includerea în Program.  +  Articolul 16 (1) Documentele referitoare la includerea martorului în Program vor fi pastrate, în condiţii de maxima siguranţa, de către O.N.P.M. (2) Documentele care conţin date despre identitatea reala a martorului vor putea fi introduse în dosarul penal numai după ce a disparut pericolul care a determinat includerea martorului în Program.  +  Articolul 17 (1) Programul inceteaza în una dintre urmatoarele situaţii: a) la cererea martorului protejat, exprimata în forma scrisa şi transmisa către O.N.P.M.; b) dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune marturie mincinoasa; c) dacă martorul protejat comite cu intentie o infractiune; d) dacă sunt probe sau indicii temeinice ca, ulterior includerii în Program, martorul protejat a aderat la un grup sau organizaţie criminala; e) dacă martorul protejat nu respecta oblibaţiile asumate prin semnarea Protocolului de protecţie sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situaţiei sale; f) dacă viaţa, integritatea corporala sau libertatea martorului protejat nu mai este amenintata; g) dacă martorul protejat decedeaza. (2) Încetarea Programului se dispune de procuror prin ordonanţa sau de către instanţa prin încheiere.  +  Articolul 18 (1) O.N.P.M. informeaza în scris procurorul sau instanţa, după caz, despre existenta vreuneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17. (2) Procurorul, respectiv instanţa, va analiza în cel mai scurt timp situaţia intervenita şi va comunică O.N.P.M. ordonanţa sau incheierea prin care se dispune cu privire la încetarea sau continuarea Programului. (3) În situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. g), încetarea Programului va opera din oficiu, la momentul primirii de către procuror sau de către instanţa a comunicarii O.N.P.M., iar aplicarea Programului va continua pentru membrul de familie sau persoana apropiata martorului protejat decedat, incluse în Program.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 19Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 şi 2, şi care a comis o infractiune grava, iar inaintea sau în timpul urmaririi penale ori al judecatii denunta sau faciliteaza identificarea şi tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 20 (1) Fapta de a divulga cu intentie identitatea reala, domiciliul ori reşedinţa martorului protejat, precum şi alte informaţii care pot duce la identificarea acestuia, dacă sunt de natura sa puna în pericol viaţa, integritatea corporala sau sănătatea martorului protejat, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Pedeapsa este inchisoarea de la 5 ani la 10 ani dacă: a) fapta a fost savarsita de către o persoană care a luat cunoştinţa de aceste date în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu; b) s-a cauzat martorului protejat o vatamare grava a integritatii corporale sau sănătăţii. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani. (4) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) lit. a) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 5 ani.  +  Articolul 21Fapta martorului protejat, prevăzut la art. 2 lit. a), de a induce în eroare organul de urmărire penala sau instanţa de judecată prin datele şi informaţiile prezentate se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani.  +  Articolul 22Guvernul României va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de indeplinire a Programului.  +  Articolul 23Fondurile necesare pentru includerea Programului şi a masurilor urgente se vor asigura anual din sumele alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Interne, respectiv din programele de finanţare externa.  +  Articolul 24 (1) Instituţiile din sistemul sigurantei naţionale, în situaţiile în care acestea sunt implicate în actiunile de protecţie a martorilor, vor conlucra cu Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public pentru aplicarea prezentei legi. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt autorizate sa coopereze direct cu structurile similare din alte state, precum şi cu organismele internationale care au atribuţii în domeniul protectiei martorului, în condiţiile respectarii convenţiilor internationale la care România este parte.  +  Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei vor întocmi regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 682.──────────────