HOTĂRÂRE nr. 292 din 19 aprilie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007    În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (2) şi ale art. 67 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 585/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.164 din 22 decembrie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Anton PandreaBucureşti, 19 aprilie 2007.Nr. 292.  +  Anexa REGULAMENTprivind promovarea în funcţia deprim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şefla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  +  Articolul 1 (1) Prim-magistratul-asistent şi magistraţii-asistenţi şefi sunt promovaţi de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, pe bază de concurs. (2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) Concursul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care se candidează.  +  Articolul 2 (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 4 ani în această funcţie, care au obţinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani. (2) Magistraţii-asistenţi şefi sunt promovaţi dintre magistraţii-asistenţi cu o vechime de cel puţin 3 ani în această funcţie, care au obţinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani. (3) După o perioadă de 2 ani ca magistraţi-asistenţi şefi, magistraţii-asistenţi şefi de gradul III pot fi trecuţi în gradul II şi, după alţi 5 ani, în gradul I.  +  Articolul 3 (1) Nu pot fi promovaţi în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef magistraţii-asistenţi care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori magistraţii-asistenţi care au un interes personal ce influenţează ori ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Magistraţii-asistenţi care participă la concursul pentru funcţia de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent şef sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări ori de la data la care magistratul-asistent a luat cunoştinţă despre aceasta. (3) Înainte de promovare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă magistratul-asistent a făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea. (4) În cazul în care magistratul-asistent atacă în instanţă, în condiţiile legii, comunicarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, procedura de promovare se suspendă până la soluţionarea irevocabilă a cauzei. Pe această perioadă funcţia de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent şef va fi ocupată prin delegare.  +  Articolul 4Evidenţa privind postul vacant de prim-magistrat-asistent şi posturile vacante de magistrat-asistent şef este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 5Magistraţii-asistenţi îşi depun candidaturile, însoţite de documentele considerate relevante, în termen de 10 zile de la publicarea datei concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 6 (1) Comisia de organizare a concursului se numeşte de Consiliul Superior al Magistraturii şi este formată din personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi din reprezentanţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii şi este formată din 3 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propuşi de această instanţă. (3) Comisia de examinare este prezidată de unul dintre judecători, desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 7 (1) Comisia de organizare a concursului verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la concurs. (2) Cu 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi la sediul acestora se vor afişa listele cu candidaţii ale căror dosare au fost admise. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişare, la Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile. Soluţia adoptată se comunică în cadrul aceluiaşi termen. (4) Soluţia Secţiei pentru judecători poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă prin hotărâre în termen de 3 zile de la primirea contestaţiei. Hotărârea Plenului se afişează, în acelaşi termen, în locurile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 8 (1) Examinarea candidaţilor se face prin prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent şef pentru care candidează. (2) Data şi locul desfăşurării concursului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi se afişează pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi la sediul acestora, cu cel puţin 45 de zile înainte de data desfăşurării concursului.  +  Articolul 9 (1) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent şef se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului. (2) Candidaţii susţin proiectul, oral, în faţa comisiei de examinare, care va acorda candidatului o notă finală ce reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.  +  Articolul 10 (1) Pe baza notei finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi pe paginile de internet ale acestora. (2) Funcţia de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent şef va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală. (3) În caz de note finale egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de vechimea cea mai mare în funcţia de magistrat-asistent. (4) Pentru a ocupa funcţia pentru care candidează, magistratul-asistent trebuie să obţină cel puţin nota finală 7 (şapte).  +  Articolul 11Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef.  +  Articolul 12Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.--------